BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: HUỲNH XUÂN HIỆP Giới tính: Nam
Email: hxhiep@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM.Công nghệ phần mềm
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học máy tính 
Khoa học thông tin 
Sinh tin học 
Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác (Các vấn đề phát triển phần cứng xếp vào mục 20206 (Phần cứng và kiến trúc máy tính); Các khía cạnh XH của KH tính toán và thông tin xếp vào mục 5 - KH XH.) 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Tối ưu hóa mạng giám sát rầy nâu sử dụng bẫy đèn tự động tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp và công nghiệp nông thôn 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3 Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hành chính phục vụ lãnh đạo cấp huyện, tình 2011 Đề tài hợp tác địa phương/ doanh nghiệp Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Nhập môn Công nghệ phần mềm
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2010   X
2 Bảo trì phần mềm
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2014 978-604-919-066-7.   X
3 Mô hình hóa quyết định
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 2014 978-604-919-049-0.   X
4 Công nghệ thông tin trong hỗ trợ ra quyết định về giáo dục, nông nghiệp, thủy sản và môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đại học Cần Thơ 2016 978-604-919-695-9   X
5 Bảo trì phần mềm
978-604-919-066-7.   X
6 Công nghệ Web 3D
X  
7 Kiến trúc và thiết kế phần mềm
978-604-919-524-2   X
8 Kỹ thuật dự báo
  X
9 Mô hình hóa quyết định
978-604-919-049-0.   X
10 Nhập Môn Oracle
X  
11 Nhập môn Công nghệ phần mềm
  X
12 Quản lý dự án phần mềm
978-604-919-523-5   X
13 Thiết kế Web
978-604-965-105-2   X
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Triệu Thanh Ngoan, Huỳnh Xuân Hiệp, Bernard Pottier, Jean-François M. Dorville, Zachary E. S. Williams, Vincent Rodin. 2020. OPEN DATA FOR ENVIRONMENT SENSING: CROWDSOURCING GEOLOCATION DATA. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications. 7. 1-8. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Xuân Hiệp, Ông Thị Mỹ Linh, Huỳnh Phụng Toàn, Đặng Quang Huy, Luong Hoang Huong, Pham Van Huy, Duong Trung Nghia, Bernard Pottier. 2020. BPH SENSOR NETWORK OPTIMIZATION BASED ON CELLULAR AUTOMATA AND HONEYCOMB STRUCTURE. Mobile Networks and Applications. 25. 1140–1150. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thanh Hải, Huỳnh Xuân Hiệp, Huynh Thanh Hoang, Tran Bao Toan. 2020. EXPLANATION OF THE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK CLASSIFYING CHEST X-RAY IMAGES SUPPORTING PNEUMONIA DIAGNOSIS. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications. 7. (Đã xuất bản)
4.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Hải, Trương Thị Thanh Loan, Phan Anh Cang. 2020. AN APPROACH FOR SKIN LESIONS CLASSIFICATION WITH A SHALLOW CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK. Future Data and Security Engineering. Big Data, Security and Privacy, Smart City and Industry 4.0 Applications. Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung. 265-280. (Đã xuất bản)
5.  Duong Trung Nghia, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Nhựt Quỳnh. 2020. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN INTELLIGENT TUTORING SYSTEM FOR HIGH-SCHOOL INFORMATICS COURSE. Hội thảo Quốc gia @2020. 0. 36-41. (Đã xuất bản)
6.  BILLY TANUWIJAYA, Huỳnh Xuân Hiệp, Ganeshsree Selvachandran, MAHMOUD ISMAIL, Phạm Văn Huy, Lê Hoàng Sơn, MOHAMED ABDEL-BASSET. 2020. A NOVEL SINGLE VALUED NEUTROSOPHIC HESITANT FUZZY TIME SERIES MODEL: APPLICATIONS IN INDONESIAN AND ARGENTINIAN STOCK INDEX FORECASTING. IEEE Access. 8. 60126 - 60141. (Đã xuất bản)
7.  Huỳnh Xuân Hiệp, Ông Thị Mỹ Linh, Đặng Trung Tín, Lương Hoàng Hướng, Duong Trung Nghia, Phan Tấn Tài, Bernard Pottier. 2020. SIMULATING MANGROVES REHABILITATION WITH CELLULAR AUTOMATA. ICMLSC 2020: Proceedings of the 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing. 0. 40-45. (Đã xuất bản)
8.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Hải, Huỳnh Bá Mẫn , Trần Thị Hòa. 2020. A DATA CONVERSION APPROACH BETWEEN GAMA AND DIGIPLANT SIMULATING RICE PLANT GROWTH UNDER BROWN PLANTHOPPER INFESTATION. Computational Data and Social Networks (LNCS 12575). S. Chellappan et al. (Eds.). 1-13. (Đã xuất bản)
9.  Huỳnh Xuân Hiệp, Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định, Nguyen Thanh Tan Kiet. 2020. PLANT IDENTIFICATION USING NEW ARCHITECTURE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS COMBINE WITH REPLACING THE RED OF COLOR CHANNEL IMAGE BY VEIN MORPHOLOGY LEAF. Vietnam Journal of Computer Science. 7. 197–208. (Đã xuất bản)
10.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thị Thu Hà , Duong Trung Nghia, Phan Quốc Nghĩa. 2020. COLLABORATIVE FILTERING RECOMMENDATION BASED ON STATISTICAL IMPLICATIVE ANALYSIS. Advances in Computational Collective Intelligence (CCIS). Marcin Hernes, Krystian Wojtkiewicz, Edward Szczerbicki. 224-235. (Đã xuất bản)
11.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Đức Khoa, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Minh Tân, Phạm Thị Trúc Phương, Lương Hoàng Hướng, Simona Niculescu, Trần Công Nghị, Nguyễn Minh Kỳ. 2020. DISCOVERED CHANGES IN RICE OCCUPATION WITH SATELLITE IMAGES BASED ON RANDOM FOREST APPROACH. ICMLSC 2020: Proceedings of the 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing. 0. 86-97. (Đã xuất bản)
12.  Latha Banda, Huỳnh Xuân Hiệp, Mohamed Abdel-Basset , Lê Hoàng Sơn, David Taniar, Phạm Huy Thông, Karan Singh. 2020. RECOMMENDER SYSTEMS USING COLLABORATIVE TAGGING. International Journal of Data Warehousing and Mining. 16. 10(18). (Đã xuất bản)
