BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN CHÍ NGÔN Giới tính: Nam
Email: ncngon@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: BM. Tự động hóa
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Kỹ thuật điện và điện tử 
Người máy và điều khiển tự động 
Tự động hóa (CAD/CAM, v.v...) và các hệ thống điều khiển, giám sát; công nghệ điều khiển số bằng máy tính (CNC),... 
Kỹ thuật và thiết bị y học 
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Hợp tác về xây dựng mô hình liên kết giữa các trường đại học và ngành công nghiệp và phát triển nghiên cứu và dịch chuyển, tập trung xác định các thiếu hụt về kỹ năng và chia sẻ các mô hình hợp tác giữa nhà trường và ngành công nghiệp về phát triển nghề nghiệp và cơ hội dịch chuyển trong khu vực 2020 Đề tài cấp nhà nước Chủ nhiệm
2 Xây dựng hệ thống trợ giúp khuyến nông trực tuyến tại Đồng bằng sông Cửu Long 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3 Xây dựng hệ thống học phần chuẩn Châu Âu về năng lượng tái tạo (ECO RED) 2016 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
4 Nghiên cứu đề xuất giải pháp tự động chuyển bản tin thời sự đài truyền hình sang ngôn ngữ dấu hiệu dành cho người khiếm thính. 2015 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
5 B2010-16-166; Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị hỗ trợ người khiếm thị đi đường 2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Kỹ thuật Robot
978-604-919-670-6   X
2 Lý thuyết điều khiển tự động
  X
3 Mạch xung
  X
4 Điều khiển mờ
X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thanh Hải. 2020. DEEP LEARNING APPROACH FOR FORECASTING WATER QUALITY IN IOT SYSTEMS. International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA). 11. 686-693. (Đã xuất bản)
2.  Quach Luyl Đa, Nguyễn Chí Ngôn, Anh-Van Vu, Duong Trung Nghia. 2020. RECOMMENDING THE WORKFLOW OF VIETNAMESE SIGN LANGUAGE TRANSLATION VIA A COMPARISON OF SEVERAL CLASSIFICATION ALGORITHMS. Communications in Computer and Information Science. 1215. 134-141. (Đã xuất bản)
3.  Lương Vinh Quốc Danh, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Hữu Danh, Dang Vu Minh Dung. 2020. DESIGN AND DEPLOYMENT OF AN IOT-BASED WATER QUALITY MONITORING SYSTEM FOR AQUACULTURE IN MEKONG DELTA. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research. 9. 1072-1080. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng. 2020. A FORECASTING MODEL FOR MONITORING WATER QUALITY IN AQUACULTURE AND FISHERIES IOT SYSTEMS. The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP). . 165-169. (Đã xuất bản)
5.  Duong Trung Nghia, Nguyễn Chí Ngôn, Quach Luyl Đa. 2020. TOWARDS CLASSIFICATION OF SHRIMP DISEASES USING TRANSFERRED CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal. 5. 724-732. (Đã xuất bản)
6.  Huỳnh Quốc Khanh, Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Đặng Khánh Linh, Lê Hùng Tâm, Võ Nguyên Hồng Phúc. 2020. IDENTIFICATION OF THE DAMAGES CAUSED BY DISEASES ON FRESH DESTEMMED CHILI FRUITS. The 12th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering ( KSE 2020), Can Tho City, Vietnam, 12-14 November 2020. . 126-130. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Nhựt Thanh, Masayuki Fukuzawa, Phan Quoc Thang, Nguyễn Phước Lộc. 2020. PRECISE SWEETNESS GRADING OF MANGOES (MANGIFERA INDICA L.) BASED ON RANDOM FOREST TECHNIQUE WITH LOW-COST MULTISPECTRAL SENSORS. IEEE Access. 8. 212371 - 212382. (Đã xuất bản)
8.  Duong Trung Nghia, Nguyễn Chí Ngôn, Quach Luyl Đa. 2019. LEARNING DEEP TRANSFERABILITY FOR SEVERAL AGRICULTURAL CLASSIFICATION PROBLEMS. Inter. J. of Advanced Computer Science and Applications, ISSN:2156-5570. Volume 10 Issue 1. 58-67. (Đã xuất bản)
