BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN VÕ CHÂU NGÂN Giới tính: Nam
Email: nvcngan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Kỹ thuật Môi trường
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Thủy văn; Tài nguyên nước 
Kỹ thuật môi trường khác 
Các công nghệ xử lý sinh học (các quá trình công nghiệp dựa vào các tác nhân sinh học để vận hành quy trình), xúc tác sinh học; lên men 
Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Kỹ thuật xử lý nước thải
978-604-919-069-8.   X
2 Quản lý và tái sử dụng chất thải hữu cơ
978-604-919-421-4   X
3 Vi sinh vật kỹ thuật Môi trường
978-604-919-420-7   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Đào Minh Trung, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Đức Đạt Đức, Nguyễn Xuân Dũ. 2019. RESEARCH ON ACTIVATED CARBON PREPARATION FROM MACADAMIA SHELLS USING KOH ACTIVATING AGENT APPLIED FOR METHYLENE BLUE TREATMENT. Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một. 1(40). 18 - 25. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Kjeld Ingvorsen. 2019. RICE STRAW: AN ALTERNATIVE FOR ENERGY GENERATION BY ANAEROBIC CO-DIGESTION TO PIG MANURE. Advances in Global Change Research. Vol 64. 153 - 172. (Đã xuất bản)
3.  Dương Nhựt Long, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hoàng Thanh. 2019. USING BIOGAS SLURRY TO IMPROVE THE WATER QUALITY OF AQUACULTURE SYSTEMS IN ACID SULFATE SOIL AREAS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019. 7 - 12. (Đã xuất bản)
4.  Nguyen Thanh Nghi, Nguyễn Võ Châu Ngân, Pauline Chivenge, Le Quang Vinh, Ryan R. Romasanta, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Xuân Dũ. 2019. SUSTAINABLE RICE STRAW MANAGEMENT - CHAPTER 3. RICE STRAW-BASED COMPOSTING. Springer Open. 1. 33 - 41. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Đức Đạt Đức, Đào Minh Trung, Nguyễn Xuân Dũ. 2019. RESEARCH ON ACTIVATED CARBON PREPARATION FROM MACADAMIA SHELLS USING H3PO4 ACTIVATING AGENT APPLIED FOR METHYLENE BLUE TREATMENT. Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một. 1(40). 35 - 42. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Đình Giang Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hiếu Trung, GOTO Akira, Osawa Kazutoshi. 2019. ASSESSMENT OF GROUNDWATER QUALITY AND ITS SUITABILITY FOR DOMESTIC AND IRRIGATION USE IN THE COASTAL ZONE OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Water and Power. 64. 173-185. (Đã xuất bản)
7.  Đào Minh Trung, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Xuân Dũ. 2019. TREATING METHYLENE BLUE IN WASTEWATER BY BIO-ACTIVATED CARBON PREPARED FROM MACADAMIA NUTSHELLS USING H3PO4 ACTIVATING AGENT. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019. 81 - 86. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Đình Giang Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, GOTO Akira, K OSAWA. 2019. MODELING FOR ANALYZING EFFECTS OF GROUNDWATER PUMPING IN CAN THO CITY, VIETNAM. Lowland Technology International Journal. 21. 33-43. (Đã xuất bản)
9.  Lê Thanh Phong, Đoàn Văn Hồng Thiện, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Trung Tính, Lê Việt Dũng. 2019. FACTORS AFFECTING TECHNOLOGY TRANSFER IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 11, No. 3. 65-74. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Do Minh Cuong, Dinh Vuong Hung, Monet Concepcion Maguyon-Detras, Francis Mervin S. Chan, Nguyễn Văn Hùng. 2019. SUSTAINABLE RICE STRAW MANAGEMENT - CHAPTER 5. ANAEROBIC DIGESTION OF RICE STRAW FOR BIOGAS PRODUCTION. Springer Open. 1. 65 - 92. (Đã xuất bản)
11.  Đào Minh Trung, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2019. APPLYING H3PO4 AGENT ACTIVATED CARBON PREPARED FROM MACADAMIA NUTSHELL AND DENATURED BY H2O2 TO TREAT METHYLENE BLUE COLOR WASTEWATER. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019. 87 - 94. (Đã xuất bản)
12.  Trần Thị Kim Hồng, Nguyễn Võ Châu Ngân, Bành Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Phú Hòa, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Xuân Dũ. 2019. MELALEUCA FOREST HABITAT IN TRA SU MELALEUCA FOREST LANDSCAPE CONSERVATION AREA, TINH BIEN DISTRICT, AN GIANG PROVINCE. Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một. 1(40). 60 - 69. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Lệ Phương, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Trường Thành. 2019. NITRATE ACCUMULATION ON LEAFY VEGETABLES IRRIGATED BY THE BIOGAS EFFLUENT FED COW DUNG. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019. 13 - 21. (Đã xuất bản)
14.  Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Võ Châu Ngân, Võ Công Thành, Nguyễn Hữu Chiếm, Trần Sỹ Nam, Masato Oda, Hồ Vũ Khanh. 2019. EFFECTS OF HERBICIDE APPLICATION (SOFIX 300EC) AND WATERLOGGED RICE STRAW DEGRADATION ON ORGANIC RICE YIELD IN THE DOUBLE-CROPPING PATTERN. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019. 68 - 74. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Đình Giang Nam, Trần Thị Thúy Loan, Phạm Thị Huỳnh Như. 2019. ABSORBILITY OF NITROGEN AND PHOSPHORUS IN THE WATER BODIES OF AN INTENSIVE PADDY RICE FIELD. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019. 75 - 80. (Đã xuất bản)
