BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐỖ THANH NGHỊ Giới tính: Nam
Email: dtnghi@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Mạng Máy tính & Truyền thông
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông minh hỗ trợ, hỏi đáp thủ tục hành chính tại thành phố Cần Thơ 2021 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Công nghệ thông tin trong hỗ trợ ra quyết định về giáo dục, nông nghiệp, thủy sản và môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-695-9   X
2 Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-637-9   X
3 Các hệ tri thức và Khai thác dữ liệu
  X
4 Kiểm thử phần mềm
  X
5 Kỹ thuật đồ họa
978-604-919-051-3.   X
6 Linux và phần mềm nguồn mở
  X
7 Lập trình song song
978-604-919-065-0. X  
8 Lập trình web
978-604-919-495-5 X  
9 Lập trình ứng dụng mạng với Python
  X
10 Mã nguồn mở
  X
11 Nguyên lý máy học
  X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Đỗ Thanh Nghị. 2020. AUTOMATIC LEARNING ALGORITHMS FOR LOCAL SUPPORT VECTOR MACHINES. SN Computer Science. 1. 1-11. (Đã xuất bản)
2.  Phuoc-Hung Vo, Đỗ Thanh Nghị, Van-Thanh Huynh, Thai-Son Nguyen. 2020. A HIGH-CAPACITY INVERTIBLE STEGANOGRAPHY METHOD FOR STEREO IMAGE. Digital Media Steganography Principles, Algorithms, and Advances. 1. 99-122. (Đã xuất bản)
3.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Thế Phi, Trần Nguyễn Minh Thư. 2020. FINE-TUNING DEEP NETWORK MODELS FOR CLASSIFYING FINGERPRINT IMAGES. KNOWLEDGE AND SYSTEMS ENGINEERING (KSE 2020). . 79-84. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Phước Hải, Đỗ Thanh Nghị, Nguyễn Văn Hòa. 2020. IMPROVEMENTS IN THE LARGE P, SMALL N CLASSIFICATION ISSUE. SN Computer Science. 1. 1-19. (Đã xuất bản)
5.  Phạm Thế Phi, Trần Minh Tân, Đỗ Thanh Nghị, Trần Nguyễn Minh Thư. 2020. COMBINING SUPPORT VECTOR MACHINES FOR CLASSIFYING FINGERPRINT IMAGES. Future Data and Security Engineering. Tran Khanh DangJosef KüngMakoto TakizawaTai M. Chung. 399-410. (Đã xuất bản)
6.  Đỗ Thanh Nghị, Bùi Lê Diễm. 2019. PARALLEL LEARNING ALGORITHMS OF LOCAL SUPPORT VECTOR REGRESSION FOR DEALING WITH LARGE DATASETS. The LNCS Journal Transactions on Large-Scale Data- and Knowledge-Centered Systems. 41. 59-77. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Phước Hải, Đỗ Thanh Nghị, Nguyễn Văn Hòa. 2019. A COMBINED ENHANCING AND FEATURE EXTRACTION ALGORITHM TO IMPROVE LEARNING ACCURACY FOR GENE EXPRESSION CLASSIFICATION. Intl Conf. on Future Data and Security Engineering 2019 (FDSE 2019). 6. 255–273. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Phuớc Hải, Đỗ Thanh Nghị, Nguyễn Văn Hòa. 2019. NOVEL HYBRID DCNN–SVM MODEL FOR CLASSIFYING RNA-SEQUENCING GENE EXPRESSION DATA. Journal of Information & Telecommunication. 3(4). 533-547. (Đã xuất bản)
9.  Trần Nguyễn Minh Thư, Đỗ Thanh Nghị, Bùi Lê Diễm. 2019. DECISION TREES USING LOCAL SUPPORT VECTOR REGRESSION MODELS FOR LARGE DATASETS. Journal of Information & Telecommunication. 3(4). 1-19. (Đã xuất bản)
10.  Huỳnh Phước Hải, Đỗ Thanh Nghị, Nguyễn Văn Hòa. 2019. ENHANCING GENE EXPRESSION CLASSIFICATION OF SUPPORT VECTOR MACHINES WITH GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKS. Journal of information and communication convergence engineering. 17. 14-20. (Đã xuất bản)