13.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Bích Hằng, Phan Anh Cang. 2020. ABNORMALITY BONE DETECTION IN X-RAY IMAGES USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK. Context-Aware Systems and Applications, and Nature of Computation and Communication. 343. 31-43. (Đã xuất bản)
14.  Huỳnh Xuân Hiệp, MAHMOUD ISMAIL, Phạm Văn Huy, Mohamed Abdel-Basset , Lê Hoàng Sơn, Phạm Mộng Nghi, Phan Quốc Nghĩa. 2020. CONTEXT-SIMILARITY COLLABORATIVE FILTERING RECOMMENDATION. IEEE Access. 8. 33342 - 33351. (Đã xuất bản)
15.  Huỳnh Xuân Hiệp, Luong Hoang Huong, Cù Nguyên Giáp, Lê Hoàng Son, Huỳnh Minh Trí. 2020. RECOMMENDER SYSTEMS BASED ON RESONANCE RELATIONSHIP OF CRITERIA WITH CHOQUET OPERATION. International Journal of Data Warehousing and Mining. 16. 44-62. (Đã xuất bản)
16.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Hải, Phạm Ngọc Quyền, Tran Bao Toan. 2020. GENOME-WIDE ASSOCIATION ANALYSIS FOR OAT GENETICS USING SUPPORT VECTOR MACHINES. Future Data and Security Engineering. Big Data, Security and Privacy, Smart City and Industry 4.0 Applications. Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung. 452-460. (Đã xuất bản)
17.  Ông Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thái Nghe, Huỳnh Xuân Hiệp, Lương Hoàng Hướng, Trần Công Nghị. 2020. CYBER PHYSICAL SYSTEM: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES. ICMLSC 2020: Proceedings of the 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing. 0. 129-133. (Đã xuất bản)
18.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Hải, Đặng Hải Sơn, Phan Anh Cang. 2020. A CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK ON X-RAY IMAGES FOR PNEUMONIA DIAGNOSIS. Context-Aware Systems and Applications, and Nature of Computation and Communication. LNICST 343. 203-215. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Nhựt Quỳnh, Phạm Xuân Hiền, Huỳnh Xuân Hiệp, Hà Lê Ngọc Dung, Ha Xuan Son, Dương Trung Nghĩa, Phan Tấn Tài. 2020. MOVIE RECOMMENDER SYSTEMS MADE THROUGH TAG INTERPOLATION. ICMLSC 2020: Proceedings of the 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing. 0. 154-158. (Đã xuất bản)
20.  Huỳnh Xuân Hiệp, Trương Minh Thái, Tăng Thị Quỳnh Nga, Luong Hoang Huong, Lưu Thanh Phước, Trần Thị Cẩm Tú, Duong Trung Nghia. 2020. ANALYSIS OF ATMOSPHERIC QUALITY BASED ON CELLULAR AUTOMATA SIMULATION. ICIIT 2020: Proceedings of the 2020 5th International Conference on Intelligent Information Technology. 0. 27-33. (Đã xuất bản)
21.  Trần Quang Phúc, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Hải, Triệu Thanh Ngoan, Đào Vũ Nguyên. 2020. EFFECTIVE OPINION WORDS EXTRACTION FOR FOOD REVIEWS CLASSIFICATION. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 11. 421-426. (Đã xuất bản)
22.  Trần Quang Phúc, Huỳnh Xuân Hiệp, Triệu Thanh Ngoan, Trần Công Nghị, Lương Hoàng Hướng. 2020. AN AFFINITY PROPAGATION APPROACH FOR ENTITY CLUSTERING WITH SPARK. ICIIT 2020: Proceedings of the 2020 5th International Conference on Intelligent Information Technology. . 51-55. (Đã xuất bản)
23.  Huỳnh Tuấn Hảo, Trương Quốc Định, Huỳnh Xuân Hiệp, Duong Trung Nghia. 2020. VIETNAMESE TEXT CLASSIFICATION WITH TEXTRANK AND JACCARD SIMILARITY COEFFICIENT. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal. 5. 363-369. (Đã xuất bản)
24.  Huỳnh Tuấn Hảo, Trương Quốc Định, Huỳnh Xuân Hiệp, Tăng Thị Quỳnh Nga, Ha Xuan Son, Duong Trung Nghia. 2020. AUTOMATIC KEYWORDS-BASED CLASSIFICATION OF VIETNAMESE TEXTS. IEEE International Conference on Research, Innovation and Vision for the Future. . (Đã xuất bản)
25.  Trần Công Án, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Hữu Vân Long, Duong Lu Dien, Trần Công Nghị. 2019. A MODEL FOR REAL-TIME TRAFFIC SIGNS RECOGNITION BASED ON THE YOLO ALGORITHM – A CASE STUDY USING VIETNAMESE TRAFFIC SIGNS. Future Data and Security Engineering. Son Ha Bui. 104-116. (Đã xuất bản)
26.  Trần Công Án, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Hữu Vân Long, Trần Công Nghị. 2019. COUNTING BROWN PLANTHOPPERS IN LIGHT-TRAP IMAGES USING MORPHOLOGICAL OPERATIONS. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications. 17. 1-8. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Tấn Hoàng, Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2019. IMPROVED COLLABORATIVE FILTERING RECOMMENDATIONS USING QUANTITATIVE IMPLICATION RULES MINING IN IMPLICATION FIELD. Proceedings of the 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing. ISBN: 978-1-4503-6612-0. 110-116. (Đã xuất bản)
28.  Trần Thị Cẩm Tú, Trương Quốc Định, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Quang Phúc. 2019. TEXT CLASSIFICATION BASED ON KEYWORDS WITH DIFFERENT THRESHOLDS. The 2019 4th International Conference on Intelligent Information Technology (ICIIT 2019). . 101-106. (Đã xuất bản)
29.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thị Thùy Linh, Huỳnh Phụng Toàn, Trần Văn Sơn, Huỳnh Thanh Nhã. 2019. SIMULATING THE IRRIGATION OPERATIONS WITH CELLULAR AUTOMATA. Springer. 266. 195-210. (Đã xuất bản)
30.  Trần Uyên Trang, Huỳnh Xuân Hiệp, Hoàng Thị Thanh Hà. 2019. ASPECT EXTRACTION WITH BIDIRECTIONAL GRU AND CRF. 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF). . 1-5. (Đã xuất bản)
31.  Huỳnh Minh Trí, Phạm Hữu Tài, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Thế Vũ. 2019. ITEM-BASED RECOMMENDATION WITH SHAPLEY VALUE. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications. 6(17). 1-8(e4). (Đã xuất bản)
32.  Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Phương Lan, Ông Thị Mỹ Linh, Lương Hoàng Hướng, Lữ Thanh Quy. 2019. SIMULATING THE SPREADING OF BROWN PLANT HOPPERS BASED ON CELLULAR AUTOMATA. Concurrency and Computation: Practice and Experience. e5261. (Đã xuất bản)
