BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THANH PHONG Giới tính: Nam
Email: thanhphong@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Vật lý học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Các hiện tượng vật lý ngoài Mô hình chuẩn dựa theo dữ liệu thực nghiệm 2021 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Vật lý mới trong các mô hình đối xứng thế hệ 2018 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Tran Dinh Tham, Nguyễn Thanh Phong, Lê Thọ Huệ. 2020. ANOMALOUS MAGNETIC DIPOLE MOMENT (G−2)Μ IN 3-3-1 MODEL WITH INVERSE SEESAW NEUTRINOS. Communication in Physics. 30. 221-230. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thanh Phong, Lê Thọ Huệ, Trương Trọng Thúc, Đặng Trung Sĩ. 2020. CP VIOLATIONS IN A PREDICTIVE A4 SYMMETRY MODEL. Progress of Theoretical and Experimental Physics. 2020. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thanh Phong, Lê Thọ Huệ, Lê Thị Thu Thủy, Trịnh Thị Hồng . 2018. DECAY OF STANDARD-MODEL-LIKE HIGGS BOSON H → Μ Τ IN A 3-3-1 MODEL WITH INVERSE SEESAW NEUTRINO MASSES. Physical Review D. 97. 073003. (Đã xuất bản)
4.  Lê Thọ Huệ, Nguyễn Thanh Phong, A. B. Arbuzov, Hoàng Ngọc Long, Đặng Trung Sĩ , Trịnh Thị Hồng . 2018. GENERAL ONE-LOOP FORMULAS FOR DECAY H→ZΓ. The European Physical Journal C. 78. 885. (Đã xuất bản)
5.  Lê Thọ Huệ, Nguyễn Thanh Phong, Trương Trọng Thúc, Hoang Ngoc Long. 2016. LEPTON FLAVOR VIOLATING DECAYS OF STANDARD-MODEL-LIKE HIGGS IN 3-3-1 MODEL WITH NEUTRAL LEPTON. Nuclear Physics B. 907. 37-76. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thanh Phong, Quách Minh Triệu, Nguyễn Thị Mỹ Thể, Ngô Văn Sơn, Đặng Trung Sĩ. 2016. LEPTOGENESIS AND CHARGED LEPTON FLAVOR VIOLATION IN A_4 MODEL. Journal of Science. 46. 51-61. (Đã xuất bản)
7.  Trương Trọng Thúc, Nguyễn Thanh Phong, Lê Thọ Huệ, Hoang Ngoc Long. 2016. LEPTON FLAVOR VIOLATING DECAY OF SM-LIKE HIGGS BOSON IN A RADIATIVE NEUTRINO MASS MODEL. Physical Review D. 93. 115026. (Đã xuất bản)
8.  Trương Trọng Thúc, Nguyễn Thanh Phong, Đinh Phan Khôi, Lê Thọ Huệ. 2015. ONE LOOP CORRECTIONS TO DECAY $\TAU TO \MU\GAMMA$ IN ECONOMICAL 3-3-1 MODEL. Communication in Physics. 25. 113-124. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thanh Phong. 2014. TWO HIGGS SINGLETS A4 FLAVOR SYMMETRY WITH MINIMAL BREAKING. Communication in Physics. Vol.24, No.2. 113-123. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Thanh Phong. 2014. LEPTOGENESIS IN A4 FLAVOR SYMMETRY MODEL BY RENORMALIZATION GROUP EVOLUTION. Communication in Physics. Vol.24, No.1. 9-19. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Thanh Phong. 2014. TEXTURE ZEROS OF NEUTRINO MASS MATRIX WITH SEESAW MECHANISM AND LEPTOGENESIS. Modern Physics Letter A. Vol 28, No.8. 1-15. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thanh Phong. 2013. RE-EXAMINATION OF TWO ZERO TEXTURE OF NEUTRINO MASS MATRIX AFTER NEUTRINO-2012. Communications in Physics. Vol.23, No.3. 211-218. (Đã xuất bản)
13.  Phung Van Dong, Nguyễn Thanh Phong, Dang Van Soa. 2013. 3-3-1 MODEL WITH INERT SCALAR TRIPLET. Physical Review D. 88. 095014-1. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thanh Phong, Lê Tấn Phát. 2013. MA TRẬN KHỐI LƯỢNG NEUTRINO VỚI CẤU TRÚC ZERO TỪ CƠ CHẾ SEESAW VÀ LEPTOGENESIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 96-104. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thanh Phong. 2013. BARYON ASYMMETRY OF THE UNIVERSE. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 84. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thanh Phong, Trương Trọng Thúc, Nguyễn Văn Điệp, Đặng Trung Sĩ. 2012. TÁC ĐỘNG CỦA TÁI CHUẨN HÓA LÊN MÔ HÌNH ĐỐI XỨNG THẾ HỆ S4 VÀ LEPTOGENESIS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 162-172. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thanh Phong. 2011. S4 FLAVOR SYMMETRY AND LEPTOGENENESIS. Proc Natl Conf Theor Phys. 36. 46. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thanh Phong. 2011. MÔ HÌNH ĐỐI XỨNG THẾ HỆ S4 VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG VẬT LÝ LIÊN QUAN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 256-266. (Đã xuất bản)