9.  Quach Luyl Đa, Nguyễn Chí Ngôn, Quach Hoang Long, Duong Trung Nghia. 2019. TOWARDS MACHINE LEARNING APPROACHES TO IDENTIFY SHRIMP DISEASES BASED ON DESCRIPTION. Proc. the 12th Fundamental and Applied IT Research - FAIR'2019. . 494-501. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Minh Hoàng. 2019. IMPROVEMENT OF POWER OUTPUT OF THE WIND TURBINE BY PITCH ANGLE CONTROL USING RBF NEURAL NETWORK. Inter. J. of Mechanical Engineering & Technology (IJMET), [Online], ISSN print: 0976–6340, ISSN Online: 0976 – 6359. Vol. 10, Issue 10. 64-74. (Đã xuất bản)
11.  Duong Trung Nghia, Nguyễn Chí Ngôn, Quach Luyl Đa, Minh-Hoang Nguyen. 2019. CLASSIFICATION OF GRAIN DISCOLORATION VIA TRANSFER LEARNING AND CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS. 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing. . 27-32. (Đã xuất bản)
12.  Duong Trung Nghia, Nguyễn Chí Ngôn, Quach Luyl Đa, Minh-Hoang Nguyen. 2019. A COMBINATION OF TRANSFER LEARNING AND DEEP LEARNING FOR MEDICINAL PLANT CLASSIFICATION. the 2019 4th International Conference on Intelligent Information Technology. . 83-90. (Đã xuất bản)
13.  Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng, Bùi Văn Hữu, Nguyễn Ngô Phong. 2019. PAYLOAD PENDULATION AND POSITION CONTROL SYSTEMS FOR AN OFFSHORE CONTAINER CRANE WITH ADAPTIVE‐GAIN SLIDING MODE CONTROL. Asian Journal of Control. 1. 1-10. (Đã xuất bản)
14.  Đồng Văn Hướng, Nguyễn Chí Ngôn, Kieu Mai Le Thi, Phạm Thanh Tùng, Trần Chí Cường. 2018. RADIAL BASIS FUNCTION NEURAL NETWORK AND GENETIC ALGORITHM IN TRAJECTORY TRACKING CONTROL OF THE OMNI-DIRECTIONAL MOBILE ROBOT. Inter. J. of Mechanical Engineering & Technology (IJMET). Volume:9, Issue:11. 670-683. (Đã xuất bản)
15.  Quach Luyl Đa, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Hứa Duy Khang. 2018. CONVERTING THE VIETNAMESE TELEVISION NEWS INTO 3D SIGN LANGUAGE ANIMATIONS FOR THE DEAF. INISCOM 2018. . 155-163. (Đã xuất bản)
16.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Thị Kiều Mai, Vo Hoang Tam, Đồng Văn Hướng, Nguyễn Ngô Phong. 2018. ADAPTIVE SLIDING MODE CONTROL WITH RBF NEURAL NETWORKS FOR OMNI-DIRECTIONAL MOBILE ROBOT. Journal of Technical Education Science. 49. 80-87. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Đình Tứ, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Hoàng Đăng, Phạm Thanh Tùng, Trần Chí Cường. 2018. TRAINING THE RBF NEURAL NETWORK- BASED ADAPTIVE SLIDING MODE CONTROLLER BY BFGS ALGORITHM FOR OMNI-DIRECTIONAL MOBILE ROBOT. Inter. J. of Mechanical Engineering and Robotics Research. Vol.7, No. 4. 367-373. (Đã xuất bản)
18.  Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Ngô Phong. 2017. ADAPTIVE SLIDING MODE CONTROL USING RADIAL BASIS FUNCTION NETWORK FOR CONTAINER CRANES. The 17th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2017). . 1628-1633. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Huỳnh Anh Duy, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Văn Khanh. 2017. DESIGN A MODEL OF GLASS CLEANING DEVICE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 19-26. (Đã xuất bản)
20.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn, Đồng Văn Hướng, Lê Minh Thành. 2017. ONLINE TRAINING THE RADIAL BASIS FUNCTION NEURAL NETWORK BASED ON QUASI-NEWTON ALGORITHM FOR OMNI-DIRECTIONAL MOBILE ROBOT CONTROL. International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications AETA 2017. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-69814-4_58. 607-616. (Đã xuất bản)
21.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn, Đồng Văn Hướng, Lê Minh Thành. 2017. COMPARISON OF SMC AND RBF-SMC ON MOBILE ROBOT CONTROL SYSTEM. Journal of Asia Maritime and Fisheries Universities Forum. 16. 325-339. (Đã xuất bản)
22.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Hoàng Đăng, Trần Chí Cường, Nguyễn Đình Tứ. 2017. OPTIMIZING THE STRUCTURE OF RBF NEURAL NETWORK-BASED CONTROLLER FOR OMNIDIRECTIONAL MOBILE ROBOT CONTROL. IEEE - System Science and Engineering (ICSSE), 2017 International Conference on. ISSN: 2325-0925. 313-318. (Đã xuất bản)
