BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN CÔNG HÀ Giới tính: Nam
Email: ncha@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu giải pháp công nghệ nâng cao hàm lượng GABA (γ-amino butyric acid) trong sản xuất gạo nảy mầm và đa dạng hóa các sản phẩm thực phẩm từ gạo mầm 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 B2009-16-113; Nghiên cứu phân lập, trích ly và sản xuất chế phẩm enzyme Naringinase từ Aspergillus sử dụng trong công nghiệp chế biến các sản phẩm từ bưởi 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Kỹ thuật thực phẩm 3
Trường Đại học Cần Thơ 2011   X
2 Công nghệ rượu bia và nước giải khát
  X
3 Kỹ thuật các quá trình sinh học trong chế biến thực phẩm
978-604-919-952-3 X  
4 Kỹ thuật thực phẩm 3
  X
5 Quản lý chất lượng và luạt thực phẩm
978-604-919-062-9.   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Công Hà, Nguyễn Thị Hồng Thẩm. 2019. DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING THE PROTEASE CONTENT GENERATED IN FERMENTED SOYBEAN BY BACILLUS SUBTILIS 1423. Energy Report. Im Press. 1-6. (Đã xuất bản)
2.  Dang Minh Hien, Vo Thi Nhu Lan, Huynh Thi Bich Tran, Nguyen Thi Cam Tu , Nguyễn Công Hà. 2018. ENZYMATIC HYDROLYSIS OF PANGASIUS BELLY PROTEIN BY-PRODUCT USING FOR BACILLUS SUBTILIS CULTIVATION. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, Special issue: Agriculture. 1-7. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà. 2018. EFFECTS OF DIETARY ORGANIC ACIDS SUPPLEMENTATION ON EGG PERFORMANCE AND QUALITY OF ISA BROWN LAYING HENS FROM 21-30 WEEKS OF AGE. Journal of Animal Science and Technology. 83. 42-49. (Đã xuất bản)
4.  Atsushi Hinenoya, Nguyễn Công Hà, Nguyễn Trọng Ngữ, Shinji Yamasaki, Jayedul Hassan, Sharda Prasad Awasthi, Hoang Hoai Phuong, Tran Thi Thu Suong, Le Nguyen Doan Duy, Yoshimasa Yamamoto, Yoshinori Sumimura. 2018. ISOLATION AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF EXTENDED-SPECTRUM Β-LACTAMASE PRODUCING ESCHERICHIA COLI FROM INDUSTRIAL FOOD ANIMALS IN MEKONG DELTA, VIETNAM. Japanese journal of veterinary research. 66(1). 1-12. (Đã xuất bản)
5.  Le Nguyen Doan Duy, Nguyễn Công Hà, Huynh Tran Huyen Trang, Ngo Thi Huyen Trang, Bùi Thế Vinh. 2017. ANTIMICROBIAL EFFICACY OF MORINDA CITRIFOLIA L., FRUIT EXTRACT AGAINST TYPICAL PATHOGENS AND ITS APPLICATION IN PANGASIUS HYPOPHTHALMUS FILLET. The 15th ASEAN Conference on Food Science and Technology; November 14-17, 2017; Ho Chi Minh city, Vietnam. . 133-139. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Công Hà, Nguyễn Thị Thủy, Lavaraj Devkota, Loc Thai Nguyen, Đặng Minh Hiền. 2017. ENZYMATIC HYDROLYSIS OF CATFISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BY-PRODUCT: KINETIC ANALYSIS OF KEY PROCESS PARAMETERS AND CHARACTERISTICS OF THE HYDROLYSATES OBTAINED. JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY. VOL. 26, NO. 9. 1070–1082. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà. 2017. EFFECTS OF PROBIOTIC AND ORGANIC ACIDS IN THE DIET WITH INCLUSION OF PROTEIN HYDROLYSATE FROM TRA CATFISH BY-PRODUCT WASTE WATER ON PERFORMANCE OF ON-FARM LOCAL CHICKENS. Livestock Research for Rural Development. 29 (7). Article 127. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà. 2017. EFFECTS OF INCLUSION OF PROTEIN HYDROLYSIS FROM TRA CATFISH BY-PRODUCT WASTE WATER IN THE DIETS ON APPARENT ILEAL DIGESTIBILITY AND TOTAL TRACT RETENTION COEFFICIENTS OF LOCAL CHICKENS. Livestock Research for Rural Development. 29 (3). Article 55. (Đã xuất bản)