16.  Chu Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Võ Châu Ngân, Đào Minh Trung, Nguyễn Xuân Dũ. 2019. APPLYING COAGULATION MATERIAL PREPARED BY MORINGA OLEIFERA SEEDS TO TREAT DOMESTIC WATER. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019. 104 - 108. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Lệ Phương, Nguyễn Võ Châu Ngân, Thạch Si Nuol, Nguyễn Hồng Tâm. 2018. COW RAISING IN THE MEKONG DELTA - THE CURRENT STATUS OF WASTE TREATMENT AND RISK OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS. Journal of Vietnamese Environment. 10(1). 56 - 65. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Lệ Phương, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyen Thi Diem Trang, Lâm Thanh Ải. 2018. ANAEROBIC CO-DIGESTION COW DUNG AND CORN STALK - EFFECT OF CORN STALK PRE-TREATED TIMING. Journal of Vietnamese Environment. 10(1). 41 - 48. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Đào Minh Trung. 2018. REMOVAL OF METAL IONS FROM PLATING WASTEWATER BY FERROMAGNETISM NANO-OXIDE (COFE2O4) MATERIAL AND FERROMAGNETISM NANO-OH. Proceeding on The 1st International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development. 01. 707 - 712. (Đã xuất bản)
20.  Đào Minh Trung, Nguyễn Võ Châu Ngân, Phạm Mai Ly. 2018. APPLIED STUDIES ON MATERIAL OF BIOCOMPOSITE BIOLOGICAL ORIGIN PREPARED FROM OXIDE NANO AND BIOGUM (EXTRACTED FROM OSAKA SEEDS (CASSIA FISTULA LINN)) FOR THE TREATMENT OF METHYLENE BLUE. MMMS2018 - The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development. 01. 699 - 706. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Lệ Phương. 2018. THE POTENTIAL OF ELECTRICITY GENERATION FROM THE MAJOR AGRICULTURAL WASTES IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Journal of Vietnamese Environment. 10(1). 33 - 40. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lương Thị Diễm Thúy, Đào Minh Trung. 2017. APPLY CASSIA FISTULA SEED GUM AS AUXILIARY BIO-COAGULANT FOR FISH PROCESSING WASTEWATER TREATMENT. International Journal of Advanced Scientific Research and Management. 2(6). 46 - 51. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Xuân Dũ. 2017. STUDY ON FISH GROWING IN HAPA CONDITIONS USING BIO-SLURRY FROM CO-DIGESTION PROCESS. International Journal of Advanced Scientific Research and Management. 2(6). 69 - 76. (Đã xuất bản)
24.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Văn Bé. 2017. PRODUCING BIOMASS CHLORELLA SP. AND MOINA SP. FROM DOMESTIC WASTEWATER. International Journal of Advanced Scientific Research and Management. 2(6). 59 - 65. (Đã xuất bản)
25.  Ngô Thị Thanh Trúc, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Sỹ Nam, Jan Bentzen. 2017. FACTORS INFLUENCING THE ADOPTION OF SMALL-SCALE BIOGAS DIGESTERS IN DEVELOPING COUNTRIES – EMPIRICAL EVIDENCE FROM VIETNAM. International Business Research. 10(2). 1 - 8. (Đã xuất bản)
26.  Taro Izumi, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Dương Trí Dũng, Yoshiro Higano, Eiji Matsubara. 2016. REDUCTION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN VIETNAM THROUGH INTRODUCTION OF A PROPER TECHNICAL SUPPORT SYSTEM FOR DOMESTIC BIOGAS DIGESTERS. Journal of Sustainable Development. 9(3). 224 - 235. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Võ Châu Ngân, P. Thornley, M. Röder, M. Gummert, C. Jamieson, J. Quilty, C. Balingbing, S. Topno. 2016. GENERATING A POSITIVE ENERGY BALANCE FROM USING RICE STRAW FOR ANAEROBIC DIGESTION. Energy Reports. 02. 117 - 122. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Trần Chí Tới, Trịnh Hoài Đức. 2016. ENERGY RECOVERY FROM ACTIVE SLUDGE OF WASTEWATER TREATMENT PLANTS. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 54(2A). 49 - 55. (Đã xuất bản)
29.  Đào Minh Trung, Nguyễn Võ Châu Ngân, Ngô Kim Định, Nguyễn Thị Thảo Trân, Trần Thị Thanh Ngọc. 2016. NATURAL AUXILIARY COAGULANTS - PERSPECTIVES FOR THE TREATMENT OF TEXTILE WASTEWATER. Journal of Vietnamese Environment. 8(3). 190 - 194. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Lan Hương. 2016. VIETNAM’S RENEWABLE ENERGY - AN OVERVIEW OF CURRENT STATUS AND LEGAL NORMATIVE DOCUMENTS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Renewable Energy 2016. 92-105. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Lệ Phương, Nguyễn Võ Châu Ngân, Kim Lavane, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Dương Ngọc Trâm, Nguyễn Văn Liêm, Thạch Hải. 2016. STUDY ON CO-FERMENTATION OF COW DUNG AND GIANT DIRT IN SEMI-CONTINUOUS ANAEROBIC DIGESTER. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 54(2A). 287 - 292. (Đã xuất bản)
32.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Lê Ngọc Diệu Hồng. 2016. ENHANCING BIOGAS PRODUCTION BY ANAEROBIC CO-DIGESTION OF WATER HYACINTH AND PIG MANURE. Journal of Vietnamese Environment. 8(3). 195-199. (Đã xuất bản)
