BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM THANH VŨ Giới tính: Nam
Email: ptvu@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Tài nguyên Đất đai
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Các khoa học môi trường (các khía cạnh xã hội của khoa học môi trường xếp vào mục 507) 
Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội; (Những khía cạnh địa lý tự nhiên xếp vào mục 105 (Các khoa học trái đất và môi trường liên quan), khía cạnh công nghệ của địa lý xếp vào mục 207 (Kỹ thuật môi trường)) 
Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị 
Thổ nhưỡng học 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đánh giá tiềm năng khai thác và phát triển một số sản phẩm lâm sản ngoài gỗ ở Đồng bằng Sông Cửu Long 2018 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 B2009-16-141; Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên đất trên cơ sở chỉnh lý bổ sung bản đồ phân bố đất (tỷ lệ 1/250.000 ) - phân lọai theo WRB và xây dựng tiêu bản (Monoliths) cho một số nhóm đất chính ở Đồng Bằng Sông Cửu Long 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Công nghệ thông tin địa lý và viễn thám trong nông nghiệp, tài nguyên, môi trường
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-642-3   X
2 Hệ sinh thái đất ngập nước
978-604-919-575-4   X
3 Phân loại đất và lập bản đồ đất
  X
4 Quy hoạch phát triển nông thôn
978-604-919-574-7   X
5 Quy hoạch và phát triển đô thị
978-604-919-422-1   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2020. PREDICTION OF ORCHARD SOILS DEGRADATION USING MUNSELL SOIL COLOR. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. 9. 338-343. (Đã xuất bản)
2.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2020. MAJOR LAND USES ON ACID SULFATE SOILS OF HAU GIANG PROVINCE, VIETNAM. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology. 5. 192-196. (Đã xuất bản)
3.  Nguyen Minh, Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Thanh Bình, Phan Hoàng Vũ, Phuong T. B. Nguyen. 2020. AN UNDERSTANDING OF WATER GOVERNANCE SYSTEMS IN RESPONDING TO EXTREME DROUGHTS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. INTERNATIONAL JOURNAL OF WATER RESOURCES DEVELOPMENT. 22. 0790-0627. (Đã xuất bản)
4.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2020. LIMITATION AND RECOMMENDATION FOR RICE CULTIVATION ON THE PROBLEM SOILS IN THE SOUTHERN REGION OF VIETNAM. Indian Jpurnal of Agricultural Research. 54. 617-622. (Đã xuất bản)
5.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2019. MAP MANIPULATION FOR RICE SOIL FERTILITY CLASSIFICATION OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog. 6. 61-69. (Đã xuất bản)
6.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư. 2019. SOIL FERTILITY CAPABILITY CLASSIFICATION (FCC) IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM BASED ON THE CONVERSION OF SOIL MAP (WRB). International Journal of Engineering Sciences &Research Technology. 8(6). 224 – 231. (Đã xuất bản)
7.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư. 2019. CURRENT LAND USES ON PROBLEM SOILS IN HAU GIANG PROVINCE, VIET NAM. International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog. 6. 55-61. (Đã xuất bản)
8.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2019. PEDOTRANSFER FUNCTION FOR PREDICTING ORCHARD ORGANIC CARBON SOIL IN HAUGIANG PROVINCE, VIETNAM. Merit Research Journal of Agricultural Science and Soil Sciences. 7. 145-155. (Đã xuất bản)
9.  Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi. 2018. APPLICATION OF GIS IN THE MAPPING OF SOIL FERTILITY DISTRIBUTION IN THE MEKONG DELTA. International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018. . 60-65. (Đã xuất bản)
10.  Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Phan Hoàng Vũ. 2015. AGRO-ECOLOGICAL DYNAMICS IN THE COASTAL AREAS OF THE VI-ETNAMESE MEKONG DELTA IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE (A CASE STUDY IN BAC LIEU PROVINCE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 81-88. (Đã xuất bản)
