BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHAN PHƯƠNG LAN Giới tính: Nữ
Email: pplan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ phần mềm
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Bảo trì phần mềm
978-604-919-066-7.   X
2 Kiến trúc và thiết kế phần mềm
978-604-919-524-2   X
3 Nhập môn Công nghệ phần mềm
  X
4 Quản lý dự án phần mềm
978-604-919-523-5   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Phương Lan, Ông Thị Mỹ Linh, Lương Hoàng Hướng, Lữ Thanh Quy. 2019. SIMULATING THE SPREADING OF BROWN PLANT HOPPERS BASED ON CELLULAR AUTOMATA. Concurrency and Computation: Practice and Experience. e5261. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Tấn Hoàng, Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2019. IMPROVED COLLABORATIVE FILTERING RECOMMENDATIONS USING QUANTITATIVE IMPLICATION RULES MINING IN IMPLICATION FIELD. Proceedings of the 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing. ISBN: 978-1-4503-6612-0. 110-116. (Đã xuất bản)
3.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2018. RECOMMENDATION USING RULE BASED IMPLICATIVE RATING MEASURE. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. Vol. 9, No. 4. 176-181. (Đã xuất bản)
4.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2018. HYBRID RECOMMENDATION BASED ON IMPLICATIVE RATING MEASURES. The 2nd International Conference on Machine Learning and Soft Computing. . 50-56. (Đã xuất bản)
5.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2018. IMPLICATIVE RATING-BASED HYBRID RECOMMENDATION SYSTEMS. International Journal of Machine Learning and Computing. Volume 8, Number 3. 223-228. (Đã xuất bản)
6.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Régis GRAS, Hung Huu HUYNH. 2017. SYSTÈME DE RECOMMANDATION BASÉ SUR DES MESURES IMPLICATIVES FORTES. Hội nghị Quốc tế về Phân tích hàm ý thống kê lần thứ 9 năm 2017 tại Belfort, Pháp. . 508-531. (Đã xuất bản)
7.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2017. USER BASED RECOMMENDER SYSTEMS USING IMPLICATIVE RATING MEASURE. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA). Volume 8 Issue 11. 37-43. (Đã xuất bản)
8.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Quốc Nghĩa, Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Minh Kỳ, Fabrice Guillet. 2017. INTERESTINGNESSLAB: A FRAMEWORK FOR DEVELOPING AND USING OBJECTIVE INTERESTINGNESS MEASURES. Advances in Intelligent Systems and Computing. 538. 302-311. (Đã xuất bản)
9.  Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Phương Lan, Phan Tấn Tài, Trịnh Trần Nguyễn. 2016. THE COVERAGE MODEL FOR THE FOREST FIRE DETECTION BASED ON THE WIRELESS SENSOR NETWORK. Context-Aware Systems and Applications. 165 (ISBN: 978-3-319-29235-9 (Print) 978-3-319-29236-6 (Online)). 187-197. (Đã xuất bản)
10.  Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Phương Lan, Phan Tấn Tài, Nguyễn Trường Sơn. 2016. FORECASTING THE BROWN PLANT HOPPER INFECTION LEVELS USING SET-VALUED DECISION RULES. Context-Aware Systems and Applications. 165 (ISBN: 978-3-319-29235-9 (Print) 978-3-319-29236-6 (Online)). 177-186. (Đã xuất bản)
11.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Công Vinh, Phan Quốc Nghĩa, Huỳnh Hữu Hưng, Fabrice Guillet. 2016. CLASSIFICATION OF OBJECTIVE INTERESTINGNESS MEASURES. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications. Volume 3, Issue 10. e4:1-13 (doi: 10.4108/eai.12-9-2016.151678). (Đã xuất bản)
12.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Minh Kỳ, Huỳnh Hữu Hưng. 2016. SYASSOCIATION-BASED RECOMMENDERSTEM USING STATISTICAL IMPLICATIVE COHESION MEASURE. Knowledge and Systems Engineering (KSE), 2016 Eighth International Conference on. 2016. P.144-149. (Đã xuất bản)
