BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HUỲNH VƯƠNG THU MINH Giới tính: Nữ
Email: hvtminh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Tài nguyên nước
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xây dựng đường tần suất cường độ mưa và thời gian mưa IDF (Intensity, Duration, Frequency) – Nghiên cứu thí điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long 2017 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Đánh giá chính sách quản lý nước dưới đất cho vùng ven biển Bán đảo Cà Mau 2015 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Tài nguyên nước Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và giải pháp sử dụng bền vững
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-683-6   X
2 Mô hình thủy văn
  X
3 Thủy văn công trình
X  
4 Thủy văn môi trường
X  
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Văn Tỷ, Huỳnh Vương Thu Minh, Kim Lavane, Nigel K. Downes, Pankai Kumar, Nguyễn Đình Giang Nam, Phan Chí Nguyện. 2022. ASSESSMENT OF RELATIONSHIP BETWEEN CLIMATE CHANGE, DROUGHT, AND LAND USE AND LAND COVER CHANGES IN A SEMI-MOUNTAINOUS AREA OF THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Land. 11. 2175. (Đã xuất bản)
2.  Kim Lavane, Nguyễn Trường Thành, Phạm Văn Toàn, Huỳnh Vương Thu Minh, Pankaj Kumar. 2022. REMOVAL OF ARSENIC IN GROUNDWATER USING FE(III) OXYHYDROXIDE COATED SAND: A CASE STUDY IN MEKONG DELTA, VIETNAM. Hydrology. 9. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ, Ram Avtar, Pankai Kumar, Lê Ngọc Kiều, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lương Huy Khanh, Nguyễn Công Nguyên, Nigel K. Downes. 2022. IMPLICATIONS OF CLIMATE CHANGE AND DROUGHT ON WATER REQUIREMENTS IN A SEMI‑MOUNTAINOUS REGION OF THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Environmental Monitoring and Assessment. 194. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Văn Xuân, Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Ngọc Long Giang, Trần Văn Tỷ, Pankai Kumar, Nigel K. Downes, Nguyễn Đình Giang Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lâm Văn Thịnh, Đinh Văn Duy, Ram Avtar. 2022. IMPACTS OF DIKE SYSTEMS ON HYDROLOGICAL REGIME IN VIETNAMESE MEKONG DELTA. Water supply. 22. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Vương Thu Minh, Kim Lavane, Lê Thị Lành, Lâm Văn Thịnh, Nguyễn Phước Công, Trần Văn Tỷ, Nigel K. Downes, Pankai Kumar. 2022. DEVELOPING INTENSITY-DURATION-FREQUENCY (IDF) CURVES BASED ON RAINFALL CUMULATIVE DISTRIBUTION FREQUENCY (CDF) FOR CAN THO CITY, VIETNAM. Earth MDPI. 3. 866-880. (Đã xuất bản)
6.  Trần Văn Tỷ, Nguyễn Võ Châu Ngân, Đinh Văn Duy, Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Nguyễn Đình Giang Nam, Huỳnh Vương Thu Minh, Lâm Văn Thịnh, Nguyễn Hiếu Trung. 2022. MONITORING SHORELINE CHANGES IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA COASTAL ZONE USING SATELLITE IMAGES AND WAVE REDUCTION STRUCTURES. European Spatial Data for Coastal and Marine Remote Sensing. In: Simona Niculescu. 171-190. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Vương Thu Minh, Pankai Kumar, Trần Văn Tỷ, Đinh Văn Duy, , Kim Lavane, Ram Avtar. 2022. UNDERSTANDING DRY AND WET CONDITIONS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA USING MULTIPLE DROUGHT INDICES: A CASE STUDY IN CA MAU PROVINCE. Hydrology. 9. (Đã xuất bản)
