BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HÒA Giới tính: Nam
Email: vanhoa@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Thể thao chuyên ngành
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực cho sinh viên hệ không chuyên học môn thể dục nhịp điệu tự chọn tại Trường Đại học Cần Thơ 2018 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Cải tiến chương trình giáo dục thể chất tự chọn góp phần nâng cao thể chất cho sinh viên không chuyên khóa 40 tại trường Đại học Cần Thơ 2016 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
3 Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ 2015 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Taekwondo
2020 X  
2 Thể dục
2020 X  
3 Phát triển thể chất sinh viên
Đại học Cần Thơ 2022 X  
4 Cầu lông
  X
5 Taekwondo
X  
6 Thể dục
X  
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Văn Hòa. 2022. ACTUAL STATUS ASSESSMENT AND SOME RECOMMENDED SOLUTIONS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF PHYSICAL EDUCATION WORK AT CAN THO UNIVERSITY, VIETNAM. European Journal of Physical Education and Sport Science. 7. 70-81. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Hòa, Châu Hoàng Cầu, Nguyễn Hữu Tri, Nguyễn Quốc Trầm. 2022. PLEASING WITH LIFE IN CIDERLY WITH EXERCISE PILATES. NeuroQuantology. 20. 3033-3039. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Hữu Tri. 2022. THE CURRENT SITUATION OF TRAINING STUDENTS MAJORING IN PHYSICAL EDUCATION AT CAN THO UNIVERSITY, VIETNAM. European Journal of Physical Education and Sport Science. 6. 13-19. (Đã xuất bản)
4.  Phùng Xuân Dũng, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Quốc Trầm, Tran Trung Du. 2022. USING PILATES PROGRAM FOR EXCESSIVE COLLEGE STUDENT FEMALES EXTRA BODILY TRAINING. NeuroQuantology. 20. 1287-1295. (Đã xuất bản)
5.  Phùng Xuân Dũng, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Quốc Trầm, Trinh Thi Thanh Minh. 2022. BUILDING A BASKETBALL PROGRAM IN THE FORM OF A CLUB IN THE PHYSICAL EDUCATION. Journal of Positive School Psychology. 6. 3887-3894. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Văn Hòa, Quang Vinh Nguyen, Xuan Dung Phung, Quang Son Nguyen, Ha Hoang. 2022. EFFECTS OF A SHORT-TERM TRAINING PROGRAM ON THE TECHNICAL PERFORMANCE OF SHUTTLECOCK ATHLETES AGED 10-11. The Open Sports Sciences Journal. 15. 1-12. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Văn Hòa, Phùng Xuân Dũng, Nguyễn Quang Vinh. 2021. REALITY OF STUDENTS’ ENGAGEMENT IN PHYSICAL EDUCATION. International Journal of Physical Sciences Research. 5. 34-42. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Văn Hòa, Phùng Xuân Dũng, Nguyễn Quang Vinh. 2021. THE PRE-COMPETITION PSYCHOLOGICAL STATE OF THE VOVINAM ARMY TEAM'S YOUNG MALE ATHLETES. London journal of research in humanities and social sciences. 21. 65-75. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Quốc Trầm, Nguyễn Văn Hòa. 2021. SELECTING AND APPLYING PHYSICAL DEVELOPMENT EXERCISES FOR MALE STUDENTS OF THE VOLLEYBALL TEAM OF PHU YEN UNIVERSITY. International journal of physical education, sports and health. 8. 370-373. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Quốc Trầm, Nguyễn Văn Hòa. 2021. DEVELOPING STANDARDS TO EVALUATE THE PHYSICAL FITNESS LEVELS FOR MALE STUDENTS OF THE VOLLEYBALL TEAM OF PHU YEN UNIVERSITY. International journal of physical education, sports and health (Online). 8. 367-369. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Quốc Trầm. 2021. CHARACTERISTICS OF THE PSYCHOLOGICAL FUNCTION ASSESSMENT INDICATORS RECOVERY OF HIGH-LEVEL TRACK AND FIELD ATHLETES IN MAXIMUM CAPACITY EXERCISING. International journal of health, physical education and computer science in sports.. 43. 11-13. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Văn Hòa. 2018. EVALUATIONS ON THE STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM AT CAN THO UNIVERSITY IN THE CURRENT PERIOD. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO THỂ DỤC THỂ THAO. 01. 168-175. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Hữu Tri. 2022. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN THÍCH ỨNG DỊCH COVID – 19 ĐỐI VỚI MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ. KỶ YẾU HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022. 1. 18-23. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Văn Hòa, Phùng Văn Thiện. 2022. NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO SINH VIÊN KHÓA 45 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG. KỶ YẾU HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022. 2. 979-986. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Chí Sol. 2022. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN BÓNG ĐÁ TỰ CHỌN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH. KỶ YẾU HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022. 1. 299-308. (Đã xuất bản)
