BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LƯƠNG THỊ KIM NGA Giới tính: Nữ
Email: ltknga@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM. Hóa học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lương Thị Kim Nga, J. Robben, I. Govaerts, Tatjana N. Parac-Vogt, Pavletta Shestakova. 2017. POLYOXOMETALATES AS ARTIFICIAL NUCLEASES: HYDROLYTIC CLEAVAGE OF DNA PROMOTED BY A HIGHLY NEGATIVELY CHARGED ZRIV-SUBSTITUTED KEGGIN POLYANION. Chem. Commun.. 53. 617-620. (Đã xuất bản)
2.  Lương Thị Kim Nga, Tatjana Parac-Vogt, Pavletta Shestakova. 2016. KINETIC STUDIES OF PHOSPHOESTER HYDROLYSIS PROMOTED BY A DIMERIC TETRAZIRCONIUM(IV) WELLS–DAWSON POLYOXOMETALATE. Dalton Trans. 45. 12174-12180. (Đã xuất bản)
3.  Lương Thị Kim Nga, Tatjana Parac-Vogt, Pavletta Shestakova, Gregory Absillis. 2016. DETAILED MECHANISM OF PHOSPHOANHYDRIDE BOND HYDROLYSIS PROMOTED BY A BINUCLEAR ZRIV-SUBSTITUTED KEGGIN POLYOXOMETALATE ELUCIDATED BY A COMBINATION OF 31P, 31P DOSY, AND 31P EXSY NMR SPECTROSCOPY. Inorganic Chemistry. 55. 4864-4873. (Đã xuất bản)
4.  Lương Thị Kim Nga, Kristine Pierloot, Tzvetan T. Mihaylov, Tatjana Parac-Vogt, Pavletta Shestakova, Gregory Absillis. 2016. PHOSPHATE ESTER BOND HYDROLYSIS PROMOTED BY LANTHANIDE- SUBSTITUTED KEGGIN-TYPE POLYOXOMETALATES STUDIED BY A COMBINED EXPERIMENTAL AND DENSITY FUNCTIONAL THEORY APPROACH. Inorganic Chemistry. 55. 9898-9911. (Đã xuất bản)
5.  Lương Thị Kim Nga, Kristine Pierloot, Tzvetan T. Mihaylov, Tatjana Parac-Vogt, Pavletta Shestakova, Gregory Absillis. 2015. MULTINUCLEAR DIFFUSION NMR SPECTROSCOPY AND DFT MODELING: A POWERFUL COMBINATION FOR UNRAVELING THE MECHANISM OF PHOSPHOESTER BOND HYDROLYSIS CATALYZED BY METAL-SUBSTITUTED POLYOXOMETALATES. Chemistry - A European Journal. 21. 4428-4439. (Đã xuất bản)
6.  Lương Thị Kim Nga, Tatjana Parac-Vogt, Pavletta Shestakova, Gregory Absillis. 2015. HYDROLYSIS OF THE RNA MODEL SUBSTRATE CATALYZED BY A BINUCLEAR ZRIV-SUBSTITUTED KEGGIN POLYOXOMETALATE. Dalton Trans. 44. 15690-15696. (Đã xuất bản)
7.  Lương Thị Kim Nga, Tatjana Parac-Vogt, Pavletta Shestakova, Gregory Absillis. 2014. SOLUTION SPECIATION OF THE DINUCLEAR ZRIV-SUBSTITUTED KEGGIN POLYOXOMETALATE [{Α-PW11O39ZR(Μ-OH)(H2O)}2]8– AND ITS REACTIVITY TOWARDS DNA-MODEL PHOSPHODIESTER HYDROLYSIS. European Journal of Inorganic Chemistry. 2014. 5276–5284. (Đã xuất bản)
8.  Lương Thị Kim Nga, Tatjana Parac-Vogt, Pavletta Shestakova, Gregory Absillis. 2013. HYDROLYSIS OF DNA-MODEL SUBSTRATES PROMOTED BY A BINUCLEAR ZR(IV)-SUBSTITUTED KEGGIN POLYOXOMETALATE.. 12th Young Belgian Magnetic Resonance Scientist (YBMRS), Blankenberge, Belgium, 02-03 December 2013. . 61. (Đã xuất bản)
9.  Lương Thị Kim Nga, Tatjana Parac-Vogt, Pavletta Shestakova, Gregory Absillis. 2013. HYDROLYSIS OF BIS-4-NITROPHENYL PHOSPHATE PROMOTED BY A BINUCLEAR ZR(IV)-SUBSTITUTED KEGGIN POLYOXOMETALATE. 16th International Conference on BioInorganic Chemistry (ICBIC), Grenoble, FRANCE, 22-26 July 2013.. . 49. (Đã xuất bản)