8.  Mmasabata Dolly Molekoa, Huỳnh Vương Thu Minh, Pankai Kumar, Bal Krishan Choudhary, Ali P. Yunus, Ali Kharrazi, Khaled Mohamed Khedher, Mohammad Al Shai, Bhupendra P. Singh, Tonni Agustiono Kurniawan, Ram Avtar. 2022. SPATIO-TEMPORAL VARIATIONS IN THE WATER QUALITY OF THE DOORNDRAAI DAM, SOUTH AFRICA: AN ASSESSMENT OF SUSTAINABLE WATER RESOURCE MANAGEMENT. Current Research in Environmental Sustainability_Elsevier. 4. 100187. (Đã xuất bản)
9.  Huỳnh Vương Thu Minh, Văn Phạm Đăng Trí, Vũ Ngọc Út, Ram Avtar, Pankai Kumar, Trịnh Trung Trí Đăng, Âu Văn Hóa, Trần Văn Tỷ, Nigel K. Downes. 2022. A MODEL-BASED APPROACH FOR IMPROVING SURFACE WATER QUALITY MANAGEMENT IN AQUACULTURE USING MIKE 11: A CASE OF THE LONG XUYEN QUADANGLE, MEKONG DELTA, VIETNAM. Water MDPI. 14. 412. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Đình Giang Nam, Lê Như Ý, Lâm Văn Thịnh, Huỳnh Vương Thu Minh, Pankaj Kumar, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2022. EVALUATING REFERENCE CROP EVAPOTRANSPIRATION OF THE SELECTED FIELD CROPS GROWN IN DIFFERENT AGRICULTURAL REGIONS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Journal of Climate Change. 8. 1-12. (Đã xuất bản)
11.  Trần Thanh Thoảng, Huỳnh Vương Thu Minh, La Tài, Trịnh Vĩnh Quân, Nguyễn Bạch Long, Trần Văn Sao, Nguyễn Minh Trung, Trần Văn Tỷ, Nguyễn Trường Thành, Pankai Kumar, Đinh Văn Duy, Nigel K. Downes, Trần Quốc Huy. 2022. ASSESSMENT OF POTENTIAL RAINFALL DISTRIBUTION PATTERNS AND THEIR RELATIONSHIP WITH INUNDATION IN TRA VINH PROVINCE, VIETNAM. Journal of Climate Change. 8. 51-61. (Đã xuất bản)
12.  Bùi Thị Bích Liên, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Thị Kim Hồng, Trần Văn Tỷ, Nguyễn Thị Thanh Ngân, Trịnh Trung Trí Đăng, Pankaj Kumar, Ram Avtar. 2022. ASSESSING THE IMPACTS OF DIKE SYSTEMS ON WATER QUALITY IN NATURAL RESERVES OF THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Urban Science. 6. 21. (Đã xuất bản)
13.  Mmasabata Dolly Molekoa, Ram Avtar, Pankaj Kumar, Huỳnh Vương Thu Minh, Rajarshi Dasgupta 3, Brian Alan Johnson, Netrananda Sahu, Ram Lal Verma, Ali P. Yunus. 2021. SPATIO-TEMPORAL ANALYSIS OF SURFACE WATER QUALITY IN MOKOPANE AREA, LIMPOPO, SOUTH AFRICA. Water -MDPI. 13. (Đã xuất bản)
14.  Huỳnh Văn Mến, Trần Văn Tỷ, Huỳnh Vương Thu Minh, Yongju Kwon, Sunghoon Hong, Soonchul Kwon. 2021. AN OPTIMAL RAIN-GAUGE NETWORK USING A GIS-BASED APPROACH WITH SPATIAL INTERPOLATION TECHNIQUES FOR THE MEKONG RIVER BASIN. Journal of Coastal Research. 114. 429-433. (Đã xuất bản)
15.  Trần Văn Tỷ, Huỳnh Vương Thu Minh, Ram Avtar, Pankaj Kumar, Huỳnh Văn Hiệp, Masaaki Kurasaki. 2021. SPATIOTEMPORAL VARIATIONS IN GROUNDWATER LEVELS AND THE IMPACT ON LAND SUBSIDENCE IN CANTHO, VIETNAM. Groundwater for Sustainable Development. 14. (Đã xuất bản)
16.  Ram Avtar, Huỳnh Vương Thu Minh, Ashwani Kumar Agga, Brian Alan Johnson, Rajarshi Das Gupta, Jie Dou, Ali P. Yunus, Deepak Singh, Asma Kouser, Akinola Adesuji Komolafe, Tonni Agustiono Kurniawan, Pankaj Kumar. 2020. ASSESSING SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROSPECTS THROUGH REMOTE SENSING: A REVIEW. Remote Sensing Applications: Society and Environment. 20. (Đã xuất bản)
17.  Huỳnh Vương Thu Minh, Lê Ngọc Kiều, Trần Văn Tỷ, Masaaki Kurasaki, Pankai Kumar, Ram Avtar. 2020. IMPACT OF RICE INTENSIFICATION AND URBANIZATION ON SURFACE WATER QUALITY IN AN GIANG USING A STATISTICAL APPROACH. Water MDPI. 12. (Đã xuất bản)
