BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP Giới tính: Nữ
Email: nthdiep@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Tài nguyên Đất đai
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác 
Viễn thám 
Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội; (Những khía cạnh địa lý tự nhiên xếp vào mục 105 (Các khoa học trái đất và môi trường liên quan), khía cạnh công nghệ của địa lý xếp vào mục 207 (Kỹ thuật môi trường)) 
Nuôi trồng thủy sản 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Công nghệ thông tin địa lý và viễn thám trong nông nghiệp, tài nguyên, môi trường
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-642-3   X
2 Hệ thống thông tin địa lý và Định vị toàn cầu
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Đoàn Thiên Nhi, Nguyễn Thị Ngọc Trân, Nguyễn Trọng Cần. 2020. FLOOD INUNDATION MAPPING USING SENTINEL-1A IN AN GIANG PROVINCE IN 2019. Environmental Sciences journal. 62. 36-42. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Trọng Cần, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm. 2020. FACTORS AFFECTING URBAN ELECTRICITY CONSUMPTION: A CASE STUDY IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA USING AN INTEGRATED APPROACH OF EARTH OBSERVATION DATA AND DATA ANALYSIS. Environmental Science and Pollution Research. 15. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Thị Thu Hương, Trần Bá Linh, Phan Kiều Diễm, Trần Sỹ Nam, Đinh Dương Khang. 2020. DIKE PROTECTION SYSTEM IMPACT ON RICE CROP CHANGES IN LONG XUYEN QUADRANGLE. ATAA Conference. . 161-180. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Le Quan Toan, Pham Anh Tuan, Cao Hoai Trung, Tran Thi Xuan Phan, Phan Thi Hang, Nguyen Thi Quynh Chau. 2020. LAND USE/LAND COVER CHANGES USING MULTI-TEMPORAL SATELLITE. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. . 83–90. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trần Bá Linh, Phan Kiều Diễm, Trần Sỹ Nam, Tran Thanh Giam, Đoàn Thiên Nhi, Nguyễn Thị Thanh Hương. 2020. TOTAL SUSPENDED SOLID DISTRIBUTION IN HAU RIVER USING SENTINEL 2A SATELLITE IMAGERY. ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.. VI-3. 91–97. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm, Nguyen Thi Be Nam, Tran Huu Duy, Nguyễn Thị Thanh Hương. 2019. FLOOD HAZARD MAPPING AT LONG XUYEN QUADRANGLE IN 2015 USING GEOGRAPHIC INFORMATION AND REMOTE SENSING. International society for Photogrammetry and Remote Sensing. . 275–281. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Walaiporn Phonphan, Thitinat Korsem, Nguyễn Trọng Cần. 2019. DETERMINATION OF AQUACULTURE DISTRIBUTION BY USING REMOTE SENSING TECHNOLOGY IN THANH PHU DISTRICT, BEN TRE PROVINCE, VIETNAM. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. 61. 35-41. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm, Nguyen Thi Be Nam, Tran Huu Duy, Nguyễn Thị Thanh Hương. 2019. FLOOD HAZARD MAPPING AT LONG XUYEN QUADRANGLE IN 2015 USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM AND REMOTE SENSING TECHNOLOGIES. Journal of Environmental Science and Engineering,. 5B. 197-203. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thiên Hoa, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quốc Tuấn. 2018. EXPLOITATION DEVELOPMENT OF CA MAU FORESTRY PLANTS BASE ON GOOGLE EARTH ENGINE (GEE) FOUNDATION. GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS). . 280-286. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Tấn Lợi, Nguyễn Trọng Cần. 2018. MONITORING EROSION AND ACCRETION SITUATION IN THE COASTAL ZONE AT KIEN GIANG PROVINCE. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey. . (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Dương Chí Xuyên, Nguyễn Trọng Cần. 2018. DEVELOPING AN APPLICATION ON LAND USE PLANNING INFORMATION IN GIA RAI DISTRICT, BAC LIEU PROVINCE. GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS). . 342-352. (Đã xuất bản)