9.  Le Nguyen Doan Duy, Nguyễn Công Hà, Huynh Tran Huyen Trang, Pham Huynh Thuy An. 2017. CHANGES OF BIOACTIVE COMPOUNDS OF LOTUS LEAVES (NELUMBO NUCIFERA GAERNT) DURING EXTRACTION PROCESS FOR PRODUCING INSTANT TEA POWDER. the 15th Asean conference on Food Science and Technology, 14-17 November 2017, Ho Chi Minh city, Vietnam. . 355-360,. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà. 2016. GROWTH PERFORMANCE AND HEALTH STATUS OF WEANED PIGLETS FED DIETS INCLUDING CATFISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BYPRODUCT PROTEIN HYDROLYSATE AND Β-GLUCANS. Livestock Research for Rural Development. 28 (11). 195. (Đã xuất bản)
11.  Pham Quang Trung, Nguyễn Công Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy, Le Huynh Anh Duy. 2016. EFFECT OF ANAEROBIC LEVEL ON THE GERMINATION OF WHITE AND BLACK STICKY BROWN RICE IN MEKONG DELTA, VIETNAM. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY. 5. 1360-1368. (Đã xuất bản)
12.  Pham Quang Trung, Nguyễn Công Hà. 2016. CHANGES OF CHEMICAL PROPERTIES AND FUNCTIONAL COMPOUNDS DURING THE GERMINATION OF VARIOUS BROWN RICE IN MEKONG DELTA, VIET NAM. Journal of Agriculture and Food Technology. 6. 1-6. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà. 2016. EFFECT OF REPLACING MARINE FISH MEAL WITH CATFISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BY-PRODUCT PROTEIN HYDROLYZATE ON THE GROWTH PERFORMANCE AND DIARRHOEA INCIDENCE IN WEANED PIGLETS. Tropical Animal Health and Production. 48. 1435-1442. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà, Joseph M. 2016. EFFECTS OF REPLACING MARINE FISHMEAL WITH GRADED LEVELS OF TRA CATFISH BY-PRODUCT PROTEIN HYDROLYSATE ON THE PERFORMANCE AND MEAT QUALITY OF PIGS. South African Journal of Animal Science. 46 (No. 3). 221-229. (Đã xuất bản)
15.  Lê Nguyễn Đoan Duy, Bùi Hữu Thuận, Nguyễn Công Hà, Huỳnh Trần Huyền Trang, Tran Chi Tam. 2015. STUDY ON THE PRODUCTION OF ACTIVE DRY YEAST FROM NATURAL YEASTS OF HA CHAU BURMESE GRAPE FERMENTATION. VB Foodnet Conference. . Oral presentation. (Đã xuất bản)
16.  Huỳnh Trần Huyền Trang, Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Công Hà. 2015. EFFECT OF PASTEURIZATION ON THE BIOACTIVE COMPOUNDS OF HA CHAU BURMESE GRAPE JUICE. VB Foodnet Conference. . 201-206. (Đã xuất bản)
17.  Đặng Minh Hiền, Nguyễn Công Hà, Nguyễn Thị Thủy, Tạ Hùng Cường. 2015. THE HYDROLYSIS ABILITY OF RED MEAT BY-PRODUCT PROTEIN FROM CATFISH IN CASE OF HIGH FAT CONTENT USING ENZYME BROMELAIN. FOOD INGREDIENTS ASIA CONFERENCE, BITEC, BANGKOK, THAILAND, 10-11 SEPTEMBER 2015. . 105-110. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà, Trần Thanh Trúc. 2015. EVALUATION OF REPLACING MARINE FISH MEAL WITH PROTEIN HYDROLYSATE FROM CATFISH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BY-PRODUCTS ON THE PERFORMANCE AND HEALTH STATUS OF WEANED PIGLETS. Kỹ yếu Hội nghị Chăn nuôi Bền Vũng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 12/2015. 12/2015. 43-51. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Công Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy. 2014. INFLUENCE OF SOAKING AND GERMINATION CONDITIONS ON THE ?-AMINOBUTYRIC ACID (GABA) CONTENT OF 2 RICE VARIETIES (IR 50404 AND JASMINE 85) FROM MEKONG DELTA. Tạp chí Khoa học và phát triển. 12 (1). 59-64. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Phạm Vân Anh, Nguyễn Công Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy. 2019. NGHIÊN CỨU TRÍCH LY VÀ BẢO QUẢN -ORYZANOL, ACID FERULIC TỪ CÁM GẠO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 292-300. (Đã xuất bản)
