BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM LÊ THÔNG Giới tính: Nam
Email: plthong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM Kinh tế Nông nghiệp (Trên cơ sở BM KTNN&KTTNMT)
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh 
Kinh doanh và quản lý 
Kinh tế học và kinh doanh khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2009-16-143; Phân tích hiệu quả về kỹ thuật, phân phối và kinh tế của việc sản xuất lúa ở ĐBSCL 2010 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phạm Chí Hiếu, Phạm Lê Thông. 2018. THE IMPACT OF THE “NATIONAL TARGET PROGRAM ON NEW RURAL DEVELOPMENT” ON HOUSEHOLD INCOME: THE CASE OF GO QUAO DISTRICT, KIEN GIANG PROVINCE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 5. 16-22. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Mỹ Loan, Phạm Lê Thông, Quan Minh Nhựt. 2019. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. 14(1). 79-91. (Đã xuất bản)
2.  Lý Phương Thùy, Phạm Lê Thông, Vương Quốc Duy. 2019. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Kinh tế. 12-22. (Đã xuất bản)
3.  Lê Nhị Bảo Ngọc, Phạm Lê Thông, Thái Anh Hòa, Lê Quang Thông. 2019. HÀM PHẢN ỨNG CUNG TÔM SÚ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nghiên cứu Kinh tế. 2(489). 67-75. (Đã xuất bản)
4.  Lê Văn Dễ, Phạm Lê Thông. 2019. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẦU VÀO TRONG SẢN XUẤT BẮP LAI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG MỘT BƯỚC. HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA XÁC ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ CÓ LỢI THẾ TRONG BỐI CẢNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI, tại ĐK KInh tế Luật Đại học Quốc Gia TP>HCM, ngày 29/03/2019. . 139-148. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Lê Thông, Lê Văn Dễ. 2019. HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG TRỒNG BẮP LAI CỦA NÔNG HỘ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Nghiên cứu Kinh tế. 4(491). 52-62. (Đã xuất bản)
6.  Lâm Minh Trí, Phạm Lê Thông, Liêu Thanh. 2019. HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG TRỒNG LÚA Ở HUYỆN CỜ ĐỎ, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Kinh tế & Phát triển. 262. 59-68. (Đã xuất bản)
7.  Phạm Lê Thông, Lê Văn Dễ. 2019. HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT BẮP LAI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. 14(2). 72-85. (Đã xuất bản)
8.  Lê Văn Dễ, Phạm Lê Thông. 2019. HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI SẢN XUẤT BẮP LAI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo khoa học quốc gia: Mô hình phát triển kinh tế thích ứng với xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. . 144-160. (Đã xuất bản)
9.  Mạc Hoàng Bích Thủy, Phạm Lê Thông. 2018. HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH - TIẾP CẬN THEO HÀM SẢN XUẤT BIÊN NGẪU NHIÊN. Công nghệ ngân hàng. 145. 58-68. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Xuân Quý, Phạm Lê Thông. 2018. MÔ HÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG THỜI GIỮA CẤU TRÚC VỐN VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. Kinh tế & Phát triển. 250. 53-61. (Đã xuất bản)
11.  Phạm Lê Thông, Lý Phương Thùy. 2016. HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VIỆT NAM. Kinh tế và Phát triển. 229. 43-51. (Đã xuất bản)
12.  Phạm Lê Thông, Đặng Thị Phượng. 2015. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ THÂM CANH VÀ BÁN THÂM CANH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kinh tế và Phát triển. Số 217. 46-55. (Đã xuất bản)
13.  Phạm Lê Thông, Phạm Trần Ngọc Hương. 2015. TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG NHỎ TỪ QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NGHÈO TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TIỀN GIANG. Công nghệ Ngân hàng. 112. 19-27. (Đã xuất bản)
