BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TÔN NỮ LIÊN HƯƠNG Giới tính: Nữ
Email: tnlhuong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Hóa phân tích 
Các quy trình nano (các ứng dụng ở cấp nano). (Vật liệu sinh học kích thước không phải nano được xếp vào 209) 
Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc nam; thuốc dân tộc 
Phân lập xác định cấu trúc hợp chất tự nhiên 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2008-16-87; Khảo sát các nhóm hợp chất có hoạt tính sinh học trong các cây Rau Má Lá Sen thuộc chi Hydrocotyle, họ Hoa tán (Apiaceae) ở đồng bằng sông Cửu Long. 2009 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Tôn Nữ Liên Hương, Mã Hữu Đạt, Trần Khánh My, Nguyễn Minh Thuỳ. 2019. ISOLATED COMPOUNDS: PHYSALIN B, D, F, G AND I FROM ETHYL ACETATE EXTRACT OF PHYSALIS ANGULATA LINN. (SOLANACEAE). Proceeding of International workshop 2019 on trade and Science-Technology development in the Mekong Delta in the context of international integration. November, 16, 2019. 560-567. (Đã xuất bản)
2.  Dae- Won Ki, Tôn Nữ Liên Hương, Hiroyuki Morita, Quang Minh Thai, Hien Minh Nguyen, Chin Piow Wong, Maurice Ducret Awouafack. 2018. BROMINATED DIPHENYL ETHERS INCLUDING A NEW TRIBROMOIODODIPHENYL ETHER FROM THE VIETNAMESE MARINE SPONGE ARENOSCLERA SP. AND THEIR ANTIBACTERIAL ACTIVITIES. Chemistry and biodiversity. 16. 1-9. (Đã xuất bản)
3.  Tôn Nữ Liên Hương, Giang-Tien Vo Nguyen, Minh Trieu Lam. 2017. CHEMICAL EXAMINATION ON THE ETHYL ACETATE EXTRACT OF THE BARK OF OROXYLUM INDICUM (L.) VENT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 06. 148-152. (Đã xuất bản)
4.  Tôn Nữ Liên Hương, Nguyen Thi Bach Ha, Nguyen Cam Tu, Le Minh Thinh. 2017. LIGNAN AND FLAVONONOL GLYCOSIDES OF VERNOMIA AMYGDALINA DEL.. Vietnam Journal of Chemistry. 55 (4E23). 304-307. (Đã xuất bản)
5.  Tôn Nữ Liên Hương, Ly Anh Van, Nguyễn Đình Cung Tiến, Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Duy Thanh. 2016. STUDY ON THE CHEMICAL CONSTITUENTS OF PHYSALIS ANGULATA L.. Journal of Science and Technlogy. 54 (2B). 32-37. (Đã xuất bản)
6.  Tôn Nữ Liên Hương, Le Minh Thinh. 2016. KẾT QUẢ MỚI TRONG KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH CỦA VỎ THÂN CÂY NÚC NÁC OROXYUM INDICUM (L.) VENT. Journal of Science and Technology. Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên ần thứ V. 13-20. (Đã xuất bản)
7.  Tôn Nữ Liên Hương, Tran Thị Y Khoanh, Nguyễn Văn Vũ. 2016. TWO NEW ALKALOIDS AND A CARBOHYDRATE COMPOUND FROM THE SPECIES HYDROCOTYLE BONARIENSIS COMM. EX LAM., FAMILY APIACEAE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 116-119. (Đã xuất bản)
8.  Tôn Nữ Liên Hương, Ly Anh Van, Nguyễn Duy Thanh, Nguyen Thi Thu Suong, Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Đình Cung Tiến. 2016. CHEMICAL CONSTITUENTS OF PHYSALIS ANGULATA L. (FAMILY SOLANACEAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 46-49. (Đã xuất bản)
9.  Tôn Nữ Liên Hương, Nguyen Tan Quy, Le Thanh Cong, Van Nguyen Anh Duy, Le thi Diem Trinh, Nguyễn Duy Thanh. 2016. CHEMICAL CONSTITUENTS FROM ETHYL ACETATE EXTRACT OF SCOPARIA DULCIS LINN. Journal of Science and Technology. 54 (2C). 278-283. (Đã xuất bản)
