BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM THỊ NGỌC DIỄM Giới tính: Nữ
Email: ptndiem@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hệ thống Thông tin
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Công nghệ thông tin trong hỗ trợ ra quyết định về giáo dục, nông nghiệp, thủy sản và môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-695-9   X
2 Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện
978-604-919-277-7   X
3 Ngôn ngữ UML (Unified Modeling Language)
978-604-919-043-8.   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phạm Thị Ngọc Diễm. 2010. CALCUL DE INDICATEUR POUR LA RÉ-INGÉNIERIE DE SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE EN UTILISANT UTL ET DCL4UTL. RJC2010. 1. 1. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Thị Ngọc Diễm. 2008. RÉINGÉNIERIE DES EIAH : AUTOMATISER ET RÉUTILISER LE SAVOIR-FAIRE EN ANALYSE DE USAGE. RJC2008. 1. 1. (Đã xuất bản)