BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THÁI NGHE Giới tính: Nam
Email: ntnghe@cit.ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Hệ thống Thông tin
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học máy tính 
Khoa học thông tin 
Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác (Các vấn đề phát triển phần cứng xếp vào mục 20206 (Phần cứng và kiến trúc máy tính); Các khía cạnh XH của KH tính toán và thông tin xếp vào mục 5 - KH XH.) 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Công nghệ thông tin trong hỗ trợ ra quyết định về giáo dục, nông nghiệp, thủy sản và môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-695-9   X
2 Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-637-9   X
3 Thương mại điện tử
2020   X
4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
978-604-919-067-4.   X
5 Mô hình hóa quyết định
978-604-919-049-0.   X
6 Nhập môn Thương mại điện tử (Introduction to Commerce)
978-604-919-044-5.   X
7 Thương mại điện tử
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thanh Hải. 2020. DEEP LEARNING APPROACH FOR FORECASTING WATER QUALITY IN IOT SYSTEMS. International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA). 11. 686-693. (Đã xuất bản)
2.  Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Thanh Hải. 2020. DEEP LEARNING APPROACH FOR AUTOMATIC TOPIC CLASSIFICATION IN AN ONLINE SUBMISSION SYSTEM. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal. 5. 700-709. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thái Nghe, Trần Công Án, Tran Bao Toan. 2020. FEATURE SELECTION USING LOCAL INTERPRETABLE MODEL-AGNOSTIC EXPLANATIONS ON METAGENOMIC DATA. Communications in Computer and Information Science. Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung. 340-357. (Đã xuất bản)
4.  Ông Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thái Nghe, Huỳnh Xuân Hiệp, Lương Hoàng Hướng, Trần Công Nghị. 2020. CYBER PHYSICAL SYSTEM: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES. ICMLSC 2020: Proceedings of the 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing. 0. 129-133. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Thanh Hải. 2020. FORECASTING SENSOR DATA USING MULTIVARIATE TIME SERIES DEEP LEARNING. Communications in Computer and Information Science. Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung. 215-229. (Đã xuất bản)
6.  Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Lưu Hoài Sang, Nguyễn Thanh Hải. 2020. COURSE RECOMMENDATION WITH DEEP LEARNING APPROACH. Communications in Computer and Information Science book series. Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung. 63-77. (Đã xuất bản)
7.  Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Lưu Hoài Sang, Nguyễn Thanh Hải. 2020. DEEP LEARNING WITH DATA TRANSFORMATION AND FACTOR ANALYSIS FOR STUDENT PERFORMANCE PREDICTION. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 11. 711-721. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng. 2020. A FORECASTING MODEL FOR MONITORING WATER QUALITY IN AQUACULTURE AND FISHERIES IOT SYSTEMS. The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP). . 165-169. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thái Nghe. 2020. DIAGNOSIS APPROACHES FOR COLORECTAL CANCER USING MANIFOLD LEARNING AND DEEP LEARNING. Springer Nature Computer Science. 1. (Đã xuất bản)
10.  Huỳnh Lý Thanh Nhàn, Nguyễn Thái Nghe, Lê Huy Thập. 2020. INTEGRATING COURSES' RELATIONSHIP INTO PREDICTING STUDENT PERFORMANCE. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. 9. 6375-6383. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thái Nghe. 2019. DISEASE PREDICTION USING METAGENOMIC DATA VISUALIZATIONS BASED ON MANIFOLD LEARNING AND CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). 11814. 117-131. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Hồng Sơn , Nguyễn Thái Nghe. 2019. DEEP LEARNING FOR RICE QUALITY CLASSIFICATION. The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP). . 92-96. (Đã xuất bản)
13.  Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Bui Huu Loc . 2019. ARTICLE CLASSIFICATION USING NATURAL LANGUAGE PROCESSING AND MACHINE LEARNING. The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP). . 78-84. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Hữu Hòa, Mai Nhut Tu . 2017. AN APPROACH FOR MULTI-RELATIONAL DATA CONTEXT IN RECOMMENDER SYSTEMS. 9th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems. . 709-720. (Đã xuất bản)
