BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN VĂN DŨNG Giới tính: Nam
Email: tvandung@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học Đất
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Quy hoạch, lập bản đồ, phân tích chất lượng hóa, lý tính các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất chất lượng cao định kỳ 10 năm trên địa bàn thành phố Vị Thanh 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Đề xuất công thức bón phân cho các vùng đất chuyên canh trồng lúa của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Dự án quy hoạch, lập bản đồ các vùng đất trồng lúa huyện Trần Văn Thời đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 Đánh giá hiệu quả của phân bón KC1510-12 trên sinh trưởng và phát triển của cây lúa 2018 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
5 Ứng dụng hệ thống hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp (DSSAT) để tăng năng suất và chất lượng mía ở tỉnh Hậu Giang 2009 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Quản lý độ phì nhiêu đất và hiệu quả sử dụng phân bón ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-649-2   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Văn Dũng, Đỗ Bá Tân, vu van long, Trần Huỳnh Khanh, David Gale. 2021. EFFECT OF GLUCONACETOBACTER DIAZOTROPHICUS INOCULATION AND REDUCED NITROGEN FERTILIZER ON YIELD AND GROWTH PARAMETERS OF RICE VARIETIES. Journal of Seed Science. 43. 1-9. (Đã xuất bản)
2.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2020. MAJOR LAND USES ON ACID SULFATE SOILS OF HAU GIANG PROVINCE, VIETNAM. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology. 5. 192-196. (Đã xuất bản)
3.  Đặng Kiều Nhân, Trần Văn Dũng, Trần Hữu Phúc, Heng, L.K, Đặng Đức Nhận. 2020. SOIL SALINITY MANAGEMENT FOR RICE PRODUCTION IN THE MEKONG RIVER DELTA, VIET NAM. LANDSCAPE SALINITY AND WATER MANAGEMENT FOR IMPROVING AGRICULTURAL PRODUCTIVITY. L.K. Heng. 166-178. (Đã xuất bản)
4.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư. 2019. MAP MANIPULATION FOR RICE SOIL FERTILITY CLASSIFICATION OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog. 6. 61-69. (Đã xuất bản)
5.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư. 2019. SOIL FERTILITY CAPABILITY CLASSIFICATION (FCC) IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM BASED ON THE CONVERSION OF SOIL MAP (WRB). International Journal of Engineering Sciences &Research Technology. 8(6). 224 – 231. (Đã xuất bản)
6.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư. 2019. CURRENT LAND USES ON PROBLEM SOILS IN HAU GIANG PROVINCE, VIET NAM. International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog. 6. 55-61. (Đã xuất bản)
7.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Cao Ngọc Điệp. 2017. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF ENDOPHYTIC AND RHIZOPHERIC BACTERIA ASSOCIATED SWEET-POTATO PLANTS CULTIVATED ON SOILS OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 6. 129-149. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Ngọc Đệ, Trần Văn Dũng, Nguyễn Văn Quí, Trần Ngọc Quý, Nguyễn Thành Trực, Bennet Macdonald, To Phuc Tuong. 2017. SOIL AND RICE RESPONSES TO PHOSPHATE FERTILIZER IN TWO CONTRASTING SEASONS ON ACID SULFATE SOIL. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 48. 615-623. (Đã xuất bản)
9.  Trần Bá Linh, Võ Thị Gương, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Trần Huỳnh Khanh, Titus Ghyselinck, Wim Cornelis. 2017. TEMPORAL VARIATION OF HYDRO-PHYSICAL PROPERTIES OF PADDY CLAY SOIL UNDER DIFFERENT RICE-BASED CROPPING SYSTEMS. Land Degradation and Development. Volume 28, Issue 5. 1752–1762. (Đã xuất bản)
