BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN CHÍ NGÔN Giới tính: Nam
Email: ncngon@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Khoa Tự động hóa
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xây dựng hệ thống trợ giúp khuyến nông trực tuyến tại Đồng bằng sông Cửu Long 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu đề xuất giải pháp tự động chuyển bản tin thời sự đài truyền hình sang ngôn ngữ dấu hiệu dành cho người khiếm thính. 2015 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 B2010-16-166; Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
4 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị hỗ trợ người khiếm thị đi đường 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
5 Xây dựng Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Điều khiển thông minh trên cơ sở phát triển từ thiết bị thương mại tích hợp sẵn có của hãng G.U.N.T-HAMBURG, Đức 2011 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu phát triển giải thuật điều khiển thông minh dựa trên mạng nơ-ron mờ hồi quy 2011 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
7 Hệ chuyên gia hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch học tập (dựa trên phương pháp khai phá dữ liệu – DATA MINING). 2010 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Kỹ thuật Robot
978-604-919-670-6   X
2 Lý thuyết điều khiển tự động
  X
3 Mạch xung
  X
4 Điều khiển mờ
X  
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Huỳnh Quốc Khanh, Nguyễn Chí Ngôn, Jeng-Rong Ho, Trần Nguyễn Phương Lan, Nguyễn Hữu Cường, Hong-Phuc Vo-Nguyen, Nguyễn Văn Cương. 2022. A FORCE MODEL FOR CONTROLLING THE DESTEMMING PROCESS OF THE FRESH CHILLI FRUIT. International Conference on Engineering Research and Applications ICERA 2021. 336. 59–68. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Chí Ngôn, Thanh Tung Pham. 2022. ADAPTIVE FUZZY PROPORTIONAL INTEGRAL SLIDING MODE CONTROL FOR TWO-TANK INTERACTING SYSTEM. Journal of Engineering and Technological Sciences. 54. 580-592. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Quốc Khanh, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Nguyễn Phương Lan, Vo Nguyen Hong Phuc, Huỳnh Thanh Thưởng, Nguyễn Văn Cương. 2022. EVALUATING THE OPTIMAL WORKING PARAMETERS OF THE COLOR SENSOR TCS3200 IN THE FRESH CHILI DESTEMMING SYSTEM. Can Tho University Journal of Science. 14. 35-42. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Chí Ngôn, Thanh Tung Pham. 2022. ADAPTIVE SLIDING MODE CONTROL BASED ON FUZZY LOGIC AND LOW PASS FILTER FOR TWO-TANK INTERACTING SYSTEM. International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems. 13. 477-483. (Đã xuất bản)
5.  Minh-Thanh Le, Nguyễn Chí Ngôn, Lương Hoài Thương, Phạm Thanh Tùng, Cong-Thanh Pham. 2022. PERFORMANCE EVALUATION OF FUZZY-PID AND GA-PID CONTROLLERS ON A 3-DOF DELTA ROBOT TRACKING CONTROL. 2022 International Conference on Control, Robotics and Informatics (ICCRI 2022). -. 1-10. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Chí Ngôn, Phạm Thanh Tùng, Lê Thanh Phương, Nguyen Thi Kim Nguyen. 2022. AN APPLICATION OF LSTM NEURAL NETWORKS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF MONITORING AND WARNING THE HEALTH STATUS OF OFFICE WORKERS. Journal of Military Science and Technology. -. 3-13. (Đã xuất bản)
7.  Hoang-Dang Le, Nguyễn Chí Ngôn, Hsiang-Cheng Hsu, Yu-Qiao Weng, Chia-Chin Chiang. 2022. DESIGN A FIBER BRAGG GRATING ACCELEROMETER-BASED USING A CANTILEVER BEAM STRUCTURE. 2022 International Conference on Control, Robotics and Informatics (ICCRI 2022). -. 43-47. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Chánh Nghiệm, , Hứa Thái Nhân, Nguyễn Chí Ngôn, Võ Văn Thoại. 2022. IN SITU MEASUREMENT OF FISH COLOR BASED ON MACHINE VISION: A CASE STUDY OF MEASURING A CLOWNFISH’S COLOR. Measurement. 197. 111299. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Dang-Khoa Thach, Quoc-Thang Phan, Nguyễn Chí Ngôn. 2021. VISION-BASED MEASUREMENT OF LEAF DIMENSIONS AND AREA USING A SMARTPHONE. In: Intelligent Communication, Control and Devices. Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do. 277-290. (Đã xuất bản)
10.  Huỳnh Quốc Khanh, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Nguyễn Phương Lan, Nguyễn Văn Cương, Hong-Phuc Vo Nguyen, Phan-Hung Le, Dang-Khanh-Linh Le. 2021. CRACK IDENTIFICATION ON THE FRESH CHILLI (CAPSICUM) FRUIT DESTEMMED SYSTEM. Journal of Sensors. 2021. 1-10. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Hoàng Dũng, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Chí Ngôn. 2021. STUDENT-LED ENGINEERING INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP EDUCATION MODEL IN CAN THO UNIVERSITY. International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICOISSEE). . 186-197. (Đã xuất bản)
12.  Phạm Trần Lam Hải, Nguyễn Văn Khánh, W. Genthe, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Chí Ngôn. 2021. A NOVEL BISTATIC LIDAR DEVICE WITH 1570 NM CENTRE WAVELENGTH DIODE FOR DETECTION OF PLANT DISEASE. In: Intelligent Communication, Control and Devices. Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do. 167-176. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Văn Khánh, Ho The Anh, Phạm Trần Lam Hải, Nguyễn Văn Mướt, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Huỳnh Anh Duy. 2021. DEVELOPMENT OF MATLAB/SIMULINK LIBRARY FOR UNSUPPORTED MICROCONTROLLERS, CASE STUDY: STM32F407. Advances in Intelligent Systems and Computing. Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do. 153-165. (Đã xuất bản)
14.  Huỳnh Quốc Khanh, Nguyễn Chí Ngôn, Jeng-Rong Ho, Vo Nguyen Hong Phuc, Nguyễn Văn Cương. 2021. EVALUATION ON THE DISEASED DAMAGE GRADING MODEL OF THE FRESH DESTEMMED CHILLI FRUITS. Intelligent Manufacturing and Energy Sustainability (Book series: Smart Innovation, Systems and Technologies). A. N. R. Reddy, Deepak Marla, Margarita N. Favorskaya and Suresh Chandra Satapathy. 147-155. (Đã xuất bản)
15.  Lê Minh Thành, Nguyễn Chí Ngôn, Phạm Thanh Tùng, Lương Hoài Thương. 2021. IMPROVEMENT OF PID CONTROLLERS BY RECURRENT FUZZY NEURAL NETWORKS FOR DELTA ROBOT. In: Intelligent Communication, Control and Devices. Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do. 263-275. (Đã xuất bản)