33.  Huỳnh Xuân Hiệp, Lê Thị Diễm, Hồ Văn Tú, Lê Minh Lý, Lâm Bảo Duy. 2019. CDNN MODEL FOR INSECT CLASSIFICATION BASED ON DEEP NEURAL NETWORK APPROACH. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. Context-Aware Systems and Applications, and Nature of Computation and Communication. 298. 127-142. (Đã xuất bản)
34.  Trương Phong Tuyên, Huỳnh Xuân Hiệp, Bernard Pottier. 2019. A DEVELOPING METHOD FOR DISTRIBUTED SENSING SYSTEMS. 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing (ICMLSC 2019). . 210-214. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Thanh Tuấn, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Phụng Toàn, Lê Thị Mỹ Hạnh, Trần Quang Phúc, Nguyễn Tấn Hoàng. 2019. TOWARDS DATA VARIATION TRENDS RECOMMENDATION. ICMLSC 2019. . 117-122. (Đã xuất bản)
36.  Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Thượng Cang, Phạm Văn Huy, Dương Trung Nghĩa, Nguyễn Tuấn Vũ. 2019. DISTRIBUTED FRAMEWORK FOR AUTOMATING OPINIONDISCRETIZATION FROM TEXT CORPORA ON FACEBOOK. IEEE Access. 7. 78675-78684. (Đã xuất bản)
37.  Nguyễn Hồng Nguyên, Nguyễn Đức Khoa, Nguyễn Thị Thùy Linh, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Quang Trí. 2019. A CELLULAR AUTOMATA APPROACH TO SIMULATE THE DIFFUSION OF ANTIBIOTIC RESIDUES ON THE SURFACE OF A RIVER. The 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing (ACM ICMLSC 2019). . 154-159. (Đã xuất bản)
38.  Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyen Thanh Tan Kiet. 2019. PLANT SPECIES IDENTIFICATION FROM LEAF PATTERNS USING HISTOGRAM OF ORIENTED GRADIENTS FEATURE SPACE AND CONVOLUTION NEURAL NETWORKS. Journal of Information and Telecommunication. 3. 1-12. (Đã xuất bản)
39.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Đức Khoa, Trương Minh Thái, Võ Huỳnh Trâm, Phạm Thị Trúc Phương. 2019. DISSOLVED OXYGEN SIMULATION OF CATFISH POND WITH CELLULAR AUTOMATA. KSE2019 - The 11th IEEE international conference on knowledge and systems engineering. . 98-107. (Đã xuất bản)
40.  Phạm Mộng Nghi, Huỳnh Xuân Hiệp, Đặng Văn Đàng, Phan Quốc Nghĩa. 2019. CONTEXT-AWARE RECOMMENDATION WITH OBJECTIVE INTERESTINGNESS MEASURES. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering book series (LNICST, volume 266). 266. 150-162. (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Đức Khoa, Huỳnh Xuân Hiệp. 2019. COASTLINE EROSION AND ACCRETION DISCOVERING. @2019 - Hội thảo quốc gia lần thứ XXII – Một số vấn đề chọn lọc của CNTT & TT. 28-29/6/2019. 60-64. (Đã xuất bản)
42.  Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Phụng Toàn, Simona Niculescu, Nguyễn Thị Ngọc Thư, Loi Thị Tú Trân, Trần Văn Sơn. 2019. PREDICTING OF FLOODING IN THE MEKONG DELTA USING SATELLITE IMAGES. Springer. 298. 143-156. (Đã xuất bản)
43.  Huỳnh Minh Trí, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Thế Vũ, Huỳnh Hữu Hưng. 2018. ITEM-BASED COLLABORATIVE FILTERING IN THE MULTI-CRITERIA RECOMMENDER SYSTEM WITH ORDERED WEIGHTED AVERAGING OPERATOR ON SPARSE DATASETS. JP Journal of Heat and Mass Transfer. 15(2). 183-194. (Đã xuất bản)
44.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2018. IMPLICATIVE RATING-BASED HYBRID RECOMMENDATION SYSTEMS. International Journal of Machine Learning and Computing. Volume 8, Number 3. 223-228. (Đã xuất bản)
45.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2018. RECOMMENDATION USING RULE BASED IMPLICATIVE RATING MEASURE. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. Vol. 9, No. 4. 176-181. (Đã xuất bản)
46.  Trương Phong Tuyên, Huỳnh Xuân Hiệp, Bernard Pottier. 2018. CELLULAR SIMULATION FOR DISTRIBUTED SENSING OVER COMPLEX TERRAINS. Sensors. 18. 1-30. (Đã xuất bản)
47.  Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt, Nguyễn Minh Triết. 2018. SHALLOW AND DEEP LEARNING ARCHITECTURE FOR PESTS IDENTIFICATION ON POMELO LEAF. 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering. . 335-340. (Đã xuất bản)
48.  Huỳnh Minh Trí, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Thế Vũ, Huỳnh Hữu Hưng. 2018. SOLUTION FOR ORDERED WEIGHTED AVERAGING OPERATOR FOR MAKING IN THE INTERACTION MULTI-CRITERIA DECISION IN USER-BASED COLLABORATIVE FILTERING RECOMMENDER SYSTEMQ. International Journal of Machine Learning and Computing. 8(4). 377-381. (Đã xuất bản)
49.  Huỳnh Minh Trí, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Thế Vũ, Huỳnh Hữu Hưng. 2018. COLLABORATIVE FILTERING RECOMMENDER SYSTEM BASE ON THE INTERACTION MULTI-CRITERIA DECISION WITH ORDERED WEIGHTED AVERAGING OPERATOR. International Conference on Machine Learning and Soft Computing. 2. 45-49. (Đã xuất bản)
50.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2018. HYBRID RECOMMENDATION BASED ON IMPLICATIVE RATING MEASURES. The 2nd International Conference on Machine Learning and Soft Computing. . 50-56. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Tấn Hoàng, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2018. COLLABORATIVE FILTERING RECOMMENDATION IN THE IMPLICATION FIELD. International Journal of Machine Learning and Computing. 8(3). 214-222. (Đã xuất bản)
52.  Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt, Trương Quốc Bảo, Trương Quốc Định, Huỳnh Xuân Hiệp. 2018. DEPTH LEARNING WITH CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK FOR LEAVES CLASSIFIER BASED ON SHAPE OF LEAF VEIN. Nhà Xuất bản Springer. ecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10751). 565-575. (Đã xuất bản)
53.  Nguyễn Tấn Hoàng, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2018. COLLABORATIVE FILTERING RECOMMENDATION WITH THRESHOLD VALUE OF THE EQUIPOTENTIAL PLANE IN IMPLICATION FIELD. nternational Conference on Machine Learning and Soft Computing. 2. 39-44. (Đã xuất bản)