10.  Tôn Nữ Liên Hương, Trương Chí Thành, Huỳnh Trần Minh Tuyền, Nguyễn Thị Kim Phụng, Phạm Thành Quân. 2015. NEW RESULTS ABOUT THE CHEMICAL CONSTITUENTS OF MORINGA OLEIFERA (L.) COLLECTED FROM CAN THO. Vietnam Journal of Chemistry. Vol 53 (2e1), 2015. 22-25. (Đã xuất bản)
11.  Khoa Dang Nguyen, Phong Nguyen Huu, Thinh Minh Le, Tôn Nữ Liên Hương. 2015. THE CHEMICAL COMPONENTS AND QUALITIES OF TOTAL FLAVONOIDS OF THE STEM BARK OF OROXYLUM INDICUM (L.) VENT.. Journal of Science, An Giang university. Số đặc biệt 2015, Quyển 4. 59-76. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Tôn Nữ Liên Hương, Cao Thị Yến Nhi, Phạm Thu Hằng, Võ Duy An, Phan Minh Phục. 2020. PHÂN LẬP ĐỊNH DANH HỢP CHẤT OXIME, TETILLAPYRONE TỪ LOÀI HẢI MIÊN XESTOSPONGIA TESTUDINARIA VÙNG BIỂN KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 72-77. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Kim Phụng, Tôn Nữ Liên Hương, Nguyễn Viết Khang. 2019. HOẠT TÍNH ĐỘC TẾ BÀO CỦA CAO THÔ CHIẾT BẰNG ETHANOL MỘT SỐ LOÀI BỌT BIỂN Ở VÙNG ĐẢO PHÚ QUỐC (KIÊN GIANG). Tạp chí Dươc học. T.59 S1 (2019). 36-38. (Đã xuất bản)
3.  Tôn Nữ Liên Hương, Đặng Quang Vinh. 2017. CÁC HỢP CHẤT CERAMIDE, CEREBROSIDE VÀ FLAVONOID TỪ CÂY Ô RÔ HOA TÍM (ACANTHUS ILICIFOLIUS LINN.). Tạp chí Hoá học Việt Nam. 55 (5E23). 197-201. (Đã xuất bản)
4.  Tôn Nữ Liên Hương, Huỳnh Thị Quỳnh Mai, Lê Thị Hồng Diễm, Huỳnh Văn Lợi. 2017. ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN DƯỠNG CHẤT VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA RỄ CÂY BỒ CÔNG ANH VIỆT NAM (LACTUCA INDICA L.). Tạp chí khoa học Đại học An Giang. 18(6). 37-46. (Đã xuất bản)
5.  Tôn Nữ Liên Hương, Bùi Minh Phúc, Huỳnh Diễm Tú, Lê Thị Thùy Trang. 2016. CÁC HỢP CHẤT METHOXYFLAVONOID VÀ COIXOL ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ CÂY CAM THẢO ĐẤT (SCOPARIA DULCIS LINN). Tạp chí Hoá học. 54 (5). 586-590. (Đã xuất bản)
6.  Tôn Nữ Liên Hương, Võ Hoàng Duy, Dương Mộng Hòa, Đỗ Duy Phúc, Nguyễn Duy Thanh. 2015. CHIẾT XUẤT STEVIOSIDE TỪ CÂY CỎ NGỌT (STEVIA REBAUDIANA BERTONI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 73-76. (Đã xuất bản)
7.  Lê Hoàng Ngoan, Bùi Thị Bửu Huê, Tôn Nữ Liên Hương, Huỳnh Phú Yên, Ngô Minh Toàn, Trần Thị Hồng Tươi, Lê Hồng Sen, Võ Đức Duy. 2014. TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT DIARYL ETHER. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 102-105. (Đã xuất bản)
8.  Tôn Nữ Liên Hương, Trương Hoàng Nhi Lan, Phạm Thị Mai Ngân, Lê Văn Tuấn, Lư Văn Lil, Huỳnh Trần Minh Tuyền, Nguyễn Thị Kim Phụng, Phạm Thành Quân. 2014. CÔ LẬP VÀ KHẢO SÁT CÁC HỢP CHẤT TỪ CÂY CHÙM NGÂY MORINGA OLEIFERA LAM., (MORINGACEAE). Khoa học và Công nghệ. tập 52, số 5A. 144-149. (Đã xuất bản)
9.  Tôn Nữ Liên Hương, Trần Đình Luận, Nguyễn Minh Hiền. 2012. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA THÂN CÂY CỎ XƯỚC (ACHYRANTHES ASPERA. L). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21a. 114-118. (Đã xuất bản)