15.  Huỳnh Lý Thanh Nhàn, Nguyễn Thái Nghe, Lê Huy Thập. 2017. TOWARD INTEGRATING SOCIAL NETWORKS INTO INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS. The 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2017). . 120-125. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thái Nghe, Huỳnh Thành Tài. 2017. A SEMANTIC-BASED RECOMMENDATION APPROACH FOR COLD-START PROBLEM. The 4th International Conference on Future Data and Security Engineering 2017. . 433-443. (Đã xuất bản)
17.  Huỳnh Lý Thanh Nhàn, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Hữu Hòa. 2016. METHODS FOR BUILDING COURSE RECOMMENDATION SYSTEMS. The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2016). . 1-6. (Đã xuất bản)
18.  Lưu Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Hữu Hòa. 2016. A CONTEXT-AWARE IMPLICIT FEEDBACK APPROACH FOR ONLINE SHOPPING RECOMMENDER SYSTEMS. 8th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems. . 584-593. (Đã xuất bản)
19.  Huỳnh Thành Tài, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Hữu Hòa. 2016. A SEMANTIC APPROACH IN RECOMMENDER SYSTEMS. The 3nd International Conference on Future Data and Security Engineering 2016. . 331-344. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Hữu Hòa. 2016. A MOBILITY PREDICTION MODEL FOR LOCATION-BASED SOCIAL NETWORKS. 8th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems. . 106-115. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Thái Nghe, Lars Schmidt-Thieme. 2015. FACTORIZATION FORECASTING APPROACH FOR USER MODELING. Journal of Computer Science and Cybernetics. 31. 133–147. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thái Nghe, Lars Schmidt-Thieme. 2015. MULTI-RELATIONAL FACTORIZATION MODELS FOR STUDENT MODELING IN INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS. the 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015). . 61-66. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Thái Nghe, Trần Nguyễn Minh Thái. 2015. AN APPROACH FOR DEVELOPING INTELLIGENT SYSTEMS IN SMART HOMEENVIRONMENT. The 2nd International Conference on Future Data and Security Engineering 2015 (FDSE 2015). . 16-31. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Thái Nghe, Trần Nguyễn Minh Thái. 2015. METHODS FOR ABNORMAL USAGE DETECTION IN DEVELOPING INTELLIGENT SYSTEMS FOR SMART HOMES. the 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015). . 114-119. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Thái Nghe, Trương Quốc Định. 2015. AN APPROACH FOR BUILDING A SEMI-AUTOMATIC ONLINE CONSULTANCY SYSTEM. International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP 2015). . 51-58. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thái Nghe. 2015. AN AGRICULTURAL EXTENSION SUPPORT SYSTEM ON MOBILE COMMUNICATION NETWORKS. Proc. IEEE_The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC). 2015. 534-539. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn. 2014. AN APPROACH FOR BUILDING AN INTELLIGENT PARKING SUPPORT SYSTEM. The fifth International symposium on Information and Communication Technology. 5. 192-201. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Thanh Hải, Nguyen Ngoc Tuan. 2020. TĂNG TỐC TÌM KIẾM TÀI NGUYÊN HỌC TẬP THEO NỘI DUNG BẰNG KỸ THUẬT XỬ LÝ DỮ LIỆU LỚN. Conference on Information Technology and its Applications, Đà Nẵng, 27/11/2020. . 171-178. (Đã xuất bản)
2.  Lưu Hoài Sang, Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Thanh Hải. 2020. DỰ BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP BẰNG KỸ THUẬT HỌC SÂU VỚI MẠNG NƠ-RON ĐA TẦNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3. 20-28. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thanh Hải, Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Trinh Thi Tuyet Lan, Phan Kim Yen Nhi, Tran Bao Toan. 2020. GIẢI PHÁP ĐIỂM DANH SINH VIÊN BẰNG NHẬN DẠNG GƯƠNG MẶT VỚI ĐẶC TRƯNG HAAR-LIKE KẾT HỢP THUẬT TOÁN RỪNG NGẪU NHIÊN. Conference on Information Technology and its Applications, Đà Nẵng, 27/11/2020. . 179-186. (Đã xuất bản)
4.  Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Huynh Ngoc Han. 2019. AN APPROACH FOR PLAGIARISM DETECTION IN LEARNING RESOURCES. Lecture Notes in Computer Science. 11814. 722-730. (Đã xuất bản)
