BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: DIỆP THÀNH NGUYÊN Giới tính: Nam
Email: dtnguyen@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Master Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Hành chính
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính ở Việt Nam 2020 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong các doanh nghiệp 2005 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
3 T2003-47; Chấm dứt hợp đồng lao động một số vấn đề lý luận và thực tiễn. 2004 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Pháp luật đại cương
Trường Đại học Cần Thơ 2011 978-604-919-216-6.   X
2 Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-640-9   X
3 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Diệp Thành Nguyên. 2020. BẢO ĐẢM QUYỀN KHỞI KIỆN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH. Công thương. 19. 19-24. (Đã xuất bản)
2.  Diệp Thành Nguyên. 2020. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH. Công thương. 20. 27-32. (Đã xuất bản)
3.  Diệp Thành Nguyên. 2008. PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CẦN QUY ĐỊNH CHO THỐNG NHẤT. Nghiên cứu Lập pháp. . (Đã xuất bản)
4.  Diệp Thành Nguyên. 2006. CÁC LOẠI KHIẾU KIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA HÀNH CHÍNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 05. 15-23. (Đã xuất bản)
5.  Diệp Thành Nguyên. 2005. VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 201-210. (Đã xuất bản)
6.  Diệp Thành Nguyên. 2005. CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CỦA VƯƠNG QUỐC BỈ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 104-109. (Đã xuất bản)
7.  Diệp Thành Nguyên. 2004. PHÁP LUẬT VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 32-40. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Luật học 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 02 tháng 03 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Diệp Thành Nguyên