BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HỢP Giới tính: Nam
Email: nvhop@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Vật lý học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Hoàng Ngọc Long, Nguyễn Văn Hợp, A. E. Cárcamo Hernández, Nguyen Huy Thao, Lê Thọ Huệ. 2019. SOME PHENOMENOLOGICAL ASPECTS OF THE 3-3-1 MODEL WITH THE CÁRCAMO-KOVALENKO-SCHMIDT MECHANISM. Physical Review D. 100. 1-21. (Đã xuất bản)
2.  Hoàng Ngọc Long, Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Thị Thu vân, Lê Thọ Huệ. 2019. CONSTRAINING HEAVY NEUTRAL GAUGE BOSON Z' IN THE 3-3-1 MODELS BY WEAK CHARGE DATA OF CESIUM AND PROTON. Nuclear Physics B. 943. 1-26. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Hợp, Tran Dinh Tham, Nguyen Huy Thao. 2017. NUMERICAL COMPARISON OF PASSARINO-VELTMAN FUNCTIONS IN ANALYTIC FORMS WITH LOOPTOOLS' ONES FOR BOSON DECAYS. Journal of Science. 50. 46-56. (Đã xuất bản)