BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THANH TUYỀN Giới tính: Nữ
Email: ttttuyen@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Học hàm:
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ phần mềm
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Trương Thị Thanh Tuyền, Phan Huy Cường. 2015. TIẾP CẬN HƯỚNG ĐA TÁC TỬ ĐỂ MÔ PHỎNG SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA THAY ĐỔI GIỜ LÀM ĐẾN HỆ THỐNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ. Hội thảo quốc gia lần thứ XVII- Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT- Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, 30-31/10/2014. . 337. (Đã xuất bản)
2.  Trương Thị Thanh Tuyền, Phan Huy Cường. 2012. TIẾP CẬN HƯỚNG ĐA TÁC TỬ ĐỂ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH. HT một số vấn đề chọn lọc về CNTT và TT lần XV. 1. 456. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thái Nghe, Trần Thanh Hùng, Trương Thị Thanh Tuyền. 2005. ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO ĐỂ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI TIẾNG VIỆT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 96-103. (Đã xuất bản)