BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN TRÍ TUẤN Giới tính: Nam
Email: trituan@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Vật lý học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Quang học (bao gồm cả lade quang học và lade lượng tử) 
Vật liệu tiên tiến 
Các vật liệu nano (sản xuất và các tính chất) 
Hóa lý 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của bột huỳnh quang phát ánh sáng trắng trên cơ sở TiO2, ZnO và SnO2 pha tạp Eu và Mn 2021 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 B2008-16-86; Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang của màng mỏng oxit kim loại chứa các hạt nano tinh thể ZnS:TM, RE và ứng dụng làm linh kiện điện huỳnh quang. 2009 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  L.Q. DUONG, Nguyễn Trí Tuấn, DH Nguyen, NDT Kien, NN Ha, NV Du, N Tu, DQ Trung, PT Huy, N.V. QUANG. 2020. SYNTHESIS AND PHOTOLUMINESCENCE PROPERTIES OF DEEP-RED-EMITTING CAYALO4:CR3+ PHOSPHORS. Journal of Electronic Materials. 49. 7464-7471. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Trí Tuấn, Phương Đình Tâm, Phạm Thành Huy, Nguyễn Đức Trung Kiên, Nguyễn Duy Hùng, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Quang. 2019. DEEP RED EMITTING MGAL2O4:CR3+ PHOSPHOR FOR SOLID STATE LIGHTING. Journal of Electronics Materials. 48. 5891–5899. (Đã xuất bản)
3.  Nguyen Xuan Sang, Nguyễn Trí Tuấn, Nguyen Minh Quan, Trần Thanh Tùng, Nguyễn Hữu Tho. 2019. MECHANISM OF ENHANCED PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF CR-DOPED ZNO NANOPARTICLES REVEALED BY PHOTOLUMINESCENCE EMISSION AND ELECTRON SPIN RESONANCE. Semiconductor Science and Technology. 34. 025013. (Đã xuất bản)
4.  L.T.T. Viễn, Nguyễn Trí Tuấn, T.T. Phương, N.V. Quang, Anh-Tuan Duong, H. Van Bui, Đ.Q. Trung, P.T. Huy, Nguyễn Tư. 2019. FACILE SYNTHESIS OF SINGLE PHASEΑ-ZN2SIO4:MN2+ PHOSPHOR VIA HIGH-ENERGY PLANETARY BALL MILLING AND POST-ANNEALING METHOD. Journal of Luminescence. 215. 116612. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Trí Tuấn, Xuan Sang Nguyen, Le Hong Phuc, Luu Thi Lan Anh, Dusan Losic, Trần Thanh Tùng. 2019. ELECTROMIGRATION WITH ENHANCED GREEN EMISSION IN THE TITANIUM DIOXIDE NANOTUBE/GRAPHENE COMPOSITE. Current Applied Physics. 19. 1082–1087. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Trí Tuấn, Dirk Poelman, Katrien W. Meert, Philippe F. Smet, Nguyễn Thị Khôi, Phạm Thành Huy, Nguyễn Duy Hùng, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Quang. 2018. EXCITATION ENERGY DEPENDENCE OF THE LIFE TIME OF ORANGE EMISSION FROM MN-DOPED ZNS NANOCRYSTALS. Journal of Luminescence. 199. 39-44. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Trí Tuấn, Nguyen Thi Kim Lien, Nguyễn Duy Hùng. 2018. RED EMISSION OF SRAL2O4:MN4+ PHOSPHOR FOR WARM WHITE LIGHT-EMITTING DIODES. Journal of ELECTRONIC MATERIALS. 8. pp 4571–4578 |. (Đã xuất bản)
8.  N. Tu, Nguyễn Trí Tuấn, N. Saito, P.T. Huy, D.V. Nam, H.V. Bui, D.X. Viet, N. D. Dung, K. T. Nguyen, N. T. Lan, N. H. Dung. 2017. ENHANCED FERROMAGNETISM IN GRAPHITE-LIKE CARBON LAYER-COATED ZNO CRYSTALS. Journal of Alloys and Compounds. 695. 233-237. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Tư, Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Thị Khôi, Đỗ Vân Nam, Đỗ Quang Trung, Phạm Thành Huy. 2016. EFFECTS OF CARBON ON OPTICAL PROPERTIES OF ZNO POWDER. Journal of Luminescence. 174. 6-10. (Đã xuất bản)
10.  Đỗ Quang Trung, Nguyễn Trí Tuấn, Hoang Vu Chung, Phạm Hồng Dương, Phạm Thành Huy. 2014. ON THE ORIGIN OF GREEN EMISSION IN ZINC SULFIDE NANOWIRES PREPARED BY A THERMAL EVAPORATION METHOD. Journal of Luminescence. 153. 321-325. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Tư, Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Duy Cường, Nguyễn Đức Trung Kiên, Phạm Thành Huy, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Duy Hùng. 2014. NEAR-INFRARED EMISSION FROM ZNO NANORODS GROWN BY THERMAL EVAPORATION. Journal of Luminescence. 156. 199-204. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Đức Trung Kiên, Nguyễn Duy Hùng, Phạm Thành Huy. 2013. LIFETIME SHORTENING IN COPPER DOPED ZINC SULPHIDE NANOCRYSTALS. The 7 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHOTONICS & APPLICATIONS (ICPA-7), 26-29 November 2012. Ho Chi Minh city, Vietnam. . 719-723. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phan Thi Phuong, Nguyễn Trí Tuấn, Tống Thị Hảo Tâm, Trần Mạnh Trung, Nguyễn Văn Du, Phạm Thành Huy, Nguyễn Tư, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Quang. 2019. CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA BỘT ZNAL2O4 PHA TẠP CR3+ VÀ MN4+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA. Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ XI, đại học quy Nhơn, 02-04/11/2019. . 816-821. (Đã xuất bản)