14.  Phạm Lê Thông, Phan Lê Trung. 2014. CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM. Công nghệ ngân hàng. 102. 17-24. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Văn Tiển, Phạm Lê Thông. 2014. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NÔNG HỘ TRỒNG SEN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 120-128. (Đã xuất bản)
16.  Phạm Lê Thông, Nguyễn Thị Thiên Hảo. 2014. LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TRẢ SAU VINAPHONE: MÔ HÌNH THỜI GIAN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 58-64. (Đã xuất bản)
17.  Khổng Tiến Dũng, Phạm Lê Thông. 2014. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI TIÊU CHO GIÁO DỤC CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 81-90. (Đã xuất bản)
18.  Phan Huy Hùng, Phạm Lê Thông. 2014. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 80-88. (Đã xuất bản)
19.  Phạm Lê Thông, Đào Thị Tiến Minh. 2014. CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Ngân hàng. số 8, thàng 4/2014. 39-44. (Đã xuất bản)
20.  Phạm Lê Thông. 2013. ĐA DẠNG NGÀNH NGHỀ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG. HT Giải pháp khai thác tiềm năng KT-XH các tỉnh ĐBSCL theo hướng liên kết vùng. 1. 120. (Đã xuất bản)
21.  Trần Thanh Nghiệp, Phạm Lê Thông. 2013. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CUNG ỨNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Công nghệ Ngân hàng. 86. 42. (Đã xuất bản)
22.  Phạm Lê Thông. 2013. MỨC PHÍ SẴN LÒNG TRẢ CHO BẢO HIỂM GIÁ LÚA CỦA CÁC NÔNG HỘ Ở CẦN THƠ. Công nghệ Ngân hàng. 90. 3. (Đã xuất bản)
23.  Phạm Lê Thông, Lê Thanh Hoàng Huy. 2013. CHI TIÊU CHO XỔ SỐ KIẾN THIẾT CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 64-70. (Đã xuất bản)
24.  Phạm Lê Thông. 2012. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH …. Công nghệ Ngân hàng. 70. 48. (Đã xuất bản)
25.  Phạm Lê Thông. 2012. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NÔNG DÂN TRỒNG LÚA …. Xuất khẩu Lúa gạo. 1. 278. (Đã xuất bản)
26.  Phạm Lê Thông. 2012. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỐI QUAN HỆ …. Ngân hàng. 10. 42. (Đã xuất bản)
27.  CHAU THI KIM HA, Phạm Lê Thông. 2012. HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VN.  Công nghệ Ngân hàng. . (Đã xuất bản)
28.  Phạm Lê Thông. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN …. Nghiên cứu Kinh tế. 412. 63. (Đã xuất bản)
29.  Phạm Lê Thông. 2012. NHU CẦU TÍN DỤNG NGÂN HÀNG …. Công nghệ Ngân hàng. 80. 42. (Đã xuất bản)
30.  Phạm Lê Thông. 2012. SO SÁNH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA VỤ LÚA HÈ THU VÀ THU ĐÔNG Ở ĐBSCL.  Phát triển Kinh tế. . (Đã xuất bản)
31.  Phạm Lê Thông, Huỳnh Thị Đan Xuân, Trần Thị Thu Duyên. 2011. SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VỤ LÚA HÈ THU VÀ THU ĐÔNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 267-276. (Đã xuất bản)
32.  Lê Khương Ninh, Phạm Lê Thông, Lê Tấn Nghiêm, Phan Anh Tú, Huỳnh Việt Khải. 2009. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Ở ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
33.  Phạm Lê Thông, Lê Khương Ninh, Lê Tấn Nghiêm, Phan Anh Tú, Huỳnh Việt Khải. 2008. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CÁ DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Ở KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 103-112. (Đã xuất bản)
34.  Phạm Lê Thông, Lê Khương Ninh, Lê Tấn Nghiêm, Phan Anh Tú, Huỳnh Việt Khải. 2008. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CÁ DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Ở KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. (Đã xuất bản)