12.  Hồ Hữu Lộc, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Thanh Tuấn, Yoshihisa Shimizu. 2018. AN ANALYTICAL APPROACH IN ACCOUNTING FOR SOCIAL VALUES OF ECOSYSTEM SERVICES IN A RAMSAR SITE: A CASE STUDY IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Ecological Indicators. 89. 118-129. (Đã xuất bản)
13.  Trần Hữu Duy, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Andrew Makowicki, Pariwate Varnakovida. 2018. A RULE-BASED OBIA APPROACH FOR TOBACCO PLANTATION CLASSIFICATION IN SUKHOTHAI PROVINCE, THAILAND. GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS). . 140-150. (Đã xuất bản)
14.  Hồ Hữu Lộc, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Yoshihisa Shimizu, Trương Thị Cẩm Tiên, Thomas J. Ballatore, Kim N. Irvine. 2018. SOCIO-GEOGRAPHIC INDICATORS TO EVALUATE LANDSCAPE CULTURAL ECOSYSTEM SERVICES: A CASE OF MEKONG DELTA, VIETNAM. Ecosystem Services. 31 Part C. 527-542. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Trọng Cần, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Bùi Chí Thiện, Hồ Hữu Lộc. 2017. ECOSYSTEM SERVICES VALUATION AND ECONOMIC APPROACHES FOR INTENSIVE SHRIMP ASSESSMENT IN KIEN LUONG DISTRICT, KIEN GIANG PROVINCE. Scientific research results for training. . 14-22. (Đã xuất bản)
16.  Hồ Hữu Lộc, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Trọng Cần, Yoshihisa Shimizu , Kim N. Irvine. 2016. INTEGRATED EVALUATION OF ECOSYSTEM SERVICES IN PRAWN-RICE ROTATIONAL CROPS, VIETNAM. Ecosystem Services. in press. 1-11. (Đã xuất bản)
17.  Hồ Hữu Lộc, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Thị Kim Quyên, Yoshihisa Shimizu, Nguyen Ngoc Tue, Kim N. Irvine. 2016. THE LEGAL ASPECTS OF ECOSYSTEM SERVICES IN AGRICULTURAL LAND PRICING, SOME IMPLICATIONS FROM A CASE STUDY IN VIETNAM'S MEKONG DELTA. Ecosystem Services. in press. 1-10. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm. 2015. ASSESSMENT THE VULNERABLE AREA OF CLIMATE CHANGE IMPACTS ON THE COASTAL REGION OF MEKONG RIVER USING GEOGRAPHIC INFORMATION TECHNOLOGY (GIS) TECHNIQUE. The 36th Asian conference on Remote Sensing. October 19-23, 2015. Manila, Philippine.. . (Đã xuất bản)
19.  Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2015. ASSESSMENT TREND OF INUNDATION AND SALINITY INTRUSION IN COASTAL ZONE, MEKONG DELTA THROUGH CLIMATE CHANGE SCENARIOS. The 36th Asian conference on Remote Sensing. October 19-23, 2015. Manila, Philippine.. . (Đã xuất bản)
20.  Lê Minh Hợp, Trần Thị Hiền, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm. 2014. ỨNG DỤNG ẢNH MODIS ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU MÙA VỤ LÚA PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014. . 169-180. (Đã xuất bản)
21.  Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2013. MONITORING THE SHORELINE CHANGE IN NGOC HIEN DISTRICT, CA MAU PROVINCE FROM 1995 TO 2010 BY USING REMOTE SENSING AND GIS. The 9th International Conference on Gi4DM Earth Observation for Disaster Management. ISBN: 978-604-913-173-8. 1-10. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, WENRESTI Glino Gallardo, NITIN, Kumar Tripathi, Võ Quang Minh. 2013. CARRYING CAPACITY AND SITE SUITABILITY ASSESSMENT FOR COBIA FISH CULTURE IN THE NORTHERN PART OF PHU QUOC ISLAND, VIET NAM. Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management. 70/QĐ-KHTNCN. TS05-4. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Võ Quang Minh, Tràn Thi Hiền, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Thị Thu Hương, Phan Kiều Diễm. 2021. TEMPORAL AND SPATIAL DELINEATION THE RICE GROWING STAGES FOR CROPPING CALENDAR ESTIMATION IN THE SOUTHERN OF VIETNAM USING REMOTE SENSING. Indian Journal of Agricultural Research. 660. 1-8. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trần Bá Linh, Trần Sỹ Nam, Trần Thanh Giám, Đinh Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Hồ, Phạm Duy Tiễn. 2021. PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN LỞ LỬNG (TSS) TỈNH AN GIANG SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM SENTINEL 2A. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, Số 1. 