5.  Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Thái Nhựt Thanh. 2019. GIẢI PHÁP PHÂN LOẠI BÀI BÁO KHOA HỌC BẰNG KĨ THUẬT MÁY HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 29-37. (Đã xuất bản)
6.  Lê Ngọc Quyền, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Hữu Hòa. 2018. MỘT GIẢI PHÁP DỰ ĐOÁN SỞ THÍCH NGƯỜI DÙNG THEO THỜI GIAN. Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XI về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin". . 273-280. (Đã xuất bản)
7.  Lê Ngọc Quyền, Nguyễn Hữu Hòa, Nguyễn Thái Nghe. 2017. PHÂN RÃ MA TRẬN VỚI YẾU TỐ THỜI GIAN TRONG HỆ THỐNG GỢI Ý. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 96-102. (Đã xuất bản)
8.  Đặng Mỹ Hạnh, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Hiếu Trung. 2017. ỨNG DỤNG GIS VÀ MẠNG NƠRON NHÂN TẠO TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG HIỂN THỊ VÀ DỰ BÁO Ô NHIỄM NƯỚC MẶT. Hội thảo toàn quốc về Công nghệ Thông tin & Truyền Thông (CNTT&TT'2017). . 80-91. (Đã xuất bản)
9.  Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe. 2017. CÁC MÔ HÌNH E-LEARNING HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 103-111. (Đã xuất bản)
10.  Huỳnh Thành Tài, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Hữu Hòa, Huỳnh Minh Trí. 2016. GIẢI PHÁP TÍCH HỢP XỬ LÝ NGỮ NGHĨA VÀO HỆ THỐNG GỢI Ý. Hội thảo quốc gia lần thứ 19 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông (@2016). . 189-199. (Đã xuất bản)
11.  Lê Đức Thắng, Nguyễn Thái Nghe, Huỳnh Xuân Hiệp, Trương Thị Hải. 2016. GIẢI PHÁP HỖ TRỢ SINH VIÊN LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP DỰA TRÊN TIẾP CẬN TẬP THÔ. Hội thảo quốc gia lần thứ 19 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông (@2016). . 151-158. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Hữu Hòa, Mai Nhựt Tự. 2016. MỘT TIẾP CẬN ĐA QUAN HỆ CHO HỆ THỐNG GỢI Ý. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9). . 495-501. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn. 2016. GIẢI PHÁP HỖ TRỢ GIỮ XE THÔNG MINH. Tự động hoá ngày nay (Automation Today). 189. 48-49. (Đã xuất bản)
14.  Đinh Thế An Huy, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Hữu Hòa, Châu Lê Sa Lin. 2016. MỘT GIẢI PHÁP XỬ LÝ VẤN ĐỀ NGƯỜI DÙNG MỚI TRONG HỆ THỐNG GỢI Ý. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9). . 370-379. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Hữu Hòa, Nguyễn Thái Nghe, Lâm Tấn Phương. 2016. GIẢI PHÁP NHẬN DẠNG BỆNH TRÊN LÚA TỪ THIẾT BỊ DI ĐỘNG THÔNG MINH. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9). . 159-164. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Hữu Hòa, Lâm Tấn Phương. 2016. HỆ THỐNG SO MÀU LÁ LÚA TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG. Hội thảo quốc gia lần thứ 19 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông (@2016). . 122-127. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thái Nghe. 2016. GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG. Tự động hoá ngày nay (Automation Today). 189. 45-47. (Đã xuất bản)
18.  Huỳnh Lý Thanh Nhàn, Nguyễn Thái Nghe, Lê Huy Thập. 2016. GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MẠNG XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG HỆ TRỢ GIẢNG THÔNG MINH. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’9). . 181-188. (Đã xuất bản)
19.  Lê Huỳnh Quốc Bảo, Quách Nguyễn Đạt, Nguyễn Thái Nghe. 2015. MÔ HÌNH KẾT HỢP NGƯỠNG SỞ THÍCH VÀ LUẬT SỐ ĐÔNG CHO DỰ ĐOÁN XẾP HẠNG TRONG HỆ THỐNG GỢI Ý. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2015. 1-8. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Thiện An. 2015. HỆ THỐNG HỖ TRỢ NÔNG DÂN TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG: NHẬN DẠNG CUA GIỐNG. Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015). . 159-164. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Thái Nghe, Lưu Nguyễn Anh Thư. 2015. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý SẢN PHẨM SỬ DỤNG PHẢN HỒI TIỀM ẨN. Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR 2015). . 613-624. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thái Nghe, Trương Quốc Định. 2015. HỆ THỐNG HỖ TRỢ TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2015. 152-159. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Thái Nghe, Sử Kim Anh. 2015. HỆ THỐNG GỢI Ý BÀI BÁO KHOA HỌC. Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015). . 