11.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Thế Phi, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Hữu Hòa, Karim Tabia, Salem Benferhat. 2019. STACKING OF SVMS FOR CLASSIFYING INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IMAGES. International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications. . 186-196. (Đã xuất bản)
12.  Phuoc-Hung Vo, Đỗ Thanh Nghị, Thanh-C Vo, Van-Thanh Huynh, Thai-Son Nguyen. 2019. SECURE AND ROBUST WATERMARKING SCHEME IN FREQUENCY DOMAIN USING CHAOTIC LOGISTIC MAP ENCODING. International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications. . 346-357. (Đã xuất bản)
13.  Truong-Thanh Ma, Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị, Karim Tabia, Zied Bouraoui, Salem Benferhat. 2019. AN AUTOMATIC EXTRACTION TOOL FOR ETHNIC VIETNAMESE THAI DANCES CONCEPTS. IEEE International Conference On Machine Learning And Applications. . 1527-1530. (Đã xuất bản)
14.  Truong-Thanh Ma, Nguyễn Hữu Hòa, Đỗ Thanh Nghị, Karim Tabia, Zied Bouraoui, Salem Benferhat. 2018. AN ONTOLOGY-BASED MODELLING OF VIETNAMESE TRADITIONAL DANCES. International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering. . 64-67. (Đã xuất bản)
15.  Truong-Thanh Ma, Nguyễn Hữu Hòa, Đỗ Thanh Nghị, Zied Bouraoui, Salem Benferhat. 2018. DEVELOPING APPLICATION BASED UPON AN ONTOLOGY-BASED MODELLING OF VIETNAMESE TRADITIONAL DANCES. Digital Heritage International Congress (DigitalHeritage). . 319-325. (Đã xuất bản)
16.  Đỗ Thanh Nghị, Trần Nguyễn Minh Thư. 2018. AUTOMATIC HYPER-PARAMETERS TUNING FOR LOCAL SUPPORT VECTOR MACHINES. Intl Conf. on Future Data and Security Engineering 2018. . 185-199. (Đã xuất bản)
17.  Phuoc-Hung Vo, Đỗ Thanh Nghị, Van-Thanh Huynh, Thai-Son Nguyen. 2018. A NOVEL REVERSIBLE DATA HIDING SCHEME WITH TWO-DIMENSIONAL HISTOGRAM SHIFTING MECHANISM. International Journal of Multimedia Tools and Applications. 77(21). 28777-28797. (Đã xuất bản)
18.  Trần Nguyễn Minh Thư, Đỗ Thanh Nghị, Bùi Lê Diễm, Yong-Gi Kim. 2018. DECISION TREE USING LOCAL SUPPORT VECTOR REGRESSION FOR LARGE DATASETS. Intelligent Information and Database Systems. . 255-265. (Đã xuất bản)
19.  Phuoc-Hai Huynh, Đỗ Thanh Nghị, Van-Hoa Nguyen. 2018. RANDOM ENSEMBLE OBLIQUE DECISION STUMPS FOR CLASSIFYING GENE EXPRESSION DATA. International Symposium on Information and Communication Technology 2018. . 137-144. (Đã xuất bản)
20.  Phuoc-Hai Huynh, Đỗ Thanh Nghị, Van-Hoa Nguyen. 2018. A COUPLING SUPPORT VECTOR MACHINES WITH THE FEATURE LEARNING OF DEEP CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS FOR CLASSIFYING MICROARRAY GENE EXPRESSION DATA. Modern Approaches for Intelligent Information and Database Systems. . 233-243. (Đã xuất bản)
21.  Võ Phước Hưng, Đỗ Thanh Nghị, Hùynh Văn Thanh, Nguyễn Thái Sơn. 2017. A ROBUST HYBRID WATERMARKING SCHEME BASED ON DCT AND SVD FOR COPYRIGHT PROTECTION OF STEREO IMAGES. NICS 2017. . 331-335. (Đã xuất bản)
22.  Đỗ Thanh Nghị, Francois Poulet. 2017. LATENT-LSVM CLASSIFICATION OF VERY HIGH-DIMENSIONAL AND LARGE SCALE MULTI-CLASS DATASETS. Concurrency and Computation: Practice and Experience. CPE 2017. 1-16. (Đã xuất bản)