11.  Văn Phạm Đăng Trí, A. Smajgl, T. Q. Toan, Đặng Kiều Nhân, J. Ward, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ. 2015. RESPONDING TO RISING SEA LEVELS IN THE MEKONG DELTA. Nature Climate Change. doi:10.1038/nclimate2469. 167–174. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. AN INTERACTIVE APPROACH TO SUPPORT NATURAL RESOURCES USE POLICY: A CASE STUDY IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA'S COASTAL AREAS. GIS-IDEAS 2014. . (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. AN INTERACTIVE APPROACH TO SUPPORT NATURAL RESOURCES USE POLICY: A CASE STUDY IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA'S COASTAL AREAS. The International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS). . (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Duy Cần, Phan Hoàng Vũ, Phạm Thị Chinh. 2020. DIỄN BIẾN CỦA XÂM NHẬP MẶN VÀ CÁC TÁC ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE. Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre, Bến Tre, ngày 29/5/2020. . 119-130. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Thị Chinh, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ, Phan Thanh Sang. 2020. ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG. Hội thảo khoa học quốc gia 2019: Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường trong tình hình mới, biến đổi khí hậu, Trường Đại học Kiên Giang, ngày 28/12/2019. . 181-193. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Hồng Lê, Vương Tuấn Huy, Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện. 2020. CÁC YẾU TỐ CỦA ĐÔ THỊ HÓA ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG. Khoa học Đất. 1. 130-135. (Đã xuất bản)
4.  Phạm Thị Chinh, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ, Phan Thanh Sang. 2020. KỊCH BẢN PHÂN BỐ KHÔNG GIAN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG. Khoa học Đất. 61. 153-159. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Trần Văn Dũng, Nguyễn Thị Phong Lan, Nguyễn Thế Cường, Phan Chí Nguyện. 2020. ESTIMATING THE CRITERIA AFFECTED TO AGRICULTURAL PRODUCTION: CASE OF CHAU THANH A DISTRICT, VIETNAM. Asian Journal of Agriculture and Rural Development. 10. 463-472. (Đã xuất bản)
6.  Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Phan Hoàng Vũ, Lê Cảnh Định, Phạm Thị Chinh. 2020. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG. Khoa học Đất. 59. 126-132. (Đã xuất bản)
7.  Phan Chí Nguyện, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ. 2020. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CHO SẢN XUẤT LÚA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI TỈNH AN GIANG TRÊN CƠ SỞ THAM VẤN CÁC CHỦ THỂ KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3. 93-100. (Đã xuất bản)
8.  Phan Hoàng Vũ, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Song Bình, Phạm Thị Chinh, Phan Thanh Sang. 2020. ĐÁNH GIÁ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ CANH TÁC CÁC MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP VEN BIỂN THUỘC VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN. Thực trạng Quản lý đất đai & Bất động sản ở miền Trung và Tây Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, ngày 14/11/2020. . 408-417. (Đã xuất bản)
9.  Vương Tuấn Huy, Phạm Thanh Vũ, Ngô Minh Thành, Phan Chí Nguyện. 2020. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CÁC YẾU TỐ HẠN CHẾ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG GIỮA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Thực trạng Quản lý Đất đai và Bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên. . 313-323. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Song Bình, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ, Phan Chí Nguyện. 2020. GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN MỸ XUYÊN TỈNH SÓC TRĂNG. Khoa học đất. 61. 177-181. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Lê Anh Tuấn, Phạm Thanh Vũ, Đinh Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Kiều Anh. 2020. PHÂN BỐ KHÔNG GIAN TÌNH HÌNH NHIỄM MẶN TRÊN ĐẤT TẠI TỈNH TRÀ VINH SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM. Khoa học đất. 61. 54-62. (Đã xuất bản)
12.  Mai Xuân, Phạm Thanh Vũ, Lê Tấn Lợi. 2019. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY KRIGING XÂY DỰNG BẢN ĐỒ XÂM NHẬP MẶN TỈNH BẾN TRE. Khoa học đất. 57. (Đã xuất bản)
13.  Phan Chí Nguyện, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ. 2019. SẢN XUẤT LÚA VÀ RAU MÀU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH AN GIANG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Khoa học Đất Việt Nam. 55. 80-85. (Đã xuất bản)
14.  Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh. 2019. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI ĐỂ ĐỀ XUẤT PHÂN VÙNG SẢN XUẤT LÚA VÀ RAU MÀU LÀM CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI TỈNH AN GIANG. Khoa học và kỹ thuật nông nghiệp phát triển nông thôn. 18. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Ngọc Lan, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư. 2019. ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG CÁC MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ TẠI QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học Đất Việt Nam. 56. 65 – 69. (Đã xuất bản)
