BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHAN TRUNG HIỀN Giới tính: Nam
Email: pthien@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Luật Hành chính
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Giải pháp hoàn thiện cơ chế tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ 2019 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Đào tạo nâng cao năng lực và nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Thành phố Cần Thơ 2018 Đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu giải quyết nhứng khó khăn trong giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Tp. Cần Thơ 2013 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
4 T2003-09; Giải tỏa, đền bù trong qui hoạch xây dựng - lý luận và thực tiễn 2004 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Pháp luật đại cương
Trường Đại học Cần Thơ 2011 978-604-919-216-6.   X
2 Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
NXB Chính trị quốc gia 2014 978-604-57-1111-8 X  
3 Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-640-9   X
4 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học
Đại học Cần Thơ 2023   X
5 Học thuyết pháp lý
X  
6 Luật Hành chính 1
  X
7 Luật Hành chính Việt Nam - Phần 3
X  
8 Luật hành chính Việt Nam - Phần 2
  X
9 Luật hôn nhân và gia đình
  X
10 Những vấn đề lý luận chung về Luật tố tụng dân sự
  X
11 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính
X  
12 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng
  X
13 Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật
X  
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Phan Trung Hiền. 2023. LAW OF VIETNAM ON COMPENSATION FOR AQUATIC LIVESTOCK WHEN THE STATE RECOVERS LAND FOR PROJECT IMPLEMENTATION. Journal of Survey in Fisheries Sciences. Vol. 10. 6562-6570. (Đã xuất bản)
2.  Phan Trung Hiền, Hugh D. Spitzer. 2023. VIETNAM’S “ENTIRE PEOPLE OWNERSHIP” OF LAND: THEORY AND PRACTICE. University of Pennsylvania Asian Law Review. 19. 1-26. (Đã xuất bản)
3.  Phan Trung Hiền. 2023. ESTABLISHING LEGAL NORMS IN VIETNAM FOR COMPULSORY LAND ACQUISITION FOR PURPOSES OF ECONOMIC DEVELOPMENT: THE BALANCING OF PUBLIC AND PRIVATE INTERESTS. Urban Transformational Landscapes in the City-Hinterlands of Asia. Debnath Mookherjee, George M. Pomeroy, Le Thi Thu Huong. 103-115. (Đã xuất bản)
4.  Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân. 2022. LAND PRICE DETERMINATION IN VIETNAM: THE SITUATION AND RECOMMENDATIONS. Journal of Law and Social Deviance. 23. 1-47. (Đã xuất bản)
5.  Phan Trung Hiền. 2022. LAND ACQUISITION LEGAL FRAMEWORK IN VIETNAM: BALANCING PUBLIC AND PRIVATE INTERESTS. Development - Induced Displacement and Resettlement in Vietnam. Nguyen Quy Nghi and Jane Singer. 12-27. (Đã xuất bản)
6.  Phan Trung Hiền, Trần Công Lập. 2022. GUARANTEEING PRINCIPLES OF EQUITY AND EQUIVALENCE IN LAND VALUATION WHEN THE STATE RECOVERS LAND IN VIETNAM. BALTIC JOURNAL OF LAW & POLITIC. 15. 602-617. (Đã xuất bản)
7.  Cao Thanh Sơn, Phan Trung Hiền. 2022. PROPOSED CRITERIA TO LIMIT LAND ACQUISITION IN VIETNAM FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PURPOSES. Central European Management Journal. 30. 1744-1754. (Đã xuất bản)
8.  Phan Trung Hiền, Hugh D. Spitzer. 2022. THE CONSTITUTIONALITY OF COMPULSORY LAND ACQUISITION IN VIETNAM: ISSUES AND RECOMMENDATIONS. Law and Development Review. 10-2022. 1-22. (Đã xuất bản)
9.  Phan Trung Hiền. 2020. VIETNAM’S LAW ON LAND REQUISITION IN STATES OF EMERGENCY. Law on the State of emergency. . 91-101. (Đã xuất bản)
10.  Phan Trung Hiền, Trần Vang Phủ, Nguyễn Lan Hương. 2018. COMPULSORY LAND ACQUISITION IN THE VIEW OF AFFECTED PEOPLE - CASE STUDY AT CAN THO CITY, VIETNAM. Tạp chí Công Thương. 5. (Đã xuất bản)
11.  Phan Trung Hiền. 2015. STRIKING THE RIGHT BALANCE BETWEEN THE PUBLIC AND PRIVATE INTERESTS IN COMPULSORY ACQUISITION OF LAND IN VIETNAM. Land Grabbing: Perspectives from East and Southeast Asia, ngày 5-6 tháng 6 năm 2015, tại Đại học ChiangMai, Thái Lan. 01. số 39 (trang 1-14). (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phan Trung Hiền, Lâm Vĩ Khang. 2023. GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI: TRƯNG DỤNG ĐẤT TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP – LUẬT HÓA NHƯ THẾ NÀO?. Pháp luật và phát triển. 4+5. 19-26. (Đã xuất bản)
