BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRƯƠNG HOÀNG ĐAN Giới tính: Nữ
Email: thdan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Quản lý Môi trường
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Các khoa học môi trường (các khía cạnh xã hội của khoa học môi trường xếp vào mục 507) 
Đa dạng sinh học 
Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; các công nghệ sinh học chẩn đoán (chip ADN và thiết bị cảm biến sinh học) 
Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Tư vấn lập Báo cáo kỹ thuật đất ngập nước Búng Bình Thiên để thống kê đa dang sinh học và giải quyết ô nhiễm môi trường nước 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng đa dạng sinh học Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và xác định các vấn đề ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học 2017 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Quản lý chất lượng môi trường
Trường Đại học Cần Thơ 2011 X  
2 Quản lý môi trường nông nghiệp và nông thôn
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
3 Quản lý tài nguyên đất ngập nước
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
4 Đất ngập nước đồng bằng sông Cửu Long: những vấn đề cơ sở và ứng dụng
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-641-6   X
5 Quản lý chất lượng môi trường
X  
6 Quản lý môi trường
  X
7 Tham gia Cộng đồng trong quản lý tài nguyên và thiên tai
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Văn Bé, Trương Hoàng Đan, Nguyễn Thanh Giao, Le Minh Thuan, Tran Van Be. 2017. WATER QUALITY IN INTENSIVE CLIMBING PERCH PONDS (ANABAS TESTUDINEUS) AND SUGGESTION FOR BETTER MANAGEMENT OF WASTEWATER DISCHARGE. Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR). 9. 665-671. (Đã xuất bản)
2.  Trương Hoàng Đan, Hans Brix. 2016. EFFECTS OF SOIL TYPE AND WATER SATURATION ON GROWTH, NUTRIENT AND MINERAL CONTENT OF THE PERENNIAL FORAGE SHRUB SESBANIA SESBAN. Agroforest Syst. First Online: 07 March 2016. 1-12. (Đã xuất bản)
3.  Trương Hoàng Đan, Luu Hoang Phuong, Bùi Trường Thọ. 2015. COMPOSITION AND BIODIVERSITY OF COLLEMBOLA IN CAN THO CITY. Khoa hoc tu nhien va cong nghe. 9 (75). 71. (Đã xuất bản)
4.  Trương Hoàng Đan, Bùi Trường Thọ. 2014. PLANT TISSUE NUTRIENT CONCENTRATION AND POROSITY RATIO OF FOUR TROPICAL MACROPHYTE SPECIES AND THEIR POTENTIAL USE FOR WASTEWATER TREATMENT. Khoa học và Công nghệ. 52. 140-146. (Đã xuất bản)
5.  Trương Hoàng Đan, Phan Trung Hiếu , Bùi Trường Thọ. 2014. PERFORMANCE OF TWO EMERGENT MACROPHYTES IN CONSTRUCTED WETLANDS TREATING DOMESTIC WASTEWATER. Khoa học và Công nghệ. 52. 246-252. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thanh Bình, Trương Hoàng Đan, Lê Mỹ Hạnh. 2019. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG CỦA CÂY MÁI DẦM. Khoa học và Công Nghệ Việt Nam. Tập 61, Số 6. 59-65. (Đã xuất bản)
2.  Lê Văn Dũ, Phạm Hoàng Tuấn Anh, Trương Hoàng Đan, Trịnh Ý Lan, Nguyễn Viết Lảm. 2019. XÁC ĐỊNH CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI CỦA HỆ SINH THÁI RỪNG TRÀM Ở VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ - CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 45-52. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Điền Châu, Trương Hoàng Đan, Thái Phương Vũ. 2019. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ GÀ RÁN CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP OZONE HÓA HỆ SINH THÁI BIỂN. Tạp chí Môi trường. 2. 23-29. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Điền Châu, Trương Hoàng Đan, Võ Hoài Chân. 2019. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CHẤT Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI SƠ CHẾ GÀ RÁN CÔNG NGHIỆP CỦA SẬY (PHRAGMITES SPP.) TRONG HỆ THỐNG ĐẤT NGẬP NƯỚC CHẢY NGẦM THEO PHƯƠNG NGANG. Khoa học đất. 57. 39-44. (Đã xuất bản)
