BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ NGUYỄN ĐOAN KHÔI Giới tính: Nam
Email: lndkhoi@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Khoa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Dự án quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2035 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững chuỗi liên kết giá trị ngành hàng tôm sinh thái tỉnh Cà Mau 2016 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Phát triển doanh nghiệp xã hội qua các trường Đại Học thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long 2014 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
4 Giải pháp phát triển vườn ươm doanh nghiệp công nghệ tại Trường Đại học Cần Thơ 2014 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
5 T2012-08; Hiệu quả kinh tế - xã hội của hôn nhân quốc tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới - Trường hợp phụ nữ lấy chồng Đài Loan và Hàn Quốc ở đồng bằng sông Cửu Long 2012 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Quản trị chiến lược
Đại Học Cần Thơ 2013 978-604-919-377-4 X  
2 Quản trị chiến lược
978-604-919-377-4   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Việt Khải, Yuzuru Utsunomiya, Khổng Tiến Dũng, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2022. DO NEIGHBORS AFFECT PEOPLE'S DEMAND FOR THE BIODIVERSITY CONSERVATION PROJECT IN THE U MINH HA PEAT SWAMP FOREST OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM?. Frontiers in Sustainable Food Systems. 5. 121-127. (Đã xuất bản)
2.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Từ Văn Bình. 2022. THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN SUPPORTING SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE SOUTH OF VIETNAM. Journal of Jilin University. 41. 218-235. (Đã xuất bản)
3.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Từ Văn Bình. 2022. FACTORS AFFECTING SHOPPING BEHAVIOR OF ASIAN WOMEN CONSUMERS. Journal of Tianjin University Science and Technology. 55. 238-250. (Đã xuất bản)
4.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn Thị Kim Quyên, Đặng Thị Phượng. 2022. DEVELOPING A SHRIMP SUPPLY CHAIN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Seybold report. 17. 75-92. (Đã xuất bản)
5.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2022. THE IMPACT OF GENDER TO SMALL BUSINESS GROWTH. International Journal of Research and Innovation in Social Science. 6. 144-148. (Đã xuất bản)
6.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Từ Văn Bình. 2022. ANALYSIS OF CONSUMERS’ATTITUDES TOWARD BRAND EXTENSION QUALITY. Seybold Report. 17. 486-497. (Đã xuất bản)
7.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Từ Văn Bình. 2022. THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY IN ENHANCING COMPETITIVE CAPABILITY OF YOUNG ENTREPRENEURS. Academy of Entrepreneurship Journal. 28. 1-6. (Đã xuất bản)
8.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2021. ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF FISH QUALITY IN EXPORT MARKETS. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). 5. 809-812. (Đã xuất bản)
9.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2021. USING MULTI-DIMENSIONAL SCALING METHOD TO COMPARE STOCK MARKETS. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). 5. 975-978. (Đã xuất bản)
10.  Huỳnh Việt Khải, YUZURU UTSUNOMİYA, Khổng Tiến Dũng, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2021. THE DEMAND OF LOCAL COMMUNİTİES FOR THE FOREST CONSERVATİON PROJECT: A CASE STUDY OF U MİNH HA FOREST. CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, 7 - 8 September 2021 / Adana, TURKEY. . 87-97. (Đã xuất bản)
11.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2021. APPLYING BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN SEAFOOD SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. International Journal of Research and Innovation in Applied Science (IJRIAS). 6. 118-121. (Đã xuất bản)
12.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2021. SOLUTIONS FOR CREATING SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE IN SMALL BUSINESSES. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). 5. 805-810. (Đã xuất bản)
13.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2021. ANALYSIS OF EU QUALITY NORMS FOR ORGANIC PRODUCTS. International Journal of Research and Review. 8. 94-99. (Đã xuất bản)
14.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2021. THE STRATEGIC FOR FORMATION OF INTER-ORGANIZATIONAL NETWORK TOWARDS GLOBAL MARKET. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). 5. 910-916. (Đã xuất bản)
15.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2021. BUILDING A KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL FOR FISH QUALITY MANAGEMENT. International Journal of Research and Innovation in Applied Science (IJRIAS). 6. 102-104. (Đã xuất bản)
16.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2021. FACTORS DETERMINING BUSINESS GROWTH OF WOMEN ENTREPRENEURSHIP. International Journal of Research and Review. 8. 100-105. (Đã xuất bản)