16.  Huỳnh Quốc Khanh, Nguyễn Chí Ngôn, Wei-Chih Lin, Hong-Phuc Vo-Nguyen, Trần Nguyễn Phương Lan, Dang-Khanh-Linh Le, Nguyễn Văn Cương. 2021. DESIGN OF CHILI FRUIT FLIPPING MECHANISM FOR IDENTIFICATION OF THE DAMAGES CAUSED BY DISEASES. In: Intelligent Communication, Control and Devices. Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do. 185-194. (Đã xuất bản)
17.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn. 2021. PERFORMANCE EVALUATION OF THE REACHING LAWS IN SLIDING MODE CONTROL ON THE MASS SPRING DAMPER SYSTEM. Journal of Science & Technology Hanoi University of Industry. 57-Special. 78-83. (Đã xuất bản)
18.  Lê Minh Thành, Nguyễn Chí Ngôn, Phạm Thanh Tùng, Lương Hoài Thương, Phạm Công Thành. 2021. EVALUATING THE QUALITY OF INTELLIGENT CONTROLLERS FOR 3-DOF DELTA ROBOT CONTROL. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research. 10. 542-552. (Đã xuất bản)
19.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Minh Thành. 2021. OMNIDIRECTIONAL MOBILE ROBOT TRAJECTORY TRACKING CONTROL WITH DIVERSITY OF INPUTS. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research. 10. 639-644. (Đã xuất bản)
20.  Lương Vinh Quốc Danh, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Hữu Danh, Dang Vu Minh Dung. 2020. DESIGN AND DEPLOYMENT OF AN IOT-BASED WATER QUALITY MONITORING SYSTEM FOR AQUACULTURE IN MEKONG DELTA. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research. 9. 1072-1080. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thanh Hải. 2020. DEEP LEARNING APPROACH FOR FORECASTING WATER QUALITY IN IOT SYSTEMS. International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA). 11. 686-693. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng. 2020. A FORECASTING MODEL FOR MONITORING WATER QUALITY IN AQUACULTURE AND FISHERIES IOT SYSTEMS. The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP). . 165-169. (Đã xuất bản)
23.  Huỳnh Quốc Khanh, Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Đặng Khánh Linh, Lê Hùng Tâm, Vo Nguyen Hong Phuc. 2020. IDENTIFICATION OF THE DAMAGES CAUSED BY DISEASES ON FRESH DESTEMMED CHILI FRUITS. The 12th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering ( KSE 2020), Can Tho City, Vietnam, 12-14 November 2020. . 126-130. (Đã xuất bản)
24.  Duong Trung Nghia, Nguyễn Chí Ngôn, Quach Luyl Đa. 2020. TOWARDS CLASSIFICATION OF SHRIMP DISEASES USING TRANSFERRED CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal. 5. 724-732. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Nhựt Thanh, Masayuki Fukuzawa, Phan Quoc Thang, Nguyễn Phước Lộc. 2020. PRECISE SWEETNESS GRADING OF MANGOES (MANGIFERA INDICA L.) BASED ON RANDOM FOREST TECHNIQUE WITH LOW-COST MULTISPECTRAL SENSORS. IEEE Access. 8. 212371 - 212382. (Đã xuất bản)
26.  Quach Luyl Đa, Nguyễn Chí Ngôn, Anh-Van Vu, Duong Trung Nghia. 2020. RECOMMENDING THE WORKFLOW OF VIETNAMESE SIGN LANGUAGE TRANSLATION VIA A COMPARISON OF SEVERAL CLASSIFICATION ALGORITHMS. Communications in Computer and Information Science. 1215. 134-141. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Minh Hoàng. 2019. IMPROVEMENT OF POWER OUTPUT OF THE WIND TURBINE BY PITCH ANGLE CONTROL USING RBF NEURAL NETWORK. Inter. J. of Mechanical Engineering & Technology (IJMET), [Online], ISSN print: 0976–6340, ISSN Online: 0976 – 6359. Vol. 10, Issue 10. 64-74. (Đã xuất bản)
28.  Duong Trung Nghia, Nguyễn Chí Ngôn, Quach Luyl Đa, Minh-Hoang Nguyen. 2019. A COMBINATION OF TRANSFER LEARNING AND DEEP LEARNING FOR MEDICINAL PLANT CLASSIFICATION. the 2019 4th International Conference on Intelligent Information Technology. . 83-90. (Đã xuất bản)
29.  Quach Luyl Đa, Nguyễn Chí Ngôn, Quach Hoang Long, Duong Trung Nghia. 2019. TOWARDS MACHINE LEARNING APPROACHES TO IDENTIFY SHRIMP DISEASES BASED ON DESCRIPTION. Proc. the 12th Fundamental and Applied IT Research - FAIR'2019. . 494-501. (Đã xuất bản)
30.  Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng, Bùi Văn Hữu, Nguyễn Ngô Phong. 2019. PAYLOAD PENDULATION AND POSITION CONTROL SYSTEMS FOR AN OFFSHORE CONTAINER CRANE WITH ADAPTIVE‐GAIN SLIDING MODE CONTROL. Asian Journal of Control. 1. 1-10. (Đã xuất bản)
31.  Duong Trung Nghia, Nguyễn Chí Ngôn, Quach Luyl Đa. 2019. LEARNING DEEP TRANSFERABILITY FOR SEVERAL AGRICULTURAL CLASSIFICATION PROBLEMS. Inter. J. of Advanced Computer Science and Applications, ISSN:2156-5570. Volume 10 Issue 1. 58-67. (Đã xuất bản)
32.  Duong Trung Nghia, Nguyễn Chí Ngôn, Quach Luyl Đa, Minh-Hoang Nguyen. 2019. CLASSIFICATION OF GRAIN DISCOLORATION VIA TRANSFER LEARNING AND CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS. 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing. . 27-32. (Đã xuất bản)
33.  Đồng Văn Hướng, Nguyễn Chí Ngôn, Kieu Mai Le Thi, Phạm Thanh Tùng, Trần Chí Cường. 2018. RADIAL BASIS FUNCTION NEURAL NETWORK AND GENETIC ALGORITHM IN TRAJECTORY TRACKING CONTROL OF THE OMNI-DIRECTIONAL MOBILE ROBOT. Inter. J. of Mechanical Engineering & Technology (IJMET). Volume:9, Issue:11. 670-683. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Đình Tứ, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Hoàng Đăng, Phạm Thanh Tùng, Trần Chí Cường. 2018. TRAINING THE RBF NEURAL NETWORK- BASED ADAPTIVE SLIDING MODE CONTROLLER BY BFGS ALGORITHM FOR OMNI-DIRECTIONAL MOBILE ROBOT. Inter. J. of Mechanical Engineering and Robotics Research. Vol.7, No. 4. 367-373. (Đã xuất bản)
35.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Thị Kiều Mai, Vo Hoang Tam, Đồng Văn Hướng, Nguyễn Ngô Phong. 2018. ADAPTIVE SLIDING MODE CONTROL WITH RBF NEURAL NETWORKS FOR OMNI-DIRECTIONAL MOBILE ROBOT. Journal of Technical Education Science. 49. 80-87. (Đã xuất bản)
36.  Quach Luyl Đa, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Hứa Duy Khang. 2018. CONVERTING THE VIETNAMESE TELEVISION NEWS INTO 3D SIGN LANGUAGE ANIMATIONS FOR THE DEAF. INISCOM 2018. . 155-163. (Đã xuất bản)
37.  Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Ngô Phong. 2017. ADAPTIVE SLIDING MODE CONTROL USING RADIAL BASIS FUNCTION NETWORK FOR CONTAINER CRANES. The 17th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2017). . 1628-1633. (Đã xuất bản)
