BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC KHOA Giới tính: Nam
Email: duckhoa@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Tin học ứng dụng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng (Desktop, Web, Mobile) với .Net Core
Đại học Cần Thơ 2021 X  
2 Microsoft Access; TT. MS Access (Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access)
978-604-919-902-8   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Đức Khoa, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Minh Tân, Phạm Thị Trúc Phương, Lương Hoàng Hướng, Simona Niculescu, Trần Công Nghị, Nguyễn Minh Kỳ. 2020. DISCOVERED CHANGES IN RICE OCCUPATION WITH SATELLITE IMAGES BASED ON RANDOM FOREST APPROACH. ICMLSC 2020: Proceedings of the 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing. 0. 86-97. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Đức Khoa, Huỳnh Xuân Hiệp. 2019. COASTLINE EROSION AND ACCRETION DISCOVERING. @2019 - Hội thảo quốc gia lần thứ XXII – Một số vấn đề chọn lọc của CNTT & TT. 28-29/6/2019. 60-64. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Hồng Nguyên, Nguyễn Đức Khoa, Nguyễn Thị Thùy Linh, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Quang Trí. 2019. A CELLULAR AUTOMATA APPROACH TO SIMULATE THE DIFFUSION OF ANTIBIOTIC RESIDUES ON THE SURFACE OF A RIVER. The 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing (ACM ICMLSC 2019). . 154-159. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Đức Khoa, Trương Minh Thái, Võ Huỳnh Trâm, Phạm Thị Trúc Phương. 2019. DISSOLVED OXYGEN SIMULATION OF CATFISH POND WITH CELLULAR AUTOMATA. KSE2019 - The 11th IEEE international conference on knowledge and systems engineering. . 98-107. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Đức Khoa. 2013. SO KHỚP CHUỖI DỮ LIỆU TUẦN TỰ THEO THỞI GIAN. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 231. (Đã xuất bản)