2.  Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Công Hà, Nguyễn Thị Nguyên Trang, Bùi Thế Vinh. 2019. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC CỐT DỪA THANH TRÙNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 232-240. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Lệ Ngọc, Nguyễn Công Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy. 2019. NGHIÊN CỨU THỦY PHÂN PROTEIN CÁM GẠO BẰNG ENZYME SỬ DỤNG TRONG NUÔI CẤY BACILLUS SUBTILIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học. 267-275. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Tuấn Huy, Nguyễn Công Hà, Le Nguyen Doan Duy. 2018. NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ BẢO QUẢN VITAMIN E VÀ ACID GALLIC TỪ CÁM GẠO. HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2018. . 403-410. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Tấn Hùng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Thị Yến Uyên, Nguyễn Công Hà. 2018. ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN NGÂM VÀ NẨY MẦM ĐẾN SỰ THAY ĐỔI THÀNH PHẦN ACID AMIN HÒA TAN VÀ HOẠT TÍNH ENZYME PROTEASE CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp. 164-172. (Đã xuất bản)
6.  Đặng Minh Hiền, Nguyễn Công Hà, Ngô Thảo Trang, Huynh Thi Bich Tran, Vo Thi Nhu Lan, Nguyễn Thị Cẩm Tú. 2018. KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG BROMELAIN THỦY PHÂN PROTEIN THU HỒI TỪ NƯỚC RỬA MÁU CÁ TRA TRONG CHẾ BIẾN CÁ TRA PHI LÊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG NUÔI CẤY ASPERGILLUS ORYZAE. TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. 8/2018. 117-124. (Đã xuất bản)
7.  NGUYỄN TẤN HÙNG, Nguyễn Công Hà, NGUYỄN HỮU NGHĨA, TRẦN LÊ AN. 2018. NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI HOẠT TÍNH ENZYME AMYLASE VÀ HÀM LƯỢNG GLUCID TRONG QUÁ TRÌNH NGÂM VÀ NẢY MẦM CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA. TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. 8/2018. 76-83. (Đã xuất bản)
8.  Tatsuya Nakayama, Nguyễn Công Hà, Yuko Kumeda, Ryuji Kawahara, Phong Quoc Le, Yoshimasa Yamamoto, Yoshinori Sumimura. 2017. CONSUMPTION OF EDIBLE ICE CONTAMINATED WITH ACINETOBACTER, PSEUDOMONAS, AND STENOTROPHOMONAS IS A RISK FACTOR FOR FECAL COLONIZATION WITH EXTENDED-SPECTRUM Β-LACTAMASE-PRODUCING ESCHERICHIA COLI IN VIETNAM. Journal of Water and Health. 15.5. 813-822. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG MEN VI SINH VÀ ACID HỮU CƠ LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ NUÔI SỐNG GIAI ĐOẠN ÚM CỦA GÀ NÒI. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. Số 222 (tháng 8/2017),. 23-28. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG MỠ CÁ TRA TRONG KHẨU PHẦN LỢN NÁI LÊN TỶ LỆ HAO MÒN CƠ THỂ VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA LỢN CON THEO MẸ. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. Số 224 (tháng 9/2017). 57-62. (Đã xuất bản)
11.  Mai Thanh Trung, Nguyễn Công Hà, Nguyen Vuong Tuong Van, Lê Nguyễn Đoan Duy. 2016. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRÍCH LY DỊCH QUẢ SƠ RI (MAGNOLYOPHYTA GLABRA) BẰNG ENZYME. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 11-18. (Đã xuất bản)