54.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2017. USER BASED RECOMMENDER SYSTEMS USING IMPLICATIVE RATING MEASURE. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA). Volume 8 Issue 11. 37-43. (Đã xuất bản)
55.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Régis GRAS, Hung Huu HUYNH. 2017. SYSTÈME DE RECOMMANDATION BASÉ SUR DES MESURES IMPLICATIVES FORTES. Hội nghị Quốc tế về Phân tích hàm ý thống kê lần thứ 9 năm 2017 tại Belfort, Pháp. . 508-531. (Đã xuất bản)
56.  Onil Nazra Persada Goubier, Trương Phong Tuyên, Huỳnh Xuân Hiệp, Mahamadou Traoré. 2017. WIRELESS SENSOR NETWORK-BASED MONITORING, CELLULAR MODELLING AND SIMULATIONS FOR THE ENVIRONMENT. ASM Science Journal. Special Issue 2017(1) ICT-Bio. 56-63. (Đã xuất bản)
57.  Trần Công Án, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Công Nghị. 2017. MORPHOLOGICAL APPROACH TO COUNTING BPH IN LIGHT-TRAP IMAGES WITH OVERLAPPING INDIVIDUALS. The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP). . 10-15. (Đã xuất bản)
58.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Quốc Nghĩa, Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Minh Kỳ, Fabrice Guillet. 2017. INTERESTINGNESSLAB: A FRAMEWORK FOR DEVELOPING AND USING OBJECTIVE INTERESTINGNESS MEASURES. Advances in Intelligent Systems and Computing. 538. 302-311. (Đã xuất bản)
59.  Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Phương Lan, Phan Tấn Tài, Trịnh Trần Nguyễn. 2016. THE COVERAGE MODEL FOR THE FOREST FIRE DETECTION BASED ON THE WIRELESS SENSOR NETWORK. Context-Aware Systems and Applications. 165 (ISBN: 978-3-319-29235-9 (Print) 978-3-319-29236-6 (Online)). 187-197. (Đã xuất bản)
60.  Phan Quốc Nghĩa, Huỳnh Xuân Hiệp, Đặng Hoài Phương. 2016. STATISTICAL IMPLICATIVE SIMILARITY MEASURES FOR USER- BASED COLLABORATIVE FILTERING RECOMMENDER SYSTEM. (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 7(11). 140-146. (Đã xuất bản)
61.  Lâm Hoài Bảo, Trương Phong Tuyên, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Minh Kỳ, Bernard Pottier. 2016. AN HIERARCHICAL SCHEDULED ALGORITHM FOR DATA DISSEMINATION IN A BROWN PLANTHOPPER SURVEILLANCE NETWORK. Nature of Computation and Communication. Volume 168. 246-263. (Đã xuất bản)
62.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Công Vinh, Phan Quốc Nghĩa, Huỳnh Hữu Hưng, Fabrice Guillet. 2016. CLASSIFICATION OF OBJECTIVE INTERESTINGNESS MEASURES. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications. Volume 3, Issue 10. e4:1-13 (doi: 10.4108/eai.12-9-2016.151678). (Đã xuất bản)
63.  Trần Văn Hoàng, Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Công Vinh, Bernard Pottier. 2016. A FEDERATION OF SIMULATIONS BASED ON CELLULAR AUTOMATA IN CYBER-PHYSICAL SYSTEMS. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications. 7. 1-10. (Đã xuất bản)
64.  Trương Quốc Định, Huỳnh Xuân Hiệp, Cuong Ngoc Nguyen. 2016. AN ABSTRACT-BASED APPROACH FOR TEXT CLASSIFICATION. Nature of Computation and Communication. Volume 168 2016. 237-245. (Đã xuất bản)
65.  Lương Hoàng Hướng, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Hải Thanh, Huỳnh Hữu Hưng. 2016. DESIGN AND OPTIMIZATION OF THE AUTOMATIC BROWN PLANTHOPPER (BPH) LIGHT TRAP SURVEILLANCE NETWORK. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications. 9. 1-7. (Đã xuất bản)
66.  Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Phương Lan, Phan Tấn Tài, Nguyễn Trường Sơn. 2016. FORECASTING THE BROWN PLANT HOPPER INFECTION LEVELS USING SET-VALUED DECISION RULES. Context-Aware Systems and Applications. 165 (ISBN: 978-3-319-29235-9 (Print) 978-3-319-29236-6 (Online)). 177-186. (Đã xuất bản)
67.  Nguyễn Minh Khiêm, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Hải. 2016. A NOVEL APPROACH FOR ACCESSING SEMANTIC DATA BY TRANSLATING RESTFUL/JSON COMMANDS INTO SPARQL MESSAGES. IEIE Transactions on Smart Processing and Computing. 5. 222-229. (Đã xuất bản)
68.  Trương Phong Tuyên, Huỳnh Xuân Hiệp, Bernard Pottier. 2016. MONITORING OF ENVIRONMENT: A HIGH PERFORMANCE METHOD FOR RADIO COVERAGE EXPLORATION. IEEE Xplore. DOI: 10.1109/RADIO.2016.7772031. (Đã xuất bản)
69.  Trương Phong Tuyên, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Văn Hoàng, Bernard Pottier. 2016. OPTIMIZING THE CONNECTION TIME FOR LEO SATELLITE BASED ON DYNAMIC SENSOR FIELD. Context-Aware Systems and Applications. 165. 380-394. (Đã xuất bản)
70.  Lương Hoàng Hướng, Trương Phong Tuyên, Huỳnh Xuân Hiệp, Lâm Hoài Bảo, Nguyễn Minh Kỳ. 2016. OPTIMIZING THE LIGHT TRAP POSITION FOR BROWN PLANTHOPPER (BPH) SURVEILLANCE NETWORK. Nature of Computation and Communication. Volume 168. 165-178. (Đã xuất bản)
71.  Trần Văn Hoàng, Trương Phong Tuyên, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyen Thanhh Khoa, Bernard Pottier. 2016. A FEDERATED APPROACH FOR SIMULATIONS IN CYBER-PHYSICAL SYSTEMS. Context-Aware Systems and Applications. 165. 165-176. (Đã xuất bản)
72.  Huỳnh Quang Nghi, Huỳnh Xuân Hiệp, Arnaud Grignard, Nguyễn Hữu Trí, Alexis Drogoul. 2016. TOWARD AN AGENT-BASED AND EQUATION-BASED COUPLING FRAMEWORK. Nature of Computation and Communication. 168. 311-324. (Đã xuất bản)
73.  Lâm Hoài Bảo, Huỳnh Xuân Hiệp, Bernard Pottier, Huynh Huu Hung. 2016. A SYNCHRONOUS NETWORK FOR BROWN PLANTHOPPER SURVEILLANCE BASED ON HEXAGONAL CELLULAR AUTOMATA. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. Volume 168. 97-112. (Đã xuất bản)
74.  Cao Tiến Dũng, Huỳnh Xuân Hiệp, Trương Hồng Lĩnh, Trần Thế Vũ, Trần Minh Quang, Phạm Trần Vũ, Nguyễn Bình Minh, Hoàng Hữu Hạnh. 2016. IOT SERVICES FOR SOLVING CRITICAL PROBLEMS IN VIETNAM: A RESEARCH LANDSCAPE AND DIRECTIONS. IEEE Internet Computing. 20(5). 76-81. (Đã xuất bản)