16.  Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ, Vương Tuấn Huy. 2019. TÍCH HỢP GIS VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI TỈNH BẾN TRE. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2019. . 544-551. (Đã xuất bản)
17.  Nguyen Tan Trung, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Lê Cảnh Định. 2019. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÍCH HỢP GIS VÀ MCA TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆPHUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG. Khoa học đất. 56. 76-80. (Đã xuất bản)
18.  Phan Hoàng Vũ, Phạm Thanh Vũ, Đoàn Ngọc Diệp. 2019. PHÂN TÍCH HÌNH THÁI KHÔNG GIAN TRONG BIẾN ĐỘNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP. Khoa học đất. 56. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ, Đặng Kim Sơn, Phan Chí Nguyện. 2019. ẢNH HƯỞNG CỬA XÂM NHẬP MẶN VÀ NGẬP LỸ ĐẾN THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO TIỀM NĂNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học Đẩt. 2019. 54-59. (Đã xuất bản)
20.  Lê Thị Thu Sương, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ. 2019. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO TỒN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÂM SẢN NGOÀI GỖ TRÊN ĐẤT RỪNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học Đất Việt Nam. 55. 58-65. (Đã xuất bản)
21.  Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Hoàng Minh Quang. 2019. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG. Khoa học đất. 56. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thanh Ngân, Đinh Diệp Anh Tuấn, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung. 2019. ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CẤP NƯỚC TẠI CÁC QUẬN NỘI THÀNH CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 77-84. (Đã xuất bản)
23.  Lê Quang Trí, Bùi Minh Chánh, Phạm Thanh Vũ. 2019. XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT CÂY LÚA VÀ CÂY MÀU Ở THỊ XÃ BÌNH MINH VÀ HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 109-116. (Đã xuất bản)
24.  Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Phạm Kim Định. 2019. ĐÁNH GIÁ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRONG CÁC DỰ ÁN CỦA QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học đất. 56. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Minh Đông, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ, Nguyễn Bảo Huyền. 2019. HIỆN TRẠNG XÂM NHẬP MẶN NƯỚC VÀ ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở CÁC TỈNH VEN BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MÙA KHÔ NĂM 2016. Khoa học đất. 57. (Đã xuất bản)
26.  Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ, Nguyễn Thị Song Bình, Võ Quốc Sử, Trần Văn Dũng. 2019. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CHO PHÁT TRIỂN VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 12-23. (Đã xuất bản)
27.  Vương Tuấn Huy, Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện, Phan Hoàng Vũ, Nguyễn Thị Song Bình. 2019. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CÓ SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC CHỦ THỂ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 24-33. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Hồng Thảo, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung, Trương Chí Quang, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ, Đặng Kim Sơn. 2019. ỨNG DỤNG BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA VÀ BỐ TRÍ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học Đất. 57. 97-102. (Đã xuất bản)
29.  Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi. 2019. ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CỦA CÁC ĐẶC TÍNH PHÂN LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG. Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019. . 563-569. (Đã xuất bản)
30.  Lê Huy Vũ, Lê Quang Trí, Trần Kim Tính, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Roãn Ngọc Chiến, Nguyễn Văn Đường, Trần Tuấn, Đỗ Bạch Đằng, Phạm Ngọc Phát, Nguyễn Quỳnh Thẩm, Nguyễn Thị Ngọc Lan. 2019. XÁC ĐỊNH TRỞ NGẠI CỦA ĐẤT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHÍNH Ở TỈNH VĨNH LONG. Khoa học Đất Việt Nam. 56. 39 – 44. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ, Đặng Kim Sơn, Phan Chí Nguyện. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHẬP MẶN VÀ NGẬP LŨ ĐẾN THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO TIỀM NĂNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học Đất. 56/2019. 54-59. (Đã xuất bản)
