BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN HOÀNG VIỆT Giới tính: Nam
Email: thviet@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Tổ Phần mềm
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học máy tính 
Khoa học thông tin 
Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác (Các vấn đề phát triển phần cứng xếp vào mục 20206 (Phần cứng và kiến trúc máy tính); Các khía cạnh XH của KH tính toán và thông tin xếp vào mục 5 - KH XH.) 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lưu Trần Quốc Thắng, Trần Hoàng Việt. 2021. NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT HỖ TRỢ CHẤM CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MTCNN AND ARCFACE. TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC. 2. 36-38. (Đã xuất bản)
2.  Trương Xuân Việt, Nguyễn Hoàng Việt, Lê Hoàng Thảo, Cù Vĩnh Lộc, Trần Hoàng Việt, Lê Thành Phiêu, Nguyễn Hiếu Trung. 2021. GIẢI PHÁP QUY HOẠCH QUẢN LÝ DỮ LIỆU HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 30-41. (Đã xuất bản)