5.  Lê Văn Dũ, Nguyễn Thu Thùy Anh, Trương Hoàng Đan, Nguyễn Thanh Giao, Phạm Quốc Thái. 2019. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PRIMER ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN BỐ CÁ TỰ NHIÊN Ở VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ - CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 88-94. (Đã xuất bản)
6.  Lê Văn Dũ, Nguyễn Thu Thùy Anh, Trương Hoàng Đan, Nguyễn Thanh Giao, Trần Văn Sơn, Lê Thị Hồng Nga, Phạm Quốc Thái. 2019. ỨNG DỤNG THỐNG KÊ ĐA BIẾN TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT Ở VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ - CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 70-76. (Đã xuất bản)
7.  Lê Văn Dũ, Phạm Sỹ Nguyên, Trần Thị Ngọc, Trương Hoàng Đan, Nguyễn Thanh Giao, Phạm Quốc Thái. 2019. ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG PHIÊU SINH ĐỘNG VẬT Ở VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 45-52. (Đã xuất bản)
8.  Lê Anh Kha, Trương Hoàng Đan, Đinh Thị Mộng Ánh, Trần Thị Ngọc Sơn. 2017. PHÂN LẬP DÒNG VI KHUẨN KHỬ NITRATE TRONG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM CÓ SỬ DỤNG VẬT LIỆU TỰ CHẾ. Tài nguyên & Môi trường. 16. 28-30. (Đã xuất bản)
9.  Lê Anh Kha, Trương Hoàng Đan, Đặng Minh Ngọc, Trần Thị Ngọc Sơn. 2017. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH KHỬ NITRATE CỦA VI KHUẨN BREVIBACILLUS PARABREVIS. Tài nguyên & Môi trường. 17. 18-20. (Đã xuất bản)
10.  Lê Anh Kha, Trương Hoàng Đan, Trần Thị Ngọc Sơn, Đinh Thị Mộng Ánh. 2017. PHÂN LẬP DÒNG VI KHUẨN KHỬ NITRATE TRONG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM CÓ SỬ DỤNG VẬT LIỆU TỰ CHẾ. Tài nguyên & Môi trường. 16(270). 28-30. (Đã xuất bản)
11.  Trương Hoàng Đan, Bui Truong Tho, Vũ Hồng Ngọc. 2017. THÀNH PHẦN PHIÊU SINH THỰC VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP MÙA XUÂN, HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG, VIỆT NAM. Tạp Chí Khoa Học. 6. 91 - 100. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Điền Châu, Trương Hoàng Đan, Nguyễn Thành Luân. 2017. KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ GÀ RÁN CÔNG NGHIỆP BẰNG BIỆN PHÁP OXY HÓA NÂNG CAO KẾT HỢP THỦY SINH THỰC VẬT. Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. 09. 39 -44. (Đã xuất bản)
13.  Trương Hoàng Đan, Trần Thị Bích Liên, Bui Truong Tho. 2017. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA BƯỚM Ở TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP MÙA XUÂN, TỈNH HẬU GIANG. Tạp Chí Khoa Học. 25. 60 - 67. (Đã xuất bản)
14.  Trương Thị Nga, Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Xuân Lộc, Trương Hoàng Đan. 2016. CHƯƠNG 6: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ SỞ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐẤT NGẬP NƯỚC TRONG GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG NƯỚC BỊ Ô NHIỄM. Đất ngập nước đồng bắng sông Cửu Long: những vấn đề cơ sở và ứng dụng. Trương Thị Nga. 189-249. (Đã xuất bản)
15.  Trương Hoàng Đan, Quách Trường Xuân, Bùi Trường Thọ. 2014. ĐÁNH GIÁ LƯỢNG CACBON TÍCH LŨY CỦA SINH KHỐI RỪNG TRÀM TRÊN NỀN ĐẤT THAN BÙN TẠI VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 105-114. (Đã xuất bản)
16.  Trương Hoàng Đan, Duong Thi Huynh, Bùi Trường Thọ, Phùng Thị Hằng. 2014. UNG DUNG BAN DO SINH THAI TRONG KHAO SAT THANH PHAN LOAI VA SU PHAN BO CUA NAM LON O THANH PHO CAN THO. Ky yeu hoi thao Ung dung GIS toan quoc 2014, DHCT. . 317. (Đã xuất bản)
17.  Trương Hoàng Đan, Lê Hoàng Tất, Bùi Trường Thọ. 2014. ĐÁNH GIÁ LƯỢNG CACBON TÍCH LŨY CỦA SINH KHỐI RỪNG TRÀM TRÊN NỀN ĐẤT SÉT TẠI VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 125-135. (Đã xuất bản)
18.  Trương Hoàng Đan, Ho Thao Huong, Bùi Trường Thọ. 2013. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CỦA RONG ĐUÔI CHỒN (CERATOPHYLLUM DEMERSUM) VÀ BÈO TAI TƯỢNG (PISTIA STRATIOTES L.). Khoa học Đất. 42. 70-74. (Đã xuất bản)