75.  Trần Công Nghị, Trần Công Án, Huỳnh Xuân Hiệp. 2016. AN APPROACH TO COUNTING BROWN PLANTHOPPER IN IMAGES CONTAINING OVERLAPPING INDIVIDUALS. The 11th International Conference on Computing and Communication Technologies - RIVF2106. . 12-16. (Đã xuất bản)
76.  Phan Quốc Nghĩa, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng, Phan Công Vinh. 2016. CLUSTERING THE OBJECTIVE INTERESTINGNESS MEASURES BASED ON TENDENCY OF VARIATION IN STATISTICAL IMPLICATIONS. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications. 16(9). e5. (Đã xuất bản)
77.  Nguyễn Thị Phương Giang, Lương Hoàng Hướng, Phạm Hữu Tài, Huỳnh Xuân Hiệp. 2016. A PARALLEL ALGORITHM FOR DETERMINING THE COMMUNICATION RADIUS OF AN AUTOMATIC LIGHT TRAP BASED ON BALLTREE STRUCTURE. The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2016). . (Đã xuất bản)
78.  Ông Thị Mỹ Linh, Nguyễn Công Huy, Huỳnh Xuân Hiệp, Lương Hoàng Hướng, Lữ Thanh Quy. 2016. SIMULATION THE BPH SPREAD WITH THE IMPACT OF THEIR NATURAL ENEMIES BASED ON CELLULAR AUTOMATA AND PREDATOR-PREY MODEL. Knowledge and Systems Engineering (KSE), 2016 Eighth International Conference on. . 121 - 126. (Đã xuất bản)
79.  Nguyễn Minh Khiêm, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Hải. 2016. AUTOMATED TRANSLATION BETWEEN RESTFUL/JSON AND SPARQL MESSAGES FOR ACCESSING SEMANTIC DATA. ICEIC 2016, Hyatt Regency Resort and Spa, Danang Vietnam. 27/Jan - 30/Jan/2016. 16285228. 115-118. (Đã xuất bản)
80.  Trương Phong Tuyên, Huỳnh Xuân Hiệp, Lương Hoàng Hướng, Huỳnh Hữu Hưng, Bernard Pottier. 2016. MODELING AND OPTIMIZING OF CONNECTIONS FOR DYNAMIC SENSOR FIELDS BASED ON BT-GRAPH. Nature of Computation and Communication. Volume 168. (Đã xuất bản)
81.  Lâm Hoài Bảo, Huỳnh Xuân Hiệp, Bernard Pottier. 2016. SYNCHRONOUS NETWORKS FOR BIO-ENVIRONMENTAL SURVEILLANCE BASED ON CELLULAR AUTOMATA. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications. Volume 3, Number 8. e5. (Đã xuất bản)
82.  Trương Phong Tuyên, Huỳnh Xuân Hiệp, Bernard Pottier. 2016. PARALLEL CELLULAR AUTOMATA BASED SIMULATION OF RADIO SIGNAL PROPAGATION. International Journal of Computer Science and Information Security. Vol. 14 No. 10. 467-472. (Đã xuất bản)
83.  Trương Phong Tuyên, Huỳnh Xuân Hiệp, Lương Hoàng Hướng, Phan Công Vinh, Bernard Pottier. 2016. MODELING THE CONNECTIONS OF DYNAMIC SENSOR BASED ON BT-GRAPH. EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications. Volume 3, Issue 8. (Đã xuất bản)
84.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Minh Kỳ, Huỳnh Hữu Hưng. 2016. SYASSOCIATION-BASED RECOMMENDERSTEM USING STATISTICAL IMPLICATIVE COHESION MEASURE. Knowledge and Systems Engineering (KSE), 2016 Eighth International Conference on. 2016. P.144-149. (Đã xuất bản)
85.  Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Ngọc Tú, Huỳnh Xuân Hiệp. 2016. IMPROVING QUALITY OF VIETNAMESE TEXT SUMMARIZATION BASED ON SENTENCE COMPRESSION. (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 7(2). 362-366. (Đã xuất bản)
86.  Trần Công Án, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Công Nghị. 2016. AN APPROACH TO DETECTING BROWN PLANT HOPPER BASED ON MORPHOLOGICAL OPERATIONS. Nature of Computation and Communication. Volume 168. 52-61. (Đã xuất bản)
87.  Phan Quốc Nghĩa, Huỳnh Xuân Hiệp, Fabrice GUILLET, Régis GRAS. 2015. CLASSIFYING OBJECTIVE INTERESTINGNESS MEASURES BASED ON THE TENDENCY OF VALUE VARIATION. 8th International Conference on Implicative Statistic Analysis. . 143-172. (Đã xuất bản)
88.  Lâm Hoài Bảo, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Văn Hoàng, Bernard Pottier. 2015. SYNCHRONOUS NETWORKS FOR INSECTS SURVEILLANCE. SoICT 2015, Hue, Viet Nam, December 3-4 2015. . 163-170. (Đã xuất bản)
89.  Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Ngọc Hưng, Phan Phương Lan. 2014. FORECASTING WHITE SPOT DISEASE ON BLACK TIGER PRAWNS USING BAYESIAN NETWORKS. The First NAFOSTED Conference on Information and Computer Science. ISBN: 978-604-67-0228-3. 359-370. (Đã xuất bản)
90.  Huỳnh Quang Nghi, Huỳnh Xuân Hiệp, Võ Huỳnh Trâm, Alexis Drogoul. 2014. ESTABLISHING OPERATIONAL MODELS FOR DYNAMIC COMPILATION IN A SIMULATION PLATFORM. ICTCC 14 - Dai hoc Nguyen Tat Thanh - HCM. . (Đã xuất bản)
91.  Huỳnh Quang Nghi, Huỳnh Xuân Hiệp, Võ Huỳnh Trâm, Alexis Drogoul. 2014. CO-MODELING: AN AGENT-BASED APPROACH TO SUPPORT THE COUPLING OF HETEROGENEOUS MODELS. Lecture Notes of ICST. Volume 144. (Đã xuất bản)
92.  Lâm Hoài Bảo, Huỳnh Xuân Hiệp, Pierre-Yves Lucas, Mahamadou Traoré, Bernard Pottier. 2014. MONITORING ENVIRONMENTAL FACTORS IN MEKONG DELTA OF VIETNAM USING WIRELESS SENSOR NETWORK APPROACH. 8th International conferenceon simulation ang modelling in the Food and Bio-industry 2014 (FoodSim'2014); Brest, France; June 23-25, 2014. . 71-78. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thanh Hải, Huỳnh Xuân Hiệp, Cao Hong Nga, Luong Hoang Huong, Phan Kim Yen Nhi. 2020. BINNING APPROACH BASED ON CLASSICAL CLUSTERING FOR TYPE 2 DIABETES DIAGNOSIS. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 11. 630 - 638. (Đã xuất bản)
2.  Huỳnh Xuân Hiệp. 2019. DỮ LIỆU MỞ LIÊN KẾT. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia - Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh. . 297-312. (Đã xuất bản)
3.  Dương Trung Nghĩa, Huỳnh Xuân Hiệp, Lưu Tiến Đạo, Đặng Thiên Tân. 2019. DỰ ĐOÁN KINH DOANH NGÀY BLACK FRIDAY SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỌC CÂY TĂNG CƯỜNG ĐỘ DỐC LỚN. Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XII về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" - FAIR 2019. . 49-56. (Đã xuất bản)