10.  Trần Văn Dũng, Cao Ngọc Điệp. 2017. EFFECT OF CROP ROTATION ON THE DIVERSITY OF THE BACTERIAL COMMUNITY COLONIZING RICE STRAW RESIDUES IN PADDY RICE CULTURED SOIL IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 150-157. (Đã xuất bản)
11.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Cao Ngọc Điệp. 2016. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF RHIZOSPHERIC BACTERIA IN RICE (ORYZA SATIVA L.) CULTIVATED ON ACID SULPHATE SOILS OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 5. 343-358. (Đã xuất bản)
12.  Trần Văn Dũng, Nguyễn Minh Đông, Dương Minh Viễn. 2016. THE EFFECT OF CROP ROTATION ON THE STRUCTURE OF THE FUNGAL COMMUNITY COLONISING RICE STRAW RESIDUES IN PADDY RICE CULTURED SOIL IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 52-62. (Đã xuất bản)
13.  Trần Văn Dũng, Cao Ngọc Điệp, Dirk Springael. 2016. DIVERSITY OF THE BACTERIAL COMMUNITY IN RICE STRAW RESIDUES IN SOIL UNDERGOING RICE-MONOCULTURE VERSUS CROP ROTATION SYSTEMS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 5. 109-123. (Đã xuất bản)
14.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Cao Ngọc Điệp. 2016. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF RICE ENDOPHYTIC BACTERIA IN ACID SULPHATE SOIL OF MEKONG DELTA, VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 5. 301-317. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Ngọc Khánh, Tất Anh Thư, Trần Văn Dũng, Trần Hoài Tâm, Nguyễn Văn Quí. 2020. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CERES-MAIZE MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT BẮP LAI TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 11-23. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Quí, Ngô Ngọc Hưng, Trần Văn Dũng, Lê Phước Toàn, Lê Văn Dang. 2020. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN LÊN LIẾP ĐẾN SỰ THAY ĐỔI TÍNH CHẤT VẬT LÝ ĐẤT TRỒNG BƯỞI Ở HẬU GIANG. Khoa học đất. 61. 18-22. (Đã xuất bản)
3.  Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Trần Văn Hùng, Lê Phước Toàn, Lê Văn Dang, Phan Tấn Trung. 2020. HÌNH THÁI VÀ TÍNH CHẤT LÝ - HÓA HỌC CỦA ĐẤT TRỒNG CAM SÀNH Ở TRÀ ÔN - VĨNH LONG. Khoa học đất. 61. 7-11. (Đã xuất bản)
4.  Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Trần Văn Dũng, Nguyễn Thị Phong Lan, Nguyễn Thế Cường, Phan Chí Nguyện. 2020. ESTIMATING THE CRITERIA AFFECTED TO AGRICULTURAL PRODUCTION: CASE OF CHAU THANH A DISTRICT, VIETNAM. Asian Journal of Agriculture and Rural Development. 10. 463-472. (Đã xuất bản)
5.  Hồ Trường An, Trần Văn Dũng, Vũ Văn Long, Đỗ Bá Tân, Trần Huỳnh Khanh. 2020. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI PHẪU DIỆN VÀ TÍNH CHẤT ĐẤT CỦA MỘT SỐ NHÓM ĐẤT CANH TÁC LÚA TẠI HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU. Khoa học đất. 61. 12-17. (Đã xuất bản)
6.  Võ Thị Lụa, Trần Văn Dũng, Lê Minh Tường. 2020. KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM HELMINTHOSPORIUM TURCICUM GÂY BỆNH ĐỐM LÁ LỚN TRÊN BẮP. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 21. 41-47. (Đã xuất bản)
7.  Võ Hoài Chân, Tất Anh Thư, Trần Huỳnh Khanh, Trần Văn Dũng, Lê Phước Toàn. 2020. HÌNH THÁI VÀ TÍNH CHẤT LÝ HÓA HỌC ĐẤT LẬP LIẾP CHUYÊN CÂY CA CAO VÀ CA CAO XEN DỪA Ở HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 32-36. (Đã xuất bản)
8.  Trần Văn Dũng, Nguyễn Văn Quí, Lê Văn Dang, Lê Phước Toàn, Ngô Ngọc Hưng. 2020. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ TÍNH CHẤT LÝ - HÓA HỌC ĐẤT LIẾP TRỒNG BƯỞI NĂM ROI Ở CHÂU THÀNH - HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 130-137. (Đã xuất bản)