17.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn Văn Nhiều Em. 2021. A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR ATTITUDES OF SMALL BUSINESS ENTREPRENEURS. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). 5. 1667-1670. (Đã xuất bản)
18.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2021. STRATEGY FOR TECHNOLOGY TRANSFER AND RESEARCH RESULTS COMMERCIALIZATION IN UNIVERSITY. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). 5. 823-826. (Đã xuất bản)
19.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR SMES DEVELOPMENT. International Journal of Research and Innovation in Applied Science. 5. 1-5. (Đã xuất bản)
20.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. THE BUSINESS NETWORKING TO ENTRY DUTCH FISH MARKET. International Journal of Research and Review. 7. 140-145. (Đã xuất bản)
21.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. CONSTRUCTING A TOOL FOR SEAFOOD QUALITY TRACEABILITY. International Journal of Research and Scientific Innovation. 7. 142-145. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thị Kim Quyên, Lê Nguyễn Đoan Khôi, Huỳnh Văn Hiền, Nobuyuki Yagi, Anna Karia Lerøy Riple. 2020. QUALITY MANAGEMENT PRACTICES OF INTENSIVE WHITELEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) FARMING: A STUDY OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Sustainability. 12. 4520. (Đã xuất bản)
23.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. FACTORS INFLUENCING THE ENTREPRENEURIAL BEHAVIOUR. International Journal of Trend in Scientific Research and Development. 5. 393-397. (Đã xuất bản)
24.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. FARMER INCENTIVES FOR IMPROVING PANGASIUS QUALITY AT THE SMALL-SCALE FARMING. International Journal of Research and Innovation in Applied Science. 5. 89-92. (Đã xuất bản)
25.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Trần Lợi. 2020. APPLYING BUSINESS START-UP MODEL –THE CASE OF THE YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN TRA VINH, VIETNAM. International Journal of Research and Scientific Innovation. 7. 110-113. (Đã xuất bản)
26.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. THE ROLE OF NETWORK ORGANIZATIONAL MODEL FOR SMES DEVELOPMENT. International Journal of Research and Innovation in Applied Science (IJRIAS). 5. 84-89. (Đã xuất bản)
27.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. EXAMING QUALITY CONTROL PRACTICES AT THE PANGASIUS FARM LEVEL. International Journal of Trend in Scientific Research and Development. 4. 50-54. (Đã xuất bản)
28.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. EU QUALITY REQUIREMENTS FOR VIETNAM SHRIMP. International Journal of Research and Innovation in Applied Science. 5. 60-63. (Đã xuất bản)
29.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. UPGRADING VIETNAM LEATHER AND FOOTWEAR INDUSTRY. International Journal of Trend in Scientific Research and Development. 4. 990-993. (Đã xuất bản)
30.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. THE DEVELOPMENT OF BUSINESS RELATIONSHIP IN THE EUROPEAN MARKET FOR FISH QUALITY. International Journal of Trend in Scientific Research and Development. 5. 712-716. (Đã xuất bản)
31.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. SOLUTIONS FOR BUILDING ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY. International Journal of Research and Innovation in Applied Science. 5. 96-98. (Đã xuất bản)
32.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. THE DIFFERENCE BETWEEN ENTREPRENEURS AND MANAGERS IN THE ACCUMULATION OF SOCIAL CAPITAL. International Journal of Trend in Scientific Research and Development. 5. 690-694. (Đã xuất bản)
33.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. THE ROLE OF IT IN SUPPORTING VIETNAM YOUTH ENTREPRENEURSHIP. International Journal of Trend in Scientific Research and Development. 4. 1343-1346. (Đã xuất bản)
34.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. SOLUTIONS FOR PANGASIUS QUALITY KNOWLEDGE MANAGEMENT. International Journal of Trend in Scientific Research and Development. 4. 1265-1268. (Đã xuất bản)
35.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. NETWORKING MODEL FOR FISH SUPPLY CHAIN. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH. 9. 1-2. (Đã xuất bản)
36.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. ESTABLISHMENT ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP AT UNIVERSITIES. INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH. 10. 1-3. (Đã xuất bản)
37.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. SOLUTIONS FOR SMALL BUSINESS STRATEGIC MANAGEMENT. International Journal of Research and Scientific Innovation. 7. 165-168. (Đã xuất bản)
38.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. SOLUTIONS FOR UPGRADING SHRIMP VALUE CHAIN TOWARDS INTERNATIONAL QUALITY REQUIREMENTS. Review of finance. 3. 65-68. (Đã xuất bản)
