BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN THANH ĐIỆN Giới tính: Nam
Email: thanhdien@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Master Học hàm:
Đơn vị công tác: Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học máy tính 
Khoa học thông tin 
Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác (Các vấn đề phát triển phần cứng xếp vào mục 20206 (Phần cứng và kiến trúc máy tính); Các khía cạnh XH của KH tính toán và thông tin xếp vào mục 5 - KH XH.) 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Thương mại điện tử
2020   X
2 Thương mại điện tử
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Thanh Hải. 2020. DEEP LEARNING APPROACH FOR AUTOMATIC TOPIC CLASSIFICATION IN AN ONLINE SUBMISSION SYSTEM. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal. 5. 700-709. (Đã xuất bản)
2.  Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Lưu Hoài Sang, Nguyễn Thanh Hải. 2020. COURSE RECOMMENDATION WITH DEEP LEARNING APPROACH. Communications in Computer and Information Science book series. Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung. 63-77. (Đã xuất bản)
3.  Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Lưu Hoài Sang, Nguyễn Thanh Hải. 2020. DEEP LEARNING WITH DATA TRANSFORMATION AND FACTOR ANALYSIS FOR STUDENT PERFORMANCE PREDICTION. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 11. 711-721. (Đã xuất bản)
4.  Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Bui Huu Loc . 2019. ARTICLE CLASSIFICATION USING NATURAL LANGUAGE PROCESSING AND MACHINE LEARNING. The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP). . 78-84. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Thanh Hải, Nguyen Ngoc Tuan. 2020. TĂNG TỐC TÌM KIẾM TÀI NGUYÊN HỌC TẬP THEO NỘI DUNG BẰNG KỸ THUẬT XỬ LÝ DỮ LIỆU LỚN. Conference on Information Technology and its Applications, Đà Nẵng, 27/11/2020. . 171-178. (Đã xuất bản)
2.  Lưu Hoài Sang, Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Thanh Hải. 2020. DỰ BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP BẰNG KỸ THUẬT HỌC SÂU VỚI MẠNG NƠ-RON ĐA TẦNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3. 20-28. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thanh Hải, Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Trinh Thi Tuyet Lan, Phan Kim Yen Nhi, Tran Bao Toan. 2020. GIẢI PHÁP ĐIỂM DANH SINH VIÊN BẰNG NHẬN DẠNG GƯƠNG MẶT VỚI ĐẶC TRƯNG HAAR-LIKE KẾT HỢP THUẬT TOÁN RỪNG NGẪU NHIÊN. Conference on Information Technology and its Applications, Đà Nẵng, 27/11/2020. . 179-186. (Đã xuất bản)
4.  Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Huynh Ngoc Han. 2019. AN APPROACH FOR PLAGIARISM DETECTION IN LEARNING RESOURCES. Lecture Notes in Computer Science. 11814. 722-730. (Đã xuất bản)
5.  Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe, Thái Nhựt Thanh. 2019. GIẢI PHÁP PHÂN LOẠI BÀI BÁO KHOA HỌC BẰNG KĨ THUẬT MÁY HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 29-37. (Đã xuất bản)
6.  Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe. 2017. CÁC MÔ HÌNH E-LEARNING HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 103-111. (Đã xuất bản)
7.  Trần Minh Tân, Nguyễn Văn Linh, Trần Thanh Điện, Lưu Trùng Dương. 2014. MỘT HƯỚNG TIẾP CẬN SỬ DỤNG MÃ NGUỒN MỞ MOODLE HỖ TRỢ GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 62-71. (Đã xuất bản)