BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH TIÊN Giới tính: Nam
Email: nttien@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Vật lý học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Vật lý nguyên tử; vật lý phân tử và vật lý hóa học (vật lý các nguyên tử và các phân tử bao gồm va chạm , tương tác bức xạ, cộng hưởng từ; hiệu ứng Moessabauer) 
Vật lý các chất cô đặc (bao gồm cả vật lý chất rắn; siêu dẫn) 
Quang học (bao gồm cả lade quang học và lade lượng tử) 
Khoa học vật lý khác 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu tính chất điện tử và vận chuyển điện tử của các vật liệu cấu trúc nano ngũ giác 2022 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu tính chất điện tử và vận chuyển điện tử của penta-graphene nanoribbon 2021 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu các đặc tính vật lý quan trọng của hệ thấp chiều tạo bởi vật liệu Graphene và vật liệu tựa Graphene bằng phương pháp nguyên lý ban đầu 2020 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
4 Nghiên cứu độ linh động điện tử hai chiều đa vùng con và phổ hấp thụ quang trong các cấu trúc dị chất bán dẫn dựa trên các vật liệu phân cực điện 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu hiện tượng hấp thụ quang giữa các vùng con trong các cấu trúc nano bán dẫn 2 chiều (Intersubband Optical Absorption in Two-Dimensional Semiconductor  Nano-structures) 2013 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
6 B2010-16-167; Nghiên cứu một số hiệu ứng vật lý liên quan đến vận chuyển của hệ hạt tải điện hai chiều trong cấu trúc nano bán dẫn trên nền vật liệu oxit kẽm và hợp kim oxit kẽm 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Võ Văn Ớn, Nguyễn Thành Tiên, Lê Nhật Thanh. 2020. THE ELECTRONIC PROPERTIES AND ELECTRON TRANSPORT OF SAWTOOTH PENTA-GRAPHENE NANORIBBON UNDER UNIAXIAL STRAIN: AB-INITIO STUDY. PHILOSOPHICAL MAGAZINE. 100. 1834–1848. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thành Tiên, Phạm Thị Bích Thảo, Rajeev Ahuja, Vo Trung Phuc. 2020. INFLENCE OF EDGE TERMINATION ON THE ELECTRONIC AND TRANSPORT PROPERTIES OF SAWTOOTH PENTA-GRAPHENE NANORIBBONS. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 146. 109528. (Đã xuất bản)
3.  Trần Yến Mi, Nguyễn Thành Tiên, Đặng Minh Triết. 2020. ADSORPTION OF GAS MOLECULES ON PENTA-GRAPHENE NANORIBBON AND ITS IMPLICATION FOR NANOSCALE GAS SENSOR. Physics Open. 2. 100014. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Thành Tiên, Yu-Huang Chiu, Ming-Fa Lin, Tran Ngoc Thanh Thuy. 2019. ESSENTIAL PROPERTIES OF FLUORINATED GRAPHENE AND GRAPHENE NANORIBBONS. Jenny Stanford Publishing. 9814800414. 47-73. (Đã xuất bản)
5.  Lê Thị Cẩm Tuyên, Nguyễn Thành Tiên, Sheng-Rui Jian, Lê Hữu Phước. 2019. NANOMECHANICAL AND MATERIAL PROPERTIES OF FLUORINE-DOPED TIN OXIDE THIN FILMS PREPARED BY ULTRASONIC SPRAY PYROLYSIS: EFFECTS OF F-DOPING. materials. 12. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thành Tiên, Phạm Thị Bích Thảo, Rajeev Ahuja, Vo Trung Phuc. 2019. ELECTRONIC AND TRANSPORT FEATURES OF SAWTOOTH PENTA-GRAPHENE NANORIBBONS VIA SUBSTITUTIONAL DOPING. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 114. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thành Tiên, Trần Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Văn Út, Bui Thai Hoc, Nguyễn Duy Khánh. 2019. ELECTRONIC TRANSPORT IN THE V - SHAPED EDGE DISTORTED ZIGZAG GRAPHENE NANORIBBONS WITH SUBSTITUTIONAL DOPING. Advances in Condensed Matter Physics. 4715953. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thành Tiên, Rajeev Ahuja, Vo Trung Phuc. 2018. TUNING ELECTRONIC TRANSPORT PROPERTIES OF ZIGZAG GRAPHENE NANORIBBONS WITH SILICON DOPING AND PHOSPHORUS PASSIVATION. AIP ADVANCES. 8. 085123(1)-085123(12). (Đã xuất bản)