39.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2019. ENHANCING FARMERS’ PERCEPTION ON FISH QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS. International Journal of Scientific and Research Publications. 10. 676-680. (Đã xuất bản)
40.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2019. ANALYZING THE INFLUENCING FACTORS FOR ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS. International Journal of Economics, Business and Management Research. 12. 119-123. (Đã xuất bản)
41.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Phan Văn Sơn. 2019. ANALYZING FACTORS INFLUENCING EMPLOYEES WORKING MOTIVATION AT AN KHE- KA NAK HYDROPOWER COMPANY. International Journal of Economics, Business and Management Research. 08. 53-58. (Đã xuất bản)
42.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2019. YOUTH'S PERCEPTIONS OF INNOVATION START-UP BUSINESS. GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS. 08. 1-2. (Đã xuất bản)
43.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2019. STRATEGIC FOR UNIVERSITY –INDUSTRY R&D COOPERATION IN VIETNAM. International Journal of Innovative Studies in Sciences and Engineering Technology. 05. 47-49. (Đã xuất bản)
44.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2019. THE ANALYSIS OF UNDERGRADUATES' ENTREPRENEURIAL TREND. GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS. 08. 1-2. (Đã xuất bản)
45.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2019. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM: THE FARMERS' PERSPECTIVE. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH. 12. 1-2. (Đã xuất bản)
46.  Trần Lợi, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2019. A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR YOUTH ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN VIETNAM. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH & DEVELOPMENT. 08. 78-81. (Đã xuất bản)
47.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2019. QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN THE FISH SUPPLY CHAIN: THE CASE OF PANGASIUS INDUSTRY IN THE MEKONG RIVER DELTA, VIETNAM. Proceeding of the 1st International Conference on Economics, Development and Sustainability (EDESUS Proceeding 2019). Springer. 1154-1166. (Đã xuất bản)
48.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2019. A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR QUALITY MANAGEMENT IN SHRIMP SUPPLY CHAIN. International Journal of Business Management and Economic Review. 05. 1-5. (Đã xuất bản)
49.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2019. EVALUATE THE FEASIBILITY OF PANGASIUS POND FARMING FOR WASTE-WATER TREATMENT. International Journal of Scientific and Research Publications. 09. 501-506. (Đã xuất bản)
50.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2019. ANALYSIS OF ORGANIC PANGASIUS VALUE CHAIN IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Analysis of Organic Pangasius Value Chain in the Mekong Delta, Vietnam. 03. 1-4. (Đã xuất bản)
51.  Trần Lợi, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2019. BUSINESS MODEL INNOVATION-RELATED THEORETICAL PERSPECTIVES AND CURRENT VIETNAM ENTREPRENEURIAL BEHAVIOUR. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLEDGE. 09. 1-6. (Đã xuất bản)
52.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Huỳnh Văn Hiền, Đặng Thị Phượng. 2019. QUALITY MANAGEMENT OF SHRIMP VALUE CHAIN IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. International Journalof InnovativeStudies inSciencesandEngineeringTechnology. 08. 1-3. (Đã xuất bản)
53.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2019. FACTOR ANALYSIS FOR ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT IN UNIVERSITIES. International Journal of Managerial Studies and Research. 11. 1-4. (Đã xuất bản)
54.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2019. A COMPREHENSIVE ANALYTICAL CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR MANGO SUPPLY CHAIN EXPORT. International Journal of Business Management and Economic Review. 05. 38-45. (Đã xuất bản)
55.  Phan Văn Phùng, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2018. FACTORS AFFECTING THE SATISFACTION LEVELS OF VISITORS WITH TOURISM SERVICE QUALITY IN PHU QUOC ISLAND. The second International conference marketing in the connected age. ISBN: 978-604-84-3471-7. 291-297. (Đã xuất bản)
56.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2018. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN PANGASIUS FARMING. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH. 7. 455-461. (Đã xuất bản)
57.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2018. FARMERS' KNOWLEDGE MANAGEMENT IN PANGASIUS DISEASE TREATMENT. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH. 7. 462-466. (Đã xuất bản)
58.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2018. ORGANIC VALUE CHAIN ANALYSIS: THE CASE OF PANGASIUS VIETNAM. International Journal of Science and Research. 7. 239-243. (Đã xuất bản)