23.  Đỗ Thanh Nghị, Francois Poulet. 2017. PARALLEL LEARNING OF LOCAL SVM ALGORITHMS FOR CLASSIFYING LARGE DATASETS. The LNCS Journal Transactions on Large-Scale Data- and Knowledge-Centered Systems. 31. 67-93. (Đã xuất bản)
24.  Bùi Lê Diễm, Đỗ Thanh Nghị, Trần Nguyễn Minh Thư, Y-G. Kim. 2017. PARALLEL ALGORITHM OF LOCAL SUPPORT VECTOR REGRESSION FOR LARGE DATASETS. FDSE 2017. . 139-153. (Đã xuất bản)
25.  Đỗ Thanh Nghị, Francois Poulet. 2016. CLASSIFYING VERY HIGH-DIMENSIONAL AND LARGE-SCALE MULTI-CLASS IMAGE DATASETS WITH LATENT-LSVM. The IEEE Intl Conf. on Cloud and Big Data Computing 2016, Toulouse, France, 7/2016. . 714-721. (Đã xuất bản)
26.  Đỗ Thanh Nghị, Trần Nguyễn Minh Thư. 2016. INCREMENTAL PARALLEL SUPPORT VECTOR MACHINES FOR CLASSIFYING LARGE-SCALE MULTI-CLASS IMAGE DATASETS. The annual International Conference on Future Data and Security Engineering. . 20-39. (Đã xuất bản)
27.  Đỗ Thanh Nghị. 2015. USING LOCAL RULES IN RANDOM FORESTS OF DECISION TREES. The 2nd International Conference on Future Data and Security Engineering 2015, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 23-25, 2015. . 32-45. (Đã xuất bản)
28.  Đỗ Thanh Nghị, Le Thi Hoai An. 2015. MASSIVE CLASSIFICATION WITH SUPPORT VECTOR MACHINES. Transactions on Computational Collective Intelligence. XVIII. 147-165. (Đã xuất bản)
29.  Đỗ Thanh Nghị, Philippe Lenca, Stephane Lallich. 2015. CLASSIFYING MANY-CLASS HIGH-DIMENSIONAL FINGERPRINT DATASETS USING RANDOM FOREST OF OBLIQUE DECISION TREES. Vietnam Journal of Computer Science. Vol.2(1). 3-12. (Đã xuất bản)
30.  Đỗ Thanh Nghị. 2015. NON-LINEAR CLASSIFICATION OF MASSIVE DATASETS WITH A PARALLEL ALGORITHM OF LOCAL SUPPORT VECTOR MACHINES. International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications. . 231-241. (Đã xuất bản)
31.  Thanh-Nghi Doan, Đỗ Thanh Nghị, Francois Poulet. 2015. LARGE SCALE CLASSIFIERS FOR VISUAL CLASSIFICATION TASKS. International Journal of Multimedia Tools and Applications. Vol.74(4). 1199-1224. (Đã xuất bản)
32.  Đỗ Thanh Nghị, Francois Poulet. 2015. PARALLEL MULTICLASS LOGISTIC REGRESSION FOR CLASSIFYING LARGE SCALE IMAGE DATASETS. International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications. . 255-266. (Đã xuất bản)
33.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang. 2014. HANDWRITTEN DIGIT RECOGNITION USING GIST DESCRIPTORS AND RANDOM OBLIQUE DECISION TREES. NAFOSTED Conference on Information and Computer Science. . 285-296. (Đã xuất bản)
34.  Thanh-Van Le, Trần Nguyễn Minh Thư, Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị. 2014. FORESTS OF OBLIQUE DECISION STUMPS FOR CLASSIFYING VERY LARGE NUMBER OF TWEETS. Future Data and Security Engineering. 1. 16-28. (Đã xuất bản)
35.  Đỗ Thanh Nghị. 2014. PARALLEL MULTICLASS STOCHASTIC GRADIENT DESCENT ALGORITHMS FOR CLASSIFYING MILLION IMAGES WITH VERY-HIGH-DIMENSIONAL SIGNATURES INTO THOUSANDS CLASSES. Vietnam Journal of Computer Science. Vol 1:(1). 107-115. (Đã xuất bản)
36.  Thanh-Nghi Doan, Đỗ Thanh Nghị, Francois Poulet. 2014. PARALLEL INCREMENTAL POWER MEAN SVM FOR THE CLASSIFICATION OF LARGE-SCALE IMAGE DATASETS. International Journal of Multimedia Information Retrieval. Vol 3:(2). 89-96. (Đã xuất bản)