23.  Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Ngô Phong. 2017. FUZZY SLIDING MODE CONTROL OF AN OffSHORE CONTAINER CRANE. Ocean Engineering. 140. 125-134. (Đã xuất bản)
24.  Trần Chí Cường, Trương Quốc Bảo, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Hoàng Đăng, Nguyễn Đình Tứ. 2017. AN APPLICATION OF MOVEMENT DIRECTION CONTROL FOR THE THREE WHEELED MOBILE ROBOTS USING VISUAL INFORMATION. IEEE - ICIST 2017. ISBN: 978-1-5090-5401-5. 121-128. (Đã xuất bản)
25.  Anthony Meijer, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Văn Tỷ, Trần Văn Tuẩn, J.N. S. de Paiva, Rick Kool. 2016. SUSTAINABLE COASTAL PROTECTION IN VIETNAM: A COMPREHENSIVE ICZM APPROACH. THE EIGHTH ASIA-PACIFIC WORKSHOP ON MARINE HYDRODYNAMICS IN NAVAL ARCHITECTURE, OCEAN TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION. . (Đã xuất bản)
26.  Ngô Quang Hiếu, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Ngô Phong, Keum-Shik Hong. 2015. FUZZY SLIDING MODE CONTROL OF CONTAINER CRANES. International Journal of Control, Automation, and Systems. 13. 419-425. (Đã xuất bản)
27.  Huỳnh Phước Sang, Nguyễn Chí Ngôn. 2015. FPGA IMPLEMENTATION OF CARRIER-BASED PWM STRATEGIES FOR THREE-PHASE PWM INVERTERS. Vietnam Automation today - Special issue on Control and Automation. 14. 8-14. (Đã xuất bản)
28.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thái Nghe. 2015. AN AGRICULTURAL EXTENSION SUPPORT SYSTEM ON MOBILE COMMUNICATION NETWORKS. Proc. IEEE_The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC). 2015. 534-539. (Đã xuất bản)
29.  Trần Nhựt Thanh, Nguyễn Chánh Nghiệm, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Chí Ngôn. 2015. ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT ĐỊNH VỊ ĐỘNG THỜI GIAN THỰC VỚI MÁY THU GPS/GLONASS GIÁ RẺ, MỘT TẦN SỐ. Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2015. . 468-472. (Đã xuất bản)
30.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn. 2014. AN APPROACH FOR BUILDING AN INTELLIGENT PARKING SUPPORT SYSTEM. The fifth International symposium on Information and Communication Technology. 5. 192-201. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Chí Ngôn. 2014. KPI-BASED STAFF AND FACULTY EVALUATION IN THE COLLEGE OF ENGINEERING TECHNOLOGY, CANTHO UNIVERSITY, VIETNAM. The Dean in the University of the Future. . 162-169. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lê Minh Thành, Nguyễn Chí Ngôn, Phan Thanh Loc, Lương Hoài Thương. 2020. DELTA ROBOT CONTROL USING SINGLE NEURON PID ALGORITHMS BASED ON RECURRENT FUZZY NEURAL NETWORK IDENTIFIERS. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research. 9. 1411-1418. (Đã xuất bản)
2.  Cao Hoàng Long, Nguyễn Hoàng Dũng, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Huỳnh Anh Duy, Lưu Trọng Hiếu, Vũ Thị Ngọc Vân, Diep Pham, Vu Thi Thu Huong, Le Hoang Hai, Truong Trong Toai, Nguyen Xuan Bach. 2020. LOCALIZED AUTOMATION SOLUTIONS IN RESPONSE TO THE FIRST WAVE OF COVID-19: A STORY FROM VIETNAM. International Journal of Pervasive Computing and Communications. 16. (Đã xuất bản)
3.  Huỳnh Minh Vũ, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng. 2019. ĐIỀU KHIỂN ROBOT SCARA SỬ DỤNG GIẢI THUẬT MỜ-NƠRON. Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM. 54. 80-86. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Vĩnh Phúc. 2019. KIỂM SOÁT DAO ĐỘNG CHẤT LỎNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP INPUT SHAPING. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Năng. 17(9). 6-11. (Đã xuất bản)
5.  Huỳnh Minh Vũ, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Đặng Khánh Linh. 2019. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ LAI CASCADE ÁP DỤNG CHO ROBOT RẮN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 1-10. (Đã xuất bản)
