BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY LINH Giới tính: Nữ
Email: nttlinh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Tin học ứng dụng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Bảo mật hệ thống và an ninh mạng
978-604-919-901-1 X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Đức Khoa, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Minh Tân, Phạm Thị Trúc Phương, Lương Hoàng Hướng, Simona Niculescu, Trần Công Nghị, Nguyễn Minh Kỳ. 2020. DISCOVERED CHANGES IN RICE OCCUPATION WITH SATELLITE IMAGES BASED ON RANDOM FOREST APPROACH. ICMLSC 2020: Proceedings of the 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing. 0. 86-97. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thị Thùy Linh, Huỳnh Phụng Toàn, Trần Văn Sơn, Huỳnh Thanh Nhã. 2019. SIMULATING THE IRRIGATION OPERATIONS WITH CELLULAR AUTOMATA. Springer. 266. 195-210. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Hồng Nguyên, Nguyễn Đức Khoa, Nguyễn Thị Thùy Linh, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Quang Trí. 2019. A CELLULAR AUTOMATA APPROACH TO SIMULATE THE DIFFUSION OF ANTIBIOTIC RESIDUES ON THE SURFACE OF A RIVER. The 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing (ACM ICMLSC 2019). . 154-159. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phan Phương Lan, Nguyễn Thị Thùy Linh, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2019. TƯ VẤN BẰNG XẾP HẠNG HÀM Ý THỐNG KÊ TRÊN DỮ LIỆU KHÔNG PHẢI NHỊ PHÂN. Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Vol.17, No. 1.1. 99-104. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Thị Thùy Linh, Lê Văn Quan. 2013. ỨNG DỤNG LƯỢC ĐỒ THÔNG TIN TỪ MỘT SỐ CỞ SỞ DỮ LIỆU TRONG SQL SERVER ĐỂ KIỂM TRA XEM LƯỢC ĐỒ CƠ SỬO DỮ LIỆU CÓ CHU TRÌNH. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 240. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Thị Thùy Linh, Võ Hải Đăng. 2013. XÂY DỰNG MỘT DANH MỤC HỆ THỐNG QUAN HỆ ĐỂ TẠO MỘT KHO CHỨA LƯỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG MS-ACCESS. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 221. (Đã xuất bản)