37.  Đỗ Thanh Nghị, Sorin Moga, Philippe Lenca. 2014. RANDOM FOREST OF OBLIQUE DECISION TREES FOR ERP SEMI-AUTOMATIC CONFIGURATION. Advanced Approaches to Intelligent Information and Database Systems. . 25-34. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Hùynh Văn Thanh, Đỗ Thanh Nghị, Trầm Hoàng Nam, Võ Phước Hưng, Nguyễn Thái Sơn. 2019. GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH CHO ẢNH STEREO DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP DỊCH CHUYỂN HISTOGRAM VÀ EMD. Hội nghị Quốc gia lần thứ XII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR). . 191-198. (Đã xuất bản)
2.  Đỗ Thanh Nghị, Hoàng Tùng. 2019. CHATBOT CHO SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. Hội nghị Quốc gia lần thứ XII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR). . 85-92. (Đã xuất bản)
3.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Thế Phi, Nguyễn Hữu Hòa. 2019. BAG-SVM-SGD FOR DEALING WITH LARGE-SCALE MULTI-CLASS DATASETS. Hội nghị Quốc gia lần thứ XII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR). . 41-48. (Đã xuất bản)
4.  Võ Thành C, Đỗ Thanh Nghị, Trầm Hoàng Nam, Võ Phước Hưng, Nguyễn Thái Sơn. 2019. MỘT THUẬT TOÁN THỦY VÂN ẢNH SỐ MẠNH DỰA TRÊN DWT, DCT, SVD VÀ ĐẶC TRƯNG SIFT. Hội nghị Quốc gia lần thứ XII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR). . 322-329. (Đã xuất bản)
5.  Hà Thị Phương Anh, Phạm Thế Phi, Đỗ Thanh Nghị. 2018. ĐÓNG GÓP CỦA ĐẶC TRƯNG VĂN BẢN TRONG BÀI TOÁN PHÂN LỚP ẢNH. Hội nghị Quốc gia lần thứ XI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR). . 168-175. (Đã xuất bản)
6.  Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị, Trần Nguyễn Minh Thư. 2017. ĐIỂM DANH BẰNG MẶT NGƯỜI VỚI ĐẶC TRƯNG GIST VÀ MÁY HỌC VÉC-TƠ HỖ TRỢ. FAIR 2017 Đà Nẵng. . 156-164. (Đã xuất bản)
7.  Phạm Nguyên Khang, Phạm Thế Phi, Đỗ Thanh Nghị. 2017. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT THÔNG MINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 44-52. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Phước Hải, Đỗ Thanh Nghị, Nguyễn Văn Hòa. 2017. SO SÁNH MÔ HÌNH HỌC SÂU VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC TỰ ĐỘNG KHÁC TRONG PHÂN LỚP DỮ LIỆU BIỂU HIỆN GEN. FAIR 2017 Đà Nẵng. . 841-850. (Đã xuất bản)
9.  Phạm Nguyên Khang, Phạm Thế Phi, Đỗ Thanh Nghị, Trần Nguyễn Minh Thư. 2016. SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TÁCH TỪ TRONG BÀI TOÁN PHÂN LỚP VĂN BẢN TIẾNG VIỆT. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2016, ĐH. Cần Thơ 8/2016. . 668-677. (Đã xuất bản)
10.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Thế Phi. 2016. PHÂN LỚP HIỆU QUẢ TẬP DỮ LIỆU LỚN VỚI GIẢI THUẬT GIẢM GRADIENT NGẪU NHIÊN. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR, ĐH. Cần Thơ, 8/2016. . 538-544. (Đã xuất bản)
11.  Phạm Thế Phi, Đỗ Thanh Nghị. 2016. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐỊNH DANH TỪ DỮ LIỆU VIDEO VÀO VIỆC NHẬN DẠNG CON NGƯỜI, HÀNH ĐỘNG VÀ ĐỊA ĐIỂM XUẤT HIỆN. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR, ĐH. Cần Thơ, 8/2016. . 780-790. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Thái Sơn, Đỗ Thanh Nghị, Hùynh Văn Thanh, Võ Phước Hưng. 2016. GIẤU TIN THUẬN NGHỊCH TRONG ẢNH STEREO VỚI KHẢ NĂNG NHÚNG TIN CAO. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2016, ĐH. Cần Thơ 8/2016. . 631-637. (Đã xuất bản)