18.  Huỳnh Vương Thu Minh, Lê Ngọc Kiều, Trần Quốc Đạt, Trần Văn Tỷ, Mitsuru Osaki, Md. Mostafizur Rahman , Ram Avtar, Masaaki Kurasaki. 2019. EFFECTS OF MULTI-DIKE PROTECTION SYSTEMS ON SURFACE WATER QUALITY IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Water. 11(5). Online. (Đã xuất bản)
19.  Shamik Chakraborty , Huỳnh Vương Thu Minh, Raveena Raj , Ram Avtar. 2019. VILLAGE LEVEL PROVISIONING ECOSYSTEM SERVICES AND THEIR VALUES TO LOCAL COMMUNITIES IN THE PERI-URBAN AREAS OF MANILA, THE PHILIPPINES. Land. 8. (Đã xuất bản)
20.  Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Quốc Đạt, Trần Văn Tỷ, Hari Charan Behera, Ram Avtar, Pankaj Kumar, Masaaki Kurasaki. 2019. GROUNDWATER QUALITY ASSESSMENT USING FUZZY-AHP IN AN GIANG PROVINCE OF VIETNAM. Geosciences — Open Access Journal. 9(8). Online. (Đã xuất bản)
21.  Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ, Hồ Yến Ngân, Tạ Ngọc Vân, Huỳnh Văn Mến, Đặng Thị Hồng Ngọc. 2016. ASSESSMENT OF GROUNDWATER LEVEL AND QUALITY: A CASE STUDY IN O MON AND BINH THUY DISTRICTS, CAN THO CITY, VIETNAM. Enginerring. 11. 25-33. (Đã xuất bản)
22.  Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ, Hồ Yến Ngân, Nguyen Thi Thuy Trang, Huỳnh Văn Mến, Đặng Thị Hồng Ngọc, Trần Thị Thanh Lan. 2016. EFFECTIVENESS OF GROUNDWATER EXPLOITATION AND USAGE MANAGEMENT POLICIES IN O MON DISTRICT. Scientific Journal Of Thu Dau Mot University. 6. 59-66. (Đã xuất bản)
23.  Lê Anh Tuấn, Huỳnh Vương Thu Minh, Bùi Thảo Linh. 2015. ASSESSMENT OF COMMUNITY BASED WATER MANAGEMENT PROJECT - A CASE STUDY IN THE NORTH VAM NAO, AN GIANG. Viện kinh tế và chính trị thế giới. 1. 106-121. (Đã xuất bản)
24.  Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ, Nguyễn Thị Phương Thúy, Nguyễn Trung Tính. 2015. EVALUATION OF THE IMPACTS OF RAINFALL AND TEMPERATURE ON RICE YIELD IN VINH CHAU TOWN, SOC TRANG PROVINCE. Journal of science, special issues. 04. 142-155. (Đã xuất bản)
25.  Trần Văn Tỷ, Tran Thi Trieu, Huỳnh Vương Thu Minh. 2015. IMPACTS OF HYDROELECTRIC DEVELOPMENT ON DOWNSTREAM FLOW REGIMES AND LIVELIHOODS: A CASE STUDY IN THE UPPER SREPOK RIVER BASIN. Journal of science, special issue. 04. 121-134. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Huỳnh Vương Thu Minh, Lương Huy Khanh, Nguyễn Quốc Luật, Trần Thị Trúc Ly, Lê Hải Trí, Trần Văn Tỷ, Huỳnh Trần Gia Thịnh. 2022. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU NƯỚC CỦA CÁC HỒ CHỨA TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN TRI TÔN VÀ TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn. 741. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Dương Minh Trung, Huỳnh Văn Hiệp, Nguyễn Đình Giang Nam, Trần Văn Tỷ, Lê Hữu Phú, Phạm Thị Cẩm Vân. 2022. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SUY GIẢMMỰC NƯỚCDƯỚI ĐẤTVÀ KHẢ NĂNG BỔ CẬP CHO TẦNGHOLOCENE(QH):TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI VÙNGTHƯỢNGNGUỒNĐỒNG BẰNG SÔNG CỬULONG. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn. 1+2. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Thuỳ Nguyên, Nguyễn Hoàng Tuấn, Lương Hồng Bội Ngân, Lê Anh Tuấn, Trần Văn Tỷ. 2022. BIẾN ĐỘNG MỰC NƯỚC VÀ CHẤT LƯỢNGNƯỚCDƯỚI ĐẤT: NGHIÊN CỨU TẠI TẦNGQP2-3THUỘCBÁN ĐẢO CÀ MAU, VIỆT NAM. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn. 8. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Trường Thành, Kim Lavane, Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Văn Tỷ. 2022. LỌC CÁT CHÌM - PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN MỚI ĐỂ CUNG CẤP NƯỚC NÔNG THÔN. KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC TRÁI ĐẤT, MỎ, MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG LẦN THỨ V. 1. 141-153. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Vương Thu Minh, Kim Lavane, Trần Văn Tỷ, Nigel K. Downes, Trần Thị Kim Hồng, Pankai Kumar. 2022. EVALUATION OF THE IMPACT OF DROUGHT AND SALINE WATER INTRUSION ON RICE YIELDS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Water MDPI. 14. 3499. (Đã xuất bản)