33.  Đào Minh Trung, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hùng Anh, Nguyễn Thị Khánh Tuyền. 2016. EFFECTIVENESS ON COLOR AND COD OF TEXTILE WASTEWATER REMOVING BY BIOLOGICAL MATERIAL OBTAINED FROM CASSIA FISTULA SEED. Journal of Vietnamese Environment. 8(2). 121 - 128. (Đã xuất bản)
34.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Huỳnh Công Khánh. 2015. THE COMPONENTS OF VOLATILE FATTY ACIDS IN SEMI-CONTINUOUS ANAEROBIC CO-DIGESTION OF RICE STRAW AND WATER HYACINTH AND PIG MANURE. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 53 (3A). 229 - 234. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Lệ Phương, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyen Thi Diem Trang, Nguyen Thi Nhu Huynh, Nguyen Thi Ngoc Huyen, Le Thi Thao Quyen. 2015. BIOGAS PRODUCTION FROM CORN STALKS: EFFECTS OF SIZES. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản Nha Trang. Special Issue. 69 - 75. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Minh Tùng. 2015. APPLY PADDY STRAW FOR ENERGY PRODUCTION TO REDUCE IN SITU STRAW BURNING IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. 23rd European Biomass Conference and Exhibition. 01. (Đã xuất bản)
37.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen. 2015. BIOGAS PRODUCTION FROM RICE STRAW AND WATER HYACINTH - THE EFFECT OF MIXING IN SEMI-CONTINUOUS REACTORS. Journal Science and Technology. 53. 217-222. (Đã xuất bản)
38.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Nguyễn Phương Chi. 2015. IMPROVED BIOGAS PRODUCTION FROM WATER HYACINTH BY CO-DIGESTION WITH PIG MANURE – EFFECT OF PRETREATMENT. The 3rd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region. 01. 66. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Hồng Minh Hoàng, Kieu Thanh Nguyet, Pham Cha My, Phan Ngoc Linh, Nguyen Thi Nhat Linh, Phạm Minh Trí. 2015. CO-BENEFITS FROM APPLYING CO-DIGESTER'S BIO-SLURRY TO FARMING ACTIVITIES IN THE MEKONG DELTA. Health Environment. 01. 30-44. (Đã xuất bản)
40.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Huỳnh Công Khánh. 2015. BIOGAS PRODUCTION FROM RICE STRAW AND WATER HYACINTH - THE EFFECT OF MIXING IN SEMI-CONTINUOUS REACTORS. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 53 (3A). 217 - 222. (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Sỹ Nam. 2015. GREENHOUSE GAS EMMISSION FROM ON-FIELD STRAW BURNING IN THE MEKONG DELTA OF VIET NAM. Proceeding of 8th Asian Crop Sciences Association Conference. 01. 43 - 50. (Đã xuất bản)
42.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Hữu Chiếm, Kjeld Ingvorsen. 2015. THE COMPONENTS OF VOLATILE FATTY ACIDS IN SEMI-CONTINUOUS ANAEROBIC CO-DIGESTION OF RICE STRAW AND WATER HYACINTH AND PIG MANURE. Journal Science and Technology. 53. 229-234. (Đã xuất bản)
43.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Thùy, Kjield Ingvorsen. 2015. PADDY STRAW APPLICATION FOR ENERGY PRODUCTION TO REDUCE IN SITU STRAW BURNING IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. International Conference on Solid Waste 2015: Knowledge Transfer for Sustainable Resource Management. 01. 273-276. (Đã xuất bản)
44.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen. 2015. EFFECTS OF C/N RATIOS ON ANAEROBIC CO-DIGESTION OF PIG MANURE AND LOCAL BIOMASS IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 53 (3A). 223-228. (Đã xuất bản)
45.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Kjeld Ingvorsen, Vo Thi Vinh. 2014. ENHANCING BIOGAS PRODUCTION BY SUPPLEMENTING RICE STRAW. Khoa học và Công nghệ. Vol. 52, Số 3A. 294-301. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Fricke K.. 2014. APPLICATION OF CO-ANAEROBIC DIGESTER'S EFFLUENT FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE AND AQUACULTURE IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Environmental Technology. 10.1080/09593330.2014.948494. 1-9. (Đã xuất bản)
47.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Minh Hùng, Huỳnh Thanh Hoài. 2014. STUDY ON EVALUATE GAS EMISSION FROM THE BIOGAS DIGESTER. International Forum on Green Technology & Management 2014 - ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 01. (Đã xuất bản)
48.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Kjeld Ingvorsen. 2014. SEMI-CONTINUOUS ANAEROBIC CO-DIGESTION OF PIG MANURE WITH RICE STRAW AND WATER HYACINTH. ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Cantho University, 26th Sept. 2014. . 143. (Đã xuất bản)
49.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2014. BIOGAS PRODUCTION FROM RICE STRAW AND WATER HYACINTH: EFFECT OF SIZE. ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Cantho University, 26th Sept. 2014. . 142. (Đã xuất bản)
50.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Kjeld Ingvorsen. 2014. ESTIMATION OF GAS EMMISSION BY RICE STRAW BURNING FROM RICE FIELD - A CASE STUDY IN AN GIANG, CAN THO, DONG THAP AND KIEN GIANG. 8th Asian Crop Science Association Conference. 01. 67. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Võ Châu Ngân. 2013. GLOBAL CLIMATE CHANGE AND LIVELIHOOD INSECURITY OF FARMERS IN THE MEKONG DELTA. International Symposium on Anthropological Study of Food Security . 01. 121 - 139. (Đã xuất bản)
