BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: PHẠM HỮU TÀI Giới tính: Nam
Email: phtai@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Mạng Máy tính & Truyền thông
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Giải quyết sự cố mạng
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Minh Trí, Phạm Hữu Tài, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Thế Vũ. 2019. ITEM-BASED RECOMMENDATION WITH SHAPLEY VALUE. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications. 6(17). 1-8(e4). (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Phương Giang, Lương Hoàng Hướng, Phạm Hữu Tài, Huỳnh Xuân Hiệp. 2016. A PARALLEL ALGORITHM FOR DETERMINING THE COMMUNICATION RADIUS OF AN AUTOMATIC LIGHT TRAP BASED ON BALLTREE STRUCTURE. The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2016). . (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Công Án, Đoàn Hòa Minh, Lâm Chí Nguyện, Phan Tấn Tài, Phạm Hữu Tài, Châu Xuân Phương, Sơn Búp Pha. 2016. HỆ THỐNG HỖ TRỢ CỐ VẤN HỌC TẬP TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 47-58. (Đã xuất bản)