2.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Đắc Thắng. 2023. BẢO ĐẢM TÍNH MINH BẠCH CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI. Tạp chí Pháp luật và Phát triển. 2+3. 10-17. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Phan Trung Hiền. 2023. MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ QUY TẮC TRÍCH DẪN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở VIỆT NAM. Khoa học pháp lý Việt Nam. 02. 88-101. (Đã xuất bản)
4.  Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân. 2022. ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 170-181. (Đã xuất bản)
5.  Phan Trung Hiền, Lê Văn Cư. 2022. XÁC ĐỊNH CHỦ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TÒA ÁN. Nghiên cứu lập pháp. 16. 27-34. (Đã xuất bản)
6.  Phan Trung Hiền, Trần Thị Ngọc Hân . 2022. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TỪ GÓC NHÌN VỀ THU HỒI ĐẤT VÙNG PHỤ CẬN ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN. Tạp chí cộng sản. 991. 75-79. (Đã xuất bản)
7.  Châu Hoàng Thân, Phan Trung Hiền. 2022. SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 - DÂN CHỦ VÀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI. Tạp chí pháp luật và phát triển. 9&10. 24-29. (Đã xuất bản)
8.  Lê Thị Kim Loan , Phan Trung Hiền. 2022. XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT KHI CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC. Tạp chí Khoa học. 38. 89-100. (Đã xuất bản)
9.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Thành Phương. 2022. VỀ KHIẾU NẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THEO LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2015. Tạp chí Kiểm sát. 17. 42-48. (Đã xuất bản)
10.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Thành Phương. 2022. NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. Khoa học xã hội Việt Nam. 9. 80-87. (Đã xuất bản)
11.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Phương Quang. 2022. THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH. Nhân lực khoa học xã hội. 10. 57-65. (Đã xuất bản)
12.  Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân. 2022. BẤT CẬP TRONG QUY HOẠCH ĐẤT ĐAI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT. Nhà nước và pháp luật. 406. 43-52. (Đã xuất bản)
13.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Thành Phương. 2021. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH KIỂM ĐẾM BẮT BUỘC KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Nhân lực khoa học xã hội. 08. 20-29. (Đã xuất bản)
14.  Phan Trung Hiền, Đinh Tấn Đồng . 2021. PHÁP LUẬT VỀ CÔNG KHAI VÀ TIẾP CẬN THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG. Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, Khoa Luật, ĐHCT, 2019. . 302-312. (Đã xuất bản)
15.  Phạm Thanh Thảo, Phan Trung Hiền. 2021. ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ TRONG ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học đất. 64. 165-170. (Đã xuất bản)
16.  Phan Trung Hiền. 2021. HOÀN THIỆN KHÁI NIỆM CÔNG CHỨC TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM. Nhà nước và pháp luật. 395. 28-35. (Đã xuất bản)
17.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Đắc Thắng . 2021. ĐẢM BẢO SỰ CÂN BẰNG LỢI ÍCH GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ NGƯỜI DÂN TRONG QUÁ TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TÍNH BỒI THƯỜNG. Tạp chí Luật học. 253. 17-27. (Đã xuất bản)
18.  Phan Trung Hiền, Đinh Tấn Đồng . 2021. HOÀN THIỆN CƠ CHẾ GIÁM SÁT CỦA CÔNG DÂN TRONG THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ. Nhân lực và Khoa học xã hội. 93. 12-20. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Vũ Bảo, Phan Trung Hiền. 2021. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT KHI CÓ ĐẤT TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CỦA CẤP HUYỆN. Tạp chí Nghề luật. 2021. 25-31. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Minh Thông, Phan Trung Hiền. 2021. XÁC ĐỊNH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ THEO GÓC NHÌN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 23-32. (Đã xuất bản)
