BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ THỊ BẠCH Giới tính: Nữ
Email: ltbach@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Như Thảo, Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, Nguyễn Cường Quốc, Nguyen Thanh Si, Nguyễn Hữu Toàn, Hà Thị Kim Quy. 2020. DOCKING BELINOSTAT INTO HDAC 8 USING AUTODOCK TOOL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 2. 1-8. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, Lưu Thái Danh, Trần Quang Đệ, Trần Thanh Mến, Đái Thị Xuân Trang, Nguyễn Phúc Đảm, Kenji Kanaori, Mai Van Hieu. 2020. CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE LICHEN PARMOTREMA TINCTORUM AND THEIR ANTIFUNGAL ACTIVITY. Chemistry of Natural Compounds. 56. 315-317. (Đã xuất bản)
3.  Trương Quỳnh Như, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Thị Bạch, Bùi Thị Bích Hằng, Nguyễn Lê Anh Đào, Mathilde Oger, Valérie Cornet, Joëlle Quetin-Leclercq, Patrick Kestemont, Marie-Louise Scippo. 2020. SINGLE OR COMBINED DIETARY SUPPLY OF PSIDIUM GUAJAVA AND PHYLLANTHUS AMARUS EXTRACTS DIFFERENTIALLY MODULATE IMMUNE RESPONSES AND LIVER PROTEOME IN STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPHOPHTHALMUS). Frontiers in immunology. 11. 797. (Đã xuất bản)
4.  Trương Quỳnh Như, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Thị Bạch, Nguyễn Phúc Đảm, Bùi Thị Bích Hằng, Patrick Kestemont , Joëlle Quetin-Leclercq, Marie-Louise Scippo. 2020. IMMUNOMODULATORY POTENTIAL OF EXTRACTS, FRACTIONS AND PURE COMPOUNDS FROM PHYLLANTHUS AMARUS AND PSIDIUM GUAJAVA ON STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) HEAD KIDNEY LEUKOCYTES. Fish and shellfish Immunology. 104. 289-303. (Đã xuất bản)
5.  Lê Thị Bạch, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Tiến Dũng. 2020. A NEW NATURAL JASMONOID GLUCOSIDE ISOLATED FROM EUPHORBIA HIRTA L. EXTRACT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 12, No 2. 40-44. (Đã xuất bản)
6.  Lê Thị Bạch, Bùi Thị Bửu Huê, Tong Thanh Danh, Đỗ Công Minh, Mai Van Hieu, Lê Tiến Dũng. 2019. CHEMICAL INVESTIGATION OF EUPHORBIA HIRTA L.. Vietnam Journal of Chemistry. 57. 327-332. (Đã xuất bản)
7.  Trương Quỳnh Như, Bùi Thị Bích Hằng, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Thị Bạch, Anais Vinikas, Joëlle Quetin-Leclercq, Patrick Kestemont, Marie-Louise Scippo. 2019. SCREENING OF IMMUNO-MODULATORY POTENTIAL OF DIFFERENT HERBAL PLANT EXTRACTS USING STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) LEUKOCYTE-BASED IN VITRO TESTS. Fish and Shellfish Immunology. 93. 296-307. (Đã xuất bản)
8.  Lê Thị Bạch, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Joëlle Quetin-Leclercq, Patrick Kestemont, Lê Tiến Dũng. 2018. ANTIOXIDANT ACTIVITY AGAINST HYDROGEN PEROXIDE-INDUCED CYTOTOXICITY OF EUPHORBIA HIRTA L.. AIP Conference Proceedings. 2049. 1-7. (Đã xuất bản)
9.  Lê Thị Bạch, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Patrick Kestemont , Joelle Leclercq, Lê Tiến Dũng. 2018. ANTIOXIDATIVE ACTIVITY OF SOME MEDICIAL PLANTS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM VIA PROTECTION OF PANCREATIC MIN6 Β-CELLS AGAINST HYDROGEN PEROXIDE-INDUCED APOPTOSIS. Vietnam Analytical Sciences Society. 23 (2). (Đã xuất bản)
10.  Lê Thị Bạch, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Joelle Leclercq, Lê Tiến Dũng. 2018. THE PROTECTIVE EFFECT OF SOME EXTRACTS AND ISOLATED COMPOUNDS FROM EUPHORBIA HIRTA ON PANCREATIC Β-CELLS MIN6. Vietnam Journal of Science and Technology. 56 (4A). 163-170. (Đã xuất bản)
11.  Lê Thị Bạch, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Patrick Kestemont , Joelle Leclercq, Lê Tiến Dũng. 2018. PROTECTIVE EFFECT OF PANCREATIC Β-CELLS MIN6 BY SOME MEDICINAL PLANTS IN THE MEKONG DELTA. Vietnam Journal of Chemistry. 56(5). 636-640. (Đã xuất bản)