59.  Đoàn Tấn Sang, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2018. ANALYZING FACTORS AFFECT TO EMPLOYEE LOYALTY IN FERTILIZER FACTORY. International Journal of Economics, Business and Management Research. 2. 511-521. (Đã xuất bản)
60.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Phan Văn Phùng. 2018. IMPROVING TOURISM SERVICES ON PHU QUOC ISLAND, VIETNAM. Centre for Asean Studies. 104. 1-19. (Đã xuất bản)
61.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Lê Thành Phiêu, Nguyễn Văn Nhiều Em. 2018. ANALYSIS OF ORGANIC SHRIMP VALUE CHAIN IN CA MAU PROVINCE, VIET NAM. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH. 7. 451-452. (Đã xuất bản)
62.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2018. THE SOLUTIONS FOR ENHANCING THE PRODUCT COMMERCIALIZATION THROUGH COOPERATION BETWEEN ENTREPRENEURSHIP WITH UNIVERSITIES. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH. 7. 452-545. (Đã xuất bản)
63.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2018. DESIGNING AN EFFECTIVE EXPORT-ORIENTED AQUACULTURE SUPPLY CHAIN IN VIETNAM. INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH. 8. 244-247. (Đã xuất bản)
64.  Nguyễn Thành Quốc, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2018. GOVERNANCE STRUCTURE OF SEA FOOD VALUE CHAIN QUALITY MANAGEMENT. International Journal of Business Management and Economic Review. 01. 1-11. (Đã xuất bản)
65.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2018. QUALITY ASSURANCE SYSTEM AT THE FISH PROCESSING FIRM. International Journal of Science and Research. 7. 473-477. (Đã xuất bản)
66.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2017. LEGAL ASPECTS OF EU MARKETS FOR SEAFOOD PRODUCTS FROM VIETNAM. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH. 7. 395-399. (Đã xuất bản)
67.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Bùi Thị Minh Thu. 2017. RESEARCH EFFECTIVENESS OF CORPORATE CULTURE TO WORK MOTIVATION AND EMPLOYEE'S LOYALTY AT LILAMA CORPORATION. Indian Journal of Applied Research. 7. 604-610. (Đã xuất bản)
68.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Phan Văn Phùng. 2017. SOLUTIONS TO ENHANCING TOURISM SERVICES ON PHU QUOC ISLAND. Indian Journal of Applied Research. 7. 662-667. (Đã xuất bản)
69.  Bùi Thị Minh Thu, Lê Nguyễn Đoan Khôi, Trần Thị Ngân Hà. 2017. BUILDING A FRAME RESEARCH OF CORPORATE CULTURE IMPACT TO WORKING MOTIVATION AND EMPLOYEE’S LOYALTY IN LILAMA. Saudi Journal of Business and Management Studies. 2. 137-142. (Đã xuất bản)
70.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2017. QUALITY MANAGEMENT AND GOVERNANCE IN THE PANGASIUS EXPORT SUPPLY CHAIN IN VIETNAM. Centre for ASEAN Studies. 103. 1-12. (Đã xuất bản)
71.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2017. DEVELOPMENT AQUACULTURE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN VIETNAM. GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS. 6. 541-544. (Đã xuất bản)
72.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Võ Thành Danh. 2016. GLOBAL VALUE CHAINS AND MARKET ACCESS OF SMALL-SCALE FARMERS IN THE MEKONG RIVER DELTA. Đại học Cần Thơ. 01. 155-170. (Đã xuất bản)
73.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2016. THE CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR FISH QUALITY MANAGEMENT. International Journal of Science and Research. 7. 578-581. (Đã xuất bản)
74.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Võ Thành Danh. 2016. RELATIONSHIP QUALITY IN FISH VALUE CHAINS: BUYER - SUPPLIER MANAGEMENT IN THE PANGASIUS INDUSTRY, VIETNAM. Đại học Cần Thơ. 01. 170-185. (Đã xuất bản)
75.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Võ Thành Danh. 2016. VALUE CHAIN QUALITY MANAGEMENT: A CASE OF PANGASIUS INDUSTRY IN VIETNAM. Đại học Cần Thơ. 01. 186-204. (Đã xuất bản)
76.  Bùi Thị Minh Thu, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2016. RESEARCH EFFECTIVENESS OF CORPORATE CULTURE TO WORK MOTIVATION ATLILAMA 7 JOINT STOCK COMPANY. The International Journal Of Humanities & Social Studies. 4. 246-255. (Đã xuất bản)
77.  Bùi Thị Minh Thu, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2016. BUILDING RESEARCH FRAMEWORK OF RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE CULTURE, WORKING MOTIVATION AND EMPLOYEE’S LOYALTY. Science Journal of Business and Management. 4. 144-149. (Đã xuất bản)
78.  Huỳnh Trường Huy, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2011. ANALYSIS OF LABOUR MIGRATION FLOWS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Springer. 45. 115-140. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Bùi Đăng Khoa, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2022. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tài chính. 2. 97-102. (Đã xuất bản)
2.  Hà Thanh Toàn, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2022. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2045. Toàn cảnh nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long Vai trò của Trường Đại học Cần Thơ. Hà Thanh Toàn. 289-303. (Đã xuất bản)