52.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Phan Trung Hiếu, Võ Hoàng Nam. 2012. REVIEW ON THE MOST POPULAR ANAEROBIC DIGESTER MODELS IN THE MEKONG DELTA. Journal of Vietnamese Environment. Vol 1, số 1. 8-19. (Đã xuất bản)
53.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Klaus Fricke. 2012. IMPROVING THE BIOGAS APPLICATION IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM BY USING AGRICULTURALWASTE AS AN ADDITIONAL INPUT MATERIAL. The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD2012). Số 1. 22-27. (Đã xuất bản)
54.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Klaus Fricke. 2012. ENERGY RECOVERY FROM ANAEROBIC CO-DIGESTION WITH PIG MANURE AND SPENT MUSHROOM COMPOST IN THE MEKONG DELTA. Journal of Vietnamese Environment. Vol 3, số 1. 4-9. (Đã xuất bản)
55.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Ngọc Em, Huỳnh Thị Ngọc Lưu, Đỗ Ngọc Quỳnh. 2012. POLLUTION MINIMIZING AT TRADITIONAL CRAFT VILLAGE BY MICRO-CREDIT PROGRAM - CASE STUDY FROM TAN PHU DONG RICE POWDER PRODUCTION VILLAGE. Journal of Vietnamese Environment. Vol 2, số 2. 65-70. (Đã xuất bản)
56.  Nguyễn Võ Châu Ngân. 2011. SMALL-SCALE ANAEROBIC DIGESTERS IN VIETNAM - DEVELOPMENT AND CHALLENGES. Journal of Vietnamese Environment. Số 1. 12-18. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Chí Linh. 2020. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN BẰNG MÔ HÌNH BARDENPHO 5 GIAI ĐOẠN KẾT HỢP BỂ USBF. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 2. 1-10. (Đã xuất bản)
2.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Võ Thanh Trường. 2020. KHẢO SÁT THỜI GIAN LƯU NƯỚC CỦA BỂ AAO PHÙ HỢP ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SAU HẦM Ủ BIOGAS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 1. 49-57. (Đã xuất bản)
3.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Lương Kiều Loan, Nguyễn Lam Sơn. 2019. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ BẰNG PHẢN ỨNG FENTON/OZONE KẾT HỢP LỌC SINH HỌC HIẾU KHÍ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 1. 14-22. (Đã xuất bản)
4.  Lê Văn Dũ, Lê Trọng Thắng, Trần Phú Hòa, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2019. SỬ DỤNG CHỈ SỐ QUAN TRẮC SINH HỌC CỦA HỆ ĐỘNG VẬT ĐÁY ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC RỪNG TRÀ SƯ - TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 261-269. (Đã xuất bản)
5.  Lê Hoàng Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2019. HIỆU QUẢ CỦA AO LẮNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI CÁ TRA CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN THANH BÌNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một. 3(42). 3 - 12. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt. 2019. KHẢO SÁT CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH CỦA PHẢN ỨNG FENTON/ÔZON TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ. Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một. 3(42). 13 - 22. (Đã xuất bản)
7.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Phan Thị Kim Hiền, Lâm Chí Bảo. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN CỦA LỒNG QUAY SINH HỌC HIẾU KHÍ BA BẬC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 18-28. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Kjeld Ingvorsen. 2018. KHẢ NĂNG SINH BIOGAS CỦA LỤC BÌNH Ở CÁC KÍCH CỠ NGHIỀN NHỎ. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 81 - 93. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Trường Thành, Nguyễn Hữu Lộc, Klaus Fricke, Nguyễn Trương Nhật Tân, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Trí Ngươn. 2018. SẢN XUẤT BIOGAS TỪ LỤC BÌNH VÀ PHÂN HEO ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ PHỐI TRỘN. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 55 - 63. (Đã xuất bản)
10.  Bành Thanh Hùng, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Phú Hòa. 2018. KHẢO SÁT THÀNH PHẦN VÀ TRỮ LƯỢNG CÁ TẠI KHU BẢO VỆ CẢNH QUAN RỪNG TRÀM TRÀ SƯ. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. 7(285). 28 - 30. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Trương Minh Hùng, Trần Phú Hòa, Nguyễn Minh Hoàng. 2018. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC RỪNG TẠI KHU BẢO VỆ CẢNH QUAN RỪNG TRÀM TRÀ SƯ. Kỷ yếu hội nghị "Lâm sinh và biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018". 01. 256 - 268. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Đình Giang Nam, Kim Lavane, Trần Phú Hòa, Lê Trọng Thắng. 2018. KAHOR SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT Ở RỪNG TRÀM TRÀ SƯ. Tạp Chí Hội Khoa Học Đất. 53. 90-94. (Đã xuất bản)
13.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen, Nguyễn Phương Chi. 2018. SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LỤC BÌNH TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG KHÁC NHAU. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 2 - 16. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Đức Tín, Nguyễn Đình Giang Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Văn Phạm Đăng Trí. 2018. PHÂN TÍCH CÂN BẰNG NƯỚC VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG MỰC NƯỚC HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC TẠI KHU BẢO VỆ CẢNH QUAN RỪNG TRÀM TRÀ SƯ, TỈNH AN GIANG. Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ĐBSCL. . 168-178. (Đã xuất bản)