1-7. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Việt Nữ, Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Hải Thanh , , Huỳnh Thị Diễm, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2021. TÁC ĐỘNG XÂM NHẬP MẶN LÊN HOẠT ĐỘNG CANH TÁC LÚA 3 VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ TẠI HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 415. 175-181. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Lê Anh Tuấn, Phạm Thanh Vũ, Đinh Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Kiều Anh. 2020. PHÂN BỐ KHÔNG GIAN TÌNH HÌNH NHIỄM MẶN TRÊN ĐẤT TẠI TỈNH TRÀ VINH SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM. Khoa học đất. 61. 54-62. (Đã xuất bản)
5.  Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Kiều Diễm, Lê Vũ Bằng. 2020. THEO DÕI TIẾN ĐỘ XUỐNG GIỐNG LÚA KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2018 SỬ DỤNG CHUỖI ẢNH VIỄN THÁM VÀ CÔNG CỤ TIMESAT. Khoa học đất. 61. 111-117. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Tấn Lợi, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Cẩm Tiên. 2019. ỨNG DỤNG ẢNH VỆ TINH SENTINEL-2 TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG SẠT LỞ BỜ SÔNG TIỀN VÀ SÔNG HẬU GIAI ĐOẠN 2015-2018. Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc. . 325-333. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Nhựt Trường, Lâm Kim Thành , Lê Trần Quang Vinh. 2019. DIỄN TIẾN TÌNH HÌNH SẠT LỞ VEN BỜ SÔNG TIỀN VÀ SÔNG HẬU, VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 125-133. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Trọng Cần, Phan Kiều Diễm, Trần Lệ My. 2019. PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT DƯỚI TÁC ĐỘNG XÂM NHẬP MẶN TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 1-7. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Nguyen Thi Be Nam. 2019. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ DIỄN TIẾN LŨ NĂM 2015 VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM SENTINEL 2. Hội thảo ứng dụng GIS Toàn quốc. . 368-377. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm, Vu Ngoc Tien, Nguyễn Trọng Cần. 2019. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NHÀ Ở ĐÔ THỊ TỪ ẢNH GOOGLE EARTH: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI PHƯỜNG XUÂN KHÁNH, TP. CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học đất. 57. 82-86. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Trọng Cần, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Sanwit Iabchoon, Pariwate Varnakovida. 2019. PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HIỆN TƯỢNG ĐẢO NHIỆT ĐÔ THỊ BỀ MẶT TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ BANGKOK, THÁI LAN. Khoa học. 35. 53-62. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm, Phan HẢi Dương, Phan Nhựt Trường. 2019. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH BỒI VỤ VÀ XÓI LỞ VEN BIỂN TẠI CÁC TỈNH KHU VỰC TÂY NAM SÔNG HẬU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM. Tạp chí Khoa học đất. 57. 62-67. (Đã xuất bản)
13.  Phan Kiều Diễm, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2019. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG MÙA SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG RỤNG LÁ-TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÁI LAN. Khoa học Công nghệ. 57-2019. 50-55. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Trọng Cần, Vũ Hoàng Trung, Nguyễn Bá Duy. 2019. ỨNG DỤNG ẢNH SIÊU QUANG PHỔ TRONG PHÂN LOẠI LOÀI RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN. Hội thảo ứng dụng GIS Toàn quốc. . 359-367. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Nguyen Thi Be Nam. 2019. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ DIỄN TIẾN LŨ NĂM 2015 VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM SENTINEL-2. Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019. . 368-377. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Thanh Tuấn, Nguyễn Trọng Cần. 2018. ĐÁNH GIÁ SỰ HIỂU BIẾT DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG, TỈNH KIÊN GIANG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 12. 116-122. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Quốc Xuyên, Nguyễn Kim Khoa. 2018. TÍCH HỢP CÁC DÃI PHỔ CỦA ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT 8 TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG THỦY SẢN VÙNG VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG. Hội Thảo ứng dụng GIS toàn quốc. . 177-183. (Đã xuất bản)