388-393. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Thái Nghe, Lư Chân Thiện. 2015. MỘT TIẾP CẬN TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý THEO NGỮ CẢNH. Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR 2015). . 496-505. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Thái Nghe. 2014. HỆ THỐNG GỢI Ý SẢN PHẨM TRONG BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN SỬ DỤNG KỸ THUẬT LỌC CỘNG TÁC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 36-51. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn. 2014. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NHẬN DẠNG TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIỮ XE THÔNG MINH. Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông (@2014). . 384-389. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn, Lương Thế Anh. 2014. NGHIIÊN CỨU XÂY DỰNG NHỊP CẦU NHÀ NÔNG TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ NÔNG DÂN ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Hội thảo khoa học CNTT với biến đỏi khí hậu. 09/2014. 76-. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Tấn Phong. 2014. MỘT GIẢI PHÁP TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý BÀI HÁT. Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông (@2014). . 149-154. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Tấn Phong. 2014. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý BÀI HÁT DỰA TRÊN PHẢN HỒI TIỀM ẨN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 81-91. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Thái Nghe, Võ Hùng Vĩ, Nguyễn Văn Đồng. 2014. MỘT GIẢI PHÁP TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIỮ XE THÔNG MINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 17-30. (Đã xuất bản)
31.  Lương Thế Anh, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn. 2013. BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHUYẾN NÔNG QUA MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 108. (Đã xuất bản)
32.  Triệu Vĩnh Viêm, Triệu Yến Yến, Nguyễn Thái Nghe. 2013. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý PHIM DỰA TRÊN MÔ HÌNH NHÂN TỐ LÁNG GIỀNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 170-179. (Đã xuất bản)
33.  Huỳnh Lý Thanh Nhàn, Nguyễn Thái Nghe. 2013. HỆ THỐNG DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN SỬ DỤNG THƯ VIỆN HỆ THỐNG GỢI Ý MÃ NGUỒN MỞ MYMEDIALITE. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 191. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Thái Nghe. 2013. AN INTRODUCTION TO FACTORIZATION TECHNIQUE FOR BUILDING RECOMMENDATION SYSTEMS. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt. 1. 44. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Thái Nghe, Huỳnh Lý Thanh Nhàn. 2013. HỆ THỐNG DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ GỢI Ý LỰA CHỌN MÔN HỌC. Hội thảo Quốc gia lần thứ XVI "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông". Số chuyên đề. 110-118. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Thái Nghe. 2012. KỶ THUẬT PHÂN RÃ MA TRẬN TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý. Hội thảo CNTT&TT. 1. 1. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Thái Nghe, Huỳnh Xuân Hiệp. 2012. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN RÃ MA TRẬN ĐA QUAN HỆ TRONG XÂY DỰNG HỆ TRỢ GIẢNG THÔNG TIN. Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ XV chủ đề : Tính toán khoa học. 1. 470. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Thái Nghe, Đỗ Thanh Nghị, Lars Schmidt-Thieme. 2011. LEARNING OPTIMAL THRESHOLD FOR BAYSIAN POSTERIOR PROBABILITIES TO MITIGATE THE CLASS IMBALANCE PROBLEM. Khoa học và Công nghệ. . (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Thái Nghe, Đỗ Thanh Nghị, Lars Schmidt-Thieme. 2011. LEARNING OPTIMAL THRESHOLD ON RESAMPLING DATA TO DEAL WITH CLASS IMBALANCE. InternationalConference 2010 IEEE-RIVF. . (Đã xuất bản)
40.  Nguyễn Thái Nghe, PAUL JANECEK, PETER HADDAWY. 2009. MỘT PHÂN TÍCH GIỮA CÁC KỸ THUẬT TRONG DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ HỌC TẬP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thái Nghe, Trần Thanh Hùng, Trương Thị Thanh Tuyền. 2005. ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO ĐỂ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI TIẾNG VIỆT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 96-103. (Đã xuất bản)