BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHAN TRUNG HIỀN Giới tính: Nam
Email: pthien@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Luật Hành chính
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Thành phố Cần Thơ 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Pháp luật đại cương
Trường Đại học Cần Thơ 2011 978-604-919-216-6.   X
2 Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
NXB Chính trị quốc gia 2014 978-604-57-1111-8 X  
3 Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-640-9   X
4 Luật Hành chính 1
  X
5 Luật hành chính Việt Nam - Phần 2
  X
6 Luật hôn nhân và gia đình
  X
7 Những vấn đề lý luận chung về Luật tố tụng dân sự
  X
8 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính
X  
9 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phan Trung Hiền, Trần Vang Phủ, Nguyễn Lan Hương. 2018. COMPULSORY LAND ACQUISITION IN THE VIEW OF AFFECTED PEOPLE - CASE STUDY AT CAN THO CITY, VIETNAM. Tạp chí Công Thương. 5. (Đã xuất bản)
2.  Phan Trung Hiền. 2015. STRIKING THE RIGHT BALANCE BETWEEN THE PUBLIC AND PRIVATE INTERESTS IN COMPULSORY ACQUISITION OF LAND IN VIETNAM. Land Grabbing: Perspectives from East and Southeast Asia, ngày 5-6 tháng 6 năm 2015, tại Đại học ChiangMai, Thái Lan. 01. số 39 (trang 1-14). (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phan Trung Hiền, Huỳnh Thị Thu Oanh. 2019. NHÌN LẠI CÁC MÔ HÌNH KHU KINH TẾ TẠI VIỆT NAM VÀ BƯỚC THỬ NGHIỆM CHO ĐẶC KHU KINH TẾ. Tạp chi Lạc Hồng. 6. 61-66. (Đã xuất bản)
2.  Châu Hoàng Thân, Phan Trung Hiền. 2019. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC. Nghiên cứu lập pháp. 4 (380). 41-47. (Đã xuất bản)
3.  Phan Trung Hiền, Trần Văn Trung. 2019. QUY ĐỊNH VỀ ÁN TREO – BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN. Tạp chí kiểm sát. 03. 21-28 và 56. (Đã xuất bản)
4.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Anh Thư. 2019. PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH VỀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Cộng sản. 145. 78-82. (Đã xuất bản)
5.  Phan Trung Hiền. 2019. GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TỪ VÀ NGỮ TIẾNG VIỆT TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁP LÝ. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin địa chúng. Hội ngôn ngữ học Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam. 95-108. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Đắc Thắng , Phan Trung Hiền. 2019. NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP VỚI GIÁ ĐẤT PHỔ BIẾN TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TÍNH BỒI THƯỜNG. Tạp chí Công thương. 11. 15-20. (Đã xuất bản)
7.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Thanh Phương. 2019. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI VẬT NUÔI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Tạp chí Lạc Hồng. 6. 67-72. (Đã xuất bản)
8.  Phan Trung Hiền, Huỳnh Thanh Toàn. 2018. CÁC NGUYÊN TẮC CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT Ở VIỆT NAM. Luật học. 5. 12-25. (Đã xuất bản)
9.  Phan Trung Hiền. 2018. CƠ CHẾ PHÁP LÝ NHẰM BẢO ĐẢM THỰC THI QUYỀN KHIẾU NẠI, KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM. Khoa học pháp lý. 6. 3-11. (Đã xuất bản)
10.  Phan Trung Hiền, Trần Thế Trung. 2018. ĐỐI TƯỢNG KHỞI KIỆN CỦA VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ VẤN ĐỀ XEM XÉT GIÁ ĐẤT. Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư. 3. 57-84. (Đã xuất bản)
11.  Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân. 2018. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH THU HÚT ĐẦU TƯ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long. . 118-123. (Đã xuất bản)
12.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Thị Kim Nhiên. 2018. ĐẢM BẢO CÁC NGUYÊN TẮC KHI NHÀ NƯỚC GIAO, CHO THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA. Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long. . 124-129. (Đã xuất bản)
13.  Phan Trung Hiền, Dư Phước Thoại. 2018. HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN TRONG ĐẤU GIÁ “ĐẤT SẠCH”. Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long. . 136-142. (Đã xuất bản)
14.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Thành Phương. 2018. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Công thương. 6. 26-31. (Đã xuất bản)
15.  Phan Trung Hiền, Huỳnh Thanh Toàn. 2018. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. 6. 41-48. (Đã xuất bản)