18.  Dương Chí Xuyên, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Trọng Cần. 2018. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG THÔNG TIN QUY HOẠCH ĐẤT ĐAI THỊ XÃ GIÁ RAI, TỈNH BẠC LIÊU. Hội Thảo ứng dụng GIS toàn quốc. . 551-560. (Đã xuất bản)
19.  Võ Quang Minh, Trương Minh Thái, Huỳnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phạm Thanh Vũ, Trương Chí Quang, Võ Quốc Tuấn, Phan Kiều Diễm. 2018. GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG NÔNG NGHIỆP 4.0 Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội Thảo ứng dụng GIS toàn quốc. . 307-318. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Lý Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Trọng Cần. 2018. TÌNH HÌNH PHÂN BỐ CÂY XANH ĐƯỜNG PHỐ QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long. . 147-157. (Đã xuất bản)
21.  Huỳnh Thị Thu Hương, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trương Chí Quang, Huỳnh Kim Định, Phan Nhựt Trường, Nguyễn Trọng Cần. 2018. SỬ DỤNG DỮ LIỆU VIỄN THÁM TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH VĨNH LONG, NĂM 2017. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Tháng 8. 144-149. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trần Lệ Phương Linh, Nguyễn Trọng Cần, Huỳnh Thị Thu Hương. 2018. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ MÂY TRÊN CHUỖI ẢNH MODIS TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 67-74. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Trọng Cần, Nguyễn Văn Biết. 2018. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN BỐ HIỆN TRẠNG CÂY XANH ĐÔ THỊ VÀ ƯỚC LƯỢNG KHÍ NHÀ KÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 30-39. (Đã xuất bản)
24.  Phan Nhựt Trường, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2018. TÁC ĐỘNG CỦA SỰ THAY ĐỔI ĐƯỜNG BỜ ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG TẠI CÁC CỬA SÔNG CHÍNH VÙNG HẠ LƯU SÔNG MEKONG (TỈNH TIỀN GIANG VÀ TỈNH BẾN TRE). Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long. . 117-127. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Thiên Hoa, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quốc Tuấn. 2018. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG RỪNG TỈNH CÀ MAU. Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long. . 128-139. (Đã xuất bản)
26.  Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phạm Thanh Vũ, Trương Chí Quang, Võ Quốc Tuấn, Phan Kiều Diễm, Trương Minh Thái. 2018. GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG NÔNG NGHIỆP 4.0 Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học. 15. 13-20. (Đã xuất bản)
27.  Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trịnh Tái Chuộn, Trương Quang Sang. 2017. PHÂN VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DƯỚI TÁC ĐỘNG CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Khoa học đất. 50. 36-41. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Danh Huội, Nguyễn Trọng Cần. 2017. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN HIỆN TRẠNG CANH TÁC LÚA TẠI TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 137-143. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Ta Kim Lien, Nguyễn Trọng Cần. 2017. ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT 8 THEO DÕI DIỄN TIẾN NGẬP LŨ VÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI NĂM 2015. Hội thảo GIS Toàn quốc 2017. . 369-375. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Trọng Cần, Huỳnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trịnh Hữu Thành. 