BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM CHI Giới tính: Nữ
Email: chinguyen@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Vật lý học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm vật lý chuyên sâu (QD 6675; 30.12.2011) 2013 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Trí Tuấn, Phương Đình Tâm, Phạm Thành Huy, Nguyễn Đức Trung Kiên, Nguyễn Duy Hùng, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Quang. 2019. DEEP RED EMITTING MGAL2O4:CR3+ PHOSPHOR FOR SOLID STATE LIGHTING. Journal of Electronics Materials. 48. 5891–5899. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Trí Tuấn, Nguyen Thi Kim Lien, Nguyễn Duy Hùng. 2018. RED EMISSION OF SRAL2O4:MN4+ PHOSPHOR FOR WARM WHITE LIGHT-EMITTING DIODES. Journal of ELECTRONIC MATERIALS. 8. pp 4571–4578 |. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Thị Ngọc Thảo, Trương Thị Cẩm Thi, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Duy Hùng. 2019. BỘT HUỲNH QUANG SR4AL14O25 ĐỒNG PHA TẠP MN4+, NA+ PHÁT XẠ ĐỎ ỨNG DUNG CHO ĐI-ỐT PHÁT ÁNH SÁNG TRẮNG. Hội nghi Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc 2019, Quy Nhơn 2-4/11/2019. . 684-689. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Trí Tuấn, Ngô Trần Phương Vy, Huỳnh Minh Nhật, Nguyễn Duy Hùng. 2017. BOT HUYNH QUANG SRAL2O4: MN CHE TAO BANG PHUONG PHAP DONG KET TUA. Hội nghị về Vật liệu và Công nghệ Tiên tiến, Tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ 14-15/8/2017. . 129-133. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyen Quang Phúc, Cao Xuân Thắng, Trần Tấn Đạt, Duong Thanh Tung, Nguyễn Duy Hùng. 2017. FORMATION AND LUMINESCENCE PROPERTIES OF SR4AL6O12SO4:MN4+ DEEP RED PHOSPHOR BY A MILD HYDROTHERMAL METHOD BY A MILD HYDROTHERMAL METHOD. Hội nghị về Vật liệu và Công nghệ Tiên tiến, Tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ 14-15/8/2017. . 68-73. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Duy Hùng. 2017. LUMINESCENCE OF CR DOPED MGAL2O4 PREPARED BY THE CO-PRECIPITATION METHOD. Hội nghị về Vật liệu và Công nghệ Tiên tiến, Tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ 14-15/8/2017. 1. 394-398. (Đã xuất bản)
5.  Trần Tấn Đạt, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyen Quang Phúc, Cao Xuân Thắng, Nguyễn Duy Hùng. 2017. SYNTHESIS OF SR8AL12O24S2: EU2+ PHOSPHOR PREPARED BY USING A MILD HYDROTHERMAL METHOD FOR WHITE LIGHT EMITTING DEVICES. Hội nghị về Vật liệu và Công nghệ Tiên tiến, Tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ 14-15/8/2017. . 62-67. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Hữu Minh Phú, Hồ Ngọc Tri Tân, Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Kim Chi, Lê Văn Nhạn, Nguyễn Trọng Tuân, Trịnh Xuân Anh. 2014. TỔNG HỢP HẠT NANO SIO2 TỪ TRO VỎ TRẤU BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 120-124. (Đã xuất bản)