16.  Phan Trung Hiền. 2018. BẢO ĐẢM NGUYÊN TẮC “CÔNG KHAI, MINH BẠCH” TRONG VIỆC QUY ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT. Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long. Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên. 112-117. (Đã xuất bản)
17.  Phan Trung Hiền. 2018. NGUỒN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. Nhân lực và khoa học xã hội. 1. 3-10. (Đã xuất bản)
18.  Phan Trung Hiền, Phạm Hồng Du. 2018. NHỮNG RỦI RO KHI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG SUẤT TÁI ĐỊNH CƯ LÀ ĐẤT Ở CHƯA CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. 1. 43-46. (Đã xuất bản)
19.  Trần Công Lập, Phan Trung Hiền. 2018. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TÍNH BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Tạp chí Công thương. 7. 15-21. (Đã xuất bản)
20.  Phan Trung Hiền, Dư Phước Thoại. 2018. HOÀN THIỆN CÁC NGUYÊN TẮC TRONG ĐẤU GIÁ ĐẤT SẠCH. Tạp chí Cộng sản. 11. 43-47. (Đã xuất bản)
21.  Đặng Hùng Võ, Phan Trung Hiền. 2018. NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHẰM THỰC HIỆN DỰ ÁN – BẤT CẬP VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT. Nghiên cứu lập pháp. 2. 63-68. (Đã xuất bản)
22.  Phan Trung Hiền. 2017. XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Nghiên cứu lập pháp. 1/2017. 98-108. (Đã xuất bản)
23.  Phan Trung Hiền, Phạm Duy Thanh. 2017. ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH NHẰM THU HÚT ĐẦU TƯ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI. Tài nguyên và Môi trường. 5 (259). 10-12. (Đã xuất bản)
24.  Phan Trung Hiền. 2017. HƯỚNG CẢI TIẾN KIẾN THỨC MÔN HỌC LÍ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Luật học. 5. 93-97. (Đã xuất bản)
25.  Phan Trung Hiền. 2017. BẢO ĐẢM QUYỀN GIÁM SÁT CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI VIỆC LẬP, CÔNG BỐ VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CỦA CẤP HUYỆN. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. 17 (345). 35-41. (Đã xuất bản)
26.  Phan Trung Hiền. 2017. ĐỀ XUẤT BỔ SUNG CÁC NGUYÊN LÝ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÔN HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM. Khoa học pháp lý. 8(111). 74-80. (Đã xuất bản)
27.  Phan Trung Hiền. 2017. MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC NGÀNH LUẬT BẬC ĐẠI HỌC. Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư. . 99-214. (Đã xuất bản)
28.  Phan Trung Hiền. 2017. NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ. Tạp chí Cộng sản. 125 (5-2017). 56-60. (Đã xuất bản)
29.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Hồng Thảo. 2017. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÝ PHẦN DIỆN TÍCH ĐẤT Ở DƯỚI MỨC TỐI THIỂU PHÁT SINH SAU KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 108-114. (Đã xuất bản)
30.  Phan Trung Hiền, Phan Tấn Tài. 2017. CẦN BẢO ĐẢM TÍNH NHẤT QUÁN VỀ VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM. Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư. 7. 99-107. (Đã xuất bản)
31.  Châu Hoàng Thân, Phan Trung Hiền. 2017. HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Nhà nước và pháp luật. 3/2017. 65-75. (Đã xuất bản)
32.  Phan Trung Hiền, Phan Tấn Tài. 2016. CẦN BẢO ĐẢM TÍNH THỐNG NHẤT VỀ TỪ VÀ THUẬT NGỮ TRONG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM. Từ điển học và bách khoa thư. 5. 9-18. (Đã xuất bản)
33.  Phan Trung Hiền, Phạm Duy Thanh. 2016. HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH NHẰM THU HÚT ĐẦU TƯ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI – THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Quản lý đất đai vùng đồng bằng sông Cửu Long - ĐHCT- 24/11/2016. . 509-518. (Đã xuất bản)
34.  Phan Trung Hiền. 2016. ĐIỀU TIẾT VÀ CÂN BẰNG LỢI ÍCH GIỮA NHÀ NƯỚC, CHỦ ĐẦU TƯ VÀ NGƯỜI DÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Nghiên cứu lập pháp. 20. 40-48. (Đã xuất bản)
35.  Phạm Thanh Thảo, Châu Hoàng Thân, Phan Trung Hiền. 2016. GIÁ ĐẤT VÀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở VIỆT NAM - TỪ PHÁP LUẬT ĐẾN THỰC TIỄN. Kỷ yếu hội nghị khoa học. . 563-576. (Đã xuất bản)
36.  Phan Trung Hiền. 2016. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Nghiên cứu lập pháp. 10. 43-52. (Đã xuất bản)
37.  Phan Trung Hiền, Nguyen Tan Trung. 2016. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI LẬP VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CẤP HUYỆN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 10-17. (Đã xuất bản)
38.  Phan Trung Hiền. 2016. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ Ở VIỆT NAM. Quản lý đất đai vùng đồng bằng sông Cửu Long - ĐHCT- 24/11/2016. . 500-508. (Đã xuất bản)