38.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn, Đồng Văn Hướng, Lê Minh Thành. 2017. COMPARISON OF SMC AND RBF-SMC ON MOBILE ROBOT CONTROL SYSTEM. Journal of Asia Maritime and Fisheries Universities Forum. 16. 325-339. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Huỳnh Anh Duy, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Văn Khánh. 2017. DESIGN A MODEL OF GLASS CLEANING DEVICE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 19-26. (Đã xuất bản)
40.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn, Đồng Văn Hướng, Lê Minh Thành. 2017. ONLINE TRAINING THE RADIAL BASIS FUNCTION NEURAL NETWORK BASED ON QUASI-NEWTON ALGORITHM FOR OMNI-DIRECTIONAL MOBILE ROBOT CONTROL. International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications AETA 2017. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-69814-4_58. 607-616. (Đã xuất bản)
41.  Trần Chí Cường, Trương Quốc Bảo, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Hoàng Đăng, Nguyễn Đình Tứ. 2017. AN APPLICATION OF MOVEMENT DIRECTION CONTROL FOR THE THREE WHEELED MOBILE ROBOTS USING VISUAL INFORMATION. IEEE - ICIST 2017. ISBN: 978-1-5090-5401-5. 121-128. (Đã xuất bản)
42.  Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Ngô Phong. 2017. FUZZY SLIDING MODE CONTROL OF AN OffSHORE CONTAINER CRANE. Ocean Engineering. 140. 125-134. (Đã xuất bản)
43.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Hoàng Đăng, Trần Chí Cường, Nguyễn Đình Tứ. 2017. OPTIMIZING THE STRUCTURE OF RBF NEURAL NETWORK-BASED CONTROLLER FOR OMNIDIRECTIONAL MOBILE ROBOT CONTROL. IEEE - System Science and Engineering (ICSSE), 2017 International Conference on. ISSN: 2325-0925. 313-318. (Đã xuất bản)
44.  Anthony Meijer, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Văn Tỷ, Trần Văn Tuẩn, J.N. S. de Paiva, Rick Kool. 2016. SUSTAINABLE COASTAL PROTECTION IN VIETNAM: A COMPREHENSIVE ICZM APPROACH. THE EIGHTH ASIA-PACIFIC WORKSHOP ON MARINE HYDRODYNAMICS IN NAVAL ARCHITECTURE, OCEAN TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION. . (Đã xuất bản)
45.  Ngô Quang Hiếu, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Ngô Phong, Keum-Shik Hong. 2015. FUZZY SLIDING MODE CONTROL OF CONTAINER CRANES. International Journal of Control, Automation, and Systems. 13. 419-425. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thái Nghe. 2015. AN AGRICULTURAL EXTENSION SUPPORT SYSTEM ON MOBILE COMMUNICATION NETWORKS. Proc. IEEE_The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC). 2015. 534-539. (Đã xuất bản)
47.  Trần Nhựt Thanh, Nguyễn Chánh Nghiệm, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Chí Ngôn. 2015. ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT ĐỊNH VỊ ĐỘNG THỜI GIAN THỰC VỚI MÁY THU GPS/GLONASS GIÁ RẺ, MỘT TẦN SỐ. Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2015. . 468-472. (Đã xuất bản)
48.  Huỳnh Phước Sang, Nguyễn Chí Ngôn. 2015. FPGA IMPLEMENTATION OF CARRIER-BASED PWM STRATEGIES FOR THREE-PHASE PWM INVERTERS. Vietnam Automation today - Special issue on Control and Automation. 14. 8-14. (Đã xuất bản)
49.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn. 2014. AN APPROACH FOR BUILDING AN INTELLIGENT PARKING SUPPORT SYSTEM. The fifth International symposium on Information and Communication Technology. 5. 192-201. (Đã xuất bản)
50.  Nguyễn Chí Ngôn. 2014. KPI-BASED STAFF AND FACULTY EVALUATION IN THE COLLEGE OF ENGINEERING TECHNOLOGY, CANTHO UNIVERSITY, VIETNAM. The Dean in the University of the Future. . 162-169. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn. 2022. TERMINAL SLIDING MODE CONTROL BASED ON NEW QUASI-SLIDING MODE FUNCTION FOR TWO TANKS INTERACTING SYSTEM. Journal of Technical Education Science. -. 36-45. (Đã xuất bản)
2.  Phan Thị Xê Riêng, Lưu Trọng Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn. 2022. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT TRONG CẢNH BÁO RÒ RỈ KHÍ GAS HỘ GIA ĐÌNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 44-51. (Đã xuất bản)
3.  Lưu Trọng Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Lâm Văn Tính, Cao Thanh Tân. 2022. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BẰNG MẠNG HỌC SÂU DỰA TRÊN ẢNH ĐIỆN PHÁT QUANG. Khoa học và Công Nghệ Đà Nẵng. 20. 1-4. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Đặng Nguyên, Nguyễn Chí Ngôn, , Lê Nguyên Khôi, Nguyễn Thanh Phiêu, Nguyễn Hữu Gum. 2022. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG PHIM TRƯỜNG DÙNG CÔNG NGHỆ IOT. Hội nghị - Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2021. . 647-652. (Đã xuất bản)
5.  Phan Thanh Loc, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Hải Tín, Nguyễn Chánh Nghiệm. 2022. ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON MỜ HỒI QUY ĐỂ ỔN ĐỊNH CÔNG SUẤT TUA-BIN GIÓ THÔNG QUA ĐIỀU KHIỂN GÓC CÁNH. Hội nghị - Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2021. . 273-280. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Chí Ngôn, Sử Hồng Thạnh, Đào Huỳnh Đăng Khoa, Lê Minh Thành. 2022. THỰC NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT DÙNG MẠNG NƠ-RON MỜ HỒI QUY TRÊN HỆ ỔN ĐỊNH LƯU LƯỢNG CHẤT LỎNG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. 227. 115 - 123. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Quốc Nghĩa, Lâm Quốc Hân, Nguyễn Chí Ngôn. 2022. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THAM SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN FUZZY PD + I TRÊN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 52-59. (Đã xuất bản)
8.  Lưu Trọng Hiếu, Nguyễn Minh Hùng, Phan Hồng Toàn, Nguyễn Chí Ngôn. 2022. GIẢI PHÁP ĐO VẬN TỐC SÓNG TRÊN MẶT SÔNG BẰNG ẢNH NGHIÊNG TỪ MÁY ẢNH THƯƠNG MẠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 9-15. (Đã xuất bản)
9.  Phạm Minh Đức, Lê Văn Vàng, Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thanh Phương. 2022. NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: PHÁT TRIỂN VÀ ĐÓNG GÓP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển. GS.TS Nguyễn Thanh Phương. 3-18. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Chí Ngôn, Vy Khang Tran, Minh Khai Nguyen, Van To Em Thach, Phạm Trần Lam Hải. 2022. REALTIME NON-INVASIVE FAULT DIAGNOSIS OF THREE-PHASE INDUCTION MOTOR. Journal of Technical Education Science. -. 1–11. (Đã xuất bản)