21.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Đắc Thắng . 2021. PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC VÀ VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN Ở VIỆT NAM. Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, Khoa Luật, ĐHCT, 2019. . 53-63. (Đã xuất bản)
22.  Phan Trung Hiền, Lâm Vĩ Khang. 2021. PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TRƯNG DỤNG ĐẤT TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP. Hoàn thiện khung pháp lý trong phòng chống dịch Covid 19- D9h Văn Lang TP.HCM- 2020. . 89-98. (Đã xuất bản)
23.  Phan Trung Hiền, Huynh Tuan Kiet. 2021. HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÔNG KHAI, MINH BẠCH VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG. Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, Khoa Luật, ĐHCT, 2019. PHAN TRUNG HIỀN. 92-107. (Đã xuất bản)
24.  Phan Trung Hiền. 2021. TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỀ ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học (ĐH Quốc gia Hà Nội). 37. 43-51. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Minh Thông, Trần Thúy Phượng, Phan Trung Hiền. 2021. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2010-2020 TỪ GÓC NHÌN CÁN BỘ QUẢN LÝ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 82-90. (Đã xuất bản)
26.  Phạm Thanh Thảo, Phan Trung Hiền. 2021. XÁC ĐỊNH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 57, Số 1. 8-15. (Đã xuất bản)
27.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Thành Phương. 2020. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN SAU CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT. Nhân lực và Khoa học xã hội. 1. 3-12. (Đã xuất bản)
28.  Phan Trung Hiền, Huynh Tuan Kiet, ThS. Huynh Tuan Kiet. 2020. BẢO ĐẢM TÍNH THỐNG NHẤT TRONG CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH. Nghiên cứu lập pháp. 2. 25-30. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Minh Thông, Phan Trung Hiền. 2020. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG CƠ CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học đất. 61 (2020). 142-147. (Đã xuất bản)
30.  Phan Trung Hiền. 2020. LÝ THUYẾT VỀ CÂN BẰNG LỢI ÍCH KHI CHUYỂN DỊCH ĐẤT BẮT BUỘC VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHO VIỆT NAM. Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam. 139. 45-55. (Đã xuất bản)
31.  Phan Trung Hiền. 2020. THE CONSTITUTIONALITY OF COMPULSORY LAND ACQUISITION IN VIET NAM: THE SITUATION AND RECOMMENDATIONS. ASIAN CONSTITUTIONAL LAW RECENT DEVELOPMENTS AND TRENDS. Prof. Andrew Harding, Prof. Pip Nicholson, A/Prof. Nguyen Thi Que Anh, A/Prof.Vu Cong Giao, Dr. Bui Tien Dat, Velizar Damyanov. 5-12. (Đã xuất bản)
32.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Xuân Lộc. 2020. XUẤT CÁC NGUYÊN LÝ CẦN BẢO ĐẢM KHI XÂY DỰNG CHẾ TÀI TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học (ĐH Quốc gia Hà Nội). 1. 63-72. (Đã xuất bản)
33.  Phan Trung Hiền, Đinh Thị Mỹ Linh . 2020. DỔI MỚI CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA- DÂN TỘC, LỢI ICH CÔNG CỘNG. Tạp chí Cộng sản. 1. 80-83. (Đã xuất bản)
34.  Phạm Thanh Thảo, Phan Trung Hiền. 2020. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học đất. 61 (2020). 148-152. (Đã xuất bản)
35.  Phan Trung Hiền, Trần Văn Trung. 2019. QUY ĐỊNH VỀ ÁN TREO – BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN. Tạp chí kiểm sát. 03. 21-28 và 56. (Đã xuất bản)
36.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Anh Thư. 2019. PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH VỀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Cộng sản. 145. 78-82. (Đã xuất bản)
37.  Phan Trung Hiền. 2019. GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TỪ VÀ NGỮ TIẾNG VIỆT TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁP LÝ. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin địa chúng. Hội ngôn ngữ học Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam. 95-108. (Đã xuất bản)