13.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Hữu Hòa, Trần Nguyễn Minh Thư. 2016. GIẢI THUẬT TSVM CHO PHÂN LỚP PHI TUYẾN TẬP DỮ LIỆU LỚN. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2016, ĐH. Cần Thơ 8/2016. . 200-208. (Đã xuất bản)
14.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Trần Nguyễn Minh Thư, Bùi Võ Quốc Bảo. 2016. XÂY DỰNG VÀ CÂN CHỈNH MÔ HÌNH DỰ BÁO MẬT SỐ RẦY NÂU TRÊN NỀN APACHE SPARK. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2016, ĐH. Cần Thơ 8/2016. . 871-879. (Đã xuất bản)
15.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Hữu Hòa. 2015. GIẢI THUẬT RỪNG NGẪU NHIÊN VỚI LUẬT GÁN NHÃN CỤC BỘ CHO PHÂN LỚP. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2015, ĐHCN Hà Nội, 7/2015. . 277-285. (Đã xuất bản)
16.  Mã Trường Thành, Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị, Châu Ngân Khánh. 2015. ĐIỀU KHIỂN ROBOT PIONEER P3-DX BẰNG TIẾNG NÓI VỚI ĐẶC TRƯNG MFCC VÀ GIẢI THUẬT NAÏVE BAYES NEAREST NEIGHBORS. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR 2015, ĐHCN Hà Nội, 7/2015. . 197-206. (Đã xuất bản)
17.  Đỗ Thanh Nghị. 2015. GIẢI THUẬT GIẢM GRADIENT NGẪU NHIÊN CHO PHÂN LỚP DỮ LIỆU LỚN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2015. 98-104. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Hữu Hòa, Đỗ Thanh Nghị. 2015. PHÁT HIỆN XÂM NHẬP MẠNG VỚI HƯỚNG TIẾP CẬN TẬP HỢP MÔ HÌNH. @CNTT 2014. . 263-268. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Hữu Hòa, Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị. 2015. NHẬN DẠNG PAYLOAD ĐỘC VỚI HƯỚNG TIẾP CẬN TẬP MÔ HÌNH MÁY HỌC. KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ VIII - HÀ NỘI, 9-10/7/2015. . 512-522. (Đã xuất bản)
20.  Võ Tuyết Ngân, Đỗ Thanh Nghị. 2015. PHÂN LOẠI Ý KIẾN TRÊN TWITTER. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2015. 32-38. (Đã xuất bản)
21.  Mã Trường Thành, Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Hữu Hòa. 2015. TIẾP CẬN MÔ HÌNH MÁY HỌC CHO ĐIỀU KHIỂN ROBOT PIONEER P3-DX BÁM SÁT ĐỐI TƯỢNG. @CNTT 2014. . 342-348. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Huỳnh Anh Duy, Trần Nguyễn Minh Thư, Đỗ Thanh Nghị. 2015. GIẢI THUẬT DBSCAN CẢI TIẾN CHO GOM CỤM CÁC TẬP DỮ LIỆU LỚN. @CNTT 2014. . 76-81. (Đã xuất bản)
23.  Đỗ Thanh Nghị, Trần Cao Đệ. 2014. KẾT HỢP NGỮ NGHĨA VỚI MÔ HÌNH TÚI TỪ ĐỂ CẢI TIẾN GIẢI THUẬT K LÁNG GIỀNG TRONG PHÂN LỚP VĂN BẢN NGẮN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 66-73. (Đã xuất bản)
24.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Minh Trung, Trịnh Trung Hưng. 2014. PHÁT HIỆN MÔN HỌC QUAN TRỌNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 49-57. (Đã xuất bản)
25.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang. 2014. MÔ HÌNH PHÂN CẤP CHO DỰ BÁO LƯỢNG MƯA. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. 12. 98-103. (Đã xuất bản)
26.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Minh Trung. 2014. PHÂN LỚP DỮ LIỆU VỚI GIẢI THUẬT NEWTON SVM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 35-41. (Đã xuất bản)
27.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang. 2013. PHÂN LỚP ẢNH VỚI GIẢI THUẬT GIẢM GRADIENT NGẪU NHIÊN ĐA LỚP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 29. 1-7. (Đã xuất bản)
