BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÝ THỊ HỒNG GIANG Giới tính: Nữ
Email: lthgiang@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lý Thị Hồng Giang, Francisco de Azambuja, Dirk De Vos, Guangxia Fu, Tatjana N. Parac-Vogt. 2020. NANOZYMATIC ACTIVITY OF UIO-66 METAL–ORGANIC FRAMEWORKS: TUNING THE NANOPORE ENVIRONMENT ENHANCES HYDROLYTIC ACTIVITY TOWARD PEPTIDE BONDS. ACS Applied Nano Materials. 3. 8931–8938. (Đã xuất bản)
2.  Sébastien de Bournonville, Lý Thị Hồng Giang, Greet Kerckhofs, Tatjana N.Parac-Vogt, Wim M.De Borggraeve, Carla Geeroms, Sarah Vangrunderbeeck. 2020. EXPLORING POLYOXOMETALATES AS NON-DESTRUCTIVE STAINING AGENTS FOR CONTRAST-ENHANCED MICROFOCUS COMPUTED TOMOGRAPHY OF BIOLOGICAL TISSUES. ACTA BIOMATERIALIA. 105. 253-262. (Đã xuất bản)
3.  Lý Thị Hồng Giang, Dirk De Vos, Bart Bueken, Aleksandar Kondinski, Guangxia Fu, Tatjana N. Parac-Vogt. 2018. SUPERACTIVITY OF MOF-808 TOWARD PEPTIDE BOND HYDROLYSIS.. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. 20. 6325-6335. (Đã xuất bản)
4.  Laurens Vandebroek, Lý Thị Hồng Giang, Luc Van Meervelt, Kristine Pierloot, Paul Proost , Annelies Sap, Dragan Conić, Elke De Zitter, Tzvetan Mihaylov, Tatjana N. Parac-Vogt. 2018. PROTEIN‐ASSISTED FORMATION AND STABILIZATION OF CATALYTICALLY ACTIVE POLYOXOMETALATE SPECIES. CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL. 24. 10099-10108. (Đã xuất bản)
5.  Lý Thị Hồng Giang, Tatjana N. Parac-Vogt. 2017. SPECTROSCOPIC STUDY OF THE INTERACTION BETWEEN HORSE HEART MYOGLOBIN AND ZIRCONIUM(IV)-SUBSTITUTED POLYOXOMETALATES AS ARTIFICIAL PROTEASES. chemphyschem. 18. 2451–2458. (Đã xuất bản)
6.  Lý Thị Hồng Giang, Gregory Absillis, Tatjana N. Parac-Vogt. 2016. INFLUENCE OF THE AMINO ACID SIDE CHAIN ON PEPTIDE BOND HYDROLYSIS CATALYZED BY A DIMERIC ZR(IV)-SUBSTITUTED KEGGIN TYPE POLYOXOMETALATE. New Journal of Chemistry. 40. 976-984. (Đã xuất bản)
7.  Tzvetan T. Mihaylov, Lý Thị Hồng Giang, Kristine Pierloot, Tatjana N. Parac-Vogt. 2016. MOLECULAR INSIGHT FROM DFT COMPUTATIONS AND KINETIC MEASUREMENTS INTO THE STERIC FACTORS INFLUENCING PEPTIDE BOND HYDROLYSIS CATALYZED BY A DIMERIC ZR(IV)-SUBSTITUTED KEGGIN TYPE POLYOXOMETALATE. Inorganic Chemistry. 55. 9316–9328. (Đã xuất bản)
8.  Lý Thị Hồng Giang, Kristine Pierloot, Tzvetan Mihaylov, Tatjana N. Parac-Vogt, Gregory Absillis. 2015. REACTIVITY OF DIMERIC TETRAZIRCONIUM(IV) WELLS–DAWSON POLYOXOMETALATE TOWARD DIPEPTIDE HYDROLYSIS STUDIED BY A COMBINED EXPERIMENTAL AND DENSITY FUNCTIONAL THEORY APPROACH. Inorganic Chemistry. 54. 11477-11492. (Đã xuất bản)
9.  Lý Thị Hồng Giang, Tatjana N. Parac-Vogt, Gregory Absillis. 2015. COMPARATIVE STUDY OF THE REACTIVITY OF ZIRCONIUM(IV)-SUBSTITUTED POLYOXOMETALATES TOWARDS THE HYDROLYSIS OF OLIGOPEPTIDES. European Journal of Inorganic Chemistry. 13. 2206–2215. (Đã xuất bản)