38.  Phan Trung Hiền, Huỳnh Thị Thu Oanh. 2019. NHÌN LẠI CÁC MÔ HÌNH KHU KINH TẾ TẠI VIỆT NAM VÀ BƯỚC THỬ NGHIỆM CHO ĐẶC KHU KINH TẾ. Tạp chi Lạc Hồng. 6. 61-66. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Đắc Thắng , Phan Trung Hiền. 2019. NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP VỚI GIÁ ĐẤT PHỔ BIẾN TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TÍNH BỒI THƯỜNG. Tạp chí Công thương. 11. 15-20. (Đã xuất bản)
40.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Thanh Phương. 2019. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI VẬT NUÔI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Tạp chí Lạc Hồng. 6. 67-72. (Đã xuất bản)
41.  Phan Trung Hiền. 2019. QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN TRONG THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ – THỰC TIỄN TẠI TP. CẦN THƠ. Nghiên cứu lập pháp. 1. 48-55. (Đã xuất bản)
42.  Phan Trung Hiền, Chử Duy Thanh. 2019. PHÁP LUẬT VỀ LẬP VI BẰNG ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN. Nghiên cứu lập pháp. 2. 41-46. (Đã xuất bản)
43.  Châu Hoàng Thân, Phan Trung Hiền. 2019. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC. Nghiên cứu lập pháp. 4 (380). 41-47. (Đã xuất bản)
44.  Phan Trung Hiền. 2019. GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN. Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư. 1. 84-89. (Đã xuất bản)
45.  Trần Công Lập, Phan Trung Hiền. 2018. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TÍNH BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Tạp chí Công thương. 7. 15-21. (Đã xuất bản)
46.  Phan Trung Hiền, Dư Phước Thoại. 2018. HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN TRONG ĐẤU GIÁ “ĐẤT SẠCH”. Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long. . 136-142. (Đã xuất bản)
47.  Phan Trung Hiền, Phạm Hồng Du. 2018. NHỮNG RỦI RO KHI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG SUẤT TÁI ĐỊNH CƯ LÀ ĐẤT Ở CHƯA CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. 1. 43-46. (Đã xuất bản)
48.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Thành Phương. 2018. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Công thương. 6. 26-31. (Đã xuất bản)
49.  Phan Trung Hiền. 2018. NGUỒN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. Nhân lực và khoa học xã hội. 1. 3-10. (Đã xuất bản)
50.  Phan Trung Hiền, Huỳnh Thanh Toàn. 2018. CÁC NGUYÊN TẮC CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT Ở VIỆT NAM. Luật học. 5. 12-25. (Đã xuất bản)
51.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Thị Kim Nhiên. 2018. ĐẢM BẢO CÁC NGUYÊN TẮC KHI NHÀ NƯỚC GIAO, CHO THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA. Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long. . 124-129. (Đã xuất bản)
52.  Phan Trung Hiền. 2018. CƠ CHẾ PHÁP LÝ NHẰM BẢO ĐẢM THỰC THI QUYỀN KHIẾU NẠI, KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM. Khoa học pháp lý. 6. 3-11. (Đã xuất bản)
53.  Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân. 2018. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH THU HÚT ĐẦU TƯ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long. . 118-123. (Đã xuất bản)
54.  Phan Trung Hiền. 2018. BẢO ĐẢM NGUYÊN TẮC “CÔNG KHAI, MINH BẠCH” TRONG VIỆC QUY ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT. Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long. Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên. 112-117. (Đã xuất bản)
55.  Phan Trung Hiền, Huỳnh Thanh Toàn. 2018. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. 6. 41-48. (Đã xuất bản)
56.  Phan Trung Hiền, Trần Thế Trung. 2018. ĐỐI TƯỢNG KHỞI KIỆN CỦA VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ VẤN ĐỀ XEM XÉT GIÁ ĐẤT. Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư. 3. 57-84. (Đã xuất bản)
57.  Đặng Hùng Võ, Phan Trung Hiền. 2018. NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHẰM THỰC HIỆN DỰ ÁN – BẤT CẬP VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT. Nghiên cứu lập pháp. 2. 63-68. (Đã xuất bản)