28.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Nhị Gia Vinh, Văn Phạm Đăng Trí. 2013. THỬ NGHIỆM CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO LƯỢNG MƯA Ở TPCT. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 210. (Đã xuất bản)
29.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Nhị Gia Vinh, Văn Phạm Đăng Trí. 2013. SO SÁNH CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO LƯỢNG MƯA CHO THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 80-90. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Minh Trung, Đỗ Thanh Nghị, NGUYEN NGOC HUNG . 2013. LỌC MÔ HÌNH ẢNH HƯỞNG TÚI TỪ TRỰC QUAN VÀ THUẬT TOÁN ARCX4-RMNB. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 13-21. (Đã xuất bản)
31.  Văn Phạm Đăng Trí, Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Nhị Gia Vinh. 2013. SO SÁNH CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO LƯỢNG MƯA CHO THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ - Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường. So chuyen de. 80 - 90. (Đã xuất bản)
32.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, NGUYEN VAN HOA, Ly Hoang Trong. 2013. PARALLEL ALGORITHMS OF RANDOM FORESTS FOR CLASSIFYING VERY LARGE DATASETS. Tạp chí khoa học ĐHĐL Số chuyên đề: Công nghệ Thông tin. 1. 1. (Đã xuất bản)
33.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang. 2013. PHÂN LOẠI VĂN BẢN: MÔ HÌNH TÚI TỪ VÀ TẬP HỢP MÔ HÌNH MÁY HỌC TỰ ĐỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 9-16. (Đã xuất bản)
34.  Huỳnh Phụng Toàn, Võ Hải Đăng, Đỗ Thanh Nghị. 2013. PHÂN LOẠI VĂN BẢN VỚI GIẢI THUẬT BAYES THƠ NGÂY. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 275. (Đã xuất bản)
35.  Châu Ngân Khánh, Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Võ Trí Thức. 2013. NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI VỚI GIẢI THUẬT HAAR LIKE FEATURE – CASCADE OF BOOSTED CLASSIFIERS VÀ ĐẶC TRƯNG SIFT. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 1. (Đã xuất bản)
36.  Huỳnh Phụng Toàn, Võ Hải Đăng, Đỗ Thanh Nghị. 2013. MÔ HÌNH TRỰC QUAN CÂY QUYẾT ĐỊNH CHO DỰ BÁO LAN TRUYỀN DỊCH RẦY NÂU. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 248. (Đã xuất bản)
37.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang. 2013. NHẬN DẠNG KÝ TỰ SỐ VIẾT TAY BẰNG GIẢI THUẬT MÁY HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 64-71. (Đã xuất bản)
38.  Đỗ Thanh Nghị, Lê Quyết Thắng. 2012. NHẬN DẠNG TẤN CÔNG MẠNG VỚI MÔ HÌNH TRỰC QUAN CÂY QUYẾT ĐỊNH.  Công nghệ Thông tin & Truyền thông. . (Đã xuất bản)
39.  Đỗ Thanh Nghị, Văn Thị Xuân Hồng. 2012. TÌM KIẾM CHUYÊN GIA VỚI PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI DÙNG VÀ KNN-C4.4, KNN-RF-C4.4. ICTFIT 2012. 1. 46. (Đã xuất bản)
40.  Đỗ Thanh Nghị, Lê Quyết Thắng. 2012. XÂY DỰNG DỊCH VỤ WEB CHO KHAI MỎ DỮ LIỆU. Các hệ thống hỗ trợ quyết định. 1. 563. (Đã xuất bản)
41.  Đỗ Thanh Nghị. 2012. PHÂN LOẠI THƯ RÁC VỚI GIẢI THUẬT ARCX4-RMNB. Các hệ thống hỗ trợ quyết định. 1. 427. (Đã xuất bản)
42.  Huỳnh Phụng Toàn, Đỗ Thanh Nghị, Nguyễn Minh Trung,   Nguyễn Vũ Lâm. 2012. RỪNG NGẪU NHIÊN CẢI TIẾN CHO PHÂN LOẠI DỮ LIỆU GIEN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 9-17. (Đã xuất bản)
