BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM VĂN BEO Giới tính: Nam
Email: vanbeo@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Luật Tư pháp
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B2008-16-96; Tình hình vi phạm quy định về điều khiển phưng tiện giao thông đường bộ ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp phòng chống. 2009 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Những vấn đề lý luận chung về luật tố tụng hình sự
X  
2 Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phạm Văn Beo. 2015. XÓA BỎ HAY DUY TRÌ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH ĐỐI VỚI MỘT SỐ TỘI PHẠM CỤ THỂ. Nghiên cứu lập pháp. 20. 33-40. (Đã xuất bản)
2.  Phạm Văn Beo. 2013. VÀI NÉT TÌNH HÌNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI TẠI TRƯỜNG ĐHCT. Nghiên cứu và đào tạo về quyền con người ở nước ta hiện nay: Thực trạng và những vấn đề đặt ra. 1. 1. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Văn Beo. 2013. HOÀN THIỆN ĐIỀU 147 BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI VI PHẠM CHẾ ĐỘ 1 VỢ 1 CHỒNG.. Nghiên cứu lập pháp. 252. 37. (Đã xuất bản)
4.  Phạm Văn Beo. 2013. VỀ DẤU HIỆU HẬU QUẢ CHẾT NGƯỜI Ở TỘI CƯỚP TÀI SẢN TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH. Tòa án nhân dân. 11. 13. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Văn Beo. 2012. NHỮNG TRANH LUẬN XUNG QUANH VIỆC THÀNH LẬP TÒA ÁN NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN. Những luận cứ khoa học & thực tiễn …. 1. 90. (Đã xuất bản)
6.  Phạm Văn Beo. 2011. TÌNH HÌNH VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 34-42. (Đã xuất bản)
7.  Phạm Văn Beo. 2011. MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH TRONG DỰ THẢO LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ. Nhà nước và Pháp luật. . (Đã xuất bản)
8.  Phạm Văn Beo. 2011. MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ DỰ LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ. Tòa án Nhân dân. . (Đã xuất bản)
9.  Phạm Văn Beo. 2011. TÌNH HÌNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢNG DẠY VỀ NHÂN QUYỀN TẠI ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Giáo dục Quyền Con người. . (Đã xuất bản)
10.  Phạm Văn Beo. 2011. NHỮNG VƯỚNG MẮC KHI ÁP DỤNG ĐIỀU 202 BỘ LUẬT HÌNH SỰ. Nghiên cứu Lập Pháp. . (Đã xuất bản)
11.  Phạm Văn Beo. 2011. HAI Ý KIẾN VỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ. Nghiên cứu Lập pháp. 12. 51. (Đã xuất bản)
12.  Phạm Văn Beo. 2011. THỰC TIỄN XÉT XỬ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 202 BỘ LUẬT HÌNH SỰ. Tòa án Nhân dân. . (Đã xuất bản)
13.  Phạm Văn Beo. 2011. MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ TỘI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG. Nhà nước & Pháp luật. 276. 68. (Đã xuất bản)
14.  Phạm Văn Beo. 2011. VỀ TỘI VI PHẠM CÁC QUI ĐỊNH VỀ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG TẠI ĐIỀU 175 BỘ LUẬT HÌNH SỰ. Tóa án Nhân dân. 1. 15. (Đã xuất bản)
15.  Phạm Văn Beo. 2010. TÌNH TIẾT ĐỊNH TỘI: PHẠM TỘI TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
16.  Phạm Văn Beo. 2010. VỀ TÌNH TIẾT ĐỊNH TỘI”PHẠM TỘI TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
17.  Phạm Văn Beo. 2009. HÌNH THỨC THI HÀNH HÌNH PHẠT TỬ HÌNH NÀO LÀ TỐI ƯU HIỆN NAY.. Nhà nước và Pháp luật. . (Đã xuất bản)
18.  Phạm Văn Beo. 2008. BÀN VỀ KHÁI NIỆM HÌNH PHẠT. Dân chủ và Pháp luật. . (Đã xuất bản)
19.  Phạm Văn Beo. 2008. VỀ VIỆC DUY TRÌ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM. Nhà nước và Pháp luật. . (Đã xuất bản)
20.  Phạm Văn Beo. 2008. VÀI NÉT VỀ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH TRÊN THẾ GIỚI. Tòa án Nhân dân. . (Đã xuất bản)