12.  Pham Quang Trung, Nguyễn Công Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyen Thi Hanh. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NGÂM VÀ Ủ YẾM KHÍ ĐẾN HOẠT TÍNH GLUTAMATE DECARBOXYLASE VÀ HÀM LƯỢNG ACID GLUTAMIC CỦA NẾP TRẰNG VÀ NẾP THAN. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 11. 206-212. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Hoàng Khang, Nguyễn Diệu Hiền, Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Công Hà. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI HÓA CHẤT NGÂM VÀ ĐIỀU KIỆN NẢY MẦM ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH GABA CỦA GIỐNG LÚA IR50404 Ở QUI MÔ XƯỞNG THỰC NGHIỆM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 59-65. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Triệu Ngọc Hân, Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Công Hà. 2016. SỰ BIẾN ĐỔI CỦA ACID GLUTAMIC VÀ HOẠT TÍNH GLUTAMATE DECACBOXYLASE TRONG QUÁ TRÌNH NGÂM VÀ NẢY MẦM CỦA GẠO LỨT NGUYÊN PHÔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 66-74. (Đã xuất bản)
15.  Trần Huỳnh Như An, Triệu Ngọc Hân, Nguyễn Hồng Hạnh, Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Công Hà. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN NGÂM VÀ NẢY MẦM ĐẾN HOẠT TÍNH Α-AMYLASE CỦA HAI GIỐNG LÚA IR50404 VÀ MỘT BỤI ĐỎ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 105-112. (Đã xuất bản)
16.  Bùi Cẩm Tú, Trần Thị Tố Nga, Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Công Hà. 2016. NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN SẢN PHẨM SỮA GẠO MẦM ĐÓNG CHAI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2016. 1-8. (Đã xuất bản)
17.  Dang Nhat Linh, Nguyễn Công Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Hoàng Khang. 2016. SỰ BIẾN ĐỔI HOẠT TÍNH ENZYME PHYTASE VÀ HÀM LƯỢNG PHYTATE TRONG QUÁ TRÌNH NGÂM VÀ NẢY MẦM CỦA GIỐNG LÚA IR50404 VÀ MỘT BỤI ĐỎ. Tiến bộ kỹ thuật thực phẩm và kỹ thuật sinh học - Từ nghiên cứu đến sản xuất. . 25-31. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Công Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy, Phan Huu Loi. 2016. NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN BỘT GẠO MẦM DINH DƯỠNG UỐNG LIỀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY PHUN. Tiến bộ kỹ thuật thực phẩm và kỹ thuật sinh học - Từ nghiên cứu đến sản xuất. . 33-41. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Diệu Hiền, Nguyễn Công Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Hoàng Khang. 2016. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NGÂM, CHẾ ĐỘ Ủ VÀ SẤY Ở QUI MÔ PILOT ĐẾN HÀM LƯỢNG GABA CỦA GIỐNG LÚA MỘT BỤI ĐỎ. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 11. 213-218. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy, Phan Nguyễn Trang. 2015. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG THỦY PHÂN PROTEIN TỪ PHỤ PHẨM CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BẰNG ENZYME PAPAIN. Khoa học Công Nghệ Chăn nuôi. 53. 77-87. (Đã xuất bản)
21.  Đoàn Anh Dũng, Lý Nguyễn Bình, Nguyễn Công Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy. 2015. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VI KHUẨN PROBIOTIC LACTOBACILLUS PLANTARUM TRONG CHẾ BIẾN SỮA CHUA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 14-20. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà. 2015. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THỦY PHÂN PROTEIN TÁCH CHIẾT TỪ PHỤ PHẨM CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BẰNG ENZYME NEUTRASE. Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. 21. 80-86. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Công Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Bích Phượng. 2015. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG THỦY PHÂN PROTEIN TỪ PHỤ PHẨM CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) BẰNG ENZYME BROMELAIN. Hội nghị khoa học chăn nuôi - Thú Y toàn quốc, Tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ vào Tháng 4/2015. . 437-442. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Công Hà. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA MỠ CÁ TRA TRONG KP ĐẾN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG VÀ THÀNH PHẦN ACID BÉO CỦA THỊT GÀ NÒI NUÔI TẠI NỘNG HỘ Ở ĐBSCL. Khoa học Công Nghệ Chăn nuôi. 54. 56-65. (Đã xuất bản)
25.  Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Lương Tố Lan, Nguyễn Công Hà. 2014. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHITOSAN ĐỂ ỨC CHẾ NẤM COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES PHÂN LẬP TỪ XOÀI CÁT HÒA LỘC BỊ BỆNH THÁN THƯ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Nông nghiệp 2014. 154-161. (Đã xuất bản)
26.  Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Công Hà. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP XỬ LÝ BẰNG ACID ACETIC VÀ NƯỚC NÓNG ĐẾN ESCHERICHIA COLI VÀ VI KHUẨN TỔNG SỐ TRÊN FILET CÁ TRA (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 1-7. (Đã xuất bản)
27.  Lê Nguyễn Đoan Duy, Huỳnh Trần Huyền Trang, Nguyễn Công Hà. 2014. KHẢO SÁT THÔNG SỐ CHẾT NHIỆT CỦA VI SINH VẬT HIẾU KHÍ TRONG TIẾN TRÌNH THANH TRÙNG NƯỚC ÉP DÂU HẠ CHÂU. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số chuyên đề Nông nghiệp tháng 12/2014. 185-190. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Công Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy, Đặng Thị Mỹ Tiên. 2014. NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN SI-RÔ BƯỞI CÓ CỒN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 110-115. (Đã xuất bản)
29.  Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Công Hà, Huỳnh Thị Phương Thảo. 2014. KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP PROTEASE TỪ ASPERGILLUS ORYZAE TRÊN MÔI TRƯỜNG BÁN RẮN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 104-109. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Công Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy, Trần Thị Mai Thi. 2013. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THỦY PHÂN TINH BỘT KHOAI LANG TÍM BẰNG HỆ ENZYME THỦY PHÂN. Báo cáo khoa học. 1. 327. (Đã xuất bản)
31.  Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Công Hà, Nguyễn Thị Loan. 2013. PHÂN LẬP NẤM MEN TỰ NHIÊN TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯỢU VANG QUÁCH. Báo cáo khoa học. 1. 143. (Đã xuất bản)
32.  Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Công Hà, Đoàn Phương Linh. 2013. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NẢY MẦM ĐẾN HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT GABE CỦA 2 GIỐNG LÚA IR 50404 VÀ JASMINE 85. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 61. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Công Hà, Lê Thị Hồng Cúc, Lê Nguyễn Đoan Duy. 2013. CHẾ BIẾN NƯỚC QUÁCH THANH TRÙNG CÓ SỬ DỤNG ENZYME PECTINASE TRONG TRÍCH LY DỊCH QUẢ. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 71. (Đã xuất bản)
34.  Phạm Thị Hữu Hạnh, Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Công Hà. 2013. PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỘNG VỀ VI KHUẨN ƯA MUỐI, ACID LACTIC TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MEN MẮM CÁ LÓC PHI LÊ. Báo cáo khoa học. 1. 190. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Công Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy, Lê Trung Tín. 2013. KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH DỊCH TRÍCH ENZYME AMYLASE VÀ PROTEASE THÔ SINH TỔNG HỢP TỪ ASPERGILLUS ORYZAE. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 74. (Đã xuất bản)
