BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HOÀNG MINH TRÍ Giới tính: Nam
Email: hmtri@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Tin học ứng dụng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Thực hành Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
Đại học Cần Thơ 2021   X
2 Lập trình .NET
978-604-919-804-5   X
3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
  X
4 Quản trị hệ thống mạng
978-604-919-903-5   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Phạm Tuyết Anh, Hoàng Minh Trí, Trần Thị Tuyết Hoa. 2013. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC ĐI LÀM THÊM ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 31-40. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Hữu Hòa, Hoàng Minh Trí, Hồ Văn Tú, Đỗ Thanh Liên Ngân, Lê Thị Diễm. 2013. PHÁT HIỆN XÂM NHẬP MẠNG VỚI HƯỚNG TIẾP CẬN TẬP HỢP MÔ HÌNH. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 201. (Đã xuất bản)