6.  Lê Minh Thành, Nguyễn Chí Ngôn, Phạm Thanh Tùng, Lương Hoài Thương, Phạm Công Thành. 2019. ĐIỀU KHIỂN BÁM QUỸ ĐẠO ROBOT DELTA BA BẬC TỰ DO SỬ DỤNG THUẬT TOÁN FUZZY-PID. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551. 22. 23-30. (Đã xuất bản)
7.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Thị Kiều Mai, Đồng Văn Hướng. 2018. TỐI ƯU THÔNG SỐ CỦA MẠNG NƠ-RON RBF SỬ DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN TRONG ĐIỀU KHIỂN ROBOT DI ĐỘNG ĐA HƯỚNG. Hội nghị KHCN Giao thông vận tải lần 4, TP. HCM 5/2018. ISBN: 978-604-76-1578-0. 263-272. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Đình Tứ, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyen T Kieu Phuong, Lê Hoàng Đăng, Trần Chí Cường. 2018. ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT THÍCH NGHI TAY MÁY SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON RBF ĐỂ ƯỚC LƯỢNG THÀNH PHẦN TAY MÁY ROBOT. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551. Q.21, số 2. 19-25. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Bích Ngư, Nguyễn Chí Ngôn. 2018. GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG ĐIỀU PHỐI ỨNG CỨU SỰ CỐ MẤT ĐIỆN. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551. Q.21, số 2. 11-18. (Đã xuất bản)
10.  Lê Minh Thành, Nguyễn Chí Ngôn, Lương Hoài Thương, Phạm Công Thành. 2018. ĐIỀU KHIỂN BÁM QUỸ ĐẠO DELTA ROBOT BA BẬC TỰ DO SỬ DỤNG THUẬT TOÁN FUZZY-PID KẾT HỢP GIẢI THUẬT DI TRUYỀN. Hội nghị KHCN Giao thông vận tải lần 4, TP. HCM 5/2018. . 184-193. (Đã xuất bản)
11.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Thị Kiều Mai, Nguyễn Đình Tứ, Đồng Văn Hướng, Nguyễn Hứa Duy Khang. 2018. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA GIẢI THUẬT QUASI-NEWTON TRONG ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT THÍCH NGHI SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON RBF. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 7. 27-34. (Đã xuất bản)
12.  Võ Trần Tấn Quốc, Nguyễn Chí Ngôn. 2017. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SIÊU TỤ ĐIỆN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 66-72. (Đã xuất bản)
13.  Phan Văn Lợi, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn đình Tứ, Lê Hoàng đăng, Trần Chí Cường. 2017. KHẢ NĂNG TỐI ƯU BỘ ĐIỀU KHIỂN RBF-PI SỬ DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ĐỂ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017. ISBN: 978-604-73-5569-3. paper 21. (Đã xuất bản)
14.  Nguyễn Thanh Cường , Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng, Nguyễn đình Tứ, Lê Hoàng đăng, Trần Chí Cường. 2017. SỬ DỤNG GIẢI THUẬT BẦY ĐÀN ĐỂ CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN PID TRÊN MÔ HÌNH ROBOT PUMA 560. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017. ISBN: 978-604-73-5569-3. paper 19. (Đã xuất bản)
15.  Nguyễn Chí Ngôn, Quach Luyl Đa. 2017. ỨNG DỤNG HAMNOSYS VÀ AVATAR 3D JASIGNING ĐỂ DỰNG ẢNH ĐỘNG NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. số 11(120).2017. 61-65. (Đã xuất bản)
16.  Nguyễn Đình Tứ, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Hoàng Đăng, Trần Chí Cường. 2017. ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI THEO MÔ HÌNH THAM KHẢO DỰA TRÊN MẠNG NƠ-RON RBF. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 37-42. (Đã xuất bản)
17.  Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn đình Tứ, Lê Hoàng đăng, Trần Chí Cường. 2017. CẢI TIẾN CÔNG SUẤT MÁY PHÁT TUA-BIN GIÓ BẰNG GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN GÓC CÁNH SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON RBF. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017. ISBN: 978-604-73-5569-3. paper 38. (Đã xuất bản)
18.  Lê Minh Thành, Nguyễn Chí Ngôn, đồng Văn Hướng, Phạm Thanh Tùng, Lương Hoài Thương, Phạm Công Thành. 2017. ĐIỀU KHIỂN BÁM QUỸ ĐẠO DELTA ROBOT BA BẬC TỰ DO SỬ DỤNG THUẬT TOÁN FUZZY-PID. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017. ISBN: 978-604-73-5569-3. paper 58. (Đã xuất bản)