2.  L.T.T. Viễn, Nguyễn Trí Tuấn, N.V. Quang, N.T Khoi, P.T. Huy, N. Tu. 2017. KHẢO SÁT TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP ZNO-SNO2 CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGHIỀN BI HÀNH TINH NĂNG LƯỢNG CAO. HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 10 TP. Huế, 19-21/10/2017. . 588-593. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Trí Tuấn, Trần Mạnh Trung, Phạm Thành Huy, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Tư, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Thị Huyền. 2017. TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT HUỲNH QUANG CATOT CỦA THANH MICRO-NANO ZNS/ZNO. Hội nghị về vật liệu và công nghệ nano Tiên tiến-WANN2017-ĐH Bách Khoa Hà Nội, từ 14-15/8/2017. . 118-122. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Duy Hùng. 2017. LUMINESCENCE OF CR DOPED MGAL2O4 PREPARED BY THE CO-PRECIPITATION METHOD. Hội nghị về Vật liệu và Công nghệ Tiên tiến, Tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ 14-15/8/2017. 1. 394-398. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Trí Tuấn, Ngô Trần Phương Vy, Huỳnh Minh Nhật, Nguyễn Duy Hùng. 2017. BOT HUYNH QUANG SRAL2O4: MN CHE TAO BANG PHUONG PHAP DONG KET TUA. Hội nghị về Vật liệu và Công nghệ Tiên tiến, Tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ 14-15/8/2017. . 129-133. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Trí Tuấn, Trần Thị Kim Nguyệt, Phạm Thành Huy, Nguyễn Tư, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Quang. 2017. KHẢO SÁT TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU BAMGAL10O17:(X%MN4+;X%MG2+) CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGHIỀN BI HÀNH TINH NĂNG LƯỢNG CAO KẾT HỢP VỚI Ủ NHIỆT TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ. Hội nghị về vật liệu và công nghệ nano Tiên tiến-WANN2017-ĐH Bách Khoa Hà Nội, từ 14-15/8/2017. . 108-112. (Đã xuất bản)
7.  N.V. Quang, Nguyễn Trí Tuấn, L.T.T. Viễn, N.D. Hùng, Đ.Q. Trung, N.L. Thi, T.T.H. Tâm, P.T.L. Hương, P.T. Huy, N. Tu. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ NỒNG ĐỘ PHA TẠP EU3+ ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU ALPO4:EU3+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA. HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 10 TP. Huế, 19-21/10/2017. . 613-616. (Đã xuất bản)
8.  Lê Thị Thúy, Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Văn Du, Phạm Thành Huy, Nguyễn Duy Hùng, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Quang. 2017. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA BỘT HUỲNH QUANG ZNO PHA TẠP MN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA KẾT HỢP VỚI KHUẾCH TÁN NHIỆT. HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 10 TP. Huế, 19-21/10/2017. . 617-622. (Đã xuất bản)
9.  L.T.T. Viễn, Nguyễn Trí Tuấn, T.T. Phương, N.T Khoi, P.T. Huy, N. Tu. 2017. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU ZN2SIO4 KHÔNG PHA TẠP VÀ PHA TẠP MN2+ VÀ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGHIỀN BI HÀNH TINH NĂNG LƯỢNG CAO. HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 10 TP. Huế, 19-21/10/2017. . 594-598. (Đã xuất bản)
10.  L.T.T Vien, Nguyễn Trí Tuấn, P.T Huy, N.T Khoi, D.X Viet, N.D Hung, Nguyễn Tư. 2017. NEAR INFRARED-EMITTING ZN2SIO4 POWDERS PRODUCED BY HIGH-ENERGY PLANETARY BALL MILLING TECHNIQUE. Hội nghị về vật liệu và công nghệ nano Tiên tiến-WANN2017-ĐH Bách Khoa Hà Nội, từ 14-15/8/2017. . 82-87. (Đã xuất bản)
11.  Đỗ Quang Trung, Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Phạm Thành Huy, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Tư, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Huyền. 2017. PHÁT XẠ ÁNH SÁNG TRONG CẤU TRÚC DAI NANO ZNS/ZNO PHA TẠP MN. Hội nghị về vật liệu và công nghệ nano Tiên tiến-WANN2017-ĐH Bách Khoa Hà Nội, từ 14-15/8/2017. . 123-128. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Trọng Tuân, Vũ Thị Hằng. 2016. NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CẤU TRÚC CỦA QUE NANO ZNO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 42. 91-96. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Tư, Phạm Thành Huy, Nguyễn Duy Hùng, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Trí Tài. 2015. TỔNG HỢP THỦY NHIỆT VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA THANH NANO ZNO. Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 9-Tp.HCM-11/2015. . 481-484. (Đã xuất bản)