58.  Phan Trung Hiền, Dư Phước Thoại. 2018. HOÀN THIỆN CÁC NGUYÊN TẮC TRONG ĐẤU GIÁ ĐẤT SẠCH. Tạp chí Cộng sản. 11. 43-47. (Đã xuất bản)
59.  Phan Trung Hiền. 2017. HƯỚNG CẢI TIẾN KIẾN THỨC MÔN HỌC LÍ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Luật học. 5. 93-97. (Đã xuất bản)
60.  Phan Trung Hiền. 2017. ĐỀ XUẤT BỔ SUNG CÁC NGUYÊN LÝ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÔN HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM. Khoa học pháp lý. 8(111). 74-80. (Đã xuất bản)
61.  Phan Trung Hiền, Phạm Duy Thanh. 2017. ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH NHẰM THU HÚT ĐẦU TƯ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI. Tài nguyên và Môi trường. 5 (259). 10-12. (Đã xuất bản)
62.  Phan Trung Hiền. 2017. BẢO ĐẢM QUYỀN GIÁM SÁT CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI VIỆC LẬP, CÔNG BỐ VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CỦA CẤP HUYỆN. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. 17 (345). 35-41. (Đã xuất bản)
63.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Hồng Thảo. 2017. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÝ PHẦN DIỆN TÍCH ĐẤT Ở DƯỚI MỨC TỐI THIỂU PHÁT SINH SAU KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 108-114. (Đã xuất bản)
64.  Phan Trung Hiền. 2017. MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC NGÀNH LUẬT BẬC ĐẠI HỌC. Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư. . 99-214. (Đã xuất bản)
65.  Phan Trung Hiền. 2017. NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ. Tạp chí Cộng sản. 125 (5-2017). 56-60. (Đã xuất bản)
66.  Châu Hoàng Thân, Phan Trung Hiền. 2017. HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Nhà nước và pháp luật. 3/2017. 65-75. (Đã xuất bản)
67.  Phan Trung Hiền, Phan Tấn Tài. 2017. CẦN BẢO ĐẢM TÍNH NHẤT QUÁN VỀ VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM. Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư. 7. 99-107. (Đã xuất bản)
68.  Phan Trung Hiền. 2017. XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Nghiên cứu lập pháp. 1/2017. 98-108. (Đã xuất bản)
69.  Phạm Thanh Thảo, Châu Hoàng Thân, Phan Trung Hiền. 2016. GIÁ ĐẤT VÀ ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở VIỆT NAM - TỪ PHÁP LUẬT ĐẾN THỰC TIỄN. Kỷ yếu hội nghị khoa học. . 563-576. (Đã xuất bản)
70.  Phan Trung Hiền. 2016. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG HIẾN PHÁP VIỆT NAM. Nghề luật. 3. 3-7. (Đã xuất bản)
71.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Minh Thông. 2016. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020. Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng Đồng bằng sông Cửu Long , tháng 11-2016, tại Trường Đại học Cần Thơ. 11-2016. 292-304. (Đã xuất bản)
72.  Phan Trung Hiền. 2016. ĐIỀU TIẾT VÀ CÂN BẰNG LỢI ÍCH GIỮA NHÀ NƯỚC, CHỦ ĐẦU TƯ VÀ NGƯỜI DÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Nghiên cứu lập pháp. 20. 40-48. (Đã xuất bản)
73.  Phan Trung Hiền. 2016. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Nghiên cứu lập pháp. 10. 43-52. (Đã xuất bản)
74.  Phan Trung Hiền, Phạm Duy Thanh. 2016. HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH NHẰM THU HÚT ĐẦU TƯ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI – THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Quản lý đất đai vùng đồng bằng sông Cửu Long - ĐHCT- 24/11/2016. . 509-518. (Đã xuất bản)
75.  Phan Trung Hiền, Nguyen Tan Trung. 2016. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI LẬP VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CẤP HUYỆN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 44. 10-17. (Đã xuất bản)
76.  Phan Trung Hiền. 2016. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ Ở VIỆT NAM. Quản lý đất đai vùng đồng bằng sông Cửu Long - ĐHCT- 24/11/2016. . 500-508. (Đã xuất bản)
77.  Phan Trung Hiền, Phan Tấn Tài. 2016. CẦN BẢO ĐẢM TÍNH THỐNG NHẤT VỀ TỪ VÀ THUẬT NGỮ TRONG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM. Từ điển học và bách khoa thư. 5. 9-18. (Đã xuất bản)