32.  Tôn Thất Lộc, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Đức Nguyên, Phan Chí Nguyện. 2019. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN TỐI ƯU VÀ ĐÁNH GIÁ ĐA TIÊU CHÍ TRONG LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG CHO HUYỆN GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 61-69. (Đã xuất bản)
33.  Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Phan Chí Nguyện. 2019. CÁC ĐẶC TÍNH PHÂN LOẠI ĐẤT VÀ SỰ PHÂN BỐ ĐẤT TỈNH AN GIANG PHÂN LOẠI THEO WRB 2006 TỈ LỆ 1:100.000. Khoa học Đất Việt Nam. 56. 5-10. (Đã xuất bản)
34.  Phan Chí Nguyện, Nguyễn Minh Hải, Phạm Minh Hiền, Phạm Thanh Vũ. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC VÀ ĐỀ XUẤT VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN PHÚ TÂN - TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 34-44. (Đã xuất bản)
35.  Ông Văn Ninh, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Nguyễn Ngọc Mộng Kha, Nguyễn Minh Trang. 2019. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT VÀ XÁC ĐỊNH CÁC TRỞ NGẠI CHO CANH TÁC LÚA TỈNH HẬU GIANG. Khoa học Đất Việt Nam. 55. 136-142. (Đã xuất bản)
36.  Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Lê Thị Thu Sương. 2018. ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG THỰC VẬT LÂM SẢN NGOÀI GỖ THEO CÁC LOẠI ĐẤT Ở VÙNG BẢY NÚI, TỈNH AN GIANG. Khoa học đất. 53. 182-183. (Đã xuất bản)
37.  Vương Tuấn Huy, Phạm Thanh Vũ. 2018. ĐÁNH GIÁ SỰ CHUYỂN ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA GIAI ĐOẠN 2005 – 2015 TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học Đất. 53/2018. 100-106. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2018. ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG VÀ CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI CHO PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC CÓ TRIỂN VỌNG Ở HẬU GIANG. Khoa học đất. 53. 120-124. (Đã xuất bản)
39.  Thái Thành Dư, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Nguyễn Ngọc Mộng Kha, Nguyễn Thị Phương Đài, Nguyễn Minh Trang. 2018. CHUYỂN ĐỔI CHÚ DẪN BẢN ĐỒ ĐẤT PHÂN LOẠI THEO HỆ THỐNG WRB 2006 SANG ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT (FCC) CANH TÁC LÚA TỈNH AN GIANG. Khoa học Đất Việt Nam. 54. 12-18. (Đã xuất bản)
40.  Lê Thị Thu Sương, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ. 2018. ĐÁNH GIÁ SỰ ĐA DẠNG THỰC VẬT CHO LÂM SẢN NGOÀI GỖ TẠI VÙNG BẢY NÚI, TỈNH AN GIANG. Kỷ yếu Hội nghị Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/8/2018. . 65-72. (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Thị Ngọc Lan, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư. 2018. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIS TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG CỦA CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC CÓ TRIỂN VỌNG Ở TỈNH HẬU GIANG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018. Số chuyên đề "Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu: thách thức và cơ hội Tháng 8/2018". 132-137. (Đã xuất bản)
42.  Dư lê Minh Hiền, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Phan Chí Nguyện. 2018. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CHO PHÁT TRIỂN CÂY SẦU RIÊNG TẠI HUYỆN CÁI BÈ. Khoa học đất. 53. (Đã xuất bản)
43.  Nguyễn Thị Ngọc Lan, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2018. NGHIÊN CỨU TÍNH BỀN VỮNG CỦA CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC CÓ TRIỂN VỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 126-135. (Đã xuất bản)
44.  Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi. 2018. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CÁC BIỂU LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2008 - 2017. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018. . 342-351. (Đã xuất bản)
45.  Lê Thị Thu Sương, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ. 2018. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÂM SẢN NGOÀI GỖ TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG. Hội nghị Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/8/2018. . 83-89. (Đã xuất bản)
46.  Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Ông Văn Ninh. 2018. CẬP NHẬT BẢN ĐỒ ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CÁC NHÓM ĐẤT CHÍNH TỈNH HẬU GIANG. Khoa học đất. 53. 14-18. (Đã xuất bản)