36.  Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Công Hà. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP XỬ LÍ BẰNG ACID LACTIC VÀ NƯỚC NÓNG ĐẾN ESCHERICHIA COLI VÀ LISTERIA MÔNCYTOGENES TRÊN FILET CÁ TRA. Tạp chí khoa học và công nghệ. 51. 201. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Công Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy, Phạm Thị Hữu Hạnh. 2013. KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỘNG HỆ ENZYME PROTEASE VÀ PROTEIN HÒA TAN TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MAN MẮM CÁ LÓC PHI LÊ. Tạp chí khoa học và công nghệ. 51. 171. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Công Hà, Tạ Khương Duy, Lê Nguyễn Đoan Duy. 2013. CHẾ BIẾN RƯỢU VANG QUÁCH VÀ CẢI THIỆN ĐỘ TRONG SẢN PHẨM BẰNG ENZYME PECTINASE. HT công nghệ sinh học vùng ĐBSCL. 1. 67. (Đã xuất bản)
39.  Komkhae Pilasobut, Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Công Hà. 2013. XÁC ĐỊNH VI KHUẨN LATIC SINH RA BACTERIOCIN PHÂN LẬP TỪ SẢN PHẨM NEM CHUA Ở ĐBSCL, VN. Báo cáo khoa học. 1. 294. (Đã xuất bản)
40.  Nguyễn Công Hà, Trịnh Thị Anh Tâm, Trần Ngọc Điển, Nguyễn Hoài Thanh, Lê Nguyễn Đoan Duy. 2013. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRÍCH LI DỊCH QUẢ BẰNG ENZYME ĐỐI VỚI HẠ CHÂU. Tạp chí khoa học và công nghệ. 51. 177. (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Công Hà. 2012. NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP …. CAAB 2012. 1. 10. (Đã xuất bản)
42.  Nguyễn Công Hà. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ …. Nông nghiệp & PTNT. 1. 11. (Đã xuất bản)
43.  Nguyễn Công Hà. 2012. NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH …. CAAB 2012. 1. 1. (Đã xuất bản)
44.  Nguyễn Công Hà. 2012. NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP PROTEASE …. CAAB 2012. 1. 20. (Đã xuất bản)
45.  Nguyễn Công Hà. 2012. NGHIÊN CỨU HIỆU SUẤT TRÍCH LY …. CAAB 2012. 1. 28. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Công Hà. 2012. KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH TỰ PHÂN …. CAAB 2012. 1. 35. (Đã xuất bản)
47.  HA THI THUY VY, TRAN THI HONG CHUC, Phan Nguyễn Trang, Nguyễn Công Hà. 2011. ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM ENZYME TRONG GIAI ĐOẠN ĐƯỜNG HÓA CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU NẾP THAN. Tuyển tập Hội nghị CNSH Toàn quốc, Khu vực phía Nam 2009. . (Đã xuất bản)
48.  NGUYEN MINH HIEN, PHAM KIM NHU, Nguyễn Minh Trang, Nguyễn Công Hà. 2011. NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NARINGIN TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯỢU BƯỞI. Tuyển tập Hội nghị CNSH Toàn quốc, Khu vực phía Nam 2009. . (Đã xuất bản)
49.  DO THANH TUNG, NGUYEN TRUNG HIEU, DINH NGOC THUY, Nguyễn Công Hà. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA PROTEASE VÀO GIAI ĐOẠN ƯỚP MUỐI CỦA QUY TRÌNH LÀM NẤM CÁ LÓC PHI LÊ. Tuyển tập Hội nghị CNSH Toàn quốc, Khu vực phía Nam 2009. . (Đã xuất bản)
50.  Tống Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Công Hà, Nguyễn Thị Hồng Sương. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA TÁC NHÂN SÁT TRÙNG ĐẾN SỰ GIẢM MẬT SỐ VI SINH VẬT TRÊN RAU MÁ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 83-91. (Đã xuất bản)