43.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang. 2012. GIẢI THUẬT SONG SONG RỪNG NGẪU NHIÊN CHO PHÂN LỚP DỮ LIỆU LỚN. Công nghệ thông tin. 1. 1. (Đã xuất bản)
44.  Đỗ Thanh Nghị. 2012. DETECTION OF PORNOGRAPHIC IMAGES USING BAG-OF-VISUAL-WORDS AND ARCX4 OF RANDOM MULTINOMIAL NAIVE BAYES.  Viện KH&CN Việt Nam. . (Đã xuất bản)
45.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang. 2011. HÀM ENTROPY TỔNG QUÁT CHO GIẢI THUẬT CÂY QUYẾT ĐỊNH. Tuyển tập Công trình nghiên cứu CNTT&TT năm 2009. . (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Thái Nghe, Đỗ Thanh Nghị, Lars Schmidt-Thieme. 2011. LEARNING OPTIMAL THRESHOLD ON RESAMPLING DATA TO DEAL WITH CLASS IMBALANCE. InternationalConference 2010 IEEE-RIVF. . (Đã xuất bản)
47.  DANG QUOC BAO, DANG THI NHUNG, Đỗ Thanh Nghị, PHILLIPPE LENCA, STEPHANE LALLICH. 2011. PHÂN LOẠI DỮ LIỆU GEN VỚI GIẢI THUẬT RỪNG NGẪU NHIÊN XIÊN PHÂN. Tuyển tập Công trình nghiên cứu CNTT&TT năm 2009. . (Đã xuất bản)
48.  Nguyễn Thái Nghe, Đỗ Thanh Nghị, Lars Schmidt-Thieme. 2011. LEARNING OPTIMAL THRESHOLD FOR BAYSIAN POSTERIOR PROBABILITIES TO MITIGATE THE CLASS IMBALANCE PROBLEM. Khoa học và Công nghệ. . (Đã xuất bản)
49.  Huỳnh Phụng Toàn, Nguyễn Minh Trung, Đỗ Thanh Nghị, Nguyễn Vũ Lâm. 2011. PHÂN LOẠI THƯ RÁC VỚI GIẢI THUẬT BOOSTING CÂY QUYẾT ĐỊNH NGẪU NHIÊN XIÊN PHÂN ĐƠN GIẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 1-9. (Đã xuất bản)
50.  Đỗ Thanh Nghị. 2011. GIẢI THUẬT ARCX4-IODT CHO PHÂN LỚP DỮ LIỆU GEN. FAIR. 1. 37. (Đã xuất bản)
51.  Đỗ Thanh Nghị, PHILIPPE LENCA, STEPHANE LALLICH. 2011. ENHANCING NETWORK INSTRUSION CLASSFICATION THROUGH THE KOLMOGOROV-SMIRNOV SPLITTING CRITERION. Khoa học và Công nghệ. . (Đã xuất bản)
52.  Đặng Quốc Bảo, Đỗ Thanh Nghị, Trần Huỳnh Lê. 2011. PHÂN LOẠI DỮ LIỆU GIEN VỚI GIẢI THUẬT MÁY HỌC ARCX4-RODT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 30-38. (Đã xuất bản)
53.  Phan Bích Chung , Đỗ Thanh Nghị. 2011. PHÂN LỚP DỮ LIỆU KHÔNG CÂN BẰNG VỚI ROUGHLY BALANCED BAGGING. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 189-197. (Đã xuất bản)
54.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang. 2011. 10 NĂM NGHIÊN CỨU KHAI MỎ DỮ LIỆU. Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH &ĐT. 1. 41. (Đã xuất bản)
55.  Văn Thị Xuân Hồng, Đỗ Thanh Nghị. 2011. TÌM KIẾM CHUYÊN GIA VỚI GIẢI THUẬT MÁY HỌC C4.4-KNN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 39-47. (Đã xuất bản)
56.  Đỗ Thanh Nghị, Nguyễn Văn Hòa, Phạm Nguyên Khang, FRANCOIN POULET, NGO DUC LUU. 2010. A FAST PARALLEL SVM ALGORITHM FOR MASSIVE CLASSIFICATION TASKS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
57.  Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Nguyễn Trọng Nghĩa. 2010. CLASSIFYING FINGERPRINT IMAGES USING SIFT METHOD AND SUPPORT VECTOR MACHINE ALGORITHM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
58.  Võ Huỳnh Trâm, Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị. 2010. PHÂN LOẠI DẤU VÂN TAY VỚI RỪNG NGẪU NHIÊN XIÊN PHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN ĐẶC TRƯNG KHÔNG ĐỔI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 253-262. (Đã xuất bản)
59.  BUI THANH TUAN, Nguyễn Đình Thức, Đỗ Thanh Nghị. 2008. HỆ THỐNG TƯ VẤN TÀI NGUYÊN HỌC TẬP. Kỷ yếu Hội thảo KHQG “CN phần mềm…”. . (Đã xuất bản)