6.  Kim Lavane, Nguyễn Trường Thành, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ. 2022. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHI PHÍ THẤP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGUỒN NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 252-257. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Đình Giang Nam, Lê Như Ý, Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2022. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG NGHỆ SỐ HỖ TRỢ QUẢN LÝ BỀN VỮNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hội Khoa Học Đất Việt Nam. 1. 58-65. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Vương Thu Minh, Phan Thị Tường Vi, Lê Hải Trí, Lương Huy Khanh, Trần Văn Tỷ. 2021. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẤP NƯỚC TỪ HỒ CHỨA NƯỚC ÔTUKSA CHO CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT TẠI HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG. Khí tượng - Thủy văn. 730. 42-52. (Đã xuất bản)
9.  Đinh Văn Duy, Lê Hoàng Tú, Trần Văn Tỷ, Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Huỳnh Vương Thu Minh, Lê Hải Trí, . 2021. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THAY ĐỔI DIỆN TÍCH CÙ LAO LONG KHÁNH, HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP. Khí tượng Thủy văn. 732. 1-12. (Đã xuất bản)
10.  Tô Hoài Phong, Trần Văn Tỷ, Huỳnh Vương Thu Minh, Lê Tuấn Tú, Lê Hải Trí. 2021. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÊ BAO TỈNH AN GIANG ĐẾN CHẾ ĐỘ DÒNG CHẢY DÒNG CHÍNH SÔNG MÊ KÔNG TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng. 3. 71-78. (Đã xuất bản)
11.  Lê Hữu Thịnh, Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Đình Giang Nam, Võ Quốc Thành, Trần Văn Tỷ. 2021. ỨNG DỤNG ẢNH LANDSAT ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 1990-2020. KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẦN THỨ 5 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0. 5. (Đã xuất bản)
12.  Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Thành Tâm, Đái Thị Huỳnh Như, Nguyễn Trường Thành, Trần Văn Tỷ. 2021. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT VÀ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA NẾP BA VỤ Ở BẮC VÀM NAO, AN GIANG. Khí tượng - Thủy văn. 732. 38-48. (Đã xuất bản)
13.  Trần Văn Tỷ, Lê Hải Bằng, Lâm Văn Thịnh, Huỳnh Vương Thu Minh, Đinh Văn Duy, Lê Hải Trí. 2021. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỊA CHẤT, THỦY VĂN ĐẾN ỔN ĐỊNH BỜ SÔNG CÁI VỪNG, HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP. Khí tượng Thủy văn. 731. 16-25. (Đã xuất bản)
