BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐẶNG HOÀNG TÂM Giới tính: Nam
Email: dhtam@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Toán cao cấp B
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trần Văn Lý, Lê Thị Mỹ Xuân, Đặng Hoàng Tâm, Nguyễn Thị Tú Anh, Trần Văn Trọng. 2019. SỬ DỤNG MÔ HÌNH MARKOV ẨN ĐỂ PHÂN TÍCH SỰ CHUYỂN ĐỔI TRẠNG THÁI NGẪU NHIÊN CỦA QUÁ TRÌNH GIÁ CỔ PHIỂU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 6. 51-56. (Đã xuất bản)