BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐẶNG HOÀNG TÂM Giới tính: Nam
Email: dhtam@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Toán cao cấp B
  X
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lê Thanh Tùng, Đặng Hoàng Tâm. 2022. NECESSARY AND SUFFICIENT OPTIMALITY CONDITIONS FOR SEMI-INFINITE PROGRAMMING WITH MULTIPLE FUZZY-VALUED OBJECTIVE FUNCTIONS. Statistics, Optimization & Information Computing. 10. 410-425. (Đã xuất bản)
2.  Lê Thanh Tùng, Đặng Hoàng Tâm. 2022. OPTIMALITY CONDITIONS AND DUALITY FOR CONTINUOUS-TIME PROGRAMMING WITH MULTIPLE INTERVAL-VALUED OBJECTIVE FUNCTIONS. Computational and Applied Mathematics. 41. 347. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Thanh Tùng, Đặng Hoàng Tâm. 2021. HOMEOMORPHIC OPTIMALITY CONDITIONS AND DUALITY FOR SEMI-INFINITE PROGRAMMING ON SMOOTH MANIFOLDS. Journal of Nonlinear Functional Analysis. 2021. 1-18. (Đã xuất bản)
2.  Lê Thanh Tùng, Đặng Hoàng Tâm. 2021. OPTIMALITY CONDITIONS AND DUALITY FOR MULTIOBJECTIVE SEMI-INFINITE PROGRAMMING ON HADAMARD MANIFOLDS. Bulletin of the Iranian Mathematical Society. 2021. (Đã xuất bản)
3.  Trần Văn Lý, Lê Thị Mỹ Xuân, Đặng Hoàng Tâm, Nguyễn Thị Tú Anh, Trần Văn Trọng. 2019. SỬ DỤNG MÔ HÌNH MARKOV ẨN ĐỂ PHÂN TÍCH SỰ CHUYỂN ĐỔI TRẠNG THÁI NGẪU NHIÊN CỦA QUÁ TRÌNH GIÁ CỔ PHIỂU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 51-56. (Đã xuất bản)
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Đặng Hoàng Tâm