BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHAN THƯỢNG CANG Giới tính: Nam
Email: ptcang@cit.ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Mạng Máy tính & Truyền thông
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Lập trình web
978-604-919-495-5   X
2 Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phan Thượng Cang, Triệu Thanh Ngoan, Phan Anh Cang. 2020. REAL-TIME OPINION EXTRACTION AND CLASSIFICATION FOR VIETNAMESE POSTS ON SOCIAL NETWORKS. The 2020 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE). . 19-24. (Đã xuất bản)
2.  Phan Anh Cang, Phan Thượng Cang, Triệu Thanh Ngoan, Cao Hùng Phi. 2020. DETECTION AND CLASSIFICATION OF BRAIN HEMORRHAGE USING HOUNSFIELD UNIT AND DEEP LEARNING TECHNIQUES. Communications in Computer and Information Science. In Future Data and Security Engineering. Big Data, Security and Privacy, Smart City and Industry 4.0 Applications. 281-293. (Đã xuất bản)
3.  Triệu Thanh Ngoan, Phan Thượng Cang, Phan Anh Cang. 2020. AN EFFICIENT APPROACH FOR IMPROVING RECURSIVE JOINS BASED ON THREE-WAY JOINS IN SPARK. Communications in Computer and Information Science. In Advances in Computational Collective Intelligence, 12th International Conference, ICCCI 2020. 566-578. (Đã xuất bản)
4.  Phan Anh Cang, Phan Thượng Cang, Cao Hùng Phi, Trần Hồ Đạt. 2019. FACE RECOGNITION USING GABOR WAVELET IN MAPREDUCE AND SPARK. Advances in Intelligent Systems and Computing. 991. 769-778. (Đã xuất bản)
5.  Lê Thị Hoàng Yến, Phan Thượng Cang, Cao Hùng Phi, Phan Anh Cang. 2019. AUTOMATIC IDENTIFICATION OF INTRACRANIAL HEMORRHAGE ON CT/MRI IMAGE USING META-ARCHITECTURES IMPROVED FROM REGION-BASED CNN. Advances in Intelligent Systems and Computing. 991. 740-750. (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Thượng Cang, Phạm Văn Huy, Dương Trung Nghĩa, Nguyễn Tuấn Vũ. 2019. DISTRIBUTED FRAMEWORK FOR AUTOMATING OPINIONDISCRETIZATION FROM TEXT CORPORA ON FACEBOOK. IEEE Access. 7. 78675-78684. (Đã xuất bản)
7.  Phan Thượng Cang, Triệu Thanh Ngoan, Phan Anh Cang, Tran Thi To Quyen. 2019. EFFICIENT PROCESSING OF RECURSIVE JOINS ON LARGE-SCALE DATASETS IN SPARK. Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering. In Proceedings of the 6th International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications, ICCSAMA 2019. 391-402. (Đã xuất bản)
8.  Lê Thị Hoàng Yến, Phan Thượng Cang, Phan Anh Cang. 2018. BIG DATA DRIVEN ARCHITECTURE FOR MEDICAL KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEMS IN INTRACRANIAL HEMORRHAGE DIAGNOSIS. Lecture Notes in Computer Science. 10758. 214-225. (Đã xuất bản)
9.  Phan Anh Cang, Võ Văn Quyền, Phan Thượng Cang. 2018. AUTOMATIC DETECTION AND CLASSIFICATION OF BRAIN HEMORRHAGES. Lecture Notes in Computer Science. 10752. 417-427. (Đã xuất bản)
10.  Thang Le Dinh, Phan Thượng Cang, Trung Bui, Manh Chien Vu. 2018. TOWARDS A SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT IN BIG DATA ERA. International Journal of Intelligent Information Technologies. 14. 24-38. (Đã xuất bản)
11.  Thang Le Dinh, Phan Thượng Cang, Trung Bui. 2016. TOWARDS AN ARCHITECTURE FOR BIG DATA-DRIVEN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEMS. 22ND AMERICAS CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS (AMCIS 2016), San Diego - US, August 11-14, 2016. . (Đã xuất bản)
12.  Phan Thượng Cang, Trần Thị Tố Quyên, Laurent d’Orazio. 2016. FILTRES POUR JOINTURES ET REQUÊTES RÉCURSIVES EN MAPREDUCE. 32ème Conférence sur la Gestion de Données - Principes, Technologies et Applications (BDA 2016), Futuroscop - Poitiers - France, 15 au 18 Novembre, 2016. . (Đã xuất bản)