4.  TRẦN TRUNG DU, Nguyễn Văn Hòa, TRỊNH THỊ THÀNH MINH. 2022. ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO SINH VIÊN KHÓA 46 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ. KỶ YẾU HỘI NGHỊ QUỐC GIA GDTC THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG 4.0 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC NĂM 2022. 1. 226-233. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Văn Hòa, Trần Thị Lâm. 2022. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC GDTC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THEO QUYẾT ĐỊNH 1076/QĐ-TTG. KỶ YẾU HỘI NGHỊ QUỐC GIA GDTC THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG 4.0 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC NĂM 2022. 1. 297-303. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Minh Tuấn1 . 2022. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO NAM HỌC SINH KHỐI TRUNG CẤP NĂM NHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG. KỶ YẾU HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022. 1. 263-268. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Văn Hòa, Đoàn Thu Ánh Điểm, Nguyễn Minh Khoa, Lê Tuyết Đào. 2022. LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO NỮ SINH VIÊN HỌC MÔN THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. KỶ YẾU HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022. 1. 336-342. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Văn Hòa. 2021. RESEARCH ARTICLE RESEARCH ON SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS OF 16–18-YEAR-OLD MALE ROAD CYCLIST IN HO CHI MINH CITY. International journal of health, physical education and computer science in sports.. 41. 61-65. (Đã xuất bản)
9.  Phạm Như Hiền, Nguyễn Văn Hòa, Giang Chí Hải. 2021. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. KỶ YẾU HỘI THẢO NCKH TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GDTC CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ NĂM 2021. 2. 1183-1192. (Đã xuất bản)
10.  PHÙNG VĂN THIỆN, Nguyễn Văn Hòa. 2021. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG. KỶ YẾU HỘI THẢO NCKH TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GDTC CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ NĂM 2021. 2. 835-840. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Văn Hòa, NÉ ANG NHIÊNG. 2021. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM HỌC 2019-2020. KỶ YẾU HỘI THẢO NCKH TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GDTC CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ NĂM 2021. 1. 347-354. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Quốc Hiển1 , Nguyễn Văn Hòa. 2021. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN KHÓA 6 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRÀ VINH. KỶ YẾU HỘI THẢO NCKH TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GDTC CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ NĂM 2021. 1. 460-465. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Hòa, VŨ THÀNH TIẾN. 2021. LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO NAM SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG. KỶ YẾU HỘI THẢO NCKH TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GDTC CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ NĂM 2021. 1. 10-16. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Văn Hòa, NGUYỄN QUỐC TRẦM, ĐÀO CHÁNH THỨC. 2021. THE PROGRAM FOR IMPROVING STRENGTH PHYSICAL FITNESS OF MALE 15– 16-YEAR-OLD STUDENTS IN THE EXTRACURRICULAR HOUR PHYSICAL EDUCATION SYSTEM. International Electronic Journal of Elementary Education. 20. 3269-3276. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Văn Hòa. 2020. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN KHÓA 43 HỌC MÔN TAEKWONDO TỰ CHỌN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN. 01. 320-324. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Văn Hòa, Phạm Liêng Tuấn Khanh. 2020. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CỦA NAM HỌC SINH SAU 4 THÁNG TẬP LUYỆN TẠI CÂU LẠC BỘ TAEKWONDO NGOẠI KHOÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THỚI 2 - QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ, LỨA TUỔI 9-10 TUỔI. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN. 01. 225-229. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Văn Hòa. 2020. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TỰ CHỌN CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2018 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN. 01. 527-532. (Đã xuất bản)