15.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Hoàng Thị Hiếu, Nguyễn Thị Huyền Trân. 2018. KHẢO SÁT LIỀU LƯỢNG CHẤT TRỢ KEO TỤ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC BẰNG CÔNG NGHỆ KEO TỤ - TẠO BÔNG. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn. 59. 28 - 37. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Đắc Cử, Klaus Fricke, Nguyễn Hữu Phong. 2018. KHẢ NĂNG SINH BIOGAS CỦA PHÂN HEO VÀ LỤC BÌNH KHI CÓ VÀ KHÔNG CÓ BỔ SUNG NẤM TRICHODERMA. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 94 - 103. (Đã xuất bản)
17.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Xuân Hoàng. 2018. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BIOGAS TỪ NƯỚC ÉP LỤC BÌNH. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 17 - 23. (Đã xuất bản)
18.  Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Kjeld Ingvorsen. 2018. THỬ NGHIỆM Ủ BIOGAS TỪ LỤC BÌNH VÀ PHÂN HEO BẰNG TÚI PE Ở QUY MÔ NÔNG HỘ. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 181 - 193. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Phương Chi, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Kjeld Ingvorsen. 2018. SẢN XUẤT BIOGAS TỪ LỤC BÌNH ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN XỬ LÝ SINH HỌC. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 35 - 54. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Thị Thùy, Ngô Quốc Vinh, Đoàn Thị Thúy Kiều. 2018. SỬ DỤNG NƯỚC THẢI TỪ TÚI BIOGAS Ủ PHỐI TRỘN TRONG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 172 - 180. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Klaus Fricke. 2018. CANH TÁC NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VỚI CHẤT THẢI TỪ HẦM BIOGAS Ủ PHỐI TRỘN. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 161 - 171. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Lê Hoàng Nam, Nguyễn Đắc Cử, Nguyễn Hữu Phong. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁCH THỨC XỬ LÝ LỤC BÌNH KHÁC NHAU LÊN NĂNG SUẤT SINH BIOGAS. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 24 - 34. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Bé Gái. 2018. HIỆU QUẢ XỬ LÝ VI SINH VẬT CỦA MẺ Ủ YẾM KHÍ NẠP PHỐI TRỘN PHÂN HEO VÀ LỤC BÌNH. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 106 - 116. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Kjeld Ingvorsen. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH CỠ LỤC BÌNH ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 64 - 80. (Đã xuất bản)
25.  Lê Hoàng Việt, Trần Phương Bình, Mai Trung Hậu, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2017. KHẢO SÁT MỘT SỐ THÔNG SỐ VẬN HÀNH QUY TRÌNH KEO TỤ - TẠO BÔNG KẾT HỢP FENTON XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY IN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 162-172. (Đã xuất bản)
26.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Đặng Thị Hồng Yến. 2017. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỂ USBF GIÁ THỂ TỰ CHẾ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG. Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một. 1(32). 143 - 152. (Đã xuất bản)
27.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2017. KHẢO SÁT THỜI GIAN LƯU NƯỚC CỦA BỂ MBBR ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT MÍA ĐƯỜNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 173-180. (Đã xuất bản)
28.  Đào Minh Trung, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Văn Huỳnh, Ngô Kim Định, Nguyễn Xuân Dũ. 2017. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ TÁCH ION CU2+ TỪ NƯỚC THẢI MẠ ĐỒNG BẰNG GUM HY-COFE2O4 (BIOGUM CẢI TIẾN). Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam. 04. 117 - 120. (Đã xuất bản)
29.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Đặng Huỳnh Giao, Nguyễn Văn Dũng. 2017. KHẢO SÁT XỬ LÝ NƯỚC NGẦM BẰNG CÔNG NGHỆ PLASMA LẠNH. Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một. 3(34). 45 - 54. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Thùy, Kjeld Ingvorsen. 2017. SỬ DỤNG SẢN PHẨM SAU Ủ KHÍ SINH HỌC ĐỂ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 153-165. (Đã xuất bản)
31.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Thùy, Kjeld Ingvorsen. 2017. SỬ DỤNG RƠM CHO SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC - ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH CỠ. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 85-99. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Cao Thị Kim Ngọc, Lê Thị Chúc Ly. 2017. SỬ DỤNG ĐẤT NGẬP NƯỚC XỬ LÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ TẠO CẢNH QUAN. Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. 14(3). 162-175. (Đã xuất bản)
33.  Lê Hoàng Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Đặng Thu Hoài, Nguyễn Thùy Trang. 2017. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÙNG NUÔI VÀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC NUÔI CÁ TRA TẠI HUYỆN THANH BÌNH, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một. 1(32). 181 - 190. (Đã xuất bản)