13.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Ngọc Hưng, Phan Phương Lan. 2014. FORECASTING WHITE SPOT DISEASE ON BLACK TIGER PRAWNS USING BAYESIAN NETWORKS. The First NAFOSTED Conference on Information and Computer Science. ISBN: 978-604-67-0228-3. 359-370. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phan Phương Lan, Nguyễn Thị Thùy Linh, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2019. TƯ VẤN BẰNG XẾP HẠNG HÀM Ý THỐNG KÊ TRÊN DỮ LIỆU KHÔNG PHẢI NHỊ PHÂN. Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Vol.17, No. 1.1. 99-104. (Đã xuất bản)
2.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2018. HỆ TƯ VẤN DỰA TRÊN MỤC BẰNG TIẾP CẬN HÀM Ý THỐNG KÊ. Hội thảo quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông – Thanh Hóa, 27-28/7/2018. . 131-136. (Đã xuất bản)
3.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2017. HỆ TƯ VẤN LỌC CỘNG TÁC DỰA TRÊN CÁC ĐỘ ĐO HÀM Ý THỐNG KÊ. Hội thảo quốc gia 2017 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin, Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12. . 200-205. (Đã xuất bản)
4.  Phan Phương Lan, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Xuân Hiệp. 2017. TƯ VẤN LAI GHÉP DỰA TRÊN CÁC ĐỘ ĐO HÀM Ý THỐNG KÊ. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 25-33. (Đã xuất bản)
5.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2017. HỆ TƯ VẤN DỰA TRÊN ĐỘ ĐO CƯỜNG ĐỘ HÀM Ý VÀ TRÁCH NHIỆM. Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin năm 2017 tại Đà Nẵng. . 256-274. (Đã xuất bản)
6.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng, Trần Uyên Trang. 2016. TƯ VẤN LỌC CỘNG TÁC DỰA TRÊN NGƯỜI SỬ DỤNG DÙNG PHÉP ĐO GẮN KẾT HÀM Ý THỐNG KÊ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ IX. ISBN:978-604-913-472-2. 752-760. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Phương Lan, Huỳnh Hoàng Vân. 2015. ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÂN CỤM CÁC ĐỘ ĐO LỢI ÍCH DỰA TRÊN MA TRẬN GIÁ TRỊ TƯƠNG TÁC. Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ VIII. . 152 - 161. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Phương Lan, Lâm Hoài Bảo, Huỳnh Tấn Sang. 2014. A BAYESIAN NETWORK APPROACH FOR FORECASTING BACILLUS NECROSIS PANGASIUS DISEASE ON THE SHARK CATFIS. Hội nghị Quốc gia lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR). . 1-9. (Đã xuất bản)
9.  Đô? Khă?c Vu?, Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp. 2013. DỰ BÁO NGẮN HẠN MỨC LƯU LƯỢNG GỌI VÀO TRUNG TÂM TIẾP NHẬN CUỘC GỌI. Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ VI: Nghiên cứu cơ bản và Ứng dụng CNTT, Huế, 6/2013. ISBN: 978-604-913-165-3. 122-129. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Văn Linh, Phan Phương Lan, Trần Minh Tân, Phan Huy Cường, Võ Huỳnh Trâm, Trần Ngân Bình. 2013. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG E-LEARNING HỖ TRỢ TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 94-102. (Đã xuất bản)
11.  Phan Phương Lan. 2012. ỨNG DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING TRONG HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SV. Hội thảo Hệ thống đào tạo tín chỉ. 1. 75. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Văn Linh, Phan Phương Lan, Phan Huy Cường, Trần Ngân Bình, Trần Minh Tân, Võ Huỳnh Trâm. 2012. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG E-LEARNING HỖ TRỢ …. Hội thảo Xây dựng bài giảng điện tử …. 1. 1. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Linh, Phan Phương Lan, Phan Huy Cường, Trần Ngân Bình, Trần Minh Tân, Võ Huỳnh Trâm. 2011. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG E-LEARNING PHỤC VỤ …. Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH & Đào tạo CIT. 1. 19. (Đã xuất bản)