14.  Trần Văn Tỷ, Lê Tuấn Tú, Huỳnh Vương Thu Minh, Lê Thiện Hùng, Lê Hải Trí. 2021. ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT VÙNG BẢY NÚI, TỈNH AN GIANG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng. 2. 49-56. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thành Tâm, Trần Ngô Quốc Bảo, Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Trường Thành, Bùi Thị Bích Liên, Nguyễn Đào Tuyết Minh. 2021. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT DO ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khí tượng Thủy văn. 2022. 39-55. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Đại Lộc, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ, Vũ Việt Hưng, Lê Thị Cẩm Linh, Nguyễn Văn Thọ, Trịnh Công Luận. 2020. XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN SẠT LỞ BỜ SÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT THỰC ĐỊA: NGHIÊN CỨU TẠI SÔNG CÁI SẮN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. 7. 146-151. (Đã xuất bản)
17.  Ngô Văn Dương Điền, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ, Nguyễn Ngọc Long Giang, Trịnh Công Luận, Nguyễn Văn Xuân. 2020. NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRONG ĐIỀU KIỆN XÂM NHẬP MẶN: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI DỰ ÁN ĐÔNG - TÂY BA RÀI, TIỀN GIANG. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. 6. 206-213. (Đã xuất bản)
18.  Lê Hải Trí, Lê Anh Tuấn, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ. 2020. NGHIÊN CỨU VẬN HÀNH HỒ CHỨA Ô TÀ SÓC, VÙNG BẢY NÚI, TỈNH AN GIANG THEO CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 12. 36-44. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Phú Cường, Trần Vũ An, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ. 2020. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MẠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS) DỰ BÁO MỰC NƯỚC PHỤC VỤ DỰ BÁO NGẬP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. 20. 53-60. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Văn Nghĩa, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ, Trịnh Công Luận. 2020. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM SÓNG CỦA KÈ BUSADCO: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI BIỂN ĐÔNG VÀ BIỂN TÂY TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. 6. 198-205. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Trường Thành, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ, Trịnh Công Luận. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƢỢNG NƢỚC HỒ CHỨA Ô TÀ SÓC, XÃ LƢƠNG PHI, HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG. Hội nghị khoa học toán quốc Vietgeo2019: Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển biền vững. . 406-411. (Đã xuất bản)
22.  Trần Văn Tỷ, Huỳnh Vương Thu Minh, Trịnh Công Luận, Lương Hồng Bội Ngân, Đặng Trọng Nhân. 2019. PUMPING TEST FOR DETERMINATING HYDROGEOLOGICAL PARAMETERS FOR GROUNDWATER FLOW SIMULATION IN CAN THO CITY, VIETNAM. Hội nghị khoa học toán quốc Vietgeo2019: Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển biền vững. . 433-438. (Đã xuất bản)
23.  Đặng Thị Hồng Nhung, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Thị Kim Hồng, Trần Lê Ngọc Trâm. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG DÒNG CHẢY VÀ ĐỘ MẶN THEO MÙA ĐẾN (SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN) CÂY TRÀM VÀ CÂY DỪA NƯỚC – NGHIÊN CỨU TẠI RỪNG TRÀM MỸ PHƯỚC, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 38-44. (Đã xuất bản)