34.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen, Vo Thi Vinh. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ PHỐI TRỘN RƠM VỚI PHÂN GIA SÚC ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 100-122. (Đã xuất bản)
35.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Kjeld Ingvorsen. 2017. CÁC BIỆN PHÁP TIỀN XỬ LÝ RƠM SỬ DỤNG CHO SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC. Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 61-99. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Xuân Dũ, Đào Minh Trung. 2017. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU KẾT HỢP NANO TỪ TÍNH OXIT SẮT TỪ VÀ BIOGUM TRÍCH LY TỪ HẠT MUỒNG HOÀNG YẾN VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CỦA VẬT LIỆU BIOGUM CẢI TIẾN. Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một. 3(34). 37 - 44. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt. 2017. CẢI THIỆN SẢN LƯỢNG KHÍ SINH HỌC SINH RA TỪ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG LỒNG QUAY SINH HỌC YẾM KHÍ GIÁ THỂ RƠM. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Chăn nuôi - Thú y. 01. 532 - 538. (Đã xuất bản)
38.  Trần Sỹ Nam, Lê Thị Mộng Kha, Hồ Vũ Khanh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen. 2017. KHẢ NĂNG SINH KHÍ BIOGAS CỦA RƠM VÀ LỤC BÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP Ủ YẾM KHÍ THEO MẺ VỚI HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 93-99. (Đã xuất bản)
39.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen. 2017. SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC TỪ RƠM VÀ PHÂN GIA SÚC THEO PHƯƠNG PHÁP Ủ BÁN LIÊN TỤC. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 123-152. (Đã xuất bản)
40.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Tố Uyên, Nguyễn Việt Đức. 2017. KẾT HỢP KEO TỤ HÓA HỌC VỚI TUYỂN NỔI ĐIỆN HÓA XỬ LÝ SƠ CẤP NƯỚC THẢI SẢN XUẤT MÍA ĐƯỜNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 66-76. (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Ngô Văn Ánh, Nguyễn Thanh Hậu, Hồ Trung Hiếu. 2017. NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG RÁC THẢI NHỰA GIA CÔNG BÊ TÔNG LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 41-46. (Đã xuất bản)
42.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Nguyễn Bích Như, Đỗ Thị Ngọc Điệp. 2017. TẬN DỤNG NƯỚC SAU XỬ LÝ TỪ HẦM Ủ BIOGAS SẢN XUẤT SINH KHỐI TẢO SPIRULINA SP. LÀM THỨC ĂN GIA SÚC. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Chăn nuôi - Thú y. 01. 524 - 531. (Đã xuất bản)
43.  Lê Hoàng Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Văn Bé. 2017. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC AO NUÔI CÁ TRA CÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG AO NUÔI. Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một. 4(35). 46 - 54. (Đã xuất bản)
44.  Lê Hoàng Việt, Lưu Thị Nhi Ý, Võ Thị Đông Nhi, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2017. XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ HẦM Ủ BIOGAS BẰNG AO THÂM CANH TẢO SPIRULINA SP.. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 1-10. (Đã xuất bản)
45.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Thùy, Kjeld Ingvorsen , Nguyễn Thị Huỳnh Như. 2017. LƯỢNG RƠM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG. Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Trong Nguyễn Hữu Chiếm. 43-60. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Đào Minh Trung. 2017. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI XI MẠ ĐỒNG (CU2+) CỦA CHẤT KEO TỤ SINH HỌC TRÍCH LY TỪ HẠT MUỒNG HOÀNG YẾN (BIOGUM). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. 14(6). 101 - 110. (Đã xuất bản)
47.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Kim Duyên, Phạm Thị Phương Thúy. 2016. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG AO THÂM CANH TẢO SPIRULINA SP. CÓ CHIẾU SÁNG VÀO BAN ĐÊM. Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một. 30. 34 - 43. (Đã xuất bản)
48.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Thị Kim Mân. 2016. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN CỦA BỂ LỌC SINH HỌC VỚI GIÁ THỂ TỪ CHAI NHỰA PET. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn. 20(45). 102 - 113. (Đã xuất bản)
49.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Thị Thu Hà, Dương Thị Hồng Chi. 2016. XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG AO THÂM CANH TẢO CHLORELLA SP. KẾT HỢP NUÔI TRỨNG NƯỚC. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quản lý đất đai vùng ĐBSCL 2016. 01. 54 - 64. (Đã xuất bản)
50.  Đào Minh Trung, Nguyễn Võ Châu Ngân, Bùi Thị Thu Hương. 2016. ỨNG DỤNG CHẤT TRỢ KEO TỤ SINH HỌC TRONG CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI THỦY SẢN. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TP. HCM. 84. 134 - 146. (Đã xuất bản)