19.  Nguyễn Thị Bích Ngư, Nguyễn Chí Ngôn, Huỳnh Quốc Toản, Nguyễn Quốc Cường, Phan Bình Minh. 2017. GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG ĐIỀU PHỐI ỨNG CỨU SỰ CỐ MẤT ĐIỆN. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017. ISBN: 978-604-73-5569-3. paper 37. (Đã xuất bản)
20.  Nguyễn Thị Kiều Phượng, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn đình Tứ, Lê Hoàng đăng, Trần Chí Cường. 2017. ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT TAY MÁY BA BẬC TỰ DO SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON RBF. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017. ISBN: 978-604-73-5569-3. paper 20. (Đã xuất bản)
21.  Nguyễn Thị Bích Ngư, Phan Bình Minh, Nguyễn Chí Ngôn. 2017. ĐỊNH VỊ VÀ ĐIỀU PHỐI ỨNG CỨU SỰ CỐ LƯỚI ĐIỆN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 19-28. (Đã xuất bản)
22.  Nguyễn Trường Sanh, Nguyễn Chí Ngôn. 2017. THIẾT KẾ BỘ NHẬN DẠNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH LÒ NHIỆT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 53. 29-37. (Đã xuất bản)
23.  Nguyễn Huỳnh Anh Duy, Nguyễn Chí Ngôn. 2016. GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN SỰ QUÁ NHIỆT GIỮA CÁC IGBT TỪ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MÔ-MEN CHO BIẾN TẦN BA BẬC. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551. 17. 91-100. (Đã xuất bản)
24.  Lê Hoàng Đăng, Nguyễn Chí Ngôn, Phạm Thanh Tùng, Trần Chí Cường, Nguyễn Đình Tứ. 2016. THỬ NGHIỆM BỘ ĐIỀU KHIỂN RBF-PD TRÊN MÔ HÌNH ROBOT BA BÁNH ĐA HƯỚNG. Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, Tự động hóa ngày nay, ISSN: 1859-0551. 17. 51-55. (Đã xuất bản)
25.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Chánh Nghiệm, Phạm Duy Nghiệp, Lưu Trọng Hiếu, Phạm Bảo Nhân. 2016. XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CẢNH BÁO SỚM TÌNH TRẠNG CHÁY RỪNG. Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam. 1 (tập 4). 52-57. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Chí Ngôn. 2016. ĐIỀU KHIỂN BACKSTEPPING HỆ TAY MÁY. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ điện tử - ISBN: 978-604-913-503-3. 1. 557-563. (Đã xuất bản)
27.  Lê Hoàng Đăng, Nguyễn Chí Ngôn, Phạm Thanh Tùng, Trần Chí Cường, Nguyễn Đình Tứ. 2016. ĐIỀU KHIỂN ROBOT 3 BÁNH ĐA HƯỚNG SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN RBF-PD TỰ CHỈNH. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ điện tử - ISBN: 978-604-913-503-3. 1. 744-749. (Đã xuất bản)
28.  Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Chí Ngôn, Đồng Văn Hướng. 2016. NHẬN DẠNG HỆ THỐNG PHI TUYẾN MIMO SỬ DỤNG MẠNG NƠRON RBF. Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, ISSN: 1859-4263. 20. 31-35. (Đã xuất bản)
29.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Văn Phạm Đan Thủy, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Nhựt Thanh. 2016. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ GIẢI THUẬT LẤY NÉT TỰ ĐỘNG CHO KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 20-27. (Đã xuất bản)
30.  Võ Minh Trí, Phan Thanh Lương, Nguyễn Chí Ngôn. 2016. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CNC TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH HÀN CHO XƯỞNG SẢN XUẤT CƠ KHÍ. Tự động hoá ngày nay. 181. 31-33. (Đã xuất bản)
31.  Nguyễn Đình Tứ, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Hoàng Đăng, Phạm Thanh Tùng, Trần Chí Cường. 2016. MÔ HÌNH HÓA VÀ ĐIỀU KHIỂN ROBOT BA BÁNH ĐA HƯỚNG. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ điện tử - ISBN: 978-604-913-503-3. 1. 517-523. (Đã xuất bản)
32.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn. 2016. GIẢI PHÁP LẤY NÉT TỰ ĐỘNG CHO KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC. Tự động hóa ngày nay. 189. 44, 47. (Đã xuất bản)