2017. THAY ĐỔI BỀ MẶT NƯỚC MÙA LŨ, THÁCH THỨC CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo GIS toàn quốc 2017. 89. 220-227. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Trần Văn Việt. 2016. BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Ở CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Khoa học Đất. 49/2016. 17-21. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Trọng Cần, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Hồ Hữu Lộc. 2016. XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ KHÔNG GIAN DỊCH VỤ SINH THÁI MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA TÔM LUÂN CANH TẠI HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VIỄN THÁM VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ. Kỷ yếu Hội thao GIS toàn quốc. . 615-622. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm, Huỳnh Minh Thiện. 2016. HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ KHÔNG GIAN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHU VỰC BA TỈNH CẦN THƠ, AN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN TỪ 2010 ĐẾN 2014 BẰNG KỸ THUẬT VIỄN THÁM VÀ GIS. Kỷ yếu Hội thao GIS toàn quốc. . 608-614. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Thạch Ra Đô, Nguyễn Trọng Cần. 2016. THEO DÕI DIỄN TIẾN VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học. . 144-150. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm, Vũ Hoàng Trung. 2016. ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG BA LOẠI ẢNH CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI TRUNG BÌNH VÀ THẤP TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH SỰ PHÂN BỐ VÀ ƯỚC TÍNH SINH KHỐI BỐN LOẠI RỪNG NGẬP MẶN KHU VỰC XÃ ĐẤT MŨI, HUYỆN NGỌC HIỂN, TỈNH CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 66-73. (Đã xuất bản)
36.  Phan Kiều Diễm, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phạm thị Thúy Nga. 2015. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỆ TINH GOSAT THEO DÕI XU HƯỚNG PHÁT THẢI KHÍ CACBONIC (CO2) KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 105-110. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Văn Tao CTU. 2015. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN HIỆN TRẠNG CANH TÁC LÚA VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 167-173. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Trần Văn Việt. 2015. NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN ĐẶC TÍNH CÁC NHÓM ĐẤT CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015. . 287-290. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm, Vu Hoang Trung. 2015. ƯỚC TÍNH SINH KHỐI CÁC LOẠI RỪNG NGẬP MẶN KHU VỰC XÃ ĐẤT MŨI, HUYỆN NGỌC HIỂN, TỈNH CÀ MAU. Hội thảo GIS Toàn quốc 2015. . 338-341. (Đã xuất bản)
40.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Văn Tao. 2014. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014. . 88-94. (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Phạm Quang Quyết. 2014. THEO DÕI SỰ THAY ĐỔI ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỈNH AN GIANG TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2012 SỬ DỤNG KỸ THUẬT VIỄN THÁM VÀ GIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 78-83. (Đã xuất bản)
42.  Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2013. ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM RÚT TRÍCH ĐƯỜNG BỜ KHU VỰC CỬA SÔNG CỬ LONG. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 443. (Đã xuất bản)
43.  Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2013. HIỆN TƯỢNG SẠT LỠ VÀ BỒI TỤ KHU VỰC CỬA SÔNG CỬ LONG TỪ 1995-2010. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 433. (Đã xuất bản)
44.  Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2013. THEO DÕI BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ KHU VỰC VEN BIỂN HUYỆN NGỌC HIỂN TỪ 1995 ĐẾN 2010 SỬ DỤNG VIỄN THÁM VÀ CÔNG NGHỆ GIS. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2013. 1. 402. (Đã xuất bản)