4.  Tô Khánh Toàn, Trương Quốc Định, Huỳnh Xuân Hiệp, Võ Hải Đăng, Trần Thị Cẩm Tú. 2019. SO SÁNH CÁC Đ Ộ ĐO TRONG PHÂN C Ụ M VĂN B Ả N TI Ế NG VI Ệ T. Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XII về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" - FAIR. . 414-422. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Thượng Cang, Hồ Văn Tú, Lê Minh Lý, Võ Hải Đăng, Lai Út Bé. 2019. LAN TRUYỀN THÔNG TIN THEO MỨC ĐỘ VỚI MÔ HÌNH SIR4OSN. Hội thảo khoa học quốc gia CITA 2019 về Công nghệ thông tin và ứng dụng, ISBN: 978-604-84-4453-2. . 207-214. (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Xuân Hiệp. 2019. PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ CHO "CÔNG TRÌNH XANH". Hội thảo khoa học quốc gia - Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh (ATiGB). . 325-337. (Đã xuất bản)
7.  Dương Trung Nghĩa, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Ngọc Tuyền. 2019. TỰ ĐỘNG NHẬN DẠNG BỆNH VIÊM PHỔI TỪ ẢNH X-QUANG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỌC KẾT CẤU TÍCH CHẬP THEO CHIỀU SÂU. Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XII về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" - FAIR2019. . 32-40. (Đã xuất bản)
8.  Phan Phương Lan, Nguyễn Thị Thùy Linh, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2019. TƯ VẤN BẰNG XẾP HẠNG HÀM Ý THỐNG KÊ TRÊN DỮ LIỆU KHÔNG PHẢI NHỊ PHÂN. Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Vol.17, No. 1.1. 99-104. (Đã xuất bản)
9.  Trần Uyên Trang, Huỳnh Xuân Hiệp, Hoàng Thị Thanh Hà. 2018. DỰ ĐOÁN HƯỚNG NGỮ NGHĨA CỦA CỤM TỪ TRONG KHAI PHÁ QUAN ĐIỂM VỚI ĐỘ ĐO THÔNG TIN TƯƠNG HỖ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 3(124). 108-112. (Đã xuất bản)
10.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2018. HỆ TƯ VẤN DỰA TRÊN MỤC BẰNG TIẾP CẬN HÀM Ý THỐNG KÊ. Hội thảo quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông – Thanh Hóa, 27-28/7/2018. . 131-136. (Đã xuất bản)
11.  Phan Quốc Nghĩa, Huỳnh Xuân Hiệp, Đặng Hoài Phương. 2017. MÔ HÌNH TƯ VẤN LỌC CỘNG TÁC TÍCH HỢP DỰA TRÊN MA TRẬN TƯƠNG ĐỒNG SẢN PHẨM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 01(110). 55-58. (Đã xuất bản)
12.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2017. HỆ TƯ VẤN LỌC CỘNG TÁC DỰA TRÊN CÁC ĐỘ ĐO HÀM Ý THỐNG KÊ. Hội thảo quốc gia 2017 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin, Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12. . 200-205. (Đã xuất bản)
13.  Phan Quốc Nghĩa, Đặng Hoài Phương, Huỳnh Xuân Hiệp. 2017. LỰA CHỌN MÔ HÌNH VÀ THAM SỐ CHO BÀI TOÁN TƯ VẤN LỌC CỘNG TÁC DỰA TRÊN ĐỒ THỊ ĐÁNH GIÁ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 171-178. (Đã xuất bản)
14.  Hoàng Ngọc Hiển, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Ngô Đức Lưu. 2017. MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG XÂM LẤN ĐẾN KHU VỰC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội nghị Khoa học Quốc gia về nghiên cứu cơ bản và. . 459-466. (Đã xuất bản)
15.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2017. HỆ TƯ VẤN DỰA TRÊN ĐỘ ĐO CƯỜNG ĐỘ HÀM Ý VÀ TRÁCH NHIỆM. Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin năm 2017 tại Đà Nẵng. . 256-274. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Tấn Hoàng, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2017. TƯ VẤN LỌC CỘNG TÁC THEO MỤC DỰA TRÊN ĐỘ BIẾN THIÊN CHỈ SỐ 
HÀM Ý THEO YẾU TỐ PHẢN VÍ DỤ TRONG TRƯỜNG HÀM Ý. Hội thảo khoa học quốc gia về một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT (@ 2017). . 372-379. (Đã xuất bản)
17.  Phan Phương Lan, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Xuân Hiệp. 2017. TƯ VẤN LAI GHÉP DỰA TRÊN CÁC ĐỘ ĐO HÀM Ý THỐNG KÊ. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2017. 25-33. (Đã xuất bản)
18.  Nguyễn Tấn Hoàng, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng. 2017. TƯ VẤN DỰA TRÊN ĐỘ BIẾN THIÊN CỦA CHỈ SỐ HÀM Ý TRONG TRƯỜNG HÀM Ý THỐNG KÊ. Hội nghị Quốc gia về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin lần thứ 10 (FAIR 2017) nghị Quốc gia về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin lần thứ 10 (FAIR 2017). . 938-950. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Tấn Hoàng, Huỳnh Xuân Hiệp, Raphael Couturier, Huỳnh Hữu Hưng. 2017. RECOMMENDED BASED ON ASYMMETRIC USER RELATIONS USING TIMP (TEMPORAL IMPLICATIVE) MEASURE. Analyse Statistique Implicative (9). ISBN 987-2-9562045-1-0. 493-507. (Đã xuất bản)
20.  Hoàng Ngọc Hiển, Huỳnh Xuân Hiệp, Ngô Đức Lưu. 2017. MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA SÔNG VÀ CỐNG LÊN QUÁ TRÌNH XÂM NHẬP MẶN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt. 7(3). 358-378. (Đã xuất bản)
21.  Hoàng Ngọc Hiển, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Ngô Đức Lưu, Nguyễn Hải Thanh. 2016. MÔ PHỎNG XÂM NHẬP MẶN TRÊN HỆ THỐNG CỐNG TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ IX (FAIR2016). . 360-369. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Trần Quốc Vinh, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Văn Vương, Trần Đăng Hưng, Hoàng Ngọc Hiển. 2016. SINH TỰ ĐỘNG TRIGGER TRÊN NGÔN NGỮ T-SQL HỖ TRỢ ANCHOR MODELING TRONG SQL SERVER. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ IX. . 645-650. (Đã xuất bản)
23.  Dương Thị Kim Chi, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Văn Lăng. 2016. DỰ ĐOÁN GEN BIỂU HIỆN CAO CHO THIẾT KẾ GEN DÙNG TRONG TÁI TỔ HỢP. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ IX (FAIR2016). . 134-142. (Đã xuất bản)
24.  Lê Đức Thắng, Nguyễn Thái Nghe, Huỳnh Xuân Hiệp, Trương Thị Hải. 2016. GIẢI PHÁP HỖ TRỢ SINH VIÊN LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP DỰA TRÊN TIẾP CẬN TẬP THÔ. Hội thảo quốc gia lần thứ 19 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông (@2016). . 151-158. (Đã xuất bản)