18.  LÊ HOÀNG MINH, Nguyễn Văn Hòa. 2020. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ HIỆN NAY. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN. 01. 25-31. (Đã xuất bản)
19.  TỪ THANH PHONG, Nguyễn Văn Hòa. 2020. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO NAM SINH VIÊN PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN. 01. 305-311. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Văn Hòa. 2019. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CỦA NAM HỌC SINH SAU 5 THÁNG TẬP LUYỆN TẠI CÁC CÂU LẠC BỘ TAEKWONDO TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ, LỨA TUỔI 9-10 TUỔI. KỶ YẾU NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ DỤC THỂ THAO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2019. 01. 49-53. (Đã xuất bản)
21.  TỪ THANH PHONG, Nguyễn Văn Hòa. 2019. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN KHÓA 15 PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM HỌC 2019 – 2020. KỶ YẾU NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ DỤC THỂ THAO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2019. 01. 400-406. (Đã xuất bản)
22.  NÉANG NHIÊN, Nguyễn Văn Hòa. 2019. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM ĐẠI HỌC CẦN THƠ. KỶ YẾU NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ DỤC THỂ THAO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2019. 01. 223-230. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Văn Hòa, PHẠM LIÊNG TUẤN KHANH, Nguyễn Đăng Chiêu. 2019. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ NHU CẦU THAM GIA TẬP LUYỆN NGOẠI KHÓA MÔN TAEKWONDO TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THỚI 2 - BÌNH THỦY - THÀNH PHỐ CẦN THƠ. KỶ YẾU NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ DỤC THỂ THAO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2019. 01. 451-456. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Văn Hòa, Trần Văn Lam. 2019. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ DỤC THỂ THAO TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN CẢ NƯỚC HIỆN NAY. KỶ YẾU NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ DỤC THỂ THAO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2019. 01. 1-7. (Đã xuất bản)
25.  NGUYỄN MINH CƯỜNG, Nguyễn Văn Hòa, TẠ HOÀNG THIỆN. 2019. THỰC TRẠNG THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ HỌC VIỆN TẠI TỈNH PHÚ YÊN. KỶ YẾU NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ DỤC THỂ THAO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2019. 01. 520-526. (Đã xuất bản)
26.  VŨ THÀNH TIẾN, Nguyễn Văn Hòa. 2019. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN KHÓA HỌC 2018-2021 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÓC TRĂNG. KỶ YẾU NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ DỤC THỂ THAO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2019. 01. 307-312. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Văn Hòa. 2018. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GDTC VÀ TDTT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2018. 1. 562-568. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Hữu Tri, Phạm Như Hiếu. 2018. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO NỮ SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN, HỌC MÔN THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU TỰ CHỌN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO THỂ DỤC THỂ THAO. 03. 24-29. (Đã xuất bản)
29.  TRẦN VĂN LAM, Nguyễn Văn Hòa. 2018. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ DỤC THỂ THAO TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GDTC VÀ TDTT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2018. 1. 569-577. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Văn Hòa. 2017. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN HỆ VLVH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ LIÊN KẾT VỚI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ KHU VỰC ĐBSCL TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ở VÙNG ĐBSCL THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC. 01. 75-83. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Hữu Tri, Nguyễn Văn Hòa. 2017. ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO NỮ SINH VIÊN CÂU LẠC BỘ BÓNG CHUYỀN NGOẠI KHÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. HỘI NGHỊ KHOA HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN THỨ TƯ - 2017. . 230-238. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Văn Hòa. 2017. EVALUATION OF CURRENT TRAINING FOR STUDENT OF PHYSICAL EDUCATION FACULTY AT CANTHO UNIVERSITY. KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ THẺ DỤC THỂ THAO TRONG THÒI KỲ PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ. 1. 172-174. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Hữu Tri. 2017. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. HỘI NGHỊ KHOA HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN THỨ TƯ - 2017. . 283-287. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Văn Hòa. 2017. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO NAM SINH VIÊN NGOẠI KHÓA MÔN VÕ TAEKWONDO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ, NĂM HỌC 2015-2016. HỘI NGHỊ KHOA HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN THỨ TƯ - 2017. . 154-161. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Văn Hòa. 2017. NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO THỂ LỰC CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. HỘI NGHỊ KHOA HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN THỨ TƯ - 2017. . 49-58. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Văn Hòa, VŨ THÁI HỒNG, LÊ THIẾT CAN. 2016. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN KHÓA 40 SAU KHI HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TỰ CHỌN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO THỂ DỤC THỂ THAO. 05 - 2016. 42-46. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Văn Hòa. 2016. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học về công tác GDTC các trường ĐH, CĐ khu vực ĐBSCL mở rộng lần thứ ba năm 2016. 3. 179-184. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Văn Hòa. 2016. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG ĐBSCL. Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học về công tác GDTC các trường ĐH, CĐ khu vực ĐBSCL mở rộng lần thứ ba năm 2016. 3. 159-163. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Hữu Tri, Nguyễn Văn Hòa. 2016. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học về công tác GDTC các trường ĐH, CĐ khu vực ĐBSCL mở rộng lần thứ ba năm 2016. 3. 116-121. (Đã xuất bản)
40.  Nguyễn Văn Hòa. 2016. THỰC TRẠNG THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO. Số đặc biệt/2016. 357-359. (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Văn Hòa, VŨ THÁI HỒNG, LÊ THIẾT CAN. 2016. THỰC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ CHẤT SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI CẦN THƠ. KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO THỂ DỤC THỂ THAO. 05 - 2016. 36-40. (Đã xuất bản)
42.  Nguyễn Văn Hòa, Đào Vũ Nguyên. 2015. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TDTT. KỶ YẾU HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG KHU VỰC ĐBSCL NĂM 2015. 02. 55-58. (Đã xuất bản)
43.  Nguyễn Văn Hòa. 2015. THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC THỰC HÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. KỶ YẾU HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG KHU VỰC ĐBSCL NĂM 2015. 02. (Đã xuất bản)
44.  Nguyễn Văn Hòa. 2015. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VÀ TUYỂN SINH KHỐI T NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT. Tạ chí Khoa học Đào toạ và huấn luyện Thể thao. Số đặc biệt. 43-49. (Đã xuất bản)
45.  Nguyễn Văn Hòa. 2015. LỢI ÍCH CỦA TẬP LUYỆN TDTT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG HỌC. KỶ YẾU HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG KHU VỰC ĐBSCL NĂM 2015. 02. 111-117. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Hữu Tri. 2013. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THỂ LỰC CHO NAM SINH VIÊN MÔN BÓNG CHUYỀN NĂM THỨ 2 CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG ĐHCT. Khoa học và đào tạo thể dục thể thao. 1. 31. (Đã xuất bản)
47.  Nguyễn Văn Hòa. 2013. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN TAEKWONDO CHO SINH VIÊN KHÓA 37 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 32-38. (Đã xuất bản)
48.  Nguyễn Văn Hòa. 2013. MỘT SỐ ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Hôi nghi khoa hoc Giao duc thê chât cac trương Đai hoc va Cao đăng ĐBSCL lân thư nhât - 2014. 178. 47-52. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 01 tháng 12 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn Hòa