9.  Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Thành Tiên, Nguyen Nhut Tuan Hung, Tieu Tin Nguyen. 2018. POLAR CHARGES EFFECT ON MULTISUBBAND ELECTRON MOBILITY IN THE SEMIPARABOLIC QUANTUM WELLS BASED ON ALN/ALGAN/ALN. Journal of Physics: Conference Series. 1034. 012007. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thành Tiên, Lê Tuấn, Nguyễn Văn Út, Bui Thai Hoc. 2018. TUNING ELECTRONIC TRANSPORT PROPERTIES OF ZIGZAG GRAPHENE NANORIBBONS WITH STONE-WALES DEFECT. Communications in Physics. 28. 203-216. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thành Tiên, Phạm Thị Bích Thảo, Tieu Tin Nguyen, Nguyen Nhut Tuan Hung. 2017. LINEAR INTERSUBBAND OPTICAL ABSORPTION IN THE SEMIPARABOLIC QUANTUM WELLS BASED ON ALN/ALGAN/ALN UNDER A UNIFORM ELECTRIC FIELD. Physica B. 519. 63-68. (Đã xuất bản)
12.  Lê Hữu Phước, Nguyễn Thành Tiên, Phan Huynh Anh Thu, Nguyen Nhat Quyen, Truong Huynh Ngoc Han. 2017. MAGNETOTRANSPORT PROPERTIES OF F-DOPED SNO2 THIN FILMS: EFFECTS OF POST-ANNEALING TEMPERATURE. Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 10, Huế, tháng 10/2017. Q1. 351-354. (Đã xuất bản)
13.  Dinh Nhu Thao, Nguyễn Thành Tiên, Huynh Ngoc Toan, Doan Nhat Quang. 2016. ONE-SAMPLE BASED SINGLE-VALUED ESTIMATION OF THE INTERFACE PROFILE FROM INTERSUBBAND INTEGRATED ABSORPTION INTENSITY DATA. Journal of the Physical Society of Japan. 85. 074603. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thành Tiên, Phạm Thị Bích Thảo, Doan Nhat Quang, Dinh Nhu Thao. 2016. KEY SCATTERING MECHANISMS LIMITING THE LATERAL TRANSPORT IN A MODULATION-DOPED POLAR HETEROJUNCTION. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. 119. 214304. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Thành Tiên, Pham Van Tuan, Nguyễn Thị Thúy Nhi. 2015. POLAR CHARGES EFFECT ON THE ELECTRON MOBILITY IN THE SEMI-PARABOLIC QUANTUM WELLS BASED ON POLARIZATION MATERIALS. The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application, November, Vung Tau, Vietnam. . 306-309. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thành Tiên, Dinh Nhu Thao, Doan Nhat Quang, Phạm Thị Bích Thảo. 2015. ELECTRON DISTRIBUTION IN POLAR HETEROJUNCTIONS WITHIN A REALISTIC MODEL. Physica B. 479. 62. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thành Tiên, Phạm Thị Bích Thảo, Lê Tuấn. 2014. A NOVEL APPROACH TO THE EVALUATION OF THE INTERFACE ROUGHNESS SCATTERING FORM FACTOR IN INTERSUBBAND TRANSITIONS. Journal of the Korean Physical Society. 11. 1713-1720. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thành Tiên, Phạm Thị Bích Thảo, Phạm Thị Thúy Oanh. 2014. EFFECT OF THE POLARIZATION CHARGES AT THE INTERFACES OF THE ALGAN/GAN QUANTUMWELLS ON THE OPTICAL ABSORPTION. The 8th International Conference on Photonics and Applications, Da nang, Vietnam (12-16/08/2014). . 238. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phạm Thị Bích Thảo, Trần Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Thành Tiên. 2020. NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH ĐIỆN TỬ VÀ TÍNH CHẤT VẬN CHUYỂN ĐIỆN TỬ CỦA PENTA-GRAPHENE NANORIBBON DẠNG BIÊN RĂNG CƯA ĐƯỢC PHA TẠP CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM III. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 157-166. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thành Tiên, Võ Văn Ớn, Nguyễn Thị Pha, Le Võ Phương Thuận. 2020. NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG HẤP PHỤ PHÂN TỬ KHÍ TRÊN BIÊN DÃY NANO PENTA-GRAPHENE DẠNG RĂNG CƯA PHA TẠP NITROGEN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3. 29-37. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thành Tiên, Trần Yến Mi, Le Võ Phương Thuận. 2020. NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG HẤP PHỤ PHÂN TỬ KHÍ TRÊN DÃY NANO PENTA-GRAPHENE DẠNG RĂNG CƯA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 2. 21-29. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Thành Tiên, Ming -Fa Lin, Trần Thị Thanh Thủy. 2018. DIVERSE ELECTRONIC AND MAGNETIC PROPERTIES OF CHLORINATION-RELATED GRAPHENE NANORIBBONS. Scientific Report. 8. 17859. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thành Tiên, Võ Khương Điền, Lại Thị Hồng Yến, Huỳnh Thị Mỹ Duyên. 2017. TÍNH CHẤT ĐIỆN TỬ CỦA CẤU TRÚC SIÊU MẠNG DỰA TRÊN DÃY DỊ CHẤT ZNO/GAN KIỂU ARMCHAIR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 22-28. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thành Tiên, Phạm Thanh Dũng. 2016. MÔ PHỎNG TRẠNG THÁI ĐIỆN TỬ VÀ PHỔ HẤP THỤ CỦA CÁC CHẤM LƯỢNG TỬ CÓ HÌNH DẠNG KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 98-106. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thành Tiên, Dinh Nhu Thao, Huynh Ngọc Toàn. 2015. ESTIMATION OF THE CORRELATION LENGTH OF INTERFACE ROUGHNESS BASED ON DATA ABOUT THE INTERGRATED ABSORPTION INTENSITY DUE TO INTERSUBBAND OPTICAL TRANSITION. Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 9, Thành Phố HCM, tháng 11/2015. . 263-266. (Đã xuất bản)
