BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ ANH KHA Giới tính: Nam
Email: lakha@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Khoa học Môi trường
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2010-16-178; Hiệu quả của vật liệu tự chế trong xử lý đạm và lân từ nước thải nhà máy chế biến thực phẩm 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Hirokazu Ozaki, Cô Thị Kính, Lê Anh Kha, Phạm Việt Nữ, Nguyễn Văn Bé, Mitsunori Tarao, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Việt Dũng, Nguyễn Hiếu Trung, Masaki Sagehashi , Sachi Ninomiya-Lim, Takashi Gomi , Masaaki Hosomi , Hideshige Takada. 2014. HUMAN FACTORS AND TIDAL INFLUENCES ON WATER QUALITY OF AN URBAN RIVER IN CAN THO, A MAJOR CITY OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Environmental Monitoring and Assessment. 186. 845-858. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Công Thuận, Dương Trí Dũng, Lê Anh Kha, Ngô Thị Xuân Hậu, Nguyễn Phương Duy. 2020. ĐẶC ĐIỂM ĐỒNG VỊ BỀN CACBON VÀ NITƠ CỦA TÔM SÚ ĐƯỢC NUÔI CÁC HÌNH THỨC KHÁC NHAU. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 20. 139-146. (Đã xuất bản)
2.  Lê Anh Kha, Trương Hoàng Đan, Đặng Minh Ngọc, Trần Thị Ngọc Sơn. 2017. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH KHỬ NITRATE CỦA VI KHUẨN BREVIBACILLUS PARABREVIS. Tài nguyên & Môi trường. 17. 18-20. (Đã xuất bản)
3.  Lê Anh Kha, Trương Hoàng Đan, Đinh Thị Mộng Ánh, Trần Thị Ngọc Sơn. 2017. PHÂN LẬP DÒNG VI KHUẨN KHỬ NITRATE TRONG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM CÓ SỬ DỤNG VẬT LIỆU TỰ CHẾ. Tài nguyên & Môi trường. 16. 28-30. (Đã xuất bản)
4.  Ngô Thụy Diễm Trang, Lê Anh Kha, Phạm Việt Nữ, Trần Sỹ Nam, Lê Nguyễn Anh Duy , Triệu Thị Thúy Vi. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ NUNG LÊN KHẢ NĂNG HẤP PHỤ LÂN CỦA BỘT VỎ SÒ HUYẾT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 77-84. (Đã xuất bản)
5.  Lê Anh Kha, Trương Hoàng Đan, Trần Thị Ngọc Sơn, Đinh Thị Mộng Ánh. 2017. PHÂN LẬP DÒNG VI KHUẨN KHỬ NITRATE TRONG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM CÓ SỬ DỤNG VẬT LIỆU TỰ CHẾ. Tài nguyên & Môi trường. 16(270). 28-30. (Đã xuất bản)
6.  Cô Thị Kính, Phạm Việt Nữ, Lâm Quang Trung, Lê Anh Kha. 2014. SỬ DỤNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ PHỐI TRỘN TỪ ĐẤT ĐỎ BAZAN VÀ ĐẤT PHÈN ĐỂ XỬ LÝ LÂN TRONG NƯỚC THẢI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 72-79. (Đã xuất bản)
7.  Lê Anh Kha, Phạm Việt Nữ, Cô Thị Kính. 2013. SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ LOẠI ĐẠM VÀ LÂN TRONG NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 38-46. (Đã xuất bản)
8.  Cô Thị Kính, Lê Anh Kha, Phạm Việt Nữ, Lê Văn Chiến. 2012. NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ XỬ LÝ LÂN TRONG NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG ĐẤT ĐỎ BAZAN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 11-19. (Đã xuất bản)