24.  Trần Văn Tỷ, Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Phương Đông. 2018. SỬ DỤNG MÔ HÌNH ANN (ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS) DỰ BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí KHKT Thủy lợi và Môi trường. 61 (6). 15-22. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Tỷ, Huỳnh Vương Thu Minh. 2017. ĐÁNH GIÁ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG TIẾN TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TỈNH ĐẮK LẮK. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 91-98. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Trung Tính, Trần Văn Tỷ, Huỳnh Vương Thu Minh. 2016. ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH KHÍ HẬU TOÀN CẦU (GCMS-CMIP5) CHO KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 81-90. (Đã xuất bản)
27.  Trần Văn Tỷ, Đặng Thị Thu Hoài CTU, Huỳnh Vương Thu Minh. 2015. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HẠN HÁN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 226-233. (Đã xuất bản)
28.  Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Hiếu Trung, Hồ Yến Ngân. 2015. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠ THẤP CAO ĐỘ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG. Đại học Cần Thơ. số chuyên đề. (Đã xuất bản)
29.  Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Hiếu Trung, Hồ Yến Ngân CTU, Đinh Diệp Anh Tuấn. 2015. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠ THẤP CAO ĐỘNƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 129-138. (Đã xuất bản)
30.  Huỳnh Vương Thu Minh, Lâm Văn Thịnh, Trần Văn Tỷ, Trịnh Trung Trí Đăng, Lê Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Thanh Duyên. 2014. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 48-58. (Đã xuất bản)
31.  Huỳnh Vương Thu Minh, Lâm Văn Thịnh, Trần Văn Tỷ. 2014. MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT (NDĐ) TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (TPCT) GẦN ĐÂY BỊ SỤT GIẢM RẤT NHANH. SỰ SỤT GIẢM NÀY TRỞ NÊN NGHIÊM TRỌNG HƠN KHI NHU CẦU NƯỚC GIA TĂNG. DO ĐÓ, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ NDĐ LÀ RẤT CẤP THIẾT, NHẤT LÀ TẠI KHU CÔNG. Khoa học và bản tin. Số 31. 136-147. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Thị Thùy Trang, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ, Lâm Văn Thịnh, Lê Văn Tiến, Lê Văn Phát. 2014. QUẢN LÝ KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ NÓC, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 136-147. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Thị Thanh Duyên, Lâm Văn Thịnh, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ, Lý Thị Ngọc Phượng, Hồ Bảo Hiểu. 2014. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẠI VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG: HIỆN TRẠNG VÀ THÁCH THỨC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 94-104. (Đã xuất bản)
34.  Bùi Thị Nga, Huỳnh Vương Thu Minh, , Hồ Nguyệt Hằng. 2013. HIỆU SUẤT XỬ LÝ COD, TỔNG ĐẠM, TỔNG LÂN CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 52-58. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Văn Phạm Đăng Trí, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ. 2012. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA VÙNG ĐÊ BAO LỬNG TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 165-173. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ. 2012. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CROPWAT ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT LÚA VÙNG ĐÊ BAO LỬNG TỈNH AN GIANG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI CỦA YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG - THUỶ VĂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 187-197. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 03 tháng 10 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Huỳnh Vương Thu Minh