BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM NGUYÊN KHANG Giới tính: Nam
Email: pnkhang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học Máy tính
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-637-9   X
2 Ứng dụng phương tiện kỹ thuật trong dạy học đại học
Đại học Cần Thơ 2020   X
3 Kỹ thuật đồ họa
978-604-919-051-3.   X
4 Linux và phần mềm nguồn mở
  X
5 Lý thuyết xếp hàng và Ứng dụng đánh giá hệ thống
  X
6 Lập trình ứng dụng mạng với Python
  X
7 Mã nguồn mở
  X
8 Nguyên lý máy học
X  
9 Trí tuệ nhân tạo
978-604-919-656-0   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Truong-Thanh Ma, Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị, Karim Tabia, Zied Bouraoui, Salem Benferhat. 2019. AN AUTOMATIC EXTRACTION TOOL FOR ETHNIC VIETNAMESE THAI DANCES CONCEPTS. IEEE International Conference On Machine Learning And Applications. . 1527-1530. (Đã xuất bản)
2.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Thế Phi, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Hữu Hòa, Karim Tabia, Salem Benferhat. 2019. STACKING OF SVMS FOR CLASSIFYING INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IMAGES. International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications. . 186-196. (Đã xuất bản)
3.  Won Ho, Phạm Nguyên Khang, Bùi Lê Diễm. 2018. DEVELOPMENT OF A MIND MAP SYSTEM INTEGRATING FULL MOODLE FUNCTION. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology. Vol.8 No. 4-2. 1501-1506. (Đã xuất bản)
4.  Bùi Lê Diễm, Hồ Thị Thu Hồ, Phạm Nguyên Khang, Yong-Gi Kim, Won Ho. 2018. DEVELOPING WEBQUEST 2.0 MODEL FOR PROMOTING COMPUTATIONAL THINKING SKILL. International Journal of Engineering and Technology (UAE). 7. 140-144. (Đã xuất bản)
5.  Thanh-Van Le, Trần Nguyễn Minh Thư, Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị. 2014. FORESTS OF OBLIQUE DECISION STUMPS FOR CLASSIFYING VERY LARGE NUMBER OF TWEETS. Future Data and Security Engineering. 1. 16-28. (Đã xuất bản)
6.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang. 2014. HANDWRITTEN DIGIT RECOGNITION USING GIST DESCRIPTORS AND RANDOM OBLIQUE DECISION TREES. NAFOSTED Conference on Information and Computer Science. . 285-296. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phạm Nguyên Khang, Phạm Thế Phi, Đỗ Thanh Nghị. 2017. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT THÔNG MINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 44-52. (Đã xuất bản)
2.  Võ Hồng Khanh, Phạm Nguyên Khang. 2017. NHẬN DẠNG NGÔN NGỮ DẤU HIỆU SỬ DỤNG CẢM BIẾN KINECT. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ X FAIR - NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. . 694-702. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị, Trần Nguyễn Minh Thư. 2017. ĐIỂM DANH BẰNG MẶT NGƯỜI VỚI ĐẶC TRƯNG GIST VÀ MÁY HỌC VÉC-TƠ HỖ TRỢ. FAIR 2017 Đà Nẵng. . 156-164. (Đã xuất bản)
4.  Trần Thị Hồng Ân, Phạm Nguyên Khang, Trần Minh Tân. 2017. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG HÀNH VI CỦA KHÁCH HÀNG TRONG SIÊU THỊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 1-9. (Đã xuất bản)
5.  Lê Minh Hưng, Phạm Nguyên Khang. 2017. XÂY DỰNG TRÒ CHƠI TIC-TAC-TOE VỚI NGƯỜI ĐẤU VỚI MÁY TRONG PHIÊN BẢN THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 19-24. (Đã xuất bản)
6.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Trần Nguyễn Minh Thư, Bùi Võ Quốc Bảo. 2016. XÂY DỰNG VÀ CÂN CHỈNH MÔ HÌNH DỰ BÁO MẬT SỐ RẦY NÂU TRÊN NỀN APACHE SPARK. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2016, ĐH. Cần Thơ 8/2016. . 871-879. (Đã xuất bản)
7.  Phạm Nguyên Khang, Phạm Thế Phi, Đỗ Thanh Nghị, Trần Nguyễn Minh Thư. 2016. SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TÁCH TỪ TRONG BÀI TOÁN PHÂN LỚP VĂN BẢN TIẾNG VIỆT. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2016, ĐH. Cần Thơ 8/2016. . 668-677. (Đã xuất bản)
