BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÂM VĂN THỊNH Giới tính: Nam
Email: lvthinh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: Bộ môn Tài nguyên nước
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 T2003-03; Xây dựng phần mềm tính toán cầu giao thông & Cầu công tác cho thiết kế cống đồng bằng 2004 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Đình Giang Nam, Lê Như Ý, Lâm Văn Thịnh, Huỳnh Vương Thu Minh, Pankaj Kumar, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2022. EVALUATING REFERENCE CROP EVAPOTRANSPIRATION OF THE SELECTED FIELD CROPS GROWN IN DIFFERENT AGRICULTURAL REGIONS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Journal of Climate Change. 8. 1-12. (Đã xuất bản)
2.  Trần Văn Tỷ, Nguyễn Võ Châu Ngân, Đinh Văn Duy, Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Nguyễn Đình Giang Nam, Huỳnh Vương Thu Minh, Lâm Văn Thịnh, Nguyễn Hiếu Trung. 2022. MONITORING SHORELINE CHANGES IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA COASTAL ZONE USING SATELLITE IMAGES AND WAVE REDUCTION STRUCTURES. European Spatial Data for Coastal and Marine Remote Sensing. In: Simona Niculescu. 171-190. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Vương Thu Minh, Kim Lavane, Lê Thị Lành, Lâm Văn Thịnh, Nguyễn Phước Công, Trần Văn Tỷ, Nigel K. Downes, Pankai Kumar. 2022. DEVELOPING INTENSITY-DURATION-FREQUENCY (IDF) CURVES BASED ON RAINFALL CUMULATIVE DISTRIBUTION FREQUENCY (CDF) FOR CAN THO CITY, VIETNAM. Earth MDPI. 3. 866-880. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Văn Xuân, Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Ngọc Long Giang, Trần Văn Tỷ, Pankai Kumar, Nigel K. Downes, Nguyễn Đình Giang Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lâm Văn Thịnh, Đinh Văn Duy, Ram Avtar. 2022. IMPACTS OF DIKE SYSTEMS ON HYDROLOGICAL REGIME IN VIETNAMESE MEKONG DELTA. Water supply. 22. (Đã xuất bản)
5.  Kassu Tadesse Kassaye, Lâm Văn Thịnh, Hirozumi Watanabe, Hirotaka Saito, Julien Boulange. 2019. MONITORING SOIL WATER CONTENT FOR DECISION SUPPORTING IN AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT BASED ON CRITICAL THRESHOLD VALUES ADOPTED FOR ANDOSOL IN THE TEMPERATE MONSOON CLIMATE. Agricultural Water Management. 229. 1-9. (Đã xuất bản)
6.  Lâm Văn Thịnh, Hirozumi Watanabe, Dang Quoc Thuyet, Julien Boulange, Ishwar Chandra Yadav. 2019. MODELING OF RUNOFF WATER AND RUNOFF PESTICIDE CONCENTRATIONS IN UPLAND BARE SOIL USING IMPROVED SPEC MODEL. Journal of Pesticide Science. 44(3). 148-155. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Hiếu Trung, Lâm Văn Thịnh, Nguyễn Hồng Đức, Kim Lavane, Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Lộc. 2019. ADDRESSING URBAN WATER SCARCITY IN CAN THO CITY AMIDST CLIMATE UNCERTAINTY AND URBANIZATION. Development and Climate Change in the Mekong Region. 1. 287-322. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Hiếu Trung, Lâm Văn Thịnh, Nguyễn Hồng Đức, Kim Lavane, Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Lộc. 2019. URBAN WATER MANAGEMENT UNDER UNCERTAINTY: A SYSTEM DYNAMIC APPROACH. WATER and POWER. 64. 319-336. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Thành Tựu, Trinh Cong Doan, Lâm Văn Thịnh, Đinh Diệp Anh Tuấn, Minh Nguyen. 2014. APPLICATION OF GIS TO SUPPORT URBAN WATER MANAGEMENT IN ADAPTING TO A CHANGING CLIMATE: A CASE STUDY IN CAN THO CITY, VIETNAM. GIS-IDEAS. . (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Thành Tựu, Trinh Cong Doan, Lâm Văn Thịnh, Đinh Diệp Anh Tuấn, Minh Nguyen. 2014. APPLICATION OF GIS TO SUPPORT URBAN WATER MANAGEMENT IN ADAPTING TO A CHANGING CLIMATE: A CASE STUDY IN CAN THO CITY, VIETNAM. Geoinformatics Education and Capacity Building for Urban Management and Smart Cities, University of Education - The University of Danang, December 6 - 9, 2015. . (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Văn Tỷ, Phạm Hồng Tiến, Lâm Văn Thịnh, Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Cù Ngọc Thắng, Đinh Văn Duy, Nguyễn Thái An, Lưu Quốc Anh, Nguyễn Thành Liêm. 2022. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ỔN ĐỊNH BỜ SÔNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI ĐOẠN SÔNG CHÀ VÀ, TỈNH VĨNH LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 14-21. (Đã xuất bản)
2.  Trần Văn Tỷ, Lê Hải Bằng, Lâm Văn Thịnh, Huỳnh Vương Thu Minh, Đinh Văn Duy, Lê Hải Trí. 2021. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỊA CHẤT, THỦY VĂN ĐẾN ỔN ĐỊNH BỜ SÔNG CÁI VỪNG, HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP. Khí tượng Thủy văn. 731. 16-25. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Vương Thu Minh, Lâm Văn Thịnh, Trần Văn Tỷ. 2014. MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT (NDĐ) TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (TPCT) GẦN ĐÂY BỊ SỤT GIẢM RẤT NHANH. SỰ SỤT GIẢM NÀY TRỞ NÊN NGHIÊM TRỌNG HƠN KHI NHU CẦU NƯỚC GIA TĂNG. DO ĐÓ, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ NDĐ LÀ RẤT CẤP THIẾT, NHẤT LÀ TẠI KHU CÔNG. Khoa học và bản tin. Số 31. 136-147. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Thanh Duyên, Lâm Văn Thịnh, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ, Lý Thị Ngọc Phượng, Hồ Bảo Hiểu. 2014. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẠI VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG: HIỆN TRẠNG VÀ THÁCH THỨC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 94-104. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Thùy Trang, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ, Lâm Văn Thịnh, Lê Văn Tiến, Lê Văn Phát. 2014. QUẢN LÝ KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ NÓC, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 136-147. (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Vương Thu Minh, Lâm Văn Thịnh, Trần Văn Tỷ, Trịnh Trung Trí Đăng, Lê Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Thanh Duyên. 2014. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 48-58. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Thủy văn; Tài nguyên nước 
Kỹ thuật xây dựng 
Kỹ thuật thủy lợi 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 03 tháng 10 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Lâm Văn Thịnh