14.  Le My Loan Phung, Nguyễn Trí Tuấn, Nguyen Van Hoang, Tran Thi Thuy Dung, Tran Van Man. 2015. INVESTIGATION OF NANOSTRUCTURED LIMN2O4/CNTS COMPOSITE FOR HYBRID CAPACITORS APPLICATION. Tap chi hoa hoc. 4e153. (Đã xuất bản)
15.  Hoàng Như Vân, Nguyễn Trí Tuấn, Phạm Hùng Vượng, Nguyễn Thị Kim Liên, Phạm Thế Kiên, Nguyễn Tư, Phạm Thành Huy. 2015. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU SRS-EU2+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẢN ỨNG PHA RẮN. Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 9-Tp.HCM-11/2015. . 795-798. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Tư, Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Thị Khôi, Đoàn Minh Thuỷ, Nguyễn Duy Hùng, Phạm Thành Huy. 2015. PHÁT XẠ MÀU ĐỎ CỦA BỘT ZNO CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGHIỀN BI HÀNH TINH NĂNG LƯỢNG CAO. Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 9-Tp.HCM-11/2015. . 791-794. (Đã xuất bản)
17.  Đỗ Quang Trung, Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Tư, Nguyễn Duy Hùng, Phạm Thành Huy. 2015. TỔNG HỢP CÓ ĐIỀU KHIỂN VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA ĐAI NANO VÀ DÂY NANO ZNS. Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 9-Tp.HCM-11/2015. . 783-786. (Đã xuất bản)
18.  Trần Ngọc Đạt, Nguyễn Trí Tuấn, Lê Thị Thảo Viễn, Nguyễn Tư, Phạm Thành Huy. 2015. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT CÁC TÍNH CHẤT QUANG CỦA BỘT ZN2SIO4 PHA TẠP MN2+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGHIỀN BI HÀNH TINH NĂNG LƯỢNG CAOIO. Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 9-Tp.HCM-11/2015. . 799-802. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Hữu Minh Phú, Hồ Ngọc Tri Tân, Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Kim Chi, Lê Văn Nhạn, Nguyễn Trọng Tuân, Trịnh Xuân Anh. 2014. TỔNG HỢP HẠT NANO SIO2 TỪ TRO VỎ TRẤU BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 120-124. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Tư, Nguyễn Trí Tuấn, Đào Xuân Việt, Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Đức Dũng, Đỗ Quang Trung, Trịnh Xuân Anh, Phạm Thành Huy, Nguyễn Đức Chiến. 2014. TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU ZNO PHA TẠP CARBON ĐƯỢC CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGHIỀN BI HÀNH TINH NĂNG LƯỢNG CAO. Tạp Chí Hóa Học. 5A-52. 280-284. (Đã xuất bản)
21.  Đỗ Quang Trung, Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Tư, Phạm Thành Huy, Trần Ngọc Khiêm, Trịnh Xuân Anh, Nguyễn Duy Hùng. 2014. TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA DÂY NANO ZNS PHA TẠP MN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỐC BAY NHIỆT. Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 8-Thái Nguyên-11/2013. . 182-187. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Văn Nhạn, Nguyễn Trí Tài. 2013. CHẾ TẠO HÌNH CẦU NANO HIERARCHICAL ZNS BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỬ CÓ HỖ TRỢ VI SÓNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 93-98. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Tư, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Duy Hùng, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Trí Tuấn, Trịnh Xuân Anh, Đỗ Vân Nam, Phạm Thành Huy. 2013. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ OXY HÓA VÀ NỒNG ĐỘ MN PHA TẠP LÊN TÍNH CHẤT QUANG CỦA BỘT ZNO ĐƯỢC CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT THỦY PHÂN. Hội nghị Quang học, Quang phổ Toàn quốc lần thứ VII, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 26 - 29 tháng 11 năm 2012. . 706-712. (Đã xuất bản)
24.  Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Văn Đạt, Lê Văn Nhạn, Nguyễn Thị Phương Em . 2011. TỔNG HỢP THỦY NHIỆT VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA CÁC HẠT VI CẦU VÀ NANO HÌNH CẦU XỐP ZNS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19a. 1-6. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Trí Tuấn, Nguyễn Trọng Tuân, Lê Văn Nhạn, Đặng Long Quân, Nguyễn Thị Phương Em, Nguyễn Trí Tài, Đỗ Hoàng Đại. 2010. TỔNG HỢP HẠT NANO TINH THỂ ZNS PHA TẠP NI2+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 59-63. (Đã xuất bản)