8.  Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Thành Tiên, Nguyễn Duy Khánh. 2015. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA EXCITON TRONG GIẾNG LƯỢNG TỬ PARABOL ALGAAS/GAAS/ALGAAS DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG ĐỀU ÁP THEO HƯỚNG NUÔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 39. 9-16. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thành Tiên, Phạm Thị Bích Thảo, Phạm Hải Dương, Nguyễn Duy Khánh. 2015. PHÂN BỐ KHÍ ĐIỆN TỬ GIẢ HAI CHIỀU TRONG GIẾNG LƯỢNG TỬ BÁN PARABOL PHÂN CỰC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 37. 90-96. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thành Tiên, Trần Hồng Nghĩa. 2014. MÔ PHỎNG TRANSISTOR HIỆU ỨNG TRƯỜNG DÂY NANO KẼM OXIT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 20-25. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thành Tiên, Lê Thị Thu Vân, Đặng Minh Thứ. 2013. ĐỘ RỘNG VẠCH PHỔ HẤP THỤ TẠO BỞI CẤU TRÚC GIẾNG LƯỢNG TỬ ALGAAS/GAAS/ALGAAS PHA TẠP ĐIỀU BIẾN DO TÁN XẠ NHÁM BỀ MẶT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 95-102. (Đã xuất bản)
12.  Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Thành Tiên. 2013. MỘT TIẾP CẬN MỚI ĐỂ TÍNH THÙA SỐ ĐẶC TRƯNG TÁN XẠ NHÁM BỀ MẶT. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 102. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Thành Tiên, Phạm Thị Thúy Oanh. 2013. MỘT TIẾP CẬN MỚI ĐỂ TÍNH THÙA SỐ ĐẶC TRƯNG TÁN XẠ NHÁM BỀ MẶT. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 93. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thành Tiên, DINH NHU THAO. 2012. THE KEY SCATTERING MECHANISMS IN A POLAR MODULATION DOPED HETEROSTRUCTURE AT LOW TEMPERATURE.  Extended abstracts of fourth international symposium on atomically controlled fabrication technology. . (Đã xuất bản)
15.  LE TUAN, Nguyễn Thành Tiên. 2012. ELECTRON SCATTERING DUE TO POLARIZATION CHARGES BOUND ON A ROUGH INTERFACE IN ZNO/ZN(1-X)MGXO HETEROSTRUCTURES.  Proceedings the 5th South East Asian technical university consortium (seatuc) Symposium. . (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Thành Tiên, Nguyễn Thị Kim Ngân, Đặng Hoàng Phượng. 2012. ĐỘ LINH ĐỘNG CỦA KHÍ ĐIỆN TỬ HAI CHIỀU TỒN TẠI TRONG MGZNO/ZNO CÓ CÁC CẤU HÌNH TẠP KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 131-139. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Thành Tiên, DINH NHU THAO, LE TUAN. 2011. CONFINING POTENTIALS AND THE DISTRIBUTIONS OF THE ELECTRON GAS IN QUANTUM WELLS BASED ON ZNO/MGZNO SINGLE HETEROSTRUCTURE AT THE LOW TEMPERATURE. The first academic conference on natural science for Master Ph.D Students From Cambonia - Laos - Vietnam 23-27 March 2010. Vientiane, Lao PDR. . (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Thành Tiên. 2011. INDIVIDUAL DEDUCTION OF TWO ROUGHNESS PARAMETERS …. Proc Natl Conf Theor Phys. 36. 1. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Thành Tiên. 2011. ELECTRON DISTRIBUTION IN ALGAN/GAN MODULATION-DOPED HETEROSTRUCTURES. Proc Natl Conf Theor Phys. 36. 212. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thành Tiên, Trần Yến Mi. 2010. THẾ GIAM CẦM VÀ PHÂN BỐ KHÍ ĐIỆN TỬ TRONG CẤU TRÚC DỊ CHẤT ĐƠN DỰA TRÊN NỀN OXIT KẼM VÀ HỢP KIM CỦA NÓ Ở NHIỆT ĐỘ THẤP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 7-14. (Đã xuất bản)
21.  VU NGOC TUOC, Nguyễn Thành Tiên. 2008. LOW TEMPERATURE MOBILITY OF HOLES IN SI/SIGE P-CHANNEL HETEROSTRUCTURE USING MULTIPLE SCATTERING. Communication in Phyics. . (Đã xuất bản)