BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM VĂN TOÀN Giới tính: Nam
Email: pvtoan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Kỹ thuật Môi trường
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Phát triển và ứng dụng công nghệ xử lý nước biển thành nước ngọt sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ sinh hoạt vùng biển đảo 2022 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nước bằng mô hình đất ngập nước nhân tạo 2016 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 AutoCAD - Kỹ thuật môi truờng
  X
2 Công nghệ môi trường đại cương
978-604-919-851-9   X
3 Hóa kỹ thuật môi trường
978-604-919-812-0   X
4 Tin học trong kỹ thuật môi trường
978-604-919-423-8   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lê Văn Mười, Chotpantarat Srilert, Văn Phạm Đăng Trí, Phạm Văn Toàn. 2022. SPATIAL AND TEMPORAL VARIABILITIES OF SURFACE WATER AND SEDIMENT POLLUTION AT THE MAIN TIDAL-INFLUENCED RIVER IN CA MAU PENINSULAR, VIETNAMESE MEKONG DELTA. Journal of Hydrology: Regional Studies. 41. 1-17. (Đã xuất bản)
2.  Kim Lavane, Nguyễn Trường Thành, Phạm Văn Toàn, Huỳnh Vương Thu Minh, Pankaj Kumar. 2022. REMOVAL OF ARSENIC IN GROUNDWATER USING FE(III) OXYHYDROXIDE COATED SAND: A CASE STUDY IN MEKONG DELTA, VIETNAM. Hydrology. 9. (Đã xuất bản)
3.  Đặng Huỳnh Giao, , , , Hồ Ngọc Tri Tân, Phạm Văn Toàn. 2021. BIMETALLIC CUCO-ZEOLITIC IMIDAZOLE FRAMEWORKS (CUCO-ZIFS): SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION. Can Tho University Journal of Science. 13. 78-84. (Đã xuất bản)
4.  Đặng Huỳnh Giao, Hồ Ngọc Tri Tân, Phạm Văn Toàn, Đoàn Văn Hồng Thiện, Lương Huỳnh Vủ Thanh, Anh T. Kieu, Thu T.A. Le. 2020. REMOVAL OF CONGO RED AND MALACHITE GREEN FROM AQUEOUS SOLUTION USING HETEROGENEOUS AG/ZNCO-ZIFS CATALYST IN THE PRESENCE OF HYDROGEN PEROXIDE. Green Processing and Synthesis. 9. 567-577. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Thị Hân , Ngô Thụy Diễm Trang, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Minh Đông, Nguyễn Châu Thanh Tùng, Đặng Thị Thu Trang , Võ Hoàng Việt . 2020. EFFECTS OF SALT STRESS ON PLANT GROWTH AND BIOMASS ALLOCATION IN SOME WETLAND GRASS SPECIES IN THE MEKONG DELTA. Vietnam Journal of Science and Technology. 58. 50-58. (Đã xuất bản)
6.  Đặng Huỳnh Giao, Hồ Ngọc Tri Tân, Phạm Văn Toàn, Đoàn Văn Hồng Thiện, Lê Thị Anh Thư (SV), Tạ Kiều Anh. 2020. FACILE SYNTHESIS OF BIMETALLIC ZNCO-ZIFS AND AG NANOPARTICLES LOADING ON ZNCO-ZIFS (AG/ZNCO-ZIFS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 3. 47-53. (Đã xuất bản)
7.  Kim Lavane, Phạm Văn Toàn, Tao Yan. 2020. INACTIVATION OF ESCHERICHIA COLI ENHANCED BY ANAEROBIC MICROBIAL IRON REDUCTION. Environmental Science and Pollution Research. 28. (Đã xuất bản)
8.  Phạm Văn Toàn, Mai Phước Vinh, Nguyễn Văn Dũng, Jiro Koyama. 2020. TREATMENT EFFICIENCY OF A COMBINATION OF ALTERNATIVE TECHNOLOGIES IN REMOVING POLLUTANTS FROM PESTICIDE CONTAINING WASTEWATER. Environmental Engineering Research. 26. 200263. (Đã xuất bản)
9.  Văn Phạm Đan Thủy, Phạm Văn Toàn, Đoàn Văn Hồng Thiện, Nguyễn Chánh Nghiệm, Trần Thị Bích Quyên, Ming-Hua Ho. 2020. TEMPERATURE EFFECTS ON ELECTROSPUN CHITOSAN NANOFIBERS. Green Processing and Synthesis. 9. 488–495. (Đã xuất bản)
10.  Đoàn Văn Hồng Thiện, Văn Phạm Đan Thủy, Nguyễn Chánh Nghiệm, Tran Thao Nhu, Do Thi Kieu Trang, Phạm Văn Toàn. 2020. EFFECTS OF REACTION CONDITIONS ON THE DEGREE OF SUBSTITUTION IN ACETYLATED NANOCELLULOSE. Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam. 9. 22-28. (Đã xuất bản)
11.  Phạm Văn Toàn, Nguyễn Thanh Hiệu, Mai Phước Vinh. 2019. THE REAL SITUATION OF SNAKEHEAD FISH CULTURE AND WATER QUALITY IN LINED TANK FOR FISH CULTURE IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Journal of Vietnamese environment. Special issue: Environmental Science. 37-43. (Đã xuất bản)
