BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: CAO NHẤT LINH Giới tính: Nam
Email: nhatlinh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Thương mại
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-640-9   X
2 Luật kinh tế
TP. Hồ Chí Minh 2021 X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Cao Nhất Linh, Phạm Việt Trung. 2019. PHẢN TỐ, KIỆN LẠI CỦA BỊ ĐƠN TRONG TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI - BẤT CẬP VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN. Công Thương. 8. 15-20. (Đã xuất bản)
2.  Cao Nhất Linh, Phạm Việt Trung. 2019. QUYỀN CỦA BỊ ĐƠN TRONG THỦ TỤC HOÀ GIẢI TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI. Công Thương. 8. 29-34. (Đã xuất bản)
3.  Cao Nhất Linh, Hồ Thị Mai Phượng. 2019. QUY ĐỊNH VỀ HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN _ MỘT SỐ BẤT CẬP VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN. Công Thương. 11. 25-29. (Đã xuất bản)
4.  Cao Nhất Linh, Nguyễn Lý Hải. 2019. QUY ĐỊNH VỀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - BẤT CẬP VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN. Công Thương. 11. 30-34. (Đã xuất bản)
5.  Cao Nhất Linh. 2018. TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TRONG THỦ TỤC GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN - BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN. Toà án nhân dân. 24. 8-15. (Đã xuất bản)
6.  Cao Nhất Linh. 2010. BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
7.  Cao Nhất Linh. 2010. QUYỀN SỞ HỮU NHÀ TẠI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
8.  Cao Nhất Linh. 2009. TÍNH NHÂN ĐẠO CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
9.  Cao Nhất Linh. 2009. CẦN HOÀN THIỆN THÊM DỰ THẢO LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
10.  Cao Nhất Linh. 2009. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI.. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)