9.  Tăng Kim, Trần Văn Dũng, Lê Minh Tường. 2020. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI VI KHUẨN XANTHOMONAS ORYZAE PV. ORYZICOLA GÂY BỆNH SỌC TRONG TRÊN LÚA. Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. 5. 44-49. (Đã xuất bản)
10.  Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Dang, Trịnh Quang Khương, Nguyen Kim Quyen, Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Văn Dũng, Lâm Văn Thông, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Phước Toàn, Trần Ngọc Hữu. 2020. SỬ DỤNG NPK CHO CÂY LÚA TRÊN CÁC BIỂU LOẠI ĐẤT CHÍNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 177-184. (Đã xuất bản)
11.  Trần Văn Dũng, Đỗ Bá Tân, Vũ Văn Long. 2020. ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA TẠI THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Khoa học đất. 153-158. (Đã xuất bản)
12.  Châu Minh Khôi, Trần Văn Dũng, Đoàn Thị Trúc Linh, Trần Huỳnh Khanh, Châu Thị Nhiên, Lê Văn Hòa. 2020. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÍNH CHẤT LÝ VÀ HÓA HỌC CỦA CÁC NHÓM ĐẤT CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 5. 101-109. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Quốc Khương, Trần Văn Dũng, Lê Vĩnh Thúc, Huỳnh Mạch Trà My, Trần Chí Nhân, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2020. SỬ DỤNG VI KHUẨN QUANG DƯỠNG KHÔNG LƯU HUỲNH MÀU TÍA ĐỂ CẢI THIỆN ĐỘ PHÌ NHIÊU VÀ CHẤT LƯỢNG ĐẤT PHÈN VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN. Tạp chí Khoa học đất. -. 25-30. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Phước Triển, Trần Văn Dũng, Lê Minh Tường. 2019. KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM SCLEROTIUM SP. GÂY BỆNH THỐI GỐC THÂN CÂY KHOAI MÔN. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 17. 19-26. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Quốc Khương, Lê Vĩnh Thúc, Trần Chí Nhân, Nguyễn Thị Xuân Đào, Trần Văn Dũng, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN HÒN ĐẤT TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 89-94. (Đã xuất bản)
16.  Trần Văn Hùng, Lê Văn Dang, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng. 2019. ẢNH HƯỞNG THỜI GIAN KHÔ VÀ NGẬP ĐẾN KHẢ NĂNG PHÓNG THÍCH ĐỘ CHUA VÀ HÀM LƯỢNG FE2+, AL3+, SO42- TRONG ĐẤT PHÈN HOẠT ĐỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 117-123. (Đã xuất bản)
17.  Ngô Minh Quyền, Ngô Ngọc Hưng, Trần Văn Dũng, Lê Phước Toàn. 2019. ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI VÀ LÝ – HÓA HỌC ĐẤT NHIỄM MẶN VÙNG CANH TÁC LÚA – TÔM TẠI CÀ MAU. Khoa học đất. 56. 11-17. (Đã xuất bản)
18.  Trần Văn Dũng, Nguyễn Trọng Tuệ, Đỗ Bá Tân, Vũ Văn Long. 2019. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI PHẪU DIỆN VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ, HÓA HỌC CỦA MỘT SỐ NHÓM ĐẤT CANH TÁC LÚA TẠI VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 10. 54-61. (Đã xuất bản)
19.  Võ Duy Hoàng, Trần Văn Dũng, Lê Minh Tường. 2019. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI NẤM FUSARIUM MONILIFORME GÂY BỆNH LÚA VON TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 18. 30-36. (Đã xuất bản)
20.  Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ, Nguyễn Thị Song Bình, Võ Quốc Sử, Trần Văn Dũng. 2019. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CHO PHÁT TRIỂN VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 12-23. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Quốc Khương, Trần Văn Dũng, Huỳnh Mạch Trà My, Trần Chí Nhân, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2019. VAI TRÒ CỦA VI KHUẨN RHODOPSEUDOMONAS PALUSTRIS ĐẾN TĂNG HẤP THU ĐẠM VÀ GIẢM TÍCH LŨY NHÔM, SẮT TRONG HẠT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN. Khoa hoc đất. 55. 66-72. (Đã xuất bản)
