BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGÔ THANH PHONG Giới tính: Nam
Email: ngophong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Sinh học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu qui trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm gồm 2 chủng vi sinh cố định đạm Burkholderia vietnamiensis (KG1 và CT1) trên cây lúa. 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 B2009-16-119; Phân lập, nhận diện và tuyển chọn vi khuẩn cố định đạm bón cho cây lúa cao sản 2010 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Cao Ngọc Điệp, Trần Vũ Phương, Ngô Thanh Phong, Đào Thị Minh Châu. 2017. ANALYSIS OF BACTERIAL DIVERSITY IN SPONGES COLLECTED FROM HA TIEN SEA, KIEN GIANG, VIETNAM AND THE ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF THEIR SECONDARY METABOLITES. World J. of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 6(1). 116-128. (Đã xuất bản)
2.  Cao Ngọc Điệp, Ngô Thanh Phong, Hồ Thanh Tâm, Đào Thị Minh Châu. 2016. PHYLOGENETIC DIVERSITY OF CULTURABLE FUNGI ASSOCIATED WITH SPONGES LEUCOSOLENIA SP. AND HEXACTINOSA SP. IN HA TIEN SEA, KIEN GIANG, VIETNAM. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 12. 294-308. (Đã xuất bản)
3.  Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp, nguyễn Thanh Duyên. 2014. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF LIPID-DEGRADING BACTERIA IN WASTEWATER OF FOOD PROCESSING PLANTS AND RESTAURANTS IN CAN THO CITY, VIETNAM. American Journal of Life Sciences. 2(6). 382-388. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phạm Thị Bình Nguyên, Ngô Thanh Phong. 2020. ĐA DẠNG VI KHUẨN LAM Ở MỘT SỐ THỦY VỰC THUỘC TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Tự nhiên. 115-123. (Đã xuất bản)
2.  Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp, Phạm Thị Bình Nguyên. 2019. TUYỂN CHỌN VI KHUẨN ĐẤT VÙNG RỄ LÚA BURKHOLDERIA VIETNAMIENSIS CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM HỮU HIỆU TRÊN CÂY LÚA CAO SẢN OM4218 TRỒNG Ở NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU - CẦN THƠ. Hội thảo Khoa học Trường Đại học Trà Vinh. 1-2019. 42-48. (Đã xuất bản)
3.  Ngô Thanh Phong. 2018. TUYỂN CHỌN VI KHUẨN ĐẤT VÙNG RỄ LÚA BURKHOLDERIA VIETNAMIENSIS CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM HỮU HIỆU TRÊN CÂY LÚA CAO SẢN OM6976 TRỒNG Ở HÒN ĐẤT - KIÊN GIANG. Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học Toàn Quốc 2018. ISBN: 978-604-913-759-4. 749754. (Đã xuất bản)
4.  Ngô Thanh Phong. 2018. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM ĐẠM SINH HỌC BURKHOLDERIA VIETNAMIENSIS CT1 TRÊN GIỐNG LÚA CAO SẢN OM4218. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 6. 29-34. (Đã xuất bản)
5.  Ngô Thanh Phong, Trương Thượng Quyền, Phạm Thị Thủy. 2018. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THAY THẾ ĐẠM HÓA HỌC CỦA CHỦNG VI KHUẨN BURKHOLDERIA VIETNAMIENSIS KG1 VÀ CT1 TRÊN GIỐNG LÚA CAO SẢN OM2517. Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp. 2(1). 529-534. (Đã xuất bản)
6.  Ngô Thanh Phong. 2018. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM ĐẠM SINH HỌC BURKHOLDERIA VIETNAMIENSIS CT1 TRÊN GIỐNG LÚA CAO SẢN OM4218 TRỒNG TRONG CHẬU VÀ NGOÀI ĐỒNG. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 3+4. 89-96. (Đã xuất bản)
7.  Phạm Thị Thủy, Ngô Thanh Phong. 2018. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM BURKHOLDERIA VIETNAMIENSIS BV3 TRÊN GIỐNG LÚA OM6976 TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẤT PHÈN Ở HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 109-114. (Đã xuất bản)