11.  Nguyễn Chí Ngôn, Minh-Thanh Le, Hoai Thuong Luong, Thanh Tung Pham, Cong Thanh Pham. 2022. OPTIMIZATION OF PID CONTROLLER BY GENETIC ALGORITHM EXPERIMENT ON DELTA ROBOT. Journal of Measurement, Control, and Automation. 3. 57-65. (Đã xuất bản)
12.  Nguyễn Chí Ngôn, Phạm Thanh Tùng, Dang Phuoc Linh, Nguyen Phuc Toan. 2022. DEVELOPMENT OF A WARNING SOLUTION ON ELECTRICITY SAVING USING IOT TECHNOLOGY. Journal of Military Science and Technology. -. 60-69. (Đã xuất bản)
13.  Nguyễn Chí Ngôn, Trần Văn Thảo, Nguyễn Xuân Vinh. 2022. DỰ BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TỈNH BẠC LIÊU DÙNG MẠNG HỌC SÂU. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. 227. 104-112. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Chí Ngôn, Lê Thanh Tú, Lương Hoàng Vĩnh Thuận, Nguyễn Chánh Nghiệm. 2022. KHẢO SÁT KỸ THUẬT HỌC SÂU TRÊN BÀI TOÁN CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN DỰA TRÊN TIẾNG ỒN VẬN HÀNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 27-40. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Chí Ngôn, Lê Minh Thành, Nguyễn Chiến Thắng. 2022. CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN PID BẰNG HỆ MỜ ÁP DỤNG CHO ROBOT DELTA BA BẬC TỰ DO. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. 227. 44-53. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Chí Ngôn, Đào Huỳnh Đăng Khoa, Sử Hồng Thạnh. 2022. ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA DỰA TRÊN MẠNG NƠ-RON MỜ HỒI QUY. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. 227. 46-55. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Văn Thọ, Trần Thị Hồng Phượng. 2022. CHẾ TẠO HỆ CẦU CÂN BẰNG TÍCH HỢP BỘ BÙ SAI SỐ ĐỊNH VỊ CHO CẢM BIẾN SIÊU ÂM VÀ HỒNG NGOẠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 11-21. (Đã xuất bản)
18.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn. 2022. ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT DỰA VÀO BỘ QUAN SÁT NHIỄU VÀ CHẾ ĐỘ QUASI HỆ THỐNG BỒN ĐÔI TƯƠNG TÁC. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. 227. 87-95. (Đã xuất bản)
19.  Dang Phuoc Linh, Nguyễn Chí Ngôn, Phạm Văn Duy, Trần Ngọc Toàn, Phạm Thanh Tùng. 2022. GIẢI PHÁP HỖ TRỢ TUYÊN TRUYỀN VÀ CẢNH BÁO SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TIẾT KIỆM THÔNG QUA ỨNG DỤNG IOT. Hội nghị - Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2021. . 113-119. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Chí Ngôn, Lê Văn Lâm, Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn Minh Tân, Phạm Phương Tâm. 2022. NÂNG CAO NĂNG LỰC HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÙNG ĐBSCL. Toàn cảnh nguồn nhân lực ĐBSCL và vai trò của trường Đại học Cần Thơ. Hà Thanh Toàn. 193-216. (Đã xuất bản)
21.  Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Chí Ngôn, Phạm Thanh Tùng. 2022. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC LUẬT TIẾP CẬN TRONG ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT ROBOT DI ĐỘNG ĐA HƯỚNG. Hội nghị - Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2021. . 801-809. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Hữu Hòa. 2022. MỘT SỐ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN THÔNG MINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 42-47. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Chí Ngôn, Trương Minh Thái, Lương Vinh Quốc Danh, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thắng Lợi, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Đỗ Quỳnh, Nguyễn Hữu Hòa, Trương Chí Thành, Nguyễn Văn Khải, Takeo Matsubara, Hiroaki Muraoka, Kunio Doi, Kazunori Sawamoto. 2022. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP. Nông Nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long Hiện trạng và Định hướng phát triển. Nguyễn Thanh Phương. 321-368. (Đã xuất bản)
24.  Trần Minh Nhật, Nguyễn Chí Ngôn, Tran Viet Thang. 2022. THIẾT KẾ CẢM BIẾN ĐEO CÔNG SUẤT THẤP KẾT HỢP GIẢI THUẬT HỌC SÂU ỨNG DỤNG THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CÁ THỂ BÒ SỮA. Hội nghị Quốc gia lần thứ 25 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2022). . 210-219. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Văn Thọ, Trần Thị Hồng Phượng. 2022. ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT HỆ CẦU CÂN BẰNG VỚI THANH VÀ BÓNG DÙNG MẠNG NƠ-RON HÀM CƠ SỞ XUYÊN TÂM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 26-35. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Văn Mướt, Mo Ha Mach Adan, Hồ Minh Nhị, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Chí Ngôn. 2022. GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN ÁP SUẤT THEO LƯU LƯỢNG NƯỚC RỬA TRONG QUÁ TRÌNH PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 1-8. (Đã xuất bản)
27.  Nguyễn Chí Ngôn, Thanh Tam Huynh, Trung Hieu Nguyen, Duc Hoa Nguyen, Nguyễn Chánh Nghiệm. 2022. IMPLEMENTATION OF AN OFFICE CHAIR WITH WARNING FUNCTION ON ABNORMAL HEALTH USING IOT TECHNOLOGY. Journal of Technical Education Science. -. 17–25. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyen Thi Xuan Nhi, Tran Thanh Luan, Nguyễn Nhựt Tiến. 2022. AN APPLICATION OF RECURRENT FUZZY NEURAL NETWORKS IN WIND TURBINE PITCH ANGLE CONTROL. Journal of Military Science and Technology. -. 3-12. (Đã xuất bản)
29.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn, Le Huu Toan. 2022. DYNAMIC SLIDING MODE CONTROL BASED ON DYNAMIC SWITCHING FUNCTIONS AND UPPER BOUND FOR THE MASS – SPRING – DAMPER. Journal of Military Science and Technology. -. 39-48. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Phước Lộc, Phạm Thành Ngoan, Trần Võ Gia Khang, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Chánh Nghiệm. 2022. XÂY DỰNG HỆ THỐNG THU THẬP ẢNH TOÀN BỀ MẶT VÀ XÁC ĐỊNH ẢNH CHỤP TRỰC DIỆN BỐN MẶT CHÍNH CỦA XOÀI PHỤC VỤ CHO PHÂN LOẠI XOÀI TỰ ĐỘNG. Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 6 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2021. . 736-741. (Đã xuất bản)
