BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN VĂN LÝ Giới tính: Nam
Email: tvly@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Khảo sát dữ liệu hiếm và sự kiện hiếm qua số lượng lớn dữ liệu mô phỏng 2020 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu hàm mật độ chỉ số sáng tại Thành phố Cần Thơ bằng dữ liệu mô phỏng từ mô hình HMM 2015 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Xác suất nâng cao
978-604-919-789-5   X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Văn Lý. 2016. STOCHASTIC MODELING FOR DAILY CLEARNESS INDEX SEQUENCE IN CAN THO CITY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 90-99. (Đã xuất bản)
2.  Trần Văn Lý, Richard EMILION, Romain ABRAHAM. 2013. HIDDEN MARKOV MODEL (HMM) AND STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATION (SDE) OF SOLAR RADIATION SEQUENCES. Xth International Conference on Gravitation, Astrophysics and Cosmology; Quy Nhon - Viet Nam, December 15-21, 2011.. . 66-67. (Đã xuất bản)
3.  Trần Văn Lý. 2013. STOCHASTIC MODELLING FOR CLEARNESS INDEX SEQUENCES : ESTIMATION AND PREDICTION. International Conference Statistics and its Interactions with Other Disciplines, 5-7 June 2013, HCM City, Vietnam. . 18. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Văn Lý, Bùi Phong Quy, Nguyễn Lê Phúc Anh, Trang Thị Hiền, Phan Thị Mỹ Tiên. 2022. PHÂN TÍCH TIN CẬY ĐỐI VỚI CHUỖI DỮ LIỆU MÔ PHỎNG CÓ TÍNH LẶP VÀ TÍNH CHU KỲ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 106-112. (Đã xuất bản)
2.  Trần Văn Lý, Nguyễn Tử Thịnh, Nguyễn Dương Thanh Phú, Trà Đức Phô, Trần Văn Trọng. 2020. SỬ DỤNG THUẬT TOÁN ENTROPY CHÉO VÀ CHỌN MẪU GIBBS ĐỂ ƯỚC LƯỢNG XÁC SUẤT SỰ KIỆN HIẾM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 46-53. (Đã xuất bản)
3.  Trần Văn Lý, Lê Thị Mỹ Xuân, Đặng Hoàng Tâm, Nguyễn Thị Tú Anh, Trần Văn Trọng. 2019. SỬ DỤNG MÔ HÌNH MARKOV ẨN ĐỂ PHÂN TÍCH SỰ CHUYỂN ĐỔI TRẠNG THÁI NGẪU NHIÊN CỦA QUÁ TRÌNH GIÁ CỔ PHIỂU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 51-56. (Đã xuất bản)
4.  Trần Văn Lý, Lê Thị Hải Yến, Lâm Quốc Toàn, Bùi Minh Trung, Trần Kim Yến, Nguyễn Huyền Trang. 2016. PHÂN TÍCH HỒI QUY XU THẾ VÀ MỘT ÁP DỤNG THÚ VỊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 118-125. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Trần Văn Lý