47.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Trần Kim Tính, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Tăng Hoài Phương, Lê Huy Vũ, Roãn Ngọc Chiến, Nguyễn Văn Đường. 2018. ĐẶC TÍNH ĐỘ PHÌ ĐẤT VÀ MỘT SỐ HẠN CHẾ CHO CANH TÁC LÚA Ở TỈNH VĨNH LONG. Khoa học đất. 53. 125-130. (Đã xuất bản)
48.  Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ, Lê Thị Thu Sương. 2018. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG LÂM SẢN NGOÀI GỖ Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội nghị Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/8/2018. . 73-82. (Đã xuất bản)
49.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Vũ. 2018. ĐÁNH GIÁ CÁC TRỞ NGẠI CHO PHÁT TRIỂN CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT Ở TỈNH HẬU GIANG. Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày. . 7-13. (Đã xuất bản)
50.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Phạm Văn Tiến, Nguyễn Thị Ngọc Lan. 2018. ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH ĐỘ PHÌ ĐẤT SẢN XUẤT LÚA THEO HỆ THỐNG FCC TỈNH HẬU GIANG. Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày. . 14-20. (Đã xuất bản)
51.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Huỳnh Phú Hiệp. 2018. ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ CON NGƯỜI ĐẾN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học đất. 53. 95-99. (Đã xuất bản)
52.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Trần Thanh Thắng. 2018. CƠ SỞ CHUYỂN ĐỔI BẢN ĐỒ ĐẤT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHÂN LOẠI THEO WRB (1998) SANG WRB (2006). Khoa học đất. 53. 5-13. (Đã xuất bản)
53.  Võ Quang Minh, Trương Minh Thái, Huỳnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phạm Thanh Vũ, Trương Chí Quang, Võ Quốc Tuấn, Phan Kiều Diễm. 2018. GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG NÔNG NGHIỆP 4.0 Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội Thảo ứng dụng GIS toàn quốc. . 307-318. (Đã xuất bản)
54.  Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh. 2018. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CÂY LÚA VÀ RAU MÀU TỈNH AN GIANG. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ. 15(11b). (Đã xuất bản)
55.  Phan Chí Nguyện, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ. 2018. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CÂY LÚA VÀ RAU MÀU TỈNH AN GIANG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018. . 117-123. (Đã xuất bản)
56.  Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phạm Thanh Vũ, Trương Chí Quang, Võ Quốc Tuấn, Phan Kiều Diễm, Trương Minh Thái. 2018. GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG NÔNG NGHIỆP 4.0 Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học. 15. 13-20. (Đã xuất bản)
57.  Nguyễn Văn Bé, Văn Phạm Đăng Trí, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ. 2017. THÁCH THỨC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 187-196. (Đã xuất bản)
58.  Phan Chí Nguyện, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Võ Thanh Tâm, Võ Việt Thanh. 2017. ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CỦA CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT LÚA VÀ RAU MÀU Ở HUYỆN THOẠI SƠN VÀ CHÂU PHÚ - AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 39-48. (Đã xuất bản)
59.  Trần Cẩm Tú, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ. 2017. ỨNG DỤNG GIS VÀ CHUỖI MARKOV TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI VÀ DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2017. . 523-531. (Đã xuất bản)
60.  Lê Đào Nhật Tân, Trần Thị Lệ Hằng, Trần Văn Triển, Võ Thị Phương Linh, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí. 2017. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI VỚI LŨ CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 159-165. (Đã xuất bản)
61.  Phan Hoàng Vũ, Phạm Thanh Vũ, Trần Cẩm Tú , Võ Quang Minh. 2017. ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ VÀ CHUỖI MARKOV TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 119-124. (Đã xuất bản)
62.  Nguyễn Quốc Duy, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Tôn Thất Lộc. 2017. MÔ HÌNH TỐI ƯU CHO BỐ TRÍ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CANH TÁC LÚA BỀN VỮNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 66-77. (Đã xuất bản)
63.  Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Kim Lợi, Phạm Văn Hiệp, Trần Văn Dũng. 2017. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 55-65. (Đã xuất bản)
64.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Tôn Thất Lộc. 2017. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐỂ TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN NÔNG HỘ TẠI ẤP TRÀ HẤT, XÃ CHÂU THỚI, HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 51. 54-63. (Đã xuất bản)