19.  Trương Hoàng Đan, Lê Văn Linh, Bùi Trường Thọ. 2013. KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRANG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC NHÀ MÁY XAY XÁT GẠO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỚI LAI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học Đất. 42. 45-50. (Đã xuất bản)
20.  Trương Hoàng Đan, Nguyễn Võ Châu Ngân, Le Van linh. 2013. SMALL SCALE RICE MILLS ENTERPRICES IN THE MEKONG DELTA THE ENVIRONMENTAL POLLUTION AND REMEDY SOLUTION. Tap chi hoa hoc. 3. 373. (Đã xuất bản)
21.  Trương Hoàng Đan, Trinh Thi Ngoc Diem, Bùi Trường Thọ. 2013. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG XÃ ĐẠI THÀNH, THỊ XÃ NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG ĐỂ LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI. Khoa học Đất. 42. 51-56. (Đã xuất bản)
22.  Trương Hoàng Đan, Bùi Trường Thọ, Nguyễn Phương Duy. 2012. SỰ PHÂN BỐ CỦA THỦY SINH THỰC VẬT BẬC CAO TRONG CÁC THỦY VỰC Ô NHIỄM HỮU CƠ VÀO MÙA MƯA Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 283-293. (Đã xuất bản)
23.  Trương Hoàng Đan, BUI TRUONG THO. 2012. HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG, HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT Ở MỘT SỐ LOÀI RAU QUẢ VÀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM.  KH&CN. . (Đã xuất bản)
24.  Trương Hoàng Đan, Bùi trường Thọ. 2012. SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM MÔ CHUYỂN KHÍ MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT THỦY SINH TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ô NHIỄM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 126-134. (Đã xuất bản)
25.  Trương Hoàng Đan. 2011. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, KHẢ NĂNG HẤP THU DINH DƯỠNG CỦA MÔN NƯỚC, …. Nông Lâm Ngư Thủy V. 1. 850. (Đã xuất bản)
26.  Trương Hoàng Đan, HANS BRIX. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, ÁNH SÁNG, ĐỘ MẶN, VÀ TIỀN XỬ LÝ HẠT GIỐNG LÊN SỰ NẨY MẦN CỦA HẠT GIỐNG ĐIÊN ĐIỂN (SESBANIA SESBAN). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
27.  Trương Thị Nga, LUONG NHA CA, Trương Hoàng Đan. 2009. XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG BÈO TAI TƯỢNG (PISTIA STRATIOTES) VÀ BÈO TAI CHUỘT (SALVINIA CUCULLATA).. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
28.  Trương Thị Nga, LUONG NHA CA, Trương Hoàng Đan. 2009. XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG BÈO TAI TƯỢNG (PISTIA STRATIOTES) VÀ BÈO TAI CHUỘT (SALVINIA CUCULLATA).. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
29.  Trương Hoàng Đan, TRAN DUONG, NGO MINH HANG, Trương Thị Nga. 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI ĐẤT ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÂY ĐIÊN ĐIỂN (SESBANIA SESBAN).. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
30.  Trương Hoàng Đan, Trương Thị Nga, Lê Nhật Quang, Bùi Trường Thọ. 2009. DIỄN BIẾN HÀM LƯỢNG ĐẠM TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRỒNG CÂY ĐIÊN ĐIỂN (SESBANIA SESBAN). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 1-8. (Đã xuất bản)
31.  Trương Hoàng Đan, Hans Brix . 2009. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, ÁNH SÁNG, ĐỘ MẶN, VÀ TIỀN XỬ LÝ HẠT GIỐNG LÊN SỰ NẨY MẦM CỦA HẠT GIỐNG ĐIÊN ĐIỂN (SESBANIA SESBAN). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11b. 284-292. (Đã xuất bản)
32.  Trương Hoàng Đan, Nguyễn Công Thuận, Ngô Minh Hằng, Trần Dương, . 2008. ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI ĐẤT ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÂY ĐIÊN ĐIỂN (SESBANIA SESBAN). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 176-184. (Đã xuất bản)
33.  Trương Thị Nga, Trương Hoàng Đan. 2008. NGHIÊN CỨU KIM LOẠI NẶNG TRONG PHÂN BÓN TẠI VÙNG ĐBSCL. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)