BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN THANH ĐIỀN Giới tính: Nam
Email: ttdien@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: Ban QLDA ODA
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học máy tính 
Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác (Các vấn đề phát triển phần cứng xếp vào mục 20206 (Phần cứng và kiến trúc máy tính); Các khía cạnh XH của KH tính toán và thông tin xếp vào mục 5 - KH XH.) 
Các hệ thống và kỹ thuật truyền thông 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Thanh Điền, David Nunes, Carlos Herrera, Jorge Sa Silva. 2014. AN ADAPTABLE FRAMEWORK FOR INTEROPERATING BETWEEN WIRELESS SENSOR NETWORKS AND EXTERNAL APPLICATIONS. 3rd International Conference on Sensor Networks. SENSORNETS 2014. 95-102. (Đã xuất bản)
2.  David Nunes, Trần Thanh Điền, Duarte Raposo, André Pinto, André Gomes, Jorge Sa Silva. 2012. A WEB SERVICE-BASED FRAMEWORK MODEL FOR PEOPLE-CENTRIC SENSING APPLICATIONS APPLIED TO SOCIAL NETWORKING. Sensors. 12. 1688-1701. (Đã xuất bản)
3.  Trần Thanh Điền, David Nunes, André Gomes, Jorge Sa Silva. 2012. AN ADAPTIVE MODEL FOR EXPOSING WSN AS A SERVICE PLATFORM. INForum - Simpósio de Informática. Inforum 2012. 343-354. (Đã xuất bản)
4.  Trần Thanh Điền, Ricardo Silva, David Nunes, Jorge Sa Silva. 2012. CHARACTERISTICS OF CHANNELS OF IEEE 802.15.4 COMPLIANT SENSOR NETWORKS. Wireless Personal Communications. 67. 541-556. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Trung Tính, Hứa Thái Nhân, Lê Văn Khoa, Trần Thanh Điền, Phạm Minh Đức, Châu Thị Tìm, Đào Vũ Nguyên, Nguyễn Văn Tấn. 2020. HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 4. 161-171. (Đã xuất bản)