51.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, La Thị Phụng Tiên, Trương Nhật Thanh. 2016. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI BẰNG LỒNG QUAY SINH HỌC YẾM KHÍ GIÁ THỂ RƠM. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quản lý đất đai vùng ĐBSCL 2016. 01. 65 - 76. (Đã xuất bản)
52.  Bùi Như Ý, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2016. KHẢO SÁT MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG XÃ NÔNG THÔN MỚI - TRƯỜNG HỢP XÃ VĨNH HẢI, THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 61-70. (Đã xuất bản)
53.  Đào Minh Trung, Nguyễn Võ Châu Ngân, Ngô Kim Định. 2016. HIỆU QUẢ XỬ LÍ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CỦA CHẤT TRỢ KEO TỤ HÓA HỌC VÀ SINH HỌC. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TP. HCM. 87. 127 - 137. (Đã xuất bản)
54.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Hoài Phương , Đặng Thanh Nhàn , Nguyễn Võ Châu Ngân. 2016. SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC TỪ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO VỚI LỒNG QUAY SINH HỌC YẾM KHÍ GIÁ THỂ RƠM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 12-21. (Đã xuất bản)
55.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Huỳnh Quốc Trưởng , Nguyễn Thị Kim Ngân . 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG BỂ LỌC SINH HỌC NHỎ GIỌT VỚI GIÁ THỂ MỤN DỪA VÀ GIÁ THỂ MÙN CƯA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 51-62. (Đã xuất bản)
56.  Nguyễn Lệ Phương, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trương Minh Châu, Lâm Thanh Ải, Võ Văn Đủ. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỶ LỆ PHỐI TRỘN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH KHÍ CỦA MẺ Ủ YẾM KHÍ KẾT HỢP PHÂN BÒ VỚI THÂN CÂY BẮP (ZEA MAYS) VÀ BÈO TAI TƯỢNG (PISTIA STRATIOTES L). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 71-79. (Đã xuất bản)
57.  Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt. 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG RƠM VÀ LỤC BÌNH TRONG Ủ YẾM KHÍ BÁN LIÊN TỤC - ỨNG DỤNG TRÊN TÚI Ủ BIOGAS POLYETHYLENE VỚI QUY MÔ NÔNG HỘ. Khoa học và Công nghệ. 36. 27-35. (Đã xuất bản)
58.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Kjeld Ingvorsen. 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG RƠM VÀ LỤC BÌNH TRONG Ủ YẾM KHÍ BÁN LIÊN TỤC - ỨNG DỤNG TRÊN TÚI Ủ BIOGAS POLYETHYLENE VỚI QUY MÔ NÔNG HỘ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 27-35. (Đã xuất bản)
59.  Lê Hoàng Việt, Đào Tấn Phương, Doãn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2015. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TUYỂN NỔI ĐIỆN HÓA NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CÁ DA TRƠN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 83-89. (Đã xuất bản)
60.  Nguyễn Thành Lộc CTU, Võ Thị Cẩm Thu CTU, Nguyễn Trúc Linh CTU, Đặng Cường Thịnh, Phùng Thị Hằng, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2015. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CỦA MỘT SỐ LOẠI THỦY SINH THỰC VẬT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 119-128. (Đã xuất bản)
61.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Bé Gái. 2015. HIỆU QUẢ XỬ LÝ VI SINH VẬT CỦA MẺ Ủ YẾM KHÍ NẠP PHỐI TRỘN PHÂN HEO VÀ THỰC VẬT. KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI - THÚ Y TOÀN QUỐC. 01. 770-777. (Đã xuất bản)
62.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Tạ Hoàng Hộ CTU, Nguyễn Văn Phủ CTU. 2015. HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG BỂ LỌC SINH HỌC HIẾU KHÍ NGẬP NƯỚC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 94-101. (Đã xuất bản)
63.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Thùy, Ngô Quốc Vinh, Đoàn Thị Thúy Kiều. 2015. LỢI ÍCH KÉP CỦA CÔNG NGHỆ BIOGAS TỪ VIỆC SỬ DỤNG BÃ THẢI TÚI Ủ BIOGAS TRONG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ. KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI - THÚ Y TOÀN QUỐC. 01. 764-769. (Đã xuất bản)
64.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Thuấn, Ngô Huệ Đức. 2015. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CÁ DA TRƠN CỦA LỒNG QUAY SINH HỌC HIẾU KHÍ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 62-68. (Đã xuất bản)
65.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Phương Chi, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Kjeld Ingvorsen. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP TIỀN XỬ LÝ SINH HỌC LỤC BÌNH (EICHHORNIA CRASSIPES) LÊN KHẢ NĂNG SINH BIOGAS TRONG Ủ YẾM KHÍ THEO MẺ CÓ PHỐI TRỘN PHÂN HEO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 102-110. (Đã xuất bản)
66.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trịnh Dương Sơn Tùng, Nguyễn Văn Ngâm. 2015. XỬ LÝ SƠ CẤP NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CÁ TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 101-109. (Đã xuất bản)
67.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Thanh Thái, Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Kjeld Ingvorsen. 2014. THE ESTIMATED QUANTITY OF RICE STRAW AND ITS USE IN SOME PROVINCES IN THE MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 52 (3A). 316-322. (Đã xuất bản)