65.  Phan Chí Nguyện, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Trương Thị Cẩm Hằng. 2017. TÍCH HỢP GIS VÀ MCE TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHỈ SỐ TỔN THƯƠNG CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2017. . 621-630. (Đã xuất bản)
66.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ, Tôn Thất Lộc. 2017. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN CƠ SỞ TƯƠNG TÁC CÁC CHỦ THỂ Ở CẤP ĐỘ CHI TIẾT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 1-12. (Đã xuất bản)
67.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Vương Tuấn Huy. 2017. INTEGRATING INDIGENOUS KNOWLEDGE FOR PARTICIPATORY LAND USE PLANNING (PLUP) IN TRA HAT HAMLET, A CLIMATE-SMART VILLAGE IN THE MEKONG RIVER DELTA, VIETNAM. VietNam journal of science, technology and Engineering. 59. 32-38. (Đã xuất bản)
68.  Nguyễn Quốc Hậu, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Vũ, Võ Thanh Phong. 2017. ỨNG DỤNG GIS ĐÁNH GIÁ SỰ SUY GIẢM ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2017. . 551-559. (Đã xuất bản)
69.  Thái Thành Dư, Trần Văn Dũng, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Ông Văn Ninh. 2017. CÁC ĐẶC TÍNH PHÂN LOẠI ĐẤT THEO HỆ THỐNG PHÂN LOẠI WRB 2006 TỈNH HẬU GIANG TỈ LỆ 1/100.000. Khoa học đất. 52. 10-15. (Đã xuất bản)
70.  Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Phan Chí Nguyện, Lê Quang Trí. 2016. ĐÁNH GIÁ TÍNH RỦI RO CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DO BIẾN ĐỘNG CHẾ ĐỘ MẶN. Môi trường. Chuyên đề III. 102-106. (Đã xuất bản)
71.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Trần Văn Dũng. 2016. CHUYỂN ĐỔI CHÚ GIẢI BẢN ĐỒ ĐẤT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHÂN LOẠI THEO HỆ THỐNG WRB 1998 SANG WRB 2006. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 10-21. (Đã xuất bản)
72.  Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Vương Tuấn Huy, Phan Chí Nguyện. 2016. TÁC ĐỘNG CỦA MẶN VÀ NGẬP THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TIỀM NĂNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 71-83. (Đã xuất bản)
73.  Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Ngô Minh Hưởng, Phan Chí Nguyện. 2016. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI ĐẶC TÍNH ĐẤT ĐAI ĐƯỢC CẬP NHẬT NĂM 2012 SO VỚI NĂM 1999 TẠI TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 104-117. (Đã xuất bản)
74.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Tôn Thất Lộc. 2016. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN CƠ SỞ TƯƠNG TÁC CÁC CHỦ THỂ Ở CẤP CHI TIẾT. hội nghị Quản lý đất đai. ISBN: 978-604-919-785-7. 270-285. (Đã xuất bản)
75.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Tôn Thất Lộc. 2016. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐỂ TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN NÔNG HỘ TẠI ẤP TRÀ HẤT, XÃ CHÂU THỚI, HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU. Kỷ yếu hội nghi khoa học. ISBN: 978-604-919-785-7. 151-161. (Đã xuất bản)
76.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phan Chí Nguyện. 2016. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ TÍNH TỔN THƯƠNG CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016. . 261-274. (Đã xuất bản)
77.  Lê Tấn Lợi, Phạm Thanh Vũ, Lê Thị Mỹ Tiên. 2016. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 80-92. (Đã xuất bản)
78.  Phan Hoàng Vũ, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí. 2016. PHÂN VÙNG RỦI RO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN Ở TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 70-80. (Đã xuất bản)
79.  Vương Tuấn Huy, Phạm Thanh Vũ, Võ Chí Tài. 2016. ỨNG DỤNG ARCGIS VÀ SKETCHUP XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHÔNG GIAN ẢO 3D PHỤC VỤ QUẢN LÝ CƠ SỞ HẠ TẦNG. Kỷ yếu hội nghị khoa học. ISBN: 978-604-919-785-7. 363-375. (Đã xuất bản)
80.  Lê Tấn Lợi, Phạm Thanh Vũ, Ngô Thị Thanh Hằng, Lý Hằng Ni. 2016. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 49-63. (Đã xuất bản)
81.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Vương Tuấn Huy. 2016. TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 58-69. (Đã xuất bản)
82.  Trần Văn Dũng, Trần Ngọc Linh, Phan Hoàng Vũ, Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ. 2016. TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI VÀ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH KHÓM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 94-100. (Đã xuất bản)