25.  Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp, Huỳnh Hữu Hưng, Trần Uyên Trang. 2016. TƯ VẤN LỌC CỘNG TÁC DỰA TRÊN NGƯỜI SỬ DỤNG DÙNG PHÉP ĐO GẮN KẾT HÀM Ý THỐNG KÊ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ IX. ISBN:978-604-913-472-2. 752-760. (Đã xuất bản)
26.  Huỳnh Võ Hữu Trí, Huỳnh Xuân Hiệp, Võ Huỳnh Trâm, Lâm Bảo Duy. 2016. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG RẦY NÂU TRƯỞNG THÀNH DỰA TRÊN ĐẶC TRƯNG SIFT. Hội nghị Khoa học và Công nghệ quốc gia lần thứ IX. . 836-845. (Đã xuất bản)
27.  Phan Quốc Nghĩa, Huỳnh Xuân Hiệp, Đặng Hoài Phương, Nguyễn Minh Kỳ. 2016. HỆ TƯ VẤN LỌC CỘNG TÁC THEO NGƯỜI DÙNG DỰA TRÊN ĐỘ ĐO HÀM Ý THỐNG KÊ. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ IX (FAIR2016). . 231-239. (Đã xuất bản)
28.  Huỳnh Khải Vinh, Huỳnh Xuân Hiệp, Jean-Daniel Zucker, Nguyễn Nhị Gia Vinh. 2015. MÔ PHỎNG PHÂN BỐ RẦY NÂU BẰNG KỸ THUẬT NỘI SUY KHÔNG GIAN VÀ MÔ HÌNH ĐA TÁC TỬ. Hội thảo Toàn quốc về Công nghệ Thông tin năm 2015 (ICT’2015). . 116-124. (Đã xuất bản)
29.  9703 Trần Công Nghị CTU, Trần Công Án, Huỳnh Xuân Hiệp. 2015. PHƯƠNG PHÁP KHỬ NHIỄU TRONG PHÁT HIỆN PHỔ QUẦN THỂ RẦY NÂU DỰA TRÊN XỬ LÝ ẢNH HÌNH THÁI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2015. 121-127. (Đã xuất bản)
30.  Lương Hoàng Hướng, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Hải Thanh. 2015. CẢI THIỆN TỐC ĐỘ TÌM KIẾM CỦA MÔ HÌNH ĐỒ THỊ BT-GRAPH DỰA TRÊN NỀN TẢNG CUDA. Kỷ yếu hội nghị quốc gia lần thứ VIII về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin(FAIR): Hà Nội, 9-10/07/2015. . 72-79. (Đã xuất bản)
31.  Lương Hoàng Hướng, Huỳnh Xuân Hiệp. 2015. MÔ HÌNH ĐỒ THỊ TÌM KIẾM VỊ TRÍ ĐỊA LÝ DỰA TRÊN CẤU TRÚC BALLTREE. Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông - Đắk Lawsk, 30-31/10/2014. . 116-123. (Đã xuất bản)
32.  Phan Tấn Tài, Lê Đức Thắng, Huỳnh Xuân Hiệp. 2015. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LUẬT QUYẾT ĐỊNH ĐA TRỊ DỰA TRÊN TIẾP CẬN HÀM Ý THỐNG KÊ. KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ VIII, FAIR: NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HÀ NỘI, 9-10/7/2015. . 119-129. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Minh Kỳ, Lâm Hoài Bảo, Trương Phong Tuyên, Phạm Thị Minh Hiếu, Hồ Văn Chiến, Bernard Pottier, Huỳnh Xuân Hiệp. 2015. BẪY ĐÈN RẦY NÂU TỰ ĐỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2015. 168-178. (Đã xuất bản)
34.  Trương Phong Tuyên, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Minh Kỳ, Bernard Pottier. 2015. THỰC HIỆN MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY THU THẬP VÀ TRUYỀN DỮ LIỆU KHOẢNG CÁCH XA ĐỒNG THỜI. Hội thảo Khoa học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông 2015, Đại học Thông tin Liên lạc, Nha Trang, 18/12/2015. . 75-78. (Đã xuất bản)
35.  Trương Phong Tuyên, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Hoàng Thân, Lê Thanh Triều, Nguyễn Minh Kỳ. 2015. THỰC HIỆN HỆ THỐNG HỖ TRỢ TRIỂN KHAI NHANH MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY CHUẨN ZIGBEE. Hội thảo Khoa học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông 2015, Đại học Thông tin Liên lạc, Nha Trang, 18/12/2015. . 63-68. (Đã xuất bản)
36.  Hoàng Ngọc Hiển, Huỳnh Xuân Hiệp. 2015. MÔ PHỎNG SỰ TÁC ĐỘNG CỦA LƯỢNG MƯA LÊN QUÁ TRÌNH THỦY TRIỀU TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. ECIT2015 - Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin. . 60-65. (Đã xuất bản)
37.  Lâm Hoài Bảo, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Văn Hoàng, Bernard Pottier. 2015. MÔ HÌNH MẠNG GIÁM SÁT RẦY NÂU DỰA TRÊN CELLULAR AUTOMATA. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông ICT 2015 - Nha Trang - 18-12-2015. . 39-43. (Đã xuất bản)
38.  Phan Quốc Nghĩa, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Tấn Hoàng, Nguyễn Minh Kỳ. 2015. HỆ TƯ VẤN DỰA TRÊN TIẾP CẬN HÀM Ý THỐNG KÊ. HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA LẦN THỨ VIII “NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN” NĂM 2015. . 297-308. (Đã xuất bản)
39.  Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Phương Lan, Huỳnh Hoàng Vân. 2015. ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÂN CỤM CÁC ĐỘ ĐO LỢI ÍCH DỰA TRÊN MA TRẬN GIÁ TRỊ TƯƠNG TÁC. Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ VIII. . 152 - 161. (Đã xuất bản)
40.  Huỳnh Minh Trí, Phan Tấn Tài, Huỳnh Xuân Hiệp. 2014. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH ĐA TRỊ CẢNH BÁO CHÁY RỪNG. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014. . (Đã xuất bản)
41.  Trịnh Trần Nguyễn, Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Tấn Tài. 2014. ĐỒ THỊ BAO PHỦ CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY CẢNH BÁO CHÁY RỪNG. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014. . (Đã xuất bản)
42.  Hoàng Ngọc Hiển, Triệu Yến Yến, Phan Văn Sa, Huỳnh Xuân Hiệp. 2014. MÔ PHỎNG HIỆN TRẠNG NGẬP ĐỊA HÌNH DO NƯỚC BIỂN DÂNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU (VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG). Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 (Đại học Cần Thơ, 28-29/11/2014). . 507-516. (Đã xuất bản)
43.  Ông Thị Mỹ Linh, Huỳnh Xuân Hiệp, . 2014. MÔ PHỎNG SỰ PHÁT TÁN RẦY NÂU DƯỚI SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÔN TRÙNG THIÊN ĐỊCH. Mô phỏng sự phát tán rầy nâu dưới sự tác động của côn trùng thiên địch. . 284-295. (Đã xuất bản)
44.  Huỳnh Minh Trí, Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Tấn Tài. 2014. XÁC ĐỊNH CẤP ĐỘ CHÁY RỪNG VỚI LUẬT QUYẾT ĐỊNH ĐA TRỊ. Hội thảo quốc gia lần thứ XVII @ Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và Truyền thông, Buôn Ma Thuộc, Đắk Lawsk,30-31 tháng 10 năm 2014. . 402-408. (Đã xuất bản)