68.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Mỹ Phương, Đặng Thị Thúy. 2014. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ MÔ HÌNH BỂ KEO TỤ TẠO BÔNG KẾT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 108-118. (Đã xuất bản)
69.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Phương Chi. 2014. KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LỤC BÌNH () TRÊN CÁC THỦY VỰC KHÁC NHAU. Hội thảo Vai trò của giáo dục đại học trong sự phát triển kinh tế - xã hội, đại học An Giang, 19/12/2014. . 15-20. (Đã xuất bản)
70.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen. 2014. ƯỚC TÍNH LƯỢNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ RƠM RẠ Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 87-93. (Đã xuất bản)
71.  Trần Sỹ Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen, Vo Thi Vinh. 2014. SỬ DỤNG RƠM LÀM NGUYÊN LIỆU BỔ SUNG NÂNG CAO NĂNG SUẤT SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 15. 65 - 73. (Đã xuất bản)
72.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Hoàng, Vũ Thành Trung. 2014. TÍNH TOÁN PHÁT THẢI MÊ-TAN TỪ RÁC THẢI SINH HOẠT KHU VỰC NỘI Ô THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 99-105. (Đã xuất bản)
73.  Lê Hoàng Việt, Lê Thị Bích Vi, Lưu Trọng Tác, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2014. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ GIA SÚC TẬP TRUNG CỦA ĐĨA QUAY SINH HỌC VÀ LỒNG QUAY SINH HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 46-53. (Đã xuất bản)
74.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Thị Thùy. 2014. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHẾ THẢI NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SINH KHỐI. Hội nghị Khoa học lần IX trường Đại học Khoa học Tự nhiên. 01. 57. (Đã xuất bản)
75.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Văn Minh Quang, Lê Thị Soàn. 2013. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN BÁNH TRÁNG BẰNG BỂ USBF. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 23-30. (Đã xuất bản)
76.  Trương Hoàng Đan, Nguyễn Võ Châu Ngân, Le Van linh. 2013. SMALL SCALE RICE MILLS ENTERPRICES IN THE MEKONG DELTA THE ENVIRONMENTAL POLLUTION AND REMEDY SOLUTION. Tap chi hoa hoc. 3. 373. (Đã xuất bản)
77.  Ngô Quốc Dũng, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt. 2013. THIẾT KẾ CHẾ TẠO BỂ USBF XỬ LÝ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ THỦY SẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 58-65. (Đã xuất bản)
78.  Đào Mai Trúc Quỳnh, Nguyễn Võ Châu Ngân, Jan Bentzen, Kjeld Ingvorsen. 2013. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 80-85. (Đã xuất bản)
79.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Việt An, Nguyễn Thị Thùy Duyên. 2013. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HẦM Ủ BIOGAS Ở MỘT SỐ TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Môi trường. 07. 56-58. (Đã xuất bản)
80.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Phan Trung Hieu. 2013. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA HẦM Ủ KHÍ SINH HỌC KT2. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2013. 01. 393-397. (Đã xuất bản)
81.  Phạm Minh Trí, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Thị Cẩm Nhung. 2013. XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI HỘ GIA ĐÌNH - NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM KIỂU TÚI Ủ MỚI HDPE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 66-75. (Đã xuất bản)
82.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Võ Thị Bé Sáu, Thị Xuyên Hoành Thi. 2013. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ YẾM KHÍ CHẤT THẢI CỦA HEO NUÔI BẰNG THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP VÀ HEO NUÔI BẰNG THỨC ĂN TỰ NHIÊN. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 110. (Đã xuất bản)
83.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Trường Thành, Nguyễn Trương Nhật Tân, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Trí Ngươn, . 2012. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG LỤC BÌNH VÀ RƠM LÀM NGUYÊN LIỆU NẠP BỔ SUNG CHO HẦM Ủ BIOGAS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 213-221. (Đã xuất bản)
84.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2012. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ RÁC THẢI ĐÔ THỊ VÙNG ĐBSCL - VIỆT NAM. Phát triển Khoa học & Công nghệ. 15. 76. (Đã xuất bản)
85.  Nguyễn Võ Châu Ngân. 2012. CANH TÁC NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VỚI CHẤT THẢI TỪ HẦM Ủ YẾM KHÍ KẾT HỢP. CAAB 2012. 1. 464. (Đã xuất bản)
86.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Phúc Thanh. 2011. QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN - CÁCH TIẾP CẬN MỚI CHO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 39-50. (Đã xuất bản)
87.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Đắc Cử, Nguyễn Hữu Phong. 2011. SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH KHÍ CỦA MẺ Ủ YẾM KHÍ BÁN LIÊN TỤC VỚI CÁC NGUYÊN LIỆU NẠP KHÁC NHAU KHI CÓ VÀ KHÔNG CÓ NẤM TRICHODERMA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 31-38. (Đã xuất bản)