31.  Lê Minh Thành, Nguyễn Chí Ngôn, Lương Hoài Thương, Phạm Thanh Tùng, Phạm Công Thành. 2022. TỐI ƯU HÓA BỘ ĐIỀU KHIỂN PID BẰNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN CHO ROBOT DELTA BA BẬC TỰ DO. Hội nghị - Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2021. . 785-793. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Tân, Văn Công Phụng, Nguyễn Minh Cảnh. 2021. CẢI THIỆN THIẾT BỊ HỖ TRỢ NGƯỜI KHIẾM THỊ ĐIỀU HƯỚNG DI CHUYỂN DÙNG SÓNG SIÊU ÂM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. 226. 292 - 299. (Đã xuất bản)
33.  Nguyễn Chí Ngôn, Cao Thi Yen, Trương Thị Thanh Tuyền. 2021. ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI HỆ CÁNH TAY ROBOT. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. 226. 239-246. (Đã xuất bản)
34.  Nguyễn Thắng Lợi, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Chí Ngôn. 2021. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO, ỨNG DỤNG, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 1-14. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Chí Ngôn, Lê Thị Nhung. 2021. ĐIỀU KHIỂN PID MỘT NƠ-RON HỒI QUY HỆ ỔN ĐỊNH ÁP SUẤT GUNT-RT030. Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM. 63. 57-64. (Đã xuất bản)
36.  Quách Luyl Đa, Phan Trọng Nghĩa, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Chí Ngôn. 2021. KIỂM THỬ GIẢI THUẬT AI TRONG NHẬN DIỆN BỆNH TÔM QUA HÌNH ẢNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 192-201. (Đã xuất bản)
37.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn. 2021. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT QUASI TRONG ĐIỀU KHIỂN HỆ GIẢM XÓC – VẬT – LÒ XO. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. 226. 131-140. (Đã xuất bản)
38.  Lê Tấn Mỹ, Trần Xa Lil, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Chí Ngôn. 2021. KIỂM NGHIỆM KHẢ NĂNG KẾT HỢP GIỮA ĐIỀU KHIỂN PI VÀ TRƯỢT THÍCH NGHI TRÊN THIẾT BỊ GUNT-RT020. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 1-10. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Van-Linh Lam, , , Nguyễn Chí Ngôn. 2021. EARLY DETECTION OF SLIGHT BRUISES IN APPLES BY COST-EFFICIENT NEAR-INFRARED IMAGING. International Journal of Electrical and Computer Engineering. 12. (Đã xuất bản)
40.  Lưu Trọng Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Anh Dũng. 2021. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AI TRONG BẢO VỆ NHÀ YẾN TỪ ĐỘNG VẬT SĂN MỒI. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. 226. 243 - 250. (Đã xuất bản)
41.  Hồ Phạm Thành Tâm, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng. 2021. TRIỂN KHAI GIẢI THUẬT DÒ ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI CHO HỆ THỐNG DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 202-213. (Đã xuất bản)
42.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn. 2021. ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT THÍCH NGHI SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON RBF HỆ THỐNG BỒN ĐÔI TƯƠNG TÁC. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. 226. 323 - 331. (Đã xuất bản)
43.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn. 2021. ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ HỆ GIẢM XÓC – VẬT – LÒ XO SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỒI TIẾP TRẠNG THÁI. Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM. 63. 98-104. (Đã xuất bản)
44.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Hoàng Dũng, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Phước Lộc. 2021. TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRÁI CÂY BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HỦY. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. 226. 158-167. (Đã xuất bản)
45.  Nguyễn Thái Nghe, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Chí Ngôn. 2021. XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRA CỨU NGUỒN GỐC THỦY SẢN BẰNG MÃ QR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 181-191. (Đã xuất bản)
46.  Nguyễn Nguyễn Hoàng Vương, Nguyễn Chí Ngôn, Hồ Hồ Hữu Trung. 2021. THIẾT KẾ ROBOT ĐIỀU KHIỂN CAMERA DI CHUYỂN TRÊN RAY CHO TRƯỜNG QUAY ĐÀI TRUYỀN HÌNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 57. 1-9. (Đã xuất bản)
47.  Hoang Van Tung, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Văn Khánh. 2021. PROPOSAL OF NONINVASIVE FAILURE DIAGNOSIS OF ELECTRICAL MOTOR USING GOOGLENET. Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM. 66. 83–93. (Đã xuất bản)
48.  Cao Hoàng Long, Nguyễn Hoàng Dũng, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Huỳnh Anh Duy, Lưu Trọng Hiếu, Vũ Thị Ngọc Vân, Diep Pham, Vu Thi Thu Huong, Le Hoang Hai, Truong Trong Toai, Nguyen Xuan Bach. 2020. LOCALIZED AUTOMATION SOLUTIONS IN RESPONSE TO THE FIRST WAVE OF COVID-19: A STORY FROM VIETNAM. International Journal of Pervasive Computing and Communications. 16. (Đã xuất bản)
49.  Lê Minh Thành, Nguyễn Chí Ngôn, Phan Thanh Loc, Lương Hoài Thương. 2020. DELTA ROBOT CONTROL USING SINGLE NEURON PID ALGORITHMS BASED ON RECURRENT FUZZY NEURAL NETWORK IDENTIFIERS. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research. 9. 1411-1418. (Đã xuất bản)
50.  Huỳnh Minh Vũ, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Đặng Khánh Linh. 2019. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ LAI CASCADE ÁP DỤNG CHO ROBOT RẮN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 1-10. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Vĩnh Phúc. 2019. KIỂM SOÁT DAO ĐỘNG CHẤT LỎNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP INPUT SHAPING. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Năng. 17(9). 6-11. (Đã xuất bản)
52.  Lê Minh Thành, Nguyễn Chí Ngôn, Phạm Thanh Tùng, Lương Hoài Thương, Phạm Công Thành. 2019. ĐIỀU KHIỂN BÁM QUỸ ĐẠO ROBOT DELTA BA BẬC TỰ DO SỬ DỤNG THUẬT TOÁN FUZZY-PID. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551. 22. 23-30. (Đã xuất bản)
53.  Huỳnh Minh Vũ, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng. 2019. ĐIỀU KHIỂN ROBOT SCARA SỬ DỤNG GIẢI THUẬT MỜ-NƠRON. Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM. 54. 80-86. (Đã xuất bản)