78.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Hiển Khanh, Nguyễn Thị Ngọc Giàu. 2014. SỰ CẦN THIẾT CỦA ÁN LỆ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ MÔ HÌNH ÁN LỆ CẦN XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM. Nghề Luật. 3. 11-19. (Đã xuất bản)
79.  Phan Trung Hiền, Ngô Văn Lượng. 2014. NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NGƯỜI CÓ ĐẤT THẾ CHẤP RƠI VÀO QUY HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT. Nghề Luật. 5. 53-59. (Đã xuất bản)
80.  Phan Trung Hiền. 2014. BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ- KẾT QUẢ TỪ VIỆC KHẢO SÁT CÁC HỘ DÂN CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Vai trò của giáo dục đại học trong sự phát triển kinh tế - xã hội (Sách chuyên khảo). PGS.TS.Võ Văn Thắng. 389-394. (Đã xuất bản)
81.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Thị Mỹ Tiên. 2014. BÀN VỀ TÍNH KHẢ THI CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT. Nghiên cứu lập pháp. 16. 25-31. (Đã xuất bản)
82.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Thị Đoan Trang. 2013. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 75-82. (Đã xuất bản)
83.  Phan Trung Hiền, Lê Hoàng Xuân Hương. 2013. VÌ SAO NGƯỜI DÂN ÍT CHỌN KHIẾU KIỆN KHI CÓ SỰ KHÔNG ĐỒNG THUẬN VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ. Nghề luật. 3. 53. (Đã xuất bản)
84.  Phan Trung Hiền, Lê Hòa Hiệp. 2013. SỬA ĐỔI, HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ THU HỒI ĐẤT, VẤN ĐỀ NAN GIẢI CHO CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VÀ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH. Nghề Luật. 6. 7-12. (Đã xuất bản)
85.  Phan Trung Hiền. 2013. VỀ NỘI HÀM CỦA MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI. Nghiên cứu lập pháp. 20. 28. (Đã xuất bản)
86.  Phan Trung Hiền. 2013. QUY ĐỊNH VỀ THU HỒI ĐẤT: CẦM THIẾT NHƯNG CHƯA ĐỦ. Thời báo Kinh tế Sài Gòn. 10. 20. (Đã xuất bản)
87.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Phước Nghiêm. 2013. ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ KHI CHUYỂN TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT SANG MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP. Tài Nguyên và Môi trường. 19. 17. (Đã xuất bản)
88.  Phan Trung Hiền, Nguyễn Thị Huỳnh Như. 2013. RESETTLEMENT NEEDED FOR OVERSEAS VIETNAMESE UPON LAND RECOVERY. Vietnam Law and Legal forum. 19. 11. (Đã xuất bản)
89.  Dương Văn Học, Phan Trung Hiền. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ TẬP QUÁN TRUYỀN THỐNG TRONG THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ. Khoa học Cần Thơ. 04(46). 40-48. (Đã xuất bản)
90.  Phan Trung Hiền. 2013. BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ - NHÌN TỪ PHÍA NGƯỜI DÂN CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI TRÊN ĐỊA BÀN CẦN THƠ. Nghiên cứu lập pháp. 11. 45. (Đã xuất bản)
91.  Phan Trung Hiền. 2013. KIẾN NGHJ HOÀN THIỆN CƠ SỞ HIẾN ĐỊNH VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ. Nghiên cứu lập pháp. 06. 45. (Đã xuất bản)
92.  Phan Trung Hiền. 2012. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ …. Nghiên cứu Pháp luật. 23. 26. (Đã xuất bản)
93.  Phan Trung Hiền. 2011. LUẬT TÔN GIÁO CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ KHÁI NIỆM HÌNH THỨC PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM. Nghiên cứu Lập pháp. 24. 58. (Đã xuất bản)
94.  Phan Trung Hiền. 2010. PHÁP LUẬT VỀ ĐỀ BÙ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Ở VIỆT NAM- CÂN BẰNG GIỮA LỢI ÍCH NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH NGƯỜI DÂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
95.  Phan Trung Hiền. 2009. CƠ SỞ HIẾN ĐỊNH VỀ THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH CÔNG CỘNG Ở VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
96.  Phan Trung Hiền. 2008. PHÁP LUẬT VỀ ĐỀN BÙ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Ở VIỆT NAM CÂN BẰNG GIỮA LỢI ÍCH NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH NGƯỜI DÂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 109-117. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 19 tháng 06 năm 2024
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Phan Trung Hiền