12.  Phạm Quốc Yên, Đặng Huỳnh Giao, Hồ Ngọc Tri Tân, Phạm Văn Toàn, Lê Thị Anh Thư-SV. 2019. SYNTHESIS OF AG/ZIF-67 AS A HETEROGENEOUS CATALYST FOR METHYL ORANGE DEGRADATION IN PRESENCE OF H2O2. International Journal of Scientific Engineering and Science. 3. 81-85. (Đã xuất bản)
13.  Phạm Văn Toàn, Nguyễn Văn Dũng, Jiro Koyama, Mai Phước Vinh. 2019. ADVANCED TREATMENT TECHNOLOGY FOR WASTEWATER FROM SNAKEHEAD FISH CULTURING TANK. 21st PATTAYA International Conference on Agricultural, Environmental and Biological Sciences (PAEBS-19) - Enviromental Sciences and Engineering, Thailan, 9-10/12/2019. . 55-61. (Đã xuất bản)
14.  Võ Hoàng Việt , Ngô Thụy Diễm Trang, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Châu Thanh Tùng, Mã Mỹ Hoàng , Trương Yến Muội, Bùi Hải Nhi , Đặng Thị Thu Trang , Nguyễn Huyền Trân , Đỗ Thị Diễm Hương , Phạm Thị Hân . 2019. EFFECTS OF SALT STRESS ON GROWTH AND BIOMASS ALLOCATION OF FORAGE PLANTS IN THE MEKONG DELTA. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019. 60-67. (Đã xuất bản)
15.  Đặng Huỳnh Giao, Phạm Văn Toàn, Phuong T. K. Nguyen, Hieu D. Nguyen, Nhu T. H. Luu, Vu T. Pham, Y B. N Tran, Huong T. D. Nguyen, Thanh Truong. 2019. A CERIUM-CONTAINING METAL-ORGANIC FRAMEWORK: SYNTHESIS AND HETEROGENEOUS CATALYTIC ACTIVITY TOWARD FENTON-LIKE REACTIONS. ChemPlusChem. 84. 1046-1051. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Văn Dũng, Phạm Văn Toàn, Hồ Quốc Phong, Kim Lavane, Nguyễn Văn Tuyến. 2018. A STUDY ON TREATMENT OF SURFACE WATER USING COLD PLASMA FOR DOMESTIC WATER SUPPLY. Environmental Engineering Research. 2018.215. (Đã xuất bản)
17.  Phạm Văn Toàn, Nguyễn Thanh Giao, Lê Thị Phượng. 2018. INDOOR AIR QUALITY AND HEALTH RISK ASSESSMENT FOR WORKERS IN PACKAGING PRODUCTION FACTORY, CAN THO CITY, VIET NAM. Journal of Vietnamese Environment. 2. 66-71. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Anh Tuấn, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân. 2016. WATER USE EFFICIENCY OF RICE-BASED UPLAND CROP PRODUCTION SYSTEMS IN FLOOD-AFFECTED CHAU PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE, VIET NAM. Journal of Science and Technology. 54(2A). 98-103. (Đã xuất bản)
19.  Lâm Thị Hoàng Oanh, Phạm Văn Toàn, Trần Văn Tỷ, Giáp Văn Vinh. 2016. ASSESSMENT OF HYDROLOGICAL ALTERATIONS IN MEKONG RIVER, VIETNAM. The International Conference on Environment and Natural Resources (ICENR 2016). . 94-101. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Anh Tuấn, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân. 2016. SIMULATED YIELD AND WATER DEMAND FOR CHILLI PEPPER PRODUCTION IN THE DRY SEASONS IN FLOOD – AFFECTED CHAU PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE, VIET NAM. Scientific Journal Of Thu Dau Mot University. 6 (31). 15-20. (Đã xuất bản)
21.  Lâm Thị Hoàng Oanh, Phạm Văn Toàn, Trần Văn Tỷ. 2016. IMPACT ASSESSMENT OF WATER INFRASTRUCTURES ON SURFACE WATER QUALITY IN THE MEKONG RIVER, AN GIANG PROVINCE, VIETNAM. The International Conference on Environment and Natural Resources (ICENR 2016). . 290-296. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. ECONOMIC EFFICIENCY OF RICE CULTIVATION AND SURFACE WATER QUALITY IN- AND OUTSIDE OF FULL DYKE SYSTEMS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Proceedings of the 19th IAHR-APD congress 2014, Ha Noi, Viet Nam. 1. 55-60. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Trường Thành, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Phạm Văn Toàn. 2022. NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ RÁC THẢI NHỰA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 258-264. (Đã xuất bản)
