BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ VĂN LÂM Giới tính: Nam
Email: lvlam@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Phòng Hợp tác quốc tế
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học máy tính 
Khoa học thông tin 
Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác (Các vấn đề phát triển phần cứng xếp vào mục 20206 (Phần cứng và kiến trúc máy tính); Các khía cạnh XH của KH tính toán và thông tin xếp vào mục 5 - KH XH.) 
An ninh mạng 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-637-9   X
2 Nền tảng công nghệ thông tin
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Văn Kha, Lê Văn Lâm, Nguyễn Thanh Hải, Lê Quyết Thắng, Trương Minh Nhật Quang. 2019. A NOVEL APPROACH FOR DATA COLLECTION AND NETWORK ATTACK WARNING. The 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2019) --- October 24-26, 2019 | Da Nang, Vietnam. . 19-24. (Đã xuất bản)
2.  Lê Văn Lâm, Ian Welch, Xiaoying Gao, Peter Komisarczuk. 2013. ANATOMY OF DRIVE-BY DOWNLOAD ATTACK. Australian Computer Science Communications. Volume 35, Number 4. 49. (Đã xuất bản)
3.  Lê Văn Lâm, Ian Welch, Xiaoying Gao, Peter Komisarczuk. 2013. DETECTING HEAP-SPRAY ATTACKS IN DRIVE-BY DOWNLOADS: GIVING ATTACKERS A HAND. The 38th Annual IEEE Conference on Local Computer Networks. 38. 432. (Đã xuất bản)
4.  Lê Văn Lâm, Ian Welch, Xiaoying Gao, Peter Komisarczuk. 2012. A NOVEL SCORING MODEL TO DETECT POTENTIAL MALICIOUS WEB PAGES. The 11th IEEE International Conference On Trust, Security And Privacy In Computing And Communications. 11. 254. (Đã xuất bản)
5.  Lê Văn Lâm, Ian Welch, Xiaoying Gao, Peter Komisarczuk. 2011. IDENTIFICATION OF POTENTIAL MALICIOUS WEB PAGES. Australian Computer Science Communications. Volume 33, Number 4. 33. (Đã xuất bản)
6.  Lê Văn Lâm, Ian Welch, Xiaoying Gao, Peter Komisarczuk. 2011. TWO-STAGE CLASSIFICATION MODEL TO DETECT MALICIOUS WEB PAGES. The 25th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications. 25. 113. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Đình Chiến, Lê Văn Lâm, Trần Công Án. 2017. NHẬN DẠNG HÀNH VI CỦA BÒ SỬ DỤNG GIA TỐC KẾ VÀ GIẢI THUẬT MÁY HỌC RỪNG NGẪU NHIÊN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 80-87. (Đã xuất bản)
2.  Trần Cao Đệ, Trần Cao Trị, Lê Văn Lâm, Nguyễn Gia Hưng, Bùi Võ Quốc Bảo. 2014. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÁT HIỆN ĐẠO VĂN CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 31-39. (Đã xuất bản)