45.  Trương Hoàng Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trần Hoàng Tuấn, TRAN NGO MINH TOAN. 2013. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG - KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA NGHỀ NUÔI CÁ BÓP (RACHYCENTRON CANADUM) TRÊN LỒNG Ở ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 246-254. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương. 2013. PHÂN BỐ HIỆN TRẠNG CỎ BIỂN VÀ VỊ TRÍ NUÔI THỦY SẢN VEN BỜ KHU VỰC BẮC ĐẢO PHÚ QUỐC KIÊN GIANG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIÊN THÁM VÀ GIS. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 477. (Đã xuất bản)
47.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trần Hoàng Tuân, Ngô Văn Út, Trương Hoàng Minh. 2013. CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI MÔI TRƯỜNG KHU VỰC NUÔI ỐC HƯƠNG ĐĂNG LỒNG TẠI PHÚ QUỐC KIÊN GIANG. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 487. (Đã xuất bản)
48.  Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, DIEP VAN DEN. 2013. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẠT LỞ, BỒI TỤ KHU VỰC VEN BIỂN TỈNH CÀ MAU VÀ BẠC LIÊU TỪ 1995-2010 SỬ DỤNG VIỄN THÁM VÀ CÔNG NGHỆ GIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 35-43. (Đã xuất bản)
49.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương, Phan Kiều Diễm. 2013. THEO DÕI HIỆN TRẠNG SINH THÁI VEN BỜ VÀ NUÔI THỦY SẢN BIỂN ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VIỄN THÁM TẠI BẮC ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 119-126. (Đã xuất bản)
50.  Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2012. ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM MODIS THEO DÕI TIẾN ĐỘ XUỐNG GIỐNG VÀ …. Phòng chống rầy nâu, …. 1. 260. (Đã xuất bản)
51.  Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2012. ỨNG DUUNG ẢNH VỆ TINH QUICKBIRB XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN BỐ RẠN SAN HÔ NĂM 2012 XÃ TAM HẢI, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. 1. 168. (Đã xuất bản)
52.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm. 2012. THEO DÕI HIỆN TRẠNG RẠNG SAN HÔ VÀ CỎ BIỂN SỬ DỤNG ẢNH LANDSAT VÀ ALOS Ở HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. 1. 291. (Đã xuất bản)
53.  Phan Kiều Diễm, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh. 2011. THE STATEMENT OF CALAMITY AND DISASTER IN MEKONG DELTA, VN. 3rd International Conference on Geoinformation Technology. . (Đã xuất bản)
54.  Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Lê Hoàng Vân, Nguyễn Hiếu Thuận, Lê Nguyễn Thị Như Lan. 2011. KHẢO SÁT KHÁNG THỂ THỤ ĐỘNG VÀ KHÁNG THỂ CHỦ ĐỘNG TỰ NHIÊN ĐỐI VỚI VIRUS CÚM H5N1 Ở CÁC LOÀI GIA CẦM KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18b. 36-42. (Đã xuất bản)
55.  Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, NGUYEN THI BICH VAN. 2011. MÔ PHỎNG SỰ NGẬP LỤT Ở ĐBSCL DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA CAO TRÌNH MẶT ĐẤT DO SỰ DÂNG CAO MỰC NƯỚC - BẰNG KỸ THUẬT THỐNG KÊ VÀ NỘI SUY KHÔNG GIAN. Ký yếu Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc 2010. . (Đã xuất bản)
56.  Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Thị Thu Hương. 2009. ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM ĐỘ PHÂN GIẢI THẤP (ẢNH NHÌN NHANH QUICKLOOK) THEO DÕI SỰ DIỄN BIẾN HIỆN TRẠNG RỪNG KHU VỰC RỪNG ĐẶC DỤNG VỒ DƠI, CÀ MAU.. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
57.  Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm. 2009. BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NỘI SUY KHÔNG GIAN (SPATIAL INTERPOLATION) TRONG NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CHỈ TIÊU FE2+ TRONG NƯỚC NGẦM TỈNH HẬU GIANG.. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)
58.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh. 2008. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐỊA LÝ TRONG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CHẤT ARSEN (AS) TRONG NƯỚC NGẦM KHU VỰC VEV BIỂN HUYỆN LONG PHÚ, SÓC TRĂNG. Khoa học Đất. . (Đã xuất bản)