54.  Nguyễn Đình Tứ, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyen T Kieu Phuong, Lê Hoàng Đăng, Trần Chí Cường. 2018. ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT THÍCH NGHI TAY MÁY SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON RBF ĐỂ ƯỚC LƯỢNG THÀNH PHẦN TAY MÁY ROBOT. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551. Q.21, số 2. 19-25. (Đã xuất bản)
55.  Lê Minh Thành, Nguyễn Chí Ngôn, Lương Hoài Thương, Phạm Công Thành. 2018. ĐIỀU KHIỂN BÁM QUỸ ĐẠO DELTA ROBOT BA BẬC TỰ DO SỬ DỤNG THUẬT TOÁN FUZZY-PID KẾT HỢP GIẢI THUẬT DI TRUYỀN. Hội nghị KHCN Giao thông vận tải lần 4, TP. HCM 5/2018. . 184-193. (Đã xuất bản)
56.  Tung Pham Thanh, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Thị Kiều Mai, Nguyễn Đình Tứ, Đồng Văn Hướng, Nguyễn Hứa Duy Khang. 2018. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA GIẢI THUẬT QUASI-NEWTON TRONG ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT THÍCH NGHI SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON RBF. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 27-34. (Đã xuất bản)
57.  Nguyễn Thị Bích Ngư, Nguyễn Chí Ngôn. 2018. GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG ĐIỀU PHỐI ỨNG CỨU SỰ CỐ MẤT ĐIỆN. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551. Q.21, số 2. 11-18. (Đã xuất bản)
58.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Thị Kiều Mai, Đồng Văn Hướng. 2018. TỐI ƯU THÔNG SỐ CỦA MẠNG NƠ-RON RBF SỬ DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN TRONG ĐIỀU KHIỂN ROBOT DI ĐỘNG ĐA HƯỚNG. Hội nghị KHCN Giao thông vận tải lần 4, TP. HCM 5/2018. ISBN: 978-604-76-1578-0. 263-272. (Đã xuất bản)
59.  Lê Minh Thành, Nguyễn Chí Ngôn, đồng Văn Hướng, Phạm Thanh Tùng, Lương Hoài Thương, Phạm Công Thành. 2017. ĐIỀU KHIỂN BÁM QUỸ ĐẠO DELTA ROBOT BA BẬC TỰ DO SỬ DỤNG THUẬT TOÁN FUZZY-PID. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017. ISBN: 978-604-73-5569-3. paper 58. (Đã xuất bản)
60.  Nguyễn Thị Bích Ngư, Phan Bình Minh, Nguyễn Chí Ngôn. 2017. ĐỊNH VỊ VÀ ĐIỀU PHỐI ỨNG CỨU SỰ CỐ LƯỚI ĐIỆN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 19-28. (Đã xuất bản)
61.  Phan Văn Lợi, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn đình Tứ, Lê Hoàng đăng, Trần Chí Cường. 2017. KHẢ NĂNG TỐI ƯU BỘ ĐIỀU KHIỂN RBF-PI SỬ DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ĐỂ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017. ISBN: 978-604-73-5569-3. paper 21. (Đã xuất bản)
62.  Nguyễn Chí Ngôn, Quach Luyl Đa. 2017. ỨNG DỤNG HAMNOSYS VÀ AVATAR 3D JASIGNING ĐỂ DỰNG ẢNH ĐỘNG NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. số 11(120).2017. 61-65. (Đã xuất bản)
63.  Nguyễn Đình Tứ, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Hoàng Đăng, Trần Chí Cường. 2017. ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI THEO MÔ HÌNH THAM KHẢO DỰA TRÊN MẠNG NƠ-RON RBF. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 37-42. (Đã xuất bản)
64.  Nguyễn Trường Sanh, Nguyễn Chí Ngôn. 2017. THIẾT KẾ BỘ NHẬN DẠNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH LÒ NHIỆT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 29-37. (Đã xuất bản)
65.  Võ Trần Tấn Quốc, Nguyễn Chí Ngôn. 2017. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SIÊU TỤ ĐIỆN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 66-72. (Đã xuất bản)
66.  Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn đình Tứ, Lê Hoàng đăng, Trần Chí Cường. 2017. CẢI TIẾN CÔNG SUẤT MÁY PHÁT TUA-BIN GIÓ BẰNG GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN GÓC CÁNH SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON RBF. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017. ISBN: 978-604-73-5569-3. paper 38. (Đã xuất bản)
67.  Nguyễn Thị Kiều Phượng, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn đình Tứ, Lê Hoàng đăng, Trần Chí Cường. 2017. ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT TAY MÁY BA BẬC TỰ DO SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON RBF. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017. ISBN: 978-604-73-5569-3. paper 20. (Đã xuất bản)
68.  Nguyễn Thanh Cường , Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng, Nguyễn đình Tứ, Lê Hoàng đăng, Trần Chí Cường. 2017. SỬ DỤNG GIẢI THUẬT BẦY ĐÀN ĐỂ CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN PID TRÊN MÔ HÌNH ROBOT PUMA 560. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017. ISBN: 978-604-73-5569-3. paper 19. (Đã xuất bản)
69.  Nguyễn Thị Bích Ngư, Nguyễn Chí Ngôn, Huỳnh Quốc Toản, Nguyễn Quốc Cường, Phan Bình Minh. 2017. GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG ĐIỀU PHỐI ỨNG CỨU SỰ CỐ MẤT ĐIỆN. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017. ISBN: 978-604-73-5569-3. paper 37. (Đã xuất bản)
70.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn. 2016. GIẢI PHÁP LẤY NÉT TỰ ĐỘNG CHO KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC. Tự động hóa ngày nay. 189. 44, 47. (Đã xuất bản)
71.  Võ Minh Trí, Phan Thanh Lương, Nguyễn Chí Ngôn. 2016. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CNC TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH HÀN CHO XƯỞNG SẢN XUẤT CƠ KHÍ. Tự động hoá ngày nay. 181. 31-33. (Đã xuất bản)
72.  Nguyễn Huỳnh Anh Duy, Nguyễn Chí Ngôn. 2016. GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN SỰ QUÁ NHIỆT GIỮA CÁC IGBT TỪ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MÔ-MEN CHO BIẾN TẦN BA BẬC. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551. 17. 91-100. (Đã xuất bản)
73.  Lê Hoàng Đăng, Nguyễn Chí Ngôn, Phạm Thanh Tùng, Trần Chí Cường, Nguyễn Đình Tứ. 2016. THỬ NGHIỆM BỘ ĐIỀU KHIỂN RBF-PD TRÊN MÔ HÌNH ROBOT BA BÁNH ĐA HƯỚNG. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551. 17. 51-55. (Đã xuất bản)
74.  Trần Nhựt Thanh, Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn, Trầm Duy Khánh, Sơn Hoàng Phương. 2016. THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ ĐỘNG THỜI GIAN THỰC GIÁ RẺ. Tự động hóa Ngày nay. 188. 47-48. (Đã xuất bản)