22.  Lê Huy Vũ, Lê Quang Trí, Trần Kim Tính, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Roãn Ngọc Chiến, Nguyễn Văn Đường, Trần Tuấn, Đỗ Bạch Đằng, Phạm Ngọc Phát, Nguyễn Quỳnh Thẩm, Nguyễn Thị Ngọc Lan. 2019. XÁC ĐỊNH TRỞ NGẠI CỦA ĐẤT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHÍNH Ở TỈNH VĨNH LONG. Khoa học Đất Việt Nam. 56. 39 – 44. (Đã xuất bản)
23.  Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Phan Chí Nguyện. 2019. CÁC ĐẶC TÍNH PHÂN LOẠI ĐẤT VÀ SỰ PHÂN BỐ ĐẤT TỈNH AN GIANG PHÂN LOẠI THEO WRB 2006 TỈ LỆ 1:100.000. Khoa học Đất Việt Nam. 56. 5-10. (Đã xuất bản)
24.  Trần Văn Dũng, Châu Minh Khôi, Trần Văn Hùng, Đỗ Bá Tân, Vũ Văn Long. 2019. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NHÓM ĐẤT PHÙ SA ĐƯỢC BỒI (FLUVISOLS) VÀ PHÙ SA CỔ (PLINTHOSOLS) TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học đất. 57. 11-16. (Đã xuất bản)
25.  Đỗ Nguyễn Trường Đức Minh, Nguyễn Văn Tập, Trần Văn Dũng, Lê Minh Tường. 2019. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN ĐỐI VỚI BỆNH HÉO RŨ TRÊN CÂY KHOAI LANG DO NẤM FUSARIUM OXYSPORUM GÂY RA Ở ĐIỀU KIỆN NGOÀI ĐỒNG TẠI HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG. Hội thảo quốc gia về bệnh hại thực vật Việt Nam. 18. 86-97. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Minh Đông, Trần Văn Dũng, Trần Văn Nhân. 2018. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG TRÊN CHẤT LƯỢNG NƯỚC TƯỚI NHIẾM MẶN DÙNG CHO CANH TÁC NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội nghị khoa học và công nghệ chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, giai đoạn 2013-2018, Địa điểm: Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Thanh Trì, Hà Nội, Thời gian: 06-07/09/2018. . 283-293. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Quốc Khương, Trần Văn Dũng, Tô Thành Dương, Trần Chí Nhân, Lý Ngọc Thanh Xuân. 2018. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BỐN DÒNG VI KHUẨN KHÁNG NHÔM VÀ SẮT LÊN CẢI THIỆN ĐỘ PHÌ NHIÊU VÀ CHẤT LƯỢNG ĐẤT PHÈN CÓ SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÂY LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI. Khoa học đất. 53. 176-181. (Đã xuất bản)
28.  Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Ông Văn Ninh. 2018. CẬP NHẬT BẢN ĐỒ ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CÁC NHÓM ĐẤT CHÍNH TỈNH HẬU GIANG. Khoa học đất. 53. 14-18. (Đã xuất bản)
29.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Trần Kim Tính, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Tăng Hoài Phương, Lê Huy Vũ, Roãn Ngọc Chiến, Nguyễn Văn Đường. 2018. ĐẶC TÍNH ĐỘ PHÌ ĐẤT VÀ MỘT SỐ HẠN CHẾ CHO CANH TÁC LÚA Ở TỈNH VĨNH LONG. Khoa học đất. 53. 125-130. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Kim Thu, Trần Văn Dũng, Hồ Nguyễn Hoàng Phúc, Cao Văn Phụng, Huỳnh Ngọc Huy. 2018. NGHIÊN CỨU PHÁT THẢI MÊ TAN TRÊN ĐẤT LÚA TRONG MÔ HÌNH LUÂN CANH VÀ THÂM CANH. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 3. 98-102. (Đã xuất bản)
31.  Trần Văn Hùng, Ngô Ngọc Hưng, Trần Văn Dũng, Lê Phước Toàn. 2018. NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HỌC VÀ HÌNH THÁI PHẪU DIỆN ĐẤT PHÈN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG SAU HƠN 20 NĂM CANH TÁC. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tháng 8. 125-136. (Đã xuất bản)
32.  Võ Hoài Chân, Trần Văn Dũng, Tất Anh Thư. 2018. ĐẶC TÍNH HÓA HỌC CỦA CÁC ĐỘ TUỔI LIẾP VƯỜN TRỒNG CÂY CA CAO XEN TRONG VƯỜN DỪA TẠI CHÂU THÀNH – BẾN TRE. khoa hoc đất. 53. 72-78. (Đã xuất bản)
33.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Trần Thanh Thắng. 2018. CƠ SỞ CHUYỂN ĐỔI BẢN ĐỒ ĐẤT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHÂN LOẠI THEO WRB (1998) SANG WRB (2006). Khoa học đất. 53. 5-13. (Đã xuất bản)