45.  Nguyễn Thị Thủy Chung, Huỳnh Xuân Hiệp, Võ Huỳnh Trâm. 2014. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN DỰA TRÊN TIẾP CẬN TRUNG BÌNH TRỌNG SỐ ĐƯỢC SẮP THỨ TỰ. Hội thảo quốc gia Một số vấn đề chọn lọc về CNTT&TT @ lần thứ XVI - Đà Nẵng, 14-15/11/2013. 16. 66-73. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Trường Sơn, Phan Tấn Tài, Huỳnh Xuân Hiệp. 2014. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH ĐA TRỊ CẢNH BÁO RẦY NÂU. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014. . 87. (Đã xuất bản)
47.  Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Phương Lan, Lâm Hoài Bảo, Huỳnh Tấn Sang. 2014. A BAYESIAN NETWORK APPROACH FOR FORECASTING BACILLUS NECROSIS PANGASIUS DISEASE ON THE SHARK CATFIS. Hội nghị Quốc gia lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR). . 1-9. (Đã xuất bản)
48.  Vũ Duy Linh, Huỳnh Xuân Hiệp. 2013. SỬ DỤNG MẠNG BAYES VÀ XÍCH MARKOV ĐỂ DỰ BÁO MỨC ĐỘ CHÁY VÀ LAN TRUYỀN RẦY NÂU. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 255. (Đã xuất bản)
49.  Lê Thị Diễm, Hồ Văn Tú, Huỳnh Xuân Hiệp, Alexis Drogoul. 2013. TIẾP CẬN ĐA TÁC TỬ MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH XÂM NHẬP MẶN KHI NƯỚC BIỂN DÂNG. KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013. 1. 267. (Đã xuất bản)
50.  Nguyễn Bá Diệp, Phạm Nguyên Khang, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Nguyễn Minh Thư. 2013. KHAI KHOÁNG VÀ ỨNG DỤNG CỦA MẪU EPISODE MỞ RỘNG TRÊN DỮ LIỆU PHỤ THUỘC THỜI GIAN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 109-114. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Thị Thủy Chung, Huỳnh Xuân Hiệp. 2013. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN DỰA TRÊN TIẾP CẬN TRUNG BÌNH TRỌNG SỐ KẾT HỢP VỚI TRUNG BÌNH TRỌNG SỐ ĐƯỢC SẮP THỨ TỰ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 47-55. (Đã xuất bản)
52.  Phan Tấn Tài, Trần Minh Tân, Phạm Ngọc Quyền, Nguyễn Thị Thu Thảo, Huỳnh Xuân Hiệp. 2013. TƯ VẤN HỌC TẬP NHÓM BẬC ĐẠI HỌC TRÊN CƠ SỞ TIẾP CẬN LỚP TƯƠNG ĐỒNG LỚN NHẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐA TRỊ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 123-133. (Đã xuất bản)
53.  Ngô Tường Dân, Văn Phạm Đăng Trí, Huỳnh Xuân Hiệp. 2013. MÔ PHỎNG DIỄN BIẾN NGẬP DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA LƯỢNG MƯA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 81. (Đã xuất bản)
54.  Phan Tấn Tài, Huỳnh Xuân Hiệp, Trương Quốc Định, Huỳnh Minh Trí, Nguyễn Trường Sơn. 2013. MÔ HÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN NHIỀU CHIỀU PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN. Hội thảo khoa học Ứng dụng công nghệ sáng tạo trong phát triển nông nghiệp Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ I năm 2013. Thời gian hội thảo 15-16/7/2013. . 79-94. (Đã xuất bản)
55.  Đô? Khă?c Vu?, Phan Phương Lan, Huỳnh Xuân Hiệp. 2013. DỰ BÁO NGẮN HẠN MỨC LƯU LƯỢNG GỌI VÀO TRUNG TÂM TIẾP NHẬN CUỘC GỌI. Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ VI: Nghiên cứu cơ bản và Ứng dụng CNTT, Huế, 6/2013. ISBN: 978-604-913-165-3. 122-129. (Đã xuất bản)
56.  Bùi Minh Quân, Phạm Xuân Hiền, Huỳnh Xuân Hiệp. 2013. NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC PHÂN LOẠI LỚP ÍT MẪU TỪ TẬP DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Công nghệ TT 2013. 72-79. (Đã xuất bản)
57.  Cao Hồng Nga, Huỳnh Xuân Hiệp. 2012. MÔ PHỎNG SỰ LAN TRUYỀN BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA THEO ĐA CẤP ĐỘ. Các hệ thống hỗ trợ quyết định. 1. 225. (Đã xuất bản)
58.  Nguyễn Thái Nghe, Huỳnh Xuân Hiệp. 2012. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN RÃ MA TRẬN ĐA QUAN HỆ TRONG XÂY DỰNG HỆ TRỢ GIẢNG THÔNG TIN. Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ XV chủ đề : Tính toán khoa học. 1. 470. (Đã xuất bản)
59.  VINH GIA NHI NGUYEN, Huỳnh Xuân Hiệp, TUNG THANH VO, Alexis Drogoul. 2012. ON WEATHER AFFECTING TO BROWN PLANT HOPPER INVASION USING AN AGENT BASED MODEL.  MEDES 11. . (Đã xuất bản)
60.  Huỳnh Xuân Hiệp. 2012. MÔ PHỎNG LƯỢNG XE DU LỊCH THEO TOUR. Các hệ thống hỗ trợ quyết định. 1. 216. (Đã xuất bản)
61.  Phạm Xuân Hiền, Bùi Minh Quân, Huỳnh Xuân Hiệp. 2011. XỬ LÝ DỮ LIỆU KHÔNG CÂN BẰNG …. 5 năm NCKH & Đào tạo. 1. 1. (Đã xuất bản)
62.  Nguyễn Bá Diệp, Huỳnh Xuân Hiệp. 2011. PHÁT HIỆN MẪU TUẦN TỰ …. 5 năm NCKH & Đào tạo. 1. 1. (Đã xuất bản)
63.  Vũ Duy Linh, Lê Quyết Thắng, Huỳnh Xuân Hiệp. 2011. DỰ BÁO MỨC ĐỘ NHIỄM RẦY THEO THỜI GIAN. ICTFIT 10. . (Đã xuất bản)
64.  Huỳnh Xuân Hiệp, Fabrice Guillet. 2011. PHÂN LỚP CÁC ĐỘ ĐO HẤP DẪN KHÁCH QUAN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 147-158. (Đã xuất bản)
65.  Huỳnh Hán Thanh, Phạm Thị Xuân Lộc, Huỳnh Xuân Hiệp. 2011. XÁC ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỘ NGHÈO VỚI MẠNG QUYẾT ĐỊNH CÓ THỨ TỰ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 93-104. (Đã xuất bản)
66.  Nguyễn Tấn Hoàng, Huỳnh Xuân Hiệp, Lê Hoàng Thảo. 2011. XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC DINH DƯỠNG TRẺ EM VỚI MẠNG QUYẾT ĐỊNH KHÔNG THỨ TỰ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 105-117. (Đã xuất bản)
67.  Lê Thị Diễm, Huỳnh Xuân Hiệp, Alexis Drogoul. 2011. TIẾP CẬN ĐA TÁC TỬ MÔ PHỎNG SỰ LAN TRUYỀN DỊCH BỆNH Ở CÁ DA TRƠN. ICTFIT 10. . (Đã xuất bản)
68.  Hồ Văn Tú, Huỳnh Xuân Hiệp, Alexis Drogoul. 2011. TIẾP CẬN ĐA TÁC TỬ TRÊN MÔI TRƯỜNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ MÔ PHỎNG SỰ LAN TRUYỀN DỊCH BỆNH CÁ TRA. Công nghệ thông tin và truyền thông. Tập V-1, số 6 (26). 32-44. (Đã xuất bản)
69.  Nguyễn Hữu Hòa, Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Nhị Gia Vinh, Huỳnh Xuân Hiệp. 2007. TỐI ƯU HÓA THỜI GIAN THI HÀNH TRUY VẤN TRONG HỆ THỐNG NHÀ KHO DỮ LIỆU VỚI HƯỚNG TIẾP CẬN VIEW MATERIALIZATION. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 08. 75-84. (Đã xuất bản)