75.  Lê Hoàng Đăng, Nguyễn Chí Ngôn, Phạm Thanh Tùng, Trần Chí Cường, Nguyễn Đình Tứ. 2016. ĐIỀU KHIỂN ROBOT 3 BÁNH ĐA HƯỚNG SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN RBF-PD TỰ CHỈNH. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ điện tử - ISBN: 978-604-913-503-3. 1. 744-749. (Đã xuất bản)
76.  Trần Nhựt Thanh, Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn, Trầm Duy Khánh, Sơn Hoàng Phương. 2016. KỸ THUẬT ĐỊNH VỊ ĐỘNG THỜI GIAN THỰC VÀ XỬ LÝ SAU VỚI MÁY THU GIÁ RẺ MỘT TẦN SỐ. Tự động hóa Ngày nay. 189. 50-51. (Đã xuất bản)
77.  Nguyễn Đình Tứ, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Hoàng Đăng, Phạm Thanh Tùng, Trần Chí Cường. 2016. MÔ HÌNH HÓA VÀ ĐIỀU KHIỂN ROBOT BA BÁNH ĐA HƯỚNG. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ điện tử - ISBN: 978-604-913-503-3. 1. 517-523. (Đã xuất bản)
78.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Văn Phạm Đan Thủy, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Nhựt Thanh. 2016. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ GIẢI THUẬT LẤY NÉT TỰ ĐỘNG CHO KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 20-27. (Đã xuất bản)
79.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Chánh Nghiệm, Phạm Duy Nghiệp, Lưu Trọng Hiếu, Phạm Bảo Nhân. 2016. XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CẢNH BÁO SỚM TÌNH TRẠNG CHÁY RỪNG. Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam. 1 (tập 4). 52-57. (Đã xuất bản)
80.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn, Đồng Văn Hướng. 2016. NHẬN DẠNG HỆ THỐNG PHI TUYẾN MIMO SỬ DỤNG MẠNG NƠRON RBF. Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, ISSN: 1859-4263. 20. 31-35. (Đã xuất bản)
81.  Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Chí Ngôn. 2016. ĐIỀU KHIỂN BACKSTEPPING HỆ TAY MÁY. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ điện tử - ISBN: 978-604-913-503-3. 1. 557-563. (Đã xuất bản)
82.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn. 2016. GIẢI PHÁP HỖ TRỢ GIỮ XE THÔNG MINH. Tự động hoá ngày nay (Automation Today). 189. 48-49. (Đã xuất bản)
83.  Nguyễn Chí Ngôn, Lưu Trọng Hiếu. 2015. GLOBAL PATH PLANNING & OBJECT DETECTION USING CAMARA FUSION ON MOBILE ROBOT. Tự động hóa ngày nay - Chuyên san Điều khiển & Tự động hóa. 12. 37-41. (Đã xuất bản)
84.  Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Ngô Phong. 2015. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỐNG LẮC FUZZY PD CHO HỆ CẦN CẨU CONTAINER TỰ ĐỘNG. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA – 2015. ISBN: 978-604-913-429-6. 714-719. (Đã xuất bản)
85.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Nhựt Thanh. 2015. KHẢO SÁT MỘT SỐ KỸ THUẬT ĐỊNH VỊ TRONG VIỆC NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THIẾT BỊ THU GPS GIÁ RẺ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 88-96. (Đã xuất bản)
86.  Lê Văn Toán, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Hoàng Đăng. 2015. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 32-36. (Đã xuất bản)
87.  Nguyễn Chí Ngôn, Phạm Minh Hiền. 2015. MỘT GIẢI PHÁP PHÁT HIỆN SỚM TÌNH TRẠNG ĐỘT QUỴ CỦA NGƯỜI CAO TUỔI. TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH KHOA HỌC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 3 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA -2015. ISBN: 978-604-913-429-6. 35-39. (Đã xuất bản)
88.  Trần Nhựt Thanh, Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Gia Bảo Duy, Dương Minh Âu, Vũ Đình Tú, Nguyễn Chí Ngôn. 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG MÁY THU NHIỀU HỆ THỐNG VỆ TINH GIÁ RẺ CHO CÁ ỨNG DỤNG NÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC Ở VIỆT NAM. Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015. . 56-59. (Đã xuất bản)
89.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Trần Nhựt Thanh, Nguyễn Chí Ngôn. 2015. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MÁY THU GPS GIÁ RẺ TRONG KỸ THUẬT ĐO ĐỘNG THỜI GIAN THỰC. Tự động hóa Ngày nay. Số 174. 19-20. (Đã xuất bản)
90.  Lương Hoài Thương, Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn. 2015. NHẬN DẠNG MÔ HÌNH ĐÔI TƯỢNG DÙNG MẠNG NƠ-RON RBF TRONG ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO MÔ HÌNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 37-42. (Đã xuất bản)
91.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Huỳnh Anh Duy. 2015. KHẢO SÁT VÀ PHÂN PHỐI LẠI NHIỆT TIÊU HAO TRÊN CÁC IGBT TRONG BIẾN TẦN BA BẬC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MÔ-MEN LỰC. TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH KHOA HỌC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 3 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA -2015. ISBN: 978-604-913-429-6. 185-191. (Đã xuất bản)
92.  Nguyễn Ngô Phong, Nguyễn Chí Ngôn, Ngô Quang Hiếu. 2015. ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT HỆ NÂNG VẬT TRONG TỪ TRƯỜNG DÙNG MẠNG NƠ-RON HÀM CƠ SỞ XUYÊN TÂM. Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng. 3(88). 74-78. (Đã xuất bản)
93.  Trần Phước Thành, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thành Đông. 2015. XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ ỨNG CỨU SỰ CỐ AN NINH. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA – 2015. ISBN: 978-604-913-429-6. 597-602. (Đã xuất bản)
94.  Lưu Trọng Hiếu, Phạm Bảo Nhân, Phạm Duy Nghiệp, Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn. 2015. XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CẢNH BÁO SỚM TÌNH TRẠNG CHÁY RỪNG. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA – 2015. ISBN: 978-604-913-429-6. 747-752. (Đã xuất bản)
95.  Nguyễn Lê Hùng Danh, Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Chí Ngôn. 2015. ĐIỀU KHIỂN MÁY TRỘN NHỰA COMPOSITE DÙNG MCU-MSP430. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA – 2015. ISBN: 978-604-913-429-6. 343-347. (Đã xuất bản)
96.  Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Chí Ngôn. 2014. PHÁT TRIỂN KIT ĐIỀU KHIỂN PID SỐ SỬ DỤNG MCU-MSP430. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 1-8. (Đã xuất bản)
97.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Minh Trường. 2014. APPLYING THE MCU-MSP430 TO DEVELOP DIGITAL PID CONTROLLER KITS. Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ Điện tử - VCM-2014. 7. 96-100. (Đã xuất bản)