34.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Dang. 2018. : ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN LIÊN KẾT VỚI THỰC VẬT ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA KHOAI LANG TRÊN ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn. 7. 93-101. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Minh Phượng, Trần Văn Dũng, Nguyễn Minh Đông, Tất Anh Thư. 2018. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU ĐẤT (PEDOTRANSFER FUNCTIONS - PTF) CHO ƯỚC ĐOÁN DUNG TRỌNG ĐẤT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học Đất. 53. 146-151. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Minh Đông, Trần Văn Dũng, Trần Văn Nhân, Hồ Quốc Hùng. 2018. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NƯỚC TƯỚI NHIỄM MẶN ĐƯỢC XỬ LÝ ĐIỆN TỪ TÍNH ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CẢI XANH (BRASSICA JUNCEA L.): THÍ NGHIỆM TRONG CHẬU. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chuyên đề 8/2018. 175-183. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Kim Thu, Trần Văn Dũng, Hồ Nguyễn Hoàng Phúc, Cao Văn Phụng, Vũ Ngọc Minh Tâm. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ RƠM LÊN PHÁT THẢI KHÍ CH4 VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÙ SA TẠI THỚI LAI, CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 6. 50-54. (Đã xuất bản)
38.  Vũ Anh Pháp, Trần Văn Dũng, Nguyễn Văn Sánh, Trần Hữu Phúc, Nguyễn Thanh Mỹ. 2017. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHÂN BÓN TAN CHẬM ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA VỤ HÈ THU 2016 TRÊN VÙNG ĐẤT NHIỄM PHÈN, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 26-33. (Đã xuất bản)
39.  Trần Văn Dũng, Đặng Kiều Nhân. 2017. HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ VÀ KALI ĐẾN RỬA MẶN TRONG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA Ở VÙNG LÚA - TÔM TẠI HUYỆN MỸ XUYÊN - SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 10. 72-78. (Đã xuất bản)
40.  Thái Thành Dư, Trần Văn Dũng, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Ông Văn Ninh. 2017. CÁC ĐẶC TÍNH PHÂN LOẠI ĐẤT THEO HỆ THỐNG PHÂN LOẠI WRB 2006 TỈNH HẬU GIANG TỈ LỆ 1/100.000. Khoa học đất. 52. 10-15. (Đã xuất bản)
41.  Trần Văn Hùng, Lê Phước Toàn, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng. 2017. HÌNH THÁI VÀ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA HỌC ĐẤT PHÈN VÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 1-10. (Đã xuất bản)
42.  Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Kim Lợi, Phạm Văn Hiệp, Trần Văn Dũng. 2017. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 55-65. (Đã xuất bản)
43.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Phạm Duy Tiễn, Nguyễn Thị Xuân Đào, Nguyen Thi Bao Tran. 2017. KHẢ NĂNG HÒA TAN LÂN CỦA VI KHUẨN VÙNG RỄ LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN TỈNH AN GIANG. Nông nghiệp&PTNN. 13. 26-30. (Đã xuất bản)
44.  Nguyễn Đỗ Châu Giang, Trần Văn Dũng, Nguyễn Minh Đông. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC GIẢM PHÂN ĐẠM BỔ SUNG CHẾ PHẨM NBPT, NEB26 ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT LÚA VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẠM TRÊN ĐẤT LÚA TAM BÌNH - VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 51. 39-45. (Đã xuất bản)
45.  Trần Văn Dũng, Trần Ngọc Linh, Phan Hoàng Vũ, Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ. 2016. TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI VÀ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH KHÓM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Nông nghiệp (2016)(4). 94-100. (Đã xuất bản)
