BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN CÔNG HUY Giới tính: Nam
Email: nchuy@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Mạng Máy tính & Truyền thông
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Lập trình hướng đối tượng
978-604-919-588-4   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Ông Thị Mỹ Linh, Nguyễn Công Huy, Huỳnh Xuân Hiệp, Lương Hoàng Hướng, Lữ Thanh Quy. 2016. SIMULATION THE BPH SPREAD WITH THE IMPACT OF THEIR NATURAL ENEMIES BASED ON CELLULAR AUTOMATA AND PREDATOR-PREY MODEL. Knowledge and Systems Engineering (KSE), 2016 Eighth International Conference on. . 121 - 126. (Đã xuất bản)