98.  Nguyễn Chí Ngôn, Lương Thế Anh, Nguyễn Thái Nghe. 2014. XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHUYẾN NÔNG TRÊN CÂY LÚA QUA MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 9-21. (Đã xuất bản)
99.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn, Lương Thế Anh. 2014. NGHIIÊN CỨU XÂY DỰNG NHỊP CẦU NHÀ NÔNG TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ NÔNG DÂN ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Hội thảo khoa học CNTT với biến đỏi khí hậu. 09/2014. 76-. (Đã xuất bản)
100.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Trần Nhựt Thanh, Nguyễn Chí Ngôn. 2014. KHẢO SÁT ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA KỸ THUẬT ĐO RTK-GPS ĐỐI VỚI GPS GIÁ RẺ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ điện tử - VCM-2014. . 608-613. (Đã xuất bản)
101.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thanh Nhã, Trần Nhựt Thanh, Cao Hoàng Tiến. 2014. THIẾT KẾ QUADROTOR ĐỂ THU THẬP KHÔNG ẢNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 17-26. (Đã xuất bản)
102.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn. 2014. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NHẬN DẠNG TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIỮ XE THÔNG MINH. Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông (@2014). . 384-389. (Đã xuất bản)
103.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thành Nhơn. 2014. MỘT GIẢI PHÁP PHÂN LOẠI TÔM NGUYÊN LIỆU BỊ BƠM TẠP CHẤT. Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ Điện tử - VCM-2014. 7. 405-409. (Đã xuất bản)
104.  Ngô Lê Ngọc Bích, Nguyễn Chí Ngôn. 2013. PHÁT TRIỂN GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH. Tạp chí Tin học và Điều khiển học. 28. 373. (Đã xuất bản)
105.  Phan Thị Diễm Hương, Nguyễn Chí Ngôn. 2013. ĐIỀU KHIỂN MỜ HỆ ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ RT040. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 18-24. (Đã xuất bản)
106.  Lương Thế Anh, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn. 2013. BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHUYẾN NÔNG QUA MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 108. (Đã xuất bản)
107.  Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng, Trần Trung Tính. 2013. PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ HỆ SỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ XY LANH KHÍ NÉN. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2013. 1. 26. (Đã xuất bản)
108.  Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Chí Ngôn. 2013. NHẬN DẠNG HỆ ĐIỀU KHIỂN MỰC CHẤT LỎNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 37-43. (Đã xuất bản)
109.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn, Kenichi Ohara, Tatsuo Arai. 2013. GIẢI THUẬT TỰ ĐỘNG LẤY NÉT VẬT THỂ VI MÔ TỐC ĐỘ CAO. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2013. 1. 26. (Đã xuất bản)
110.  Lâm Thành Hiệp, Nguyễn Chí Ngôn. 2013. NHẬN DẠNG MÔ HÌNH HỆ ỔN ĐỊNH LƯU LƯỢNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 12-17. (Đã xuất bản)
111.  Trần Bá Duy, Nguyễn Chí Ngôn. 2013. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỔI VĂN BẢN TIẾNG VIỆT SANG NGÔN NGỮ KÝ HIỆU. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 62. 47. (Đã xuất bản)
112.  Nguyễn Chí Ngôn. 2012. THIẾT BỊ HỖ TRỢ NGƯỜI KHIẾM THỊ ĐI ĐƯỜNG. VCM 2012. 1. 1. (Đã xuất bản)
113.  Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Tú. 2012. ĐIỀU KHIỂN PID THÍCH NGHI CHO HỆ ỔN ĐỊNH ÁP SUẤT DỰA TRÊN BỘ NHẬN DẠNG DÙNG MẠNG NƠ-RON HÀM CƠ SỞ XUYÊN TÂM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 60. 6. (Đã xuất bản)
114.  Nguyễn Chí Ngôn. 2012. ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI DÙNG MẠNG NƠ-RON MỜ HỒI QUI …. VCM 2012. 1. 1. (Đã xuất bản)
115.  Nguyễn Chí Ngôn. 2011. BỘ ĐIỀU KHIỂN PI MỜ: TỪ THIẾT KẾ ĐẾN ỨNG DỤNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 82-92. (Đã xuất bản)
116.  Nguyễn Chí Ngôn. 2011. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN ÁP LỰC TƯỚI MÁU NÃO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 71-81. (Đã xuất bản)
117.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Minh Trí. 2011. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI KHOA CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - MỘT NĂM NHÌN LẠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 169-175. (Đã xuất bản)
118.  Nguyễn Chí Ngôn, Đặng Tín. 2011. ĐIỀU KHIỂN PID MỘT NƠRON THÍCH NGHI DỰA TRÊN BỘ NHẬN DẠNG MẠNG NƠRON MỜ HỒI QUI ÁP DỤNG CHO HỆ THANH VÀ BÓNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 159-168. (Đã xuất bản)
119.  Nguyễn Chí Ngôn, Lưu Trọng Hiếu, Cao Hoàng Long. 2011. MỘT GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 10-19. (Đã xuất bản)
120.  Nguyễn Chí Ngôn, Phạm Thanh Tùng, Dương Hoài Nghĩa. 2011. ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT DÙNG MẠNG NƠRON HỆ NÂNG VẬT BẰNG TỪ TRƯỜNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 140-147. (Đã xuất bản)
121.  Nguyễn Chí Ngôn, Phạm Minh Phương, Dương Hoài Nghĩa. 2010. ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT DÙNG MẠNG NƠRON ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 32-39. (Đã xuất bản)
122.  Nguyễn Chí Ngôn. 2010. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 56-63. (Đã xuất bản)
123.  Nguyễn Chí Ngôn. 2008. TỐI ƯU HÓA BỘ ĐIỀU KHIỂN PID BẰNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 241-248. (Đã xuất bản)
124.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thái Nghe, Trần Thanh Hùng, Trương Thị Thanh Tuyền. 2005. ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO ĐỂ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI TIẾNG VIỆT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 96-103. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kỹ thuật điện và điện tử 
Người máy và điều khiển tự động 
Tự động hóa (CAD/CAM, v.v...) và các hệ thống điều khiển, giám sát; công nghệ điều khiển số bằng máy tính (CNC),... 
Kỹ thuật và thiết bị y học 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Chí Ngôn