46.  Lê Phước Toàn, Ngô Ngọc Hưng, Trần Văn Dũng, Trần Văn Hùng, Trần Ngọc Hữu. 2016. ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI VÀ LÝ – HÓA HỌC ĐẤT PHÈN VÙNG TRŨNG SÔNG HẬU. Khoa học đất. 49. 26-31. (Đã xuất bản)
47.  Trần Văn Hùng, Ngô Ngọc Hưng, Trần Văn Dũng, Lê Phước Toàn. 2016. HÌNH THÁI VÀ TÍNH CHẤT LÝ HÓA HỌC ĐẤT PHÈN VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Chuyên đề Nông nghiệp Xanh tháng 11. 57-65. (Đã xuất bản)
48.  Trần Văn Dũng, Phạm Thanh Vũ, Ngô Minh Hưởng, Phan Chí Nguyện. 2016. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI ĐẶC TÍNH ĐẤT ĐAI ĐƯỢC CẬP NHẬT NĂM 2012 SO VỚI NĂM 1999 TẠI TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 104-117. (Đã xuất bản)
49.  Lê Phước Toàn, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Trần Văn Hùng, Trần Ngọc Hữu. 2016. ĐẶC ĐIỂM ĐẤT PHÈN VÙNG TRŨNG SÔNG HẬU. Khoa học đất. 49. 26-31. (Đã xuất bản)
50.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Dang, Trịnh Quang Khương, Trần Văn Dũng. 2016. HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN NỘI SINH BURKHOLDERIA VIETNAMIENSIS LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRỒNG TRÊN BA VÙNG ĐẤT PHÈN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 1-8. (Đã xuất bản)
51.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Lương Thị Hoàng Dung, Nguyễn Quốc Khương. 2016. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN NẤM TRICHODERMA SPP. Ở VÙNG RỄ CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI XENLULOZA HIỆN DIỆN TRONG ĐẤT PHÈN TRỒNG MÀU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học đất. 49. 54-59. (Đã xuất bản)
52.  Lê Phước Toàn, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Lê Văn Khoa, Trần Văn Hùng. 2016. ĐẶC TÍNH HÌNH THÁI, LÝ HÓA HỌC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT PHÈN Ở VÙNG BÁN ĐẢO CÀ MAU. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. 15. 39-48. (Đã xuất bản)
53.  Trần Văn Dũng, Trần Ngọc Linh, Phan Hoàng Vũ, Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ. 2016. TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI VÀ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH KHÓM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 94-100. (Đã xuất bản)
54.  Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Trần Văn Dũng. 2016. CHUYỂN ĐỔI CHÚ GIẢI BẢN ĐỒ ĐẤT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHÂN LOẠI THEO HỆ THỐNG WRB 1998 SANG WRB 2006. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 10-21. (Đã xuất bản)
55.  Lý Ngọc Thanh Xuân, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Quốc Khương, Lâm Tiên Nga, Nguyễn Như Thanh, Trần Văn Dũng. 2015. NGHIÊN CỨU CỘNG ĐỒNG VI SINH VẬT LIÊN KẾT VỚI THỰC VẬT TRÊN ĐẤT PHÈN TRỒNG MÀU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội Khoa học đất Việt Nam. 46. 28-32. (Đã xuất bản)
56.  Lê Hồng Việt, Hồ Minh Phúc, Trần Văn Dũng, Châu Minh Khôi, Phạm Thanh Vũ. 2014. ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI VÙNG ĐẤT PHÈN NHIỄM MẶN TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 158-165. (Đã xuất bản)
57.  Trần Văn Dũng, Dương Minh Viễn, Dirk Springael. 2013. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐIỆN TÍNH ( DGGE) ĐỂ PHÂN TÍCH CỘNG ĐỒNG XẠ KHUẨN TRONG RƠM RẠ ĐƯỢC VÙI VÀO ĐẤT LÚA NGẬP NƯỚC VÀ ĐẤT TRỒNG MÀU Ở ĐBSCL. Báo cáo khoa học. 1. 39. (Đã xuất bản)
58.  Trần Văn Dũng, Cao Ngọc Điệp, Võ Thị Gương, Dương Minh Viễn, PATRICIA DOMINGUEZ, Dirk Springael, ROEL MERCKX. 2011. THE EFFECT OF CROP ROTATION ON STRUCTURE OF THE EUBACTERIAL COMMUNITY COLONIZING RICE STRAW RESIDUES IN THE MEKONG DELTA, VN. The First International Conference on Environmental Pollution, Restoration and Management. . (Đã xuất bản)