83.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Vương Tuấn Huy, Nguyễn Thị An Khương. 2016. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HÓA TRONG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN VỊ THỦY, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 38-47. (Đã xuất bản)
84.  Trần Văn Dũng, Trần Ngọc Linh, Phan Hoàng Vũ, Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ. 2016. TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI VÀ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH KHÓM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Nông nghiệp (2016)(4). 94-100. (Đã xuất bản)
85.  Nguyễn Thị Hà Mi, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung, Phan Kiều Diễm, Trần Quang Thọ, Thái Thành Dư, Ngô Xuân Hiền. 2015. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT LÚA Ở CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở TỈNH BẠC LIÊU. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 6-9/10/2015. . 242-247. (Đã xuất bản)
86.  Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Phan Chí Nguyện. 2015. PHÂN VÙNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI 8 TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DƯỚI ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỘNG CHẾ ĐỘ NGẬP MẶN. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, thành phố Hồ Chí Minh, 30/10/2015. . 179-186. (Đã xuất bản)
87.  Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Phan Chí Nguyện. 2015. ỨNG DỤNG GIS TRONG PHÂN VÙNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. GIS Toàn quốc 2015, Hà nội. . 248-253. (Đã xuất bản)
88.  Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ. 2015. SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ ĐẤT PHÈN, MẶN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo quốc gia đất việt nam hiện trạng sử dụng và thách thức. . 157-174. (Đã xuất bản)
89.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Hữu Kiệt. 2014. TỐI ƯU HÓA VIỆC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TỈNH BẠC LIÊU. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 08. 13-20. (Đã xuất bản)
90.  Lê Hồng Việt, Hồ Minh Phúc, Trần Văn Dũng, Châu Minh Khôi, Phạm Thanh Vũ. 2014. ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI VÙNG ĐẤT PHÈN NHIỄM MẶN TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 158-165. (Đã xuất bản)
91.  Trần Thị Ngọc Trinh, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Đặng Phi Lĩnh, Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện. 2014. ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG CỦA MÔ HÌNH TÔM - LÚA THEO VÙNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CỦA XÃ THUẬN HÒA, HUYỆN AN MINH TỈNH KIÊN GIANG. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014. . (Đã xuất bản)
92.  Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Quang Trí. 2014. KHAI THÁC CÁC KỊCH BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC LỰA CHỌN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ SẢN XUẤT HÀNG HÓA NÔNG NGHIỆP. Khoa học và công nghệ. ISBN 9786046703655. 108. (Đã xuất bản)
93.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Nguyễn Tấn Đạt, Lê Thị Nương. 2014. ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH TRONG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 106-115. (Đã xuất bản)
94.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, , Nguyễn Trang Hoàng Như. 2013. XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN MÔ HÌNH CANH TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 68-75. (Đã xuất bản)
95.  , Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AQUACROP MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU THAY ĐỔI TẠI VÙNG BẮC QUỐC LỘ 1A, TỈNH BẠC LIÊU. Nông nghiệp và PTNT. 13. 48. (Đã xuất bản)
96.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, , Phan Hoàng Vũ. 2013. SỰ THAY ĐỔI MÔ HÌNH CANH TÁC THEO KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 26. 46-54. (Đã xuất bản)
97.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Thị Song Bình, Nguyễn Khánh Vân. 2013. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2000 - 2011 VÀ XU HƯỚNG THAY ĐỔI TRONG TƯƠNG LAI TRÊN VÙNG ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 72-79. (Đã xuất bản)
98.  Phạm Thanh Vũ, PHAN HOANG VU, VUONG TUAN HUY. 2013. SỰ THAY ĐỔI MÔ HÌNH CANH TÁC THEO KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 46-54. (Đã xuất bản)
99.  Văn Phạm Đăng Trí, , Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AQUACROP MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU THAY ĐỔI TẠI VÙNG BẮC QUỐC LỘ 1A, TỈNH BẠC LIÊU. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ. 13. 48 - 53. (Đã xuất bản)