8.  Ngô Thanh Phong. 2017. PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM BURKHOLDERIA SP. TỪ ĐẤT VÙNG RỄ LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TRÊN LÚA CAO SẢN (GIỐNG OM2517) TRỒNG Ở ĐẤT PHÙ SA NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU – CẦN THƠ. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 19. 12-18. (Đã xuất bản)
9.  Ngô Thanh Phong, Lê Hồng Phương, Lưu Yến Nhi. 2017. THÀNH PHẦN LOÀI TẢO MẮT (EUGLENOPHYTA) Ở KHU BẢO TỒN SINH THÁI ĐỒNG THÁP MƯỜI - TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 93-103. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Hương Ly, Ngô Thanh Phong. 2016. THÀNH PHẦN LOÀI VI KHUẨN LAM (CYANOBACTERIA) Ở KHU BẢO TỒN SINH THÁI ĐỒNG THÁP MƯỜI, TỈNH TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 86-92. (Đã xuất bản)
11.  Ngô Thanh Phong. 2013. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CỐ ĐỊNH ĐẠM SINH HỌC CỦA DÒNG PSEUDOMONAS SP BT1 TRÊN CÂY LÚA CAO SẢN TRỒNG TRONG CHẬU. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5: 2013, p. 36-41. 5. 36. (Đã xuất bản)
12.  Ngô Thanh Phong. 2013. HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC LÁ CỦA MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT THÍCH NGHI KHÔ HẠN. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 183. (Đã xuất bản)
13.  Ngô Thanh Phong. 2013. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CỐ ĐỊNH ĐẠM SINH HỌC CỦA DÒNG PSEUDOMONAS. NN và PTNT. 212. 36. (Đã xuất bản)
14.  Ngô Thanh Phong. 2013. HIỆU QUẢ CỐ ĐỊNH ĐẠM SINH HỌC CỦA VI KHUẨN PSEUDÔMNAS STUTZERI VỚI CÂY LÚA CAO SẢN TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 150. (Đã xuất bản)
15.  Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp. 2013. PHÂN LẬP VÀ ĐẶC TÍNH VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TỪ ĐẤT VÙNG RỄ LÚA Ở ĐBSCL VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TRÊN GIỐNG OM2517. HN khoa học sinh học toàn quốc. 2. 479. (Đã xuất bản)
16.  Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp. 2013. XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ CỐ ĐỊNH ĐẠM SINH HỌC CỦA BURKHOLDERIA SP. KG1 VÀ PSEUDOMONAS SP. BT1 TRÊN CÂY LÚA CAO SẢN OM2517 TRỒNG NGOÀI ĐỒNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 26. 76-81. (Đã xuất bản)
17.  Ngô Thanh Phong. 2013. TÁC ĐỘNG CỦA TÁI CHUẨN HÓA LÊN MÔ HÌNH ĐỐI XỨNG THẾ HỆ S VÀ LEPTOGENESIS. Ứng dụng toán học. 1. 1. (Đã xuất bản)
18.  Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp. 2012. NHẬN DIỆN GEN MÃ HÓA ENZYME NITROGENASE NIF …. Công nghệ Sinh học. 10. 365. (Đã xuất bản)
19.  Ngô Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp. 2012. NHẬN DIỆN GEN MÃ HÓA ENZYME NITROGEN NIF …. Công nghệ Sinh học. 10. 365. (Đã xuất bản)
20.  Ngô Thanh Phong, Phan Kim Định, Cao Ngọc Điệp, Trần Thúy Huỳnh. 2011. XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ THAY THẾ PHÂN ĐẠM CỦA VI KHUẨN PSEUDOMONAS SP. BT1 VÀ BT2 VỚI CÂY LÚA CAO SẢN TRỒNG TRONG CHẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 92-99. (Đã xuất bản)
21.  Ngô Thanh Phong, Nguyễn Thị Minh Thư, Cao Ngọc Điệp. 2011. PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRONG ĐẤT VÙNG RỄ LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA TỈNH KIÊN GIANG. Công nghệ Sinh học. . (Đã xuất bản)
22.  Huỳnh Thu Hòa, Võ Văn Bé, Phan Kim Định, Nguyễn Thị Dơn, Ngô Thanh Phong, Bùi Tuấn Anh, . 2011. NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÙNG HÒN CHÔNG - HÀ TIÊN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 176-183. (Đã xuất bản)
23.  Huỳnh Thu Hòa, Bùi Tấn Anh, Ngô Thanh Phong. 2011. CÁC LOÀI RÙA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 167-175. (Đã xuất bản)