10.  Lý Thị Hồng Giang, Paul Proost, Rik Janssens, Tatjana N. Parac-Vogt, Gregory Absillis. 2015. HIGHLY AMINO-ACID SELECTIVE HYDROLYSIS OF MYOGLOBIN AT ASPARTATE RESIDUES PROMOTED BY ZRIV-SUBSTITUTED POLYOXOMETALATES. Angewandte Chemie - International Edition. 54. 7391-7394. (Đã xuất bản)
11.  Lý Thị Hồng Giang, Gregory Absillis, Tatjana Parac-Vogt. 2014. INFLUENCE OF AMINO ACID SIDE CHAINS ON THE HYDROLYSIS OF PEPTIDES CATALYZED BY A DIMERIC ZIRCONIUM(IV)-SUBSTITUTED KEGGIN TYPE POLYOXOMETALATE. Chemistry Conference for Young Scientists 2014, Blankengberge - Belgium, 27-28 February 2014. . (Đã xuất bản)
12.  Lý Thị Hồng Giang, Gregory Absillis, Tatjana N. Parac-Vogt. 2013. AMIDE BOND HYDROLYSIS IN PEPTIDES AND CYCLIC PEPTIDES CATALYZED BY A DIMERIC ZR(IV)-SUBSTITUTED KEGGIN TYPE POLYOXOMETALATE. Dalton Transaction. 42. 10929-10938. (Đã xuất bản)
13.  Karen Stroobants, Eva Moelants, Lý Thị Hồng Giang, Paul Proost, Kristin Bartik, Tatjana N. Parac-Vogt. 2013. POLYOXOMETALATES AS A NOVEL CLASS OF ARTIFICIAL PROTEASES: SELECTIVE HYDROLYSIS OF LYSOZYME UNDER PHYSIOLOGICAL PH AND TEMPERATURE PROMOTED BY A CERIUM(IV) KEGGIN-TYPE POLYOXOMETALATE.. Chemistry - A European Journal. 8. 2848-2858. (Đã xuất bản)
14.  Lý Thị Hồng Giang, Gregory Absillis, Sneha R. Bajpe, Johan A. Martens, Tatjana N. Parac-Vogt. 2013. HYDROLYSIS OF DIPEPTIDES CATALYZED BY A ZIRCONIUM(IV)-SUBSTITUTED LINDQVIST TYPE POLYOXOMETALATE. European Journal of Inorganic Chemistry. 26. 4601-4611. (Đã xuất bản)
15.  Lý Thị Hồng Giang, Gregory Absillis, Tatjana Parac-Vogt. 2013. HYDROLYSIS OF PEPTIDES WITH DIFFERENT AMINO ACID SIDE CHAINS CATALYZED BY A DIMERIC ZIRCONIUM(IV)-SUBSTITUTED KEGGIN TYPE POLYOXOMETALATE. Young Belgium Magnetic Resonance Scientist 2013, 2nd-3rd December 2013, Blankenberge - Belgium. . 28. (Đã xuất bản)
16.  Lý Thị Hồng Giang, Gregory Absillis, Tatjana Paract-Vogt. 2013. HYDROLYSIS OF DIPEPTIDES WITH DIFFERENT AMINO ACID SIDE CHAINS CATALYZED BY A DIMERIC ZIRCONIUM(IV)-SUBSTITUTED KEGGIN TYPE POLYOXOMETALATE. XIVth International Conference on Biological Inorganic Chemistry, Grenoble-France 22-27 July 2013. . (Đã xuất bản)
17.  Lý Thị Hồng Giang, Tatjana Paract-Vogt. 2012. SELECTIVE HYDROLYSIS OF UNACTIVATED AMIDE BOND BY ZIRCONIUM(IV)-SUBSTITUTED LINDQVIST-TYPE POLYOXOMETALATES. Chemistry conference for young scientists 2012 - ChemCYS2012, Blankenberge, Belgium 1-2 March 2012. . (Đã xuất bản)
18.  Lý Thị Hồng Giang, Tatjana Paract-Vogt. 2012. HIS-SER HYDROLYSIS BY A ZIRCONIUM(IV)-SUBSTITUTED LINDQVIST TYPE POLYOXOMETALATE: A 1H AND 13C NMR STUDY. Young Belgian Magnetic Resonance Scientist Symposium YBNMRS 2012 - Spa, Belgium 26-27 November 2012. . (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lý Thị Hồng Giang, Hồ Sĩ Thoảng, Lưu Cẩm Lộc. 2008. NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA XÚC TÁC OXIT KIM LOẠI TRONG PHẢN ỨNG OXY HÓA SÂU P-XYLEN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 10. 41-50. (Đã xuất bản)