39.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Minh Thông . 2016. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020. Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng Đồng bằng sông Cửu Long , tháng 11-2016, tại Trường Đại học Cần Thơ. 11-2016. 292-304. (Đã xuất bản)
40.  Phan Trung Hiền. 2016. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG HIẾN PHÁP VIỆT NAM. Nghề luật. 3. 3-7. (Đã xuất bản)
41.  Phan Trung Hiền. 2014. BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ- KẾT QUẢ TỪ VIỆC KHẢO SÁT CÁC HỘ DÂN CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Vai trò của giáo dục đại học trong sự phát triển kinh tế - xã hội (Sách chuyên khảo). PGS.TS.Võ Văn Thắng. 389-394. (Đã xuất bản)
42.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Thị Mỹ Tiên. 2014. BÀN VỀ TÍNH KHẢ THI CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT. Nghiên cứu lập pháp. 16. 25-31. (Đã xuất bản)
43.  Phan Trung Hiền, Ngô Văn Lượng. 2014. NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NGƯỜI CÓ ĐẤT THẾ CHẤP RƠI VÀO QUY HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT. Nghề Luật. 5. 53-59. (Đã xuất bản)
44.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Hiển Khanh, Nguyễn Thị Ngọc Giàu. 2014. SỰ CẦN THIẾT CỦA ÁN LỆ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ MÔ HÌNH ÁN LỆ CẦN XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM. Nghề Luật. 3. 11-19. (Đã xuất bản)
45.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Thị Huỳnh Như. 2013. RESETTLEMENT NEEDED FOR OVERSEAS VIETNAMESE UPON LAND RECOVERY. Vietnam Law and Legal forum. 19. 11. (Đã xuất bản)
46.  Phan Trung Hiền, Lê Hoàng Xuân Hương. 2013. VÌ SAO NGƯỜI DÂN ÍT CHỌN KHIẾU KIỆN KHI CÓ SỰ KHÔNG ĐỒNG THUẬN VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ. Nghề luật. 3. 53. (Đã xuất bản)
47.  Phan Trung Hiền. 2013. KIẾN NGHJ HOÀN THIỆN CƠ SỞ HIẾN ĐỊNH VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ. Nghiên cứu lập pháp. 06. 45. (Đã xuất bản)
48.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Phước Nghiêm. 2013. ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ KHI CHUYỂN TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT SANG MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP. Tài Nguyên và Môi trường. 19. 17. (Đã xuất bản)
49.  Phan Trung Hiền, Lê Hòa Hiệp. 2013. SỬA ĐỔI, HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ THU HỒI ĐẤT, VẤN ĐỀ NAN GIẢI CHO CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VÀ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH. Nghề Luật. 6. 7-12. (Đã xuất bản)
50.  Phan Trung Hiền. 2013. QUY ĐỊNH VỀ THU HỒI ĐẤT: CẦM THIẾT NHƯNG CHƯA ĐỦ. Thời báo Kinh tế Sài Gòn. 10. 20. (Đã xuất bản)
51.  Phan Trung Hiền. 2013. VỀ NỘI HÀM CỦA MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI. Nghiên cứu lập pháp. 20. 28. (Đã xuất bản)
52.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Thị Đoan Trang. 2013. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 75-82. (Đã xuất bản)
53.  Dương Văn Học, Phan Trung Hiền. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ TẬP QUÁN TRUYỀN THỐNG TRONG THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ. Khoa học Cần Thơ. 04(46). 40-48. (Đã xuất bản)
54.  Phan Trung Hiền. 2013. BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ - NHÌN TỪ PHÍA NGƯỜI DÂN CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI TRÊN ĐỊA BÀN CẦN THƠ. Nghiên cứu lập pháp. 11. 45. (Đã xuất bản)
55.  Phan Trung Hiền. 2012. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ …. Nghiên cứu Pháp luật. 23. 26. (Đã xuất bản)
56.  Phan Trung Hiền. 2011. LUẬT TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ KHÁI NIỆM HÌNH THỨC PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM. Nghiên cứu Lập pháp. 24. 58. (Đã xuất bản)
57.  Phan Trung Hiền. 2010. PHÁP LUẬT VỀ ĐỀ BÙ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Ở VIỆT NAM- CÂN BẰNG GIỮA LỢI ÍCH NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH NGƯỜI DÂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
58.  Phan Trung Hiền. 2009. CƠ SỞ HIẾN ĐỊNH VỀ THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH CÔNG CỘNG Ở VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
59.  Phan Trung Hiền. 2008. PHÁP LUẬT VỀ ĐỀN BÙ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Ở VIỆT NAM CÂN BẰNG GIỮA LỢI ÍCH NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH NGƯỜI DÂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 109-117. (Đã xuất bản)