2.  , Nguyễn Văn Tuyến, Văn Phạm Đăng Trí, Phạm Văn Toàn, Lê Văn Mười. 2022. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2017 – 2019. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 421. 82-89. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Ngọc Thoa, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Xuân Lộc, Tăng Lê Hoài Ngân, Trương Thị Phiên , Huỳnh Thị Thanh Trúc . 2021. SỬ DỤNG ĐẤT PHÈN TIỀM TÀNG NUNG HẤP PHỤ LÂN TRONG NƯỚC THẢI SAU TÚI Ủ BIOGAS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 24-33. (Đã xuất bản)
4.  Ngô Thụy Diễm Trang, Phạm Văn Toàn, Đỗ Hữu Thành Nhân , Võ Thị Phương Thảo , Võ Hữu Nghị , Võ Hoàng Việt . 2021. KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ TÍCH LŨY SINH KHỐI CỦA BỒN BỒN (TYPHA ORIENTALIS), CỎ BÀNG (LEPIRONIA ARTICULATA) VÀ NĂN TƯỢNG (SCIRPUS LITTORALIS) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, Số 1. 152-162. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Văn Toàn, Nguyễn Văn Dũng, Mai Phước Vinh. 2021. NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ AO NUÔI CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) LÓT BẠT. HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE & TECHNOLOGY. 5. 2300-2309. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Trường Thành, Phạm Văn Toàn, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện. 2021. ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN RÁC THẢI NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 14. 160-166. (Đã xuất bản)
7.  Kim Lavane, Nguyễn Trường Thành, Phạm Văn Toàn. 2021. TÁI SỬ DỤNG ỐNG HÚT NHỰA LÀM GIÁ THỂ TRONG BỂ LỌC SINH HỌC NGẬP NƯỚC ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 121-129. (Đã xuất bản)
8.  Kim Lavane, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Thị Hoàng Hạnh. 2021. XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG ĐẤT NGẬP NƯỚC NHÂN TẠO NỀN XỈ THAN TỔ ONG KẾT HỢP TRỒNG CỎ VOI. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nôn nghiệp Trường đại học Nông lâm Huế. 5. 2596-2605. (Đã xuất bản)
9.  Văn Phạm Đan Thủy, Đoàn Văn Hồng Thiện, Phạm Văn Toàn, Đặng Huỳnh Giao. 2020. TỔNG HỢP SỢI NANO CARBON/ZNO BẰNG KỸ THUẬT QUAY ĐIỆN HÓA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3. 1-8. (Đã xuất bản)
10.  Kim Lavane, Phạm Văn Toàn, Jiro Koyama. 2020. KHẢO SÁT SỰ Ô NHIỄM BỞI CÁC HỢP CHẤT HYĐRÔCÁCBON ĐA VÒNG TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học đất. -. 42-46. (Đã xuất bản)
11.  Thiều Quang Quốc Việt, Phạm Văn Toàn, Quách Ngọc Thịnh, Nguyễn Hữu Hiếu. 2020. TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHẾ TẠO ANỐT CHO PIN NHIÊN LIỆU VI KHUẨN (MFCS). Tạp chí Công Thương. 28. 113-119. (Đã xuất bản)
12.  Mai Phước Vinh, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Văn Dũng. 2020. XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT BẰNG CÔNG NGHỆ PLASMA LẠNH KẾT HỢP KEO TỤ TẠO BÔNG VÀ TRAO ĐỔI ION. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH Đà Nẵng. 18. 41-45. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Xuân Hoàng, Phạm Văn Toàn. 2020. THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MẶT QUI MÔ HỘ GIA ĐÌNH SỬ DỤNG KEO TỤ TẠO BÔNG KẾT HỢP VỚI CÔNG NGHỆ LỌC MÀNG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 8. 89-96. (Đã xuất bản)
14.  Quách Ngọc Thịnh, Phạm Văn Toàn, Đào Minh Trung, Thiều Quang Quốc Việt. 2019. TỔNG QUAN CÁC KỸ THUẬT THU NĂNG LƯỢNG TỪ TẾ BÀO NHIÊN LIỆU VI KHUẨN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 1-8. (Đã xuất bản)