8.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Hữu Hòa, Trần Nguyễn Minh Thư. 2016. GIẢI THUẬT TSVM CHO PHÂN LỚP PHI TUYẾN TẬP DỮ LIỆU LỚN. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2016, ĐH. Cần Thơ 8/2016. . 200-208. (Đã xuất bản)
9.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Hữu Hòa. 2015. GIẢI THUẬT RỪNG NGẪU NHIÊN VỚI LUẬT GÁN NHÃN CỤC BỘ CHO PHÂN LỚP. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2015, ĐHCN Hà Nội, 7/2015. . 277-285. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Hữu Hòa, Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị. 2015. NHẬN DẠNG PAYLOAD ĐỘC VỚI HƯỚNG TIẾP CẬN TẬP MÔ HÌNH MÁY HỌC. KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ VIII - HÀ NỘI, 9-10/7/2015. . 512-522. (Đã xuất bản)
11.  Mã Trường Thành, Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị, Châu Ngân Khánh. 2015. ĐIỀU KHIỂN ROBOT PIONEER P3-DX BẰNG TIẾNG NÓI VỚI ĐẶC TRƯNG MFCC VÀ GIẢI THUẬT NAÏVE BAYES NEAREST NEIGHBORS. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2015, ĐHCN Hà Nội, 7/2015. . 197-206. (Đã xuất bản)
12.  Phạm Nguyên Khang, Huỳnh Nhật Minh. 2015. NHẬN DẠNG TƯ THẾ NGƯỜI VỚI CAMERA KINECT VÀ MÁY HỌC VÉC-TƠ HỖ TRỢ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2015. 25-31. (Đã xuất bản)
13.  Lê Thanh Trúc, Phạm Nguyên Khang. 2015. NHẬN DẠNG ĐIỂM VIẾT TAY TRÊN BẢNG ĐIỂM VỚI BIẾN ĐỔI HOUGH VÀ ĐẶC TRƯNG GIST. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2015. 79-87. (Đã xuất bản)
14.  Phạm Nguyên Khang, Huỳnh Nhật Minh, Phạm Thế Phi. 2015. NHẬN DẠNG NGÔN NGỮ DẤU HIỆU VỚI CAMERA KINECT VÀ ĐẶC TRƯNG GIST. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2015. 113-120. (Đã xuất bản)
15.  Trần Cao Trị, Trần Cao Đệ, Phạm Nguyên Khang. 2015. SO SÁNH MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG DÙNG CHO NHẬN DẠNG KÝ TỰ VIẾT TAY TIẾNG VIỆT TRỰC TUYẾN. HỘI THẢO TOÀN QUỐC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2015. 1. (Đã xuất bản)
16.  Mã Trường Thành, Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Hữu Hòa. 2015. TIẾP CẬN MÔ HÌNH MÁY HỌC CHO ĐIỀU KHIỂN ROBOT PIONEER P3-DX BÁM SÁT ĐỐI TƯỢNG. @CNTT 2014. . 342-348. (Đã xuất bản)
17.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Minh Trung. 2014. PHÂN LỚP DỮ LIỆU VỚI GIẢI THUẬT NEWTON SVM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 35-41. (Đã xuất bản)
18.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang. 2014. MÔ HÌNH PHÂN CẤP CHO DỰ BÁO LƯỢNG MƯA. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. 12. 98-103. (Đã xuất bản)
19.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Minh Trung, Trịnh Trung Hưng. 2014. PHÁT HIỆN MÔN HỌC QUAN TRỌNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 49-57. (Đã xuất bản)
20.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang. 2013. PHÂN LOẠI VĂN BẢN: MÔ HÌNH TÚI TỪ VÀ TẬP HỢP MÔ HÌNH MÁY HỌC TỰ ĐỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 9-16. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Bá Diệp, Phạm Nguyên Khang, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Nguyễn Minh Thư. 2013. KHAI KHOÁNG VÀ ỨNG DỤNG CỦA MẪU EPISODE MỞ RỘNG TRÊN DỮ LIỆU PHỤ THUỘC THỜI GIAN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 109-114. (Đã xuất bản)
22.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, NGUYEN VAN HOA, Ly Hoang Trong. 2013. PARALLEL ALGORITHMS OF RANDOM FORESTS FOR CLASSIFYING VERY LARGE DATASETS. Tạp chí khoa học ĐHĐL Số chuyên đề: Công nghệ Thông tin. 1. 1. (Đã xuất bản)