3.  Bùi Đăng Khoa, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2022. PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH Ở ĐBSCL. Tài chính. 2. 69-73. (Đã xuất bản)
4.  Võ Thành Danh, Trần Văn Hiếu, Phan Đình Khôi, Huỳnh Việt Khải, Lê Nguyễn Đoan Khôi, Phạm Văn Búa, Phan Văn Phúc, Nguyễn Thị Lương. 2022. THỰC TRẠNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 191-200. (Đã xuất bản)
5.  Bùi Đăng Khoa, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2022. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG TMĐT CỦA CÁC DN KINH DOANH DU LỊCH Ở ĐBSCL. Tạp chí Công thương. 7. 280-285. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Chí Ngôn, Lê Văn Lâm, Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn Minh Tân, Phạm Phương Tâm. 2022. NÂNG CAO NĂNG LỰC HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÙNG ĐBSCL. Toàn cảnh nguồn nhân lực ĐBSCL và vai trò của trường Đại học Cần Thơ. Hà Thanh Toàn. 193-216. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thanh Bình, Đoàn Tấn Sang, Lê Nguyễn Đoan Khôi, Lê Thị Xuân An, Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Hồng Quân. 2022. KHUNG PHÁP LÝ VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 182-190. (Đã xuất bản)
8.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn Thị Kim Quyên, Huỳnh Văn Hiền, Đặng Thị Phượng. 2021. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH HÀNG TÔM. Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trong Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Kim Quyên. 115-144. (Đã xuất bản)
9.  Trương Văn Thới, Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn Hoàng Giang. 2021. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET CÁP QUANG TẠI PHÒNG BÁN HÀNG KHU VỰC 3 – VNPT SÓC TRĂNG. Nghiên cứu khoa học &Phát triển kinh tế. 1. 39-57. (Đã xuất bản)
10.  Huỳnh Văn Hiền, Nguyễn Thị Kim Quyên, Đặng Thị Phượng, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2021. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG CÁC MÔ HÌNH NUÔI TÔM NƯỚC LỢ VÀ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUSVANNAMIE) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trong Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Kim Quyên. 35-54. (Đã xuất bản)
11.  Phan Văn Phùng, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2021. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH PHÚ QUỐC. Kinh tế và dự báo. 3. 111-114. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thị Kim Quyên, Đặng Thị Phượng, Huỳnh Văn Hiền, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2021. TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO DỊCH BỆNH LÊN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ CỦA NGƯỜI NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THÂM CANH Ở TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 169-177. (Đã xuất bản)
13.  Đặng Thị Phượng, Nguyễn Thị Kim Quyên, Huỳnh Văn Hiền, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2021. TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trong Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Kim Quyên. 1-32. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thị Kim Quyên, Huỳnh Văn Hiền, Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nobuyuki Yagi, Anna Karia Lerøy Riple. 2021. QUALITY MANAGEMENT PRACTICES OF INTENSIVE WHITELEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) FARMING: A STUDY OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trong Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Kim Quyên. 55-84. (Đã xuất bản)
15.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Trần Lợi. 2020. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA THANH NIÊN TỈNH TRÀ VINH. Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. 9. 16-18. (Đã xuất bản)
16.  Trần Thị Thùy Trang, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. GIẢI PHÁP NÂNG CAO THU NHẬP ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH SÓC TRĂNG. Tài chính. 2. 149-152. (Đã xuất bản)
17.  Huỳnh Văn Hiền, Lê Nguyễn Đoan Khôi, Đặng Thị Phượng, Nguyễn Thị Kim Quyên, Nobuyuki Yagi. 2020. SO SÁNH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT GIỮA MÔ HÌNH NUÔI THÂM CANH TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THÔNG THƯỜNG VÀ VIETGAP Ở SÓC TRĂNG. Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam. 1. 97-102. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Bé Ba, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN TẠI HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG. Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. 11. 65-67. (Đã xuất bản)
19.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Lê Thị Nhãn. 2020. KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG. Tài chính. 2. 139-142. (Đã xuất bản)
20.  Lưu Minh Triều, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH KIÊN GIANG. Tài chính. 2. 161-164. (Đã xuất bản)