15.  Đặng Huỳnh Giao, Phạm Văn Toàn, Phạm Quốc Yên, Tạ Kiều Anh, Võ Thanh Phúc. 2019. TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH XÚC TÁC PHÂN HỦY RHODAMINE B CỦA VẬT LIỆU ZIF-67 DƯỚI SỰ HIỆN DIỆN CỦA PEROXYMONOSULFATE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 3. 1-8. (Đã xuất bản)
16.  Mai Phước Vinh, Phạm Văn Toàn, Châu Đức Thịnh, Phan Trọng Lộc. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 357. 43-50. (Đã xuất bản)
17.  Dương Thị Trúc, Phạm Hữu Phát, Nguyễn Đình Giang Nam, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí. 2019. CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT CỦA SÔNG TIỀN CHẢY QUA ĐỊA PHẬN TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 53-60. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Hải Thanh, Ngô Thụy Diễm Trang, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Đỗ Châu Giang, Nguyễn Minh Đông, Taku Nishimura . 2019. HIỆU QUẢ KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA MÔ HÌNH TÔM-LÚA TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIA TĂNG XÂM NHẬP MẶN Ở TỈNH BẠC LIÊU. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 359. 37-46. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Văn Dũng, Phạm Văn Toàn, Trần Phạm Đăng Huy, Phan Thị Thúy Vy. 2018. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC CẤP SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ PHÓNG ĐIỆN VẦNG QUANG KẾT HỢP KEO TỤ TẠO BÔNG. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường. 4 (2018). 1-7. (Đã xuất bản)
20.  Hồ Quốc Phong, Bùi Thị Trúc Linh, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Thị Hồng Loan, Huỳnh Liên Hương, Đặng Huỳnh Giao, Phạm Văn Toàn. 2018. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TẠO GỐC TỰ DO TRONG NƯỚC BẰNG CÔNG NGHỆ PLASMA LẠNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 1-7. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Văn Tuyến, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân, Nguyễn Văn Quý. 2017. MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT VÀ NHU CẦU TƯỚI CHO CÂY BẮP (ZEA MAYS L) VÀO MÙA KHÔ Ở VÙNG NGẬP LŨ HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 6. 43-50. (Đã xuất bản)
22.  Lâm Thị Hoàng Oanh, Phạm Văn Toàn, Trần Văn Tỷ. 2017. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐÊ BAO ĐẾN CHẾ ĐỘ THỦY VĂN VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỈNH AN GIANG. Tạp chí KHCN ĐHĐN. 3(112). 20-25. (Đã xuất bản)
23.  Bùi Thị Mai Phụng, Huỳnh Công Khánh, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Hữu Chiếm. 2017. ĐÁNH GIÁ KHỐI LƯỢNG BỒI TÍCH VÀ THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA PHÙ SA TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO KHÉP KÍN Ở TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 146-152. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga, Phạm Văn Toàn. 2017. DƯ LƯỢNG HOẠT CHẤT PROPICONAZOLE TRONG NƯỚC TRÊN RUỘNG LÚA VÀ CÁC SÔNG, RẠCH TẠI TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. 3+4. 120-126. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Văn Toàn, Dao Trong Ngu, Nguyễn Văn Bé, Phạm Văn Toàn, Trịnh Diệp Phương Danh, Nguyễn Văn Công. 2017. SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐƠN LẺ VÀ KẾT HỢP HOẠT CHẤT FENOBUCARB VÀ CHLORPYRIFOS ETHYL CHO LÚA ĐẾN CHOLINESTERASE Ở CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) SỐNG TRÊN RUỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 49-54. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Văn Dũng, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Thị Loan, Mai Phước Vinh. 2017. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PLASMA LẠNH TRONG XỬ LÝ NƯỚC. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 1(110). 11-15. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga, Phạm Văn Toàn. 2016. HÀM LƯỢNG QUINAPHOS TRONG ĐẤT RUỘNG VÀ TRONG BÙN ĐÁY TRÊN CÁC SÔNG RẠCH CHÍNH TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. 