100.  Lê Quang Trí, Nguyễn Phạm Xuân Tài, Phạm Thanh Vũ. 2013. TỐI ƯU HÓA TRONG VIỆC LỰA CHỌN CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG CẤP HUYỆN NGHIÊN CỨU CỤ THỂ HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 173-182. (Đã xuất bản)
101.  Lê Văn Khoa, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, NGUYEN THI CAM SU. 2013. PHÂN VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP THEO THỦY VĂN, THỔ NHƯỠNG VÀ HIỆN TRẠNG CANH TÁC CHO CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 227-236. (Đã xuất bản)
102.  Lê Tấn Lợi, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Văn Thao. 2012. THỰC TRẠNG ĐẤT ĐAI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TRONG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 40-48. (Đã xuất bản)
103.  Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Lê Thị Linh, Lương Thạnh Siêu. 2011. ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI ĐỊNH LƯỢNG KINH TẾ VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI ĐỊNH TÍNH HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 51-60. (Đã xuất bản)
104.  Lê Thị Linh, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Võ Phước Khải. 2011. ĐÁNH GIÁ VIỆC XÂY DỰNG PHÂN CẤP YẾU TỐ KINH TẾ LÀM CƠ SỞ CHO PHÂN HẠNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI ĐỊNH LƯỢNG KINH TẾ THÔNG QUA KIỂM CHỨNG THỰC TẾ TẠI HUYỆN CÀNG LONG TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 169-179. (Đã xuất bản)
105.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Trần Thanh Thắng. 2011. PHÂN LOẠI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HỆ THỐNG CHÚ GIẢI FAO - WRB (2006). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 10-17. (Đã xuất bản)
106.  Nguyễn Hữu Kiệt, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ. 2011. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ALES, PRIMER KẾT NỐI VỚI GIS TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU. Hội Thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2010. . (Đã xuất bản)
107.  Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ. 2011. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI TỰ NHIÊN VÀ ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐA TIÊU CHÍ Ở HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 63-72. (Đã xuất bản)
108.  Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ. 2010. XÁC ĐỊNH MỘT SỐ TIÊU CHÍ CHO ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI BÁN - ĐỊNH LƯỢNG TRÊN 02 VÙNG SINH THÁI KHÁC NHAU). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 114-124. (Đã xuất bản)
109.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Văn Phạm Đăng Trí. 2009. ỨNG DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH & SỬ DỤNG BỀN VỮNG NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. (Đã xuất bản)
110.  Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Văn Phạm Đăng Trí. 2009. ỨNG DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH & SỬ DỤNG BỀN VỮNG NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 71-79. (Đã xuất bản)
111.  Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Thị Song Bình. 2009. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CANH TÁC VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI ĐA MỤC TIÊU 02 CẤP XÃ VÀ HUYỆN LÀM CƠ SỞ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI BỀN VỮNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 62-74. (Đã xuất bản)
112.  Lê Quang Trí, Văn Phạm Đăng Trí, Phạm Thanh Vũ. 2008. ĐÁNH GIÁ ĐA MỤC TIÊU KẾT HỢP VỚI PHÂN VÙNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI TỰ NHIÊN VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI CẤP HUYỆN. NGHIÊN CỨU CỤ THỂ Ở HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
113.  Lê Quang Trí, Võ Thị Gương, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hữu Kiệt, Nguyễn Thị Song Bình, Võ Văn Chiến. 2008. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI ĐẶC TÍNH ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA 3 HUYỆN VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 59-68. (Đã xuất bản)
114.  Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí, Kha Thanh Hoàng. 2007. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO ? ĐẦU RA ĐẾN HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI THEO NHÓM NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SONG PHÚ TAM BÌNH - VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 67-76. (Đã xuất bản)