21.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Phan Thị Kim Cương. 2020. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ THUỘC HUYỆN GIỒNG RIỀNG, TỈNH KIÊN GIANG. Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. 11. 77-79. (Đã xuất bản)
22.  Phan Văn Phùng, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2020. NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ QUỐC. Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. 577. 88-90. (Đã xuất bản)
23.  Đặng Thị Phượng, Huỳnh Văn Hiền, Nguyễn Thị Kim Quyên, Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nobuyuki Yagi. 2020. HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE, 1931) QUI MÔ NÔNG HỘ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 110-116. (Đã xuất bản)
24.  Bùi Thị Minh Thu, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2019. TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ĐẾN HIỆU QUẢ DỰ ÁN TẠI CÁC CÔNG TY LẮP MÁY Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 1. 80-87. (Đã xuất bản)
25.  Phan Văn Phùng, Lê Nguyễn Đoan Khôi, Đặng Văn Phan. 2017. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ QUỐC. THE 2nd UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS 15/12/2017 Khoa Kinh te. 2. 238-250. (Đã xuất bản)
26.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Huỳnh Châu Khánh, Lê Bảo Toàn. 2017. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN, THU HỘ TIỀN VÀ CHI HỘ TIỀN: TRƯỜNG HỢP BƯU ĐIỆN TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 45-53. (Đã xuất bản)
27.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Bùi Thị Minh Thu. 2017. RESEARCH EFFECTIVENESS OF CORPORATE CULTURE TO EMPLOYEE’S LOYALTY AT LILAMA 7 JOINT STOCK COMPANY. Saudi Journal of Humanities and Social Sciences. 2. 43-52. (Đã xuất bản)
28.  Bùi Thị Minh Thu, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2016. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA). Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.HCM. 3. 90-103. (Đã xuất bản)
29.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2015. PHÂN TÍCH CHUỖI NGÀNH HÀNG CÁ TRA VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA. Cơ chế chính sách phụ vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại Cần Thơ ngày 17/10/2014. . 185-189. (Đã xuất bản)
30.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2015. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH LÚA CỦA CÁC NÔNG HỘ THAM GIA MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG LỚN TẠI AN GIANG. Tạp chí khoa học Đại học Huế. Số 10. 109-114. (Đã xuất bản)
31.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2015. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THAM GIA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 83-90. (Đã xuất bản)
32.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2014. GIẢI PHÁP THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG CÁ TRA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 133-140. (Đã xuất bản)
33.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2014. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI QUA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 91-96. (Đã xuất bản)
34.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2014. MÔ HÌNH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ Y TẾ CỦA CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN QUẬN HUYỆN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 94-101. (Đã xuất bản)
35.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Đỗ Hữu Nghị. 2014. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 94-102. (Đã xuất bản)
36.  Bùi Thị Minh Thu, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2014. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT Ở TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 66-78. (Đã xuất bản)
37.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH LÚA GẠO QUA MÔ HÌNH CÁNH ĐÒNG MẪU LỚN. Tạp chí Khoa học kinh tế. 03. 112. (Đã xuất bản)
38.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO QUA MÔ HÌNH LIÊN KẾT NÔNG DÂN - DOANH NGHIỆP. HT đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. 1. 1. (Đã xuất bản)
39.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM THÔNG QUA LIÊN KẾT GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC. Kỷ yếu hội thảo khoa học giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế xã hội. 1. 13. (Đã xuất bản)
40.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRƯỜNG ĐH TIỀN GIANG THÔNG QUA SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC. Hội thảo về Quản trị và kinh doanh. 1. 1. (Đã xuất bản)
41.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ NHÂN VIÊN Y TẾ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC TẠI CẦN THƠ. Hội thảo về Quản trị và kinh doanh. 1. 1. (Đã xuất bản)