13. 30-38. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga, Phạm Văn Toàn. 2016. THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG ĐÁY VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT – NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH: HỆ THỐNG KÊNH NỘI ĐỒNG VÀ SÔNG RẠCH TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. 15. 96-103. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga, Trần Trung Bảy, Phạm Văn Toàn. 2016. DƯ LƯỢNG HOẠT CHẤT PROPICONAZOLE TRONG ĐẤT RUỘNG VÀ TRONG BÙN ĐÁY TRÊN KÊNH NỘI ĐỒNG TẠI TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 32-39. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga, Phạm Văn Toàn. 2016. ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG VẬT ĐÁY TRÊN MỘT SỐ THỦY VỰC ẢNH HƯỞNG ĐẾN CANH TÁC NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 65-74. (Đã xuất bản)
31.  Nguyen Phan Nhan CTU, Bùi Thị Nga, Phạm Văn Toàn. 2015. SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ QUẢN LÝ BAO BÌ CHỨA THUỐC TRONG CANH TÁC LÚA TẠI TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 41-49. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga, Phạm Văn Toàn. 2015. HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT FENOBUCARB TRONG ĐẤT RUỘNG TRONG BÙN ĐÁY TRÊN KÊNH NỘI ĐỒNG VÀ MỘT SỐ SÔNG RẠCH CHÍNH TẠI TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 6. 53-60. (Đã xuất bản)
33.  Phạm Lê Mỹ Duyên, Văn Phạm Đăng Trí, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Hữu Chiếm. 2015. CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT VÀ KHẢ NĂNG TỰ LÀM SẠCH CỦA HỆ THỐNG KÊNH TRONG VÙNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN Ở THỊ TRẤN MỸ LU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 97-104. (Đã xuất bản)
34.  Phạm Lê Mỹ Duyên, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí. 2015. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN MỘT CHIỀU MÔ PHỎNG ĐỘNG THÁI DÒNG CHẢY VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG VÙNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN Ở THỊ TRẤN MỸ LUÔNG, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 18-26. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Anh Tuấn, Văn Phạm Đăng Trí. 2015. TÍNH TOÁN LƯỢNG NƯỚC TRỮ ĐỂ TƯỚI CHO CÂY BẮP VÀO MÙA KHÔ Ở HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 174-182. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga, Phạm Văn Toàn. 2015. HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT QUINALPHOS TRONG ĐẤT TRÊN RUỘNG LÚA VÀ TRONG BÙN ĐÁY CÁC SÔNG CHÍNH TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 13. 30-38. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga, Phạm Văn Toàn, Lâm Quang Trung. 2014. DƯ LƯỢNG HOẠT CHẤT FENOBUCARB TRONG NƯỚC TRÊN RUỘNG LÚA, KÊNH NỘI ĐỒNG VÀ CÁC SÔNG CHÍNH TẠI TỈNH HẬU GIANG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 9. 52-58. (Đã xuất bản)
38.  Phạm Văn Toàn, Bùi Thị Nga, Nguyễn Phan Nhân. 2014. DƯ LƯỢNG HOẠT CHẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT QUINALPHOS TRONG NƯỚC TRÊN RUỘNG LÚA VÀ SÔNG RẠCH Ở TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 109-116. (Đã xuất bản)
39.  Phạm Văn Toàn. 2013. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU VIỆC SỬ DỤNG THUỐC KHÔNG HỢP LÝ TRONG SẢN XUẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 47-53. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Thủy văn; Tài nguyên nước 
Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác 
Kỹ thuật môi trường khác 
Kỹ thuật thủy lợi 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Phạm Văn Toàn