12.  Lê Thị Bạch, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Lê Anh Đào, Lê Thị Tuyết Nhi, Marie-Louise SCIPPO , Patrick Kestemont , Joelle Leclercq, Lê Tiến Dũng. 2017. THE FLAVONOID ISOLATION AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF EUPHORBIA HIRTA L. EXTRACTS. VietNam Journal of Chemistry. 55. 568-573. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Hữu Toàn, Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, Hà Thị Kim Quy, Huỳnh Như Thảo, Huỳnh Duy Thiện, Nguyen Thanh Si. 2020. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG DOCKING ĐỂ SO SÁNH TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC THUỐC KHÁNG CHOLINERGIC VỚI ENZYME ACETYLCHOLINESTERASE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 26-32. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Lê Anh Đào, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Đỗ Thị Thanh Hương, Lê Thị Bạch, Trần Minh Phú, Bùi Thị Bích Hằng, Trương Quỳnh Như, Joelle Leclercq, Patrick Kestemont, Caroline Douny, Marie-Louise Scippo. 2020. SCREENING AND COMPARATIVE STUDY OF IN VITRO ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF ETHANOLIC EXTRACTS OF SELECTED VIETNAMESE PLANTS. International Journal of Food Properties. 23. 481-496. (Đã xuất bản)
3.  Lê Thị Bạch, Bùi Thị Bửu Huê, Do Nguyen Anh Thu, Nguyễn Thị Thu Trâm, Lê Tiến Dũng. 2020. CHEMICAL CONSTITUENTS FROM N-HEXANE AND ETHYL ACETATE EXTRACTS OF EUPHORBIA HIRTA L. GROWN IN VIETNAM. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 736. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Cường Quốc, Trần Quang Đệ, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, Hà Thị Kim Quy, Huỳnh Như Thảo, Võ Thị Như Ý, Nguyễn Hồng Thi, Trần Nguyễn Gia Huy, Huỳnh Thanh Ngân, Đặng Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Huỳnh Trang. 2020. HIẾT KẾ, TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYME HISTONE DEACETYLASE (HDAC) IN SILICO CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT TƯƠNG TỰ BELINOSTAT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 1-9. (Đã xuất bản)
5.  Lê Thị Bạch, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng Tuân, Huỳnh Thị Ngọc Hồng, Đồng Ngọc Bích Ngân, Trần Chí Linh, Huỳnh Thị Ngọc Ánh. 2020. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT CỎ SỮA LÁ LỚN (EUPHORBIA HIRTA L.). Phan tich Hoa Ly Sinh hoc. 25. (Đã xuất bản)
6.  Trương Quỳnh Như, Bùi Thị Bích Hằng, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Lê Thị Bạch, Joëlle Quetin-Leclercq, Patrick Kestemont, Marie-Louise Scippo. 2019. PLANT EXTRACT-BASED DIETS DIFFERENTLY MODULATE IMMUNE RESPONSES AND RESISTANCE TO BACTERIAL INFECTION IN STRIPED CATFISH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Fish and Shellfish Immunology. 92. 913-924. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Thị Thu Nga, Lê Minh Tường, Trần Thanh Mến, Trần Quang Đệ, Nguyễn Phúc Đảm, Lê Thị Bạch, Lưu Thái Danh, Đái Thị Xuân Trang, Huỳnh Kim Yến, Triệu Phú Hậu, Huỳnh Văn Lợi, Trần Chí Linh, Mai Van Hieu. 2019. HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM CỦA CÁC HỢP CHẤT PHÂN LẬP TỪ ĐỊA Y PARMOTREMA TINCTORUM (NYL.) HALE. Phân tích Hóa, Lý và Sinh. 4. 51-56. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Trọng Tuân, Lê Thị Bạch, , Nguyễn Thành Lập, Đoàn Thị Ngọc Châu, Nguyễn Anh Vinh, Mai Van Hieu. 2017. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HOÁ CỦA CÂY BẠCH ĐẦU ÔNG VERNONIA CINEREA (L.) LESS, HỌ CÚC (ASTEACEAE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 104-109. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Văn Đạt, Bùi Thị Bửu Huê, Lê Thị Bạch, Ngô Kim Liên, Đỗ Võ Anh Khoa, Phạm Bé Nhị, Hoà,   Hà Thị Kim Quy. 2011. TỔNG HỢP DIESEL SINH HỌC TỪ BÃ CÀ PHÊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 248-255. (Đã xuất bản)
10.  Lê Thị Bạch, Lê Thanh Phước. 2011. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP THU CÁC ION CU2+ VÀ PB2+ CỦA THAN BÙN U MINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 48-55. (Đã xuất bản)