BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRẦN VĂN LÝ Giới tính: Nam
Email: tvly@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Tối ưu và nghiên cứu sử dụng các trường hợp mô phỏng để thử nghiệm cho các hệ thống hỗ trợ lái xe 2020 Đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm
2 Tối ưu mô phỏng thử nghiệm cho các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến bằng phương pháp Monte Carlo và lấy mẫu Gibbs 2019 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Xác suất nâng cao
978-604-919-789-5   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Trần Văn Lý. 2016. STOCHASTIC MODELING FOR DAILY CLEARNESS INDEX SEQUENCE IN CAN THO CITY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 02. 90-99. (Đã xuất bản)
2.  Trần Văn Lý, Richard EMILION, Romain ABRAHAM. 2013. HIDDEN MARKOV MODEL (HMM) AND STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATION (SDE) OF SOLAR RADIATION SEQUENCES. Xth International Conference on Gravitation, Astrophysics and Cosmology; Quy Nhon - Viet Nam, December 15-21, 2011.. . 66-67. (Đã xuất bản)
3.  Trần Văn Lý. 2013. STOCHASTIC MODELLING FOR CLEARNESS INDEX SEQUENCES : ESTIMATION AND PREDICTION. International Conference Statistics and its Interactions with Other Disciplines, 5-7 June 2013, HCM City, Vietnam. . 18. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Văn Lý, Nguyễn Tử Thịnh, Nguyễn Dương Thanh Phú, Trà Đức Phô, Trần Văn Trọng. 2020. SỬ DỤNG THUẬT TOÁN ENTROPY CHÉO VÀ CHỌN MẪU GIBBS ĐỂ ƯỚC LƯỢNG XÁC SUẤT SỰ KIỆN HIẾM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 46-53. (Đã xuất bản)
2.  Trần Văn Lý, Lê Thị Mỹ Xuân, Đặng Hoàng Tâm, Nguyễn Thị Tú Anh, Trần Văn Trọng. 2019. SỬ DỤNG MÔ HÌNH MARKOV ẨN ĐỂ PHÂN TÍCH SỰ CHUYỂN ĐỔI TRẠNG THÁI NGẪU NHIÊN CỦA QUÁ TRÌNH GIÁ CỔ PHIỂU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 51-56. (Đã xuất bản)
3.  Trần Văn Lý, Lê Thị Hải Yến, Lâm Quốc Toàn, Bùi Minh Trung, Trần Kim Yến, Nguyễn Huyền Trang. 2016. PHÂN TÍCH HỒI QUY XU THẾ VÀ MỘT ÁP DỤNG THÚ VỊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 118-125. (Đã xuất bản)