23.  Văn Phạm Đăng Trí, Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Nhị Gia Vinh. 2013. SO SÁNH CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO LƯỢNG MƯA CHO THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ - Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường. So chuyen de. 80 - 90. (Đã xuất bản)
24.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Nhị Gia Vinh, Văn Phạm Đăng Trí. 2013. SO SÁNH CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO LƯỢNG MƯA CHO THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 80-90. (Đã xuất bản)
25.  Phạm Nguyên Khang, Võ Trí Thức, Nguyễn Bá Diệp, Bùi Lê Diễm. 2013. TIẾP CẬN LUỒNG CỰC ĐẠI TRONG MẠNG CHO BÀI TOÁN XẾP LỊCH BIỂU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 100-108. (Đã xuất bản)
26.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang. 2013. PHÂN LỚP ẢNH VỚI GIẢI THUẬT GIẢM GRADIENT NGẪU NHIÊN ĐA LỚP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 1-7. (Đã xuất bản)
27.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Nhị Gia Vinh, Văn Phạm Đăng Trí. 2013. THỬ NGHIỆM CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO LƯỢNG MƯA Ở TPCT. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 210. (Đã xuất bản)
28.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang. 2013. NHẬN DẠNG KÝ TỰ SỐ VIẾT TAY BẰNG GIẢI THUẬT MÁY HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 64-71. (Đã xuất bản)
29.  Châu Ngân Khánh, Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Võ Trí Thức. 2013. NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI VỚI GIẢI THUẬT HAAR LIKE FEATURE – CASCADE OF BOOSTED CLASSIFIERS VÀ ĐẶC TRƯNG SIFT. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 1. (Đã xuất bản)
30.  Mã Trường Thành, Phạm Nguyên Khang, Lâm Chí Nguyện, Triệu Thanh Ngoan, Hà Duy An. 2013. ĐIỀU KHIỂN ROBOT PIONEER P3-DX BÁM SÁT ĐỐI TƯỢNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 11-19. (Đã xuất bản)
31.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang. 2012. GIẢI THUẬT SONG SONG RỪNG NGẪU NHIÊN CHO PHÂN LỚP DỮ LIỆU LỚN. Công nghệ thông tin. 1. 1. (Đã xuất bản)
32.  Trần Cao Đệ, Phạm Nguyên Khang. 2012. PHÂN LOẠI VĂN BẢN VỚI MÁY HỌC VECTOR HỖ TRỢ VÀ CÂY QUYẾT ĐỊNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21a. 52-63. (Đã xuất bản)
33.  Phạm Nguyên Khang, Lê Quyết Thắng. 2012. USE OF RELEVANT INDICATORS OF CORRESPONDENCE ANALYSIS TO IMPROVE IMAGE RETRIEVAL.  Proceedings of the ITI 2010. . (Đã xuất bản)
34.  Phạm Nguyên Khang, Annie Morin. 2012. TĂNG TỐC TÌM KIẾM ẢNH THEO NỘI DUNG SỬ DỤNG PHÂN TÍCH TƯƠNG ỨNG TRÊN GPU. HT KH quốc gia lần XV. 1. 428. (Đã xuất bản)
35.  Phạm Nguyên Khang, Võ Trí Thức. 2011. TÌM KIẾM ẢNH THEO NỘI DUNG …. 5 năm NCKH & Đào tạo. 1. 1. (Đã xuất bản)
36.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang. 2011. 10 NĂM NGHIÊN CỨU KHAI MỎ DỮ LIỆU. Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH &ĐT. 1. 41. (Đã xuất bản)
37.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang. 2011. HÀM ENTROPY TỔNG QUÁT CHO GIẢI THUẬT CÂY QUYẾT ĐỊNH. Tuyển tập Công trình nghiên cứu CNTT&TT năm 2009. . (Đã xuất bản)
38.  Đỗ Thanh Nghị, Nguyễn Văn Hòa, Phạm Nguyên Khang, FRANCOIN POULET, NGO DUC LUU. 2010. A FAST PARALLEL SVM ALGORITHM FOR MASSIVE CLASSIFICATION TASKS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
39.  Võ Huỳnh Trâm, Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị. 2010. PHÂN LOẠI DẤU VÂN TAY VỚI RỪNG NGẪU NHIÊN XIÊN PHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN ĐẶC TRƯNG KHÔNG ĐỔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 253-262. (Đã xuất bản)
40.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Trọng Nghĩa. 2010. CLASSIFYING FINGERPRINT IMAGES USING SIFT METHOD AND SUPPORT VECTOR MACHINE ALGORITHM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)