42.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH VĂN HÓA XÃ HỘI TRONG HÔN NHÂN QUỐC TẾ - TRƯỜNG HỢP PHỤ NỮ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẤY CHỒNG ĐÀI LOAN/HÀN QUỐC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 74-78. (Đã xuất bản)
43.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. PHÂN TÍCH HÀNH VI TIÊU DÙNG THỰC PHẨM Ở CÁC CHỢ TỰ PHÁT CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN NINH KIỀU TP CẦN THƠ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHỢ HỢP PHÁP. Hội thảo phân tích thực trạng bán hàng rong và ề xuất một số giải pháp tại quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ. 1. 65. (Đã xuất bản)
44.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn Thị Ngọc Phượng. 2013. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 102-109. (Đã xuất bản)
45.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Lê Nguyễn Đoan Duy, Châu Thị Trúc Ly. 2013. GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG SẢN PHẨM DÂU HẠ CHÂU TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TP CẦN THƠ. Kỷ yếu hội thảo khoa học giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế xã hội. 1. 63. (Đã xuất bản)
46.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI QUA CÁC TRƯỜNG ĐH TẠI ĐBSCL. Hội thảo về Quản trị và kinh doanh. 1. 1. (Đã xuất bản)
47.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. TỔ CHỨC SẢN XUẤT PHÂN PHỐI VÀ KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CÁ TRA Ở KHU VỰC ĐBSCL TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA. Tạp chí Khoa học kinh tế. 02. 29. (Đã xuất bản)
48.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở CẦN THƠ. Hội thảo về Quản trị và kinh doanh. 1. 1. (Đã xuất bản)
49.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. QUẢN LÝ TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH - THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG THEO MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN. Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quản trị. 1. 93. (Đã xuất bản)
50.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn Văn Nhiều Em. 2012. QUALITY MANAGEMENT IN THE PANGASIUS VALUA CHAIN: THE CASE OF SMALLHOLDERS IN THE MEKONG DELTA, VN.  ANQ Congress Ho Chi Minh City. . (Đã xuất bản)
51.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn Văn Nhiều Em, Nguyễn Thị Bảo Ngọc. 2012. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG HÔN NHÂN QUỐC TẾ: NGHIÊN CỨU PHỤ NỮ LẤY CHỒNG ĐÀI LOAN VÀ HÀN QUỐC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 190-198. (Đã xuất bản)
52.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Châu Thị Lệ Duyên. 2012. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TP. CẦN THƠ. COMB 2012. 1. 381. (Đã xuất bản)
53.  Hà Thanh Toàn, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2012. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DNNVV QUA PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP. Phát triển cụm DNNVV. 1. 1. (Đã xuất bản)
54.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2012. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO …. Một số vấn đề xã hội …. 1. 1. (Đã xuất bản)
55.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2012. PHÂN TÍCH CÁN NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG …. Phát triển KT-XH. 1. 29. (Đã xuất bản)
56.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2012. ĐỊNH VỊ CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CẤP CHUỖI SẢN XUẤT LÚA GẠO Ở ĐBSCL. Xuất khẩu Lúa gạo Việt Nam. 1. 256. (Đã xuất bản)
57.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2012. GLOBAL VALUE CHAINS AND MARKET ACCESS OF SMALL-SCALE FARMERS IN THE MEKONG RIVER DELTA. Tạp chí Khoa học. 70. 99. (Đã xuất bản)
58.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2012. MEASURES TO ADAPT TO EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON AGRICULTURAL PRODUCTION OF BẾN TRE PROVINCE. Economic development. . (Đã xuất bản)
59.  Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn Ngọc Vàng. 2012. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC SẢN XUẤT LÚA Ở TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23b. 186-193. (Đã xuất bản)
60.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2012. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ …. Phát triển KT-XH. 1. 125. (Đã xuất bản)
61.  Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2012. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG SẢN XUẤT LÚA. Phát triển kinh tế. 266. 56. (Đã xuất bản)
62.  Võ Thị Thanh Lộc, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2011. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CÁC CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC NÂNG CẤP CHUỖI NGÀNH HÀNG LÚA GẠO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 110-121. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học công nghệ thủy sản khác 
Kinh doanh và quản lý 
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Chiến lược kinh doanh 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Lê Nguyễn Đoan Khôi