BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN HOÀNG Giới tính: Nam
Email: nxhoang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Kỹ thuật Môi trường
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xây dựng cơ sở dữ liệu bãi chôn lấp rác ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bằng GIS 2014 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Anh văn chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
978-604-919-600-3   X
2 Quản lý và xử lý chất thải độc hại
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Hoàng, Trần Văn Thanh, Lê Thị Mộng Kha. 2022. WATER LETTUCE (PISTIA STRATIOTES L.) AS A POTENTIAL MATERIAL FOR BIOGAS PRODUCTION. Journal of Ecological Engineering. 23. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Trọng Cần, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Xuân Hoàng, Abdulla - Al Kafy. 2021. ASSESSMENT ON CONTROLLING FACTORS OF URBANIZATION POSSIBILITY IN A NEWLY DEVELOPING CITY OF THE VIETNAMESE MEKONG DELTA USING LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS. Physics and Chemistry of the Earth. In press. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Xuân Hoàng, Kim Lavane, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Hồng Toàn. 2022. CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHIỆP 4.0. Nông nghiệp ĐBSCL Hiện trạng và định hướng phát triển SDMD 2022. Nguyễn Thanh Phương. 82 - 95. (Đã xuất bản)
2.  Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Trường Thành, Phan Thanh Thuận, Nguyễn Xuân Hoàng, Huỳnh Trọng Phước, Lê Thị Ánh Hồng. 2022. TỔNG QUAN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CÓ CHỨA CỐT SỢI NHỰA. Hội nghị khoa học toàn quốc Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và Xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực Miền Trung và Tây Nguyên (ACEA-VIETGEO 2021). 1. 421 - 428. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Trường Thành. 2022. ĐỊNH LƯỢNG DÒNG VẬT LIỆU CÓ THỂ TÁI CHẾ THU HỒI TRONG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 22. 3 -10. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Thị Mộng Kha, Hồ Vũ Khanh, Lê Diễm Kiều, Seishu Tojo. 2022. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH KHÍ METAN TRONG QUÁ TRÌNH Ủ YẾM KHÍ CỦA VẬT LIỆU RỄ VÀ LÁ BÈO TAI TƯỢNG (PISTIA STRATIOTES L.). Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 1. 61-66. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Trọng Cần, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Xuân Hoàng, Bùi Hoàng Phúc. 2021. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2004 - 2019. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 11-21. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Trường Thành, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Xuân Hoàng. 2021. THỰC TRẠNG PHÁT SINH RÁC THẢI NHỰA TRONG TRƯỜNG HỌC - NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 126-137. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Văn Công, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Xuân Hoàng, Trần Thị Ngọc Chiếm, Seishu Tojo. 2021. LOẠI BỎ NITRATE TRONG NƯỚC BẰNG BÈO TAI TƯỢNG. Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt nam. 122-126. 122-127. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Hữu Chiếm, Đinh Thi Kim, Phạm Quốc Nguyên, Nguyễn Thị Hãi Yến, Lê Diễm Kiều. 2021. Ủ PHÂN TỪ BÈO TAI TƯỢNG (PISTIA STRATIOTES L.) VÀ THỬ NGHIỆM TRỒNG RAU MUỐNG (IPOMOEA AQUATIC). Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 22. 42-50. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Ngọc Linh. 2021. LOẠI BỎ AMONI TRONG NƯỚC BẰNG BÈO TAI TƯỢNG. Tài nguyên và Môi trường. Kỳ 1 tháng 11. 28-30. (Đã xuất bản)
10.  Lê Tấn Lợi, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Xuân Hoàng. 2021. ĐÁNH GIÁ SỰ TÍCH LŨY CARBON TRONG ĐẤT RỪNG NGẬP MẶN TẠI VƯỜN QUỐC GIA MŨI CÀ MAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 130-138. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Xuân Hoàng, Phạm Văn Toàn. 2020. THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MẶT QUI MÔ HỘ GIA ĐÌNH SỬ DỤNG KEO TỤ TẠO BÔNG KẾT HỢP VỚI CÔNG NGHỆ LỌC MÀNG. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 8. 89-96. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Anh Thư, Nguyễn Minh Thư, Lê Hoàng Việt. 2019. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ A2/O - MBR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 149-156. (Đã xuất bản)
13.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Xuân Hoàng. 2018. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BIOGAS TỪ NƯỚC ÉP LỤC BÌNH. Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học. Nguyễn Võ Châu Ngân. 17 - 23. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Xuân Hoàng, Huỳnh Long Toản, Lê Hoàng Việt. 2017. GIẢI PHÁP LOẠI BỎ CROM TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THUỘC DA CÁ SẤU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 181-189. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Diệp Thùy Trang, Ngô Thị Thy Trúc, Lê Hoàng Việt. 2017. TIỀN XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC BẰNG KEO TỤ ĐIỆN HÓA KẾT HỢP FENTON-ÔZON. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 153-161. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Hoàng, Vũ Thành Trung. 2014. TÍNH TOÁN PHÁT THẢI MÊ-TAN TỪ RÁC THẢI SINH HOẠT KHU VỰC NỘI Ô THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 99-105. (Đã xuất bản)
17.  Bùi Thị Nga, Lê Nguyễn Trung Khanh, Nguyễn Xuân Hoàng. 2014. SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ TỪ BÙN CỐNG THẢI THU GOM. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 12. 38-48. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Hữu Sang. 2014. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH, QUẢN LÝ BÃI RÁC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 119-127. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Xuân Hoàng. 2013. ACTUAL STATE AND PROSPECT OF WATER MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ZONES IN THE MEKONG DELTA REGION. Tạp chí hóa học. 51(2013). 368-372. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Hoàng Việt. 2012. XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG KỸ THUẬT LỌC NANO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23b. 272-283. (Đã xuất bản)
21.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2012. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ RÁC THẢI ĐÔ THỊ VÙNG ĐBSCL - VIỆT NAM. Phát triển Khoa học & Công nghệ. 15. 76. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Xuân Hoàng. 2012. INTEGRATED MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT APPROACH IN ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN MEKONG DELTA. Journal of Vietnamese Environment. No.1 (2012). 19-24. (Đã xuất bản)
23.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Phúc Thanh. 2011. QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN - CÁCH TIẾP CẬN MỚI CHO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 39-50. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Hoàng Việt. 2011. SOLID WASTE MANAGEMENT IN MEKONG DELTA. Journal of Vietnamese Environment. No.1 (2011). 27-33. (Đã xuất bản)
25.  Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Hoàng. 2004. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG LỤC BÌNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 91-95. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kỹ thuật môi trường khác 
Công nghệ sinh học môi trường nói chung 
Công nghệ nano khác 
Kỹ thuật hóa học khác 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Xuân Hoàng