13.  Thang Le Dinh, Phan Thượng Cang, Trung Bui, Manh Chien Vu. 2016. A SERVICE-ORIENTED FRAMEWORK FOR BIG DATA-DRIVEN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEMS. Exploring Services Science. 247. 509-521. (Đã xuất bản)
14.  Thang Le Dinh, Phan Thượng Cang, Serge Théophile Nomo, Manh Chien Vu. 2016. A SERVICE-ORIENTED LIVING LAB FOR CONTINUOUS PERFORMANCE IMPROVEMENT IN SMES. Exploring Services Science. 247. 299-309. (Đã xuất bản)
15.  Phan Thượng Cang, Philippe Rigaux, Laurent d’Orazio. 2016. A THEORETICAL AND EXPERIMENTAL COMPARISON OF FILTER-BASED EQUIJOINS IN MAPREDUCE. Transactions on Large-Scale Data- and Knowledge-Centered Systems. 25. 33-70. (Đã xuất bản)
16.  Phan Thượng Cang, Philippe Rigaux, Laurent d'Orazio. 2013. TOWARD INTERSECTION FILTER-BASED OPTIMIZATION FOR JOINS IN MAPREDUCE. The 2nd International Workshop on Cloud Intelligence (Cloud-I 2013). Số 2. Article No.: 2. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Triệu Thanh Ngoan, Phan Thượng Cang, Phan Anh Cang. 2020. MỘT ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN THUẬT TOÁN JOIN ĐỆ QUI TRÊN TẬP DỮ LIỆU LỚN. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ XIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR); Nha Trang, ngày 8-9/10/2020. . (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Thượng Cang, Hồ Văn Tú, Lê Minh Lý, Võ Hải Đăng, Lai Út Bé. 2019. LAN TRUYỀN THÔNG TIN THEO MỨC ĐỘ VỚI MÔ HÌNH SIR4OSN. Hội thảo khoa học quốc gia CITA 2019 về Công nghệ thông tin và ứng dụng, ISBN: 978-604-84-4453-2. . 207-214. (Đã xuất bản)
3.  Phan Anh Cang, Phan Thượng Cang, Lê Hoàng Son. 2017. NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT DỰA TRÊN MÔ HÌNH XỬ LÝ SONG SONG VÀ PHÂN TÁN MAPREDUCE. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR 2017), ĐHSP Đà Nẵng, ngày 17-18/8/2017. . (Đã xuất bản)
4.  Lê Thị Hoàng Yến, Phan Thượng Cang, Phan Anh Cang. 2017. HƯỚNG ĐẾN MỘT HỆ THỐNG TRI THỨC DỮ LIỆU LỚN TRONG CHẨN ĐOÁN XUẤT HUYẾT NÃO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 112-118. (Đã xuất bản)
5.  Phan Anh Cang, Nguyễn Thị Kim Khánh, Phan Thượng Cang. 2017. PHÂN LOẠI NHẠC VIỆT NAM THEO THỂ LOẠI DỰA TRÊN ÂM SẮC VÀ NHỊP ĐIỆU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 145-154. (Đã xuất bản)
6.  Phan Anh Cang, Phan Thượng Cang, Trần Hồ Đạt. 2017. NHẬN DẠNG DẤU VÂN TAY DỮ LIỆU LỚN SỬ DỤNG GABOR WAVELET VÀ MAPREDUCE. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR 2017), ĐHSP Đà Nẵng, ngày 17-18/8/2017. . (Đã xuất bản)
7.  Phan Anh Cang, Phan Thượng Cang, Lê Thị Hoàng Yến, Võ Văn Quyền. 2017. PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LOẠI TỰ ĐỘNG XUẤT HUYẾT NÃO TRÊN CÁC ẢNH CT/MRI. Hội thảo quốc gia lần thứ XX: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, Quy Nhơn, 23-24/11/2017. . (Đã xuất bản)
8.  Phan Anh Cang, Phan Thượng Cang. 2016. PHÂN LOẠI NHẠC THEO THỂ LOẠI DÙNG PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET RỜI RẠC. Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin”, Đại học Cần Thơ, ngày 04 và 05 tháng 8 năm 2016. . (Đã xuất bản)
9.  Phan Thượng Cang, Trần Thị Tố Quyên, Phan Anh Cang. 2016. TỐI ƯU HOÁ JOIN ĐỆ QUY TRÊN TẬP DỮ LIỆU LỚN TRONG MÔI TRƯỜNG SPARK. Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin”, Đại học Cần Thơ, ngày 04 và 05 tháng 8 năm 2016. . (Đã xuất bản)