33.  Trần Nhựt Thanh, Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn, Trầm Duy Khánh, Sơn Hoàng Phương. 2016. THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ ĐỘNG THỜI GIAN THỰC GIÁ RẺ. Tự động hóa Ngày nay. 188. 47-48. (Đã xuất bản)
34.  Trần Nhựt Thanh, Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn, Trầm Duy Khánh, Sơn Hoàng Phương. 2016. KỸ THUẬT ĐỊNH VỊ ĐỘNG THỜI GIAN THỰC VÀ XỬ LÝ SAU VỚI MÁY THU GIÁ RẺ MỘT TẦN SỐ. Tự động hóa Ngày nay. 189. 50-51. (Đã xuất bản)
35.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn. 2016. GIẢI PHÁP HỖ TRỢ GIỮ XE THÔNG MINH. Tự động hoá ngày nay (Automation Today). 189. 48-49. (Đã xuất bản)
36.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Nhựt Thanh. 2015. KHẢO SÁT MỘT SỐ KỸ THUẬT ĐỊNH VỊ TRONG VIỆC NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THIẾT BỊ THU GPS GIÁ RẺ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 88-96. (Đã xuất bản)
37.  Trần Nhựt Thanh, Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Gia Bảo Duy, Dương Minh Âu, Vũ Đình Tú, Nguyễn Chí Ngôn. 2015. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG MÁY THU NHIỀU HỆ THỐNG VỆ TINH GIÁ RẺ CHO CÁ ỨNG DỤNG NÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC Ở VIỆT NAM. Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015. . 56-59. (Đã xuất bản)
38.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Trần Nhựt Thanh, Nguyễn Chí Ngôn. 2015. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MÁY THU GPS GIÁ RẺ TRONG KỸ THUẬT ĐO ĐỘNG THỜI GIAN THỰC. Tự động hóa Ngày nay. Số 174. 19-20. (Đã xuất bản)
39.  Nguyễn Ngô Phong, Nguyễn Chí Ngôn, Ngô Quang Hiếu. 2015. ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT HỆ NÂNG VẬT TRONG TỪ TRƯỜNG DÙNG MẠNG NƠ-RON HÀM CƠ SỞ XUYÊN TÂM. Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng. 3(88). 74-78. (Đã xuất bản)
40.  Lương Hoài Thương, Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn. 2015. NHẬN DẠNG MÔ HÌNH ĐÔI TƯỢNG DÙNG MẠNG NƠ-RON RBF TRONG ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO MÔ HÌNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 37-42. (Đã xuất bản)
41.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Huỳnh Anh Duy. 2015. KHẢO SÁT VÀ PHÂN PHỐI LẠI NHIỆT TIÊU HAO TRÊN CÁC IGBT TRONG BIẾN TẦN BA BẬC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MÔ-MEN LỰC. TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH KHOA HỌC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 3 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA -2015. ISBN: 978-604-913-429-6. 185-191. (Đã xuất bản)
42.  Nguyễn Lê Hùng Danh, Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Chí Ngôn. 2015. ĐIỀU KHIỂN MÁY TRỘN NHỰA COMPOSITE DÙNG MCU-MSP430. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA – 2015. ISBN: 978-604-913-429-6. 343-347. (Đã xuất bản)
43.  Lê Văn Toán, Nguyễn Chí Ngôn, Lê Hoàng Đăng. 2015. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 32-36. (Đã xuất bản)
44.  Lưu Trọng Hiếu, Phạm Bảo Nhân, Phạm Duy Nghiệp, Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn. 2015. XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CẢNH BÁO SỚM TÌNH TRẠNG CHÁY RỪNG. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA – 2015. ISBN: 978-604-913-429-6. 747-752. (Đã xuất bản)
45.  Nguyễn Chí Ngôn, Lưu Trọng Hiếu. 2015. GLOBAL PATH PLANNING & OBJECT DETECTION USING CAMARA FUSION ON MOBILE ROBOT. Tự động hóa ngày nay - Chuyên san Điều khiển & Tự động hóa. 12. 37-41. (Đã xuất bản)
46.  Trần Phước Thành, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thành Đông. 2015. XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ ỨNG CỨU SỰ CỐ AN NINH. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA – 2015. ISBN: 978-604-913-429-6. 597-602. (Đã xuất bản)
47.  Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Ngô Phong. 2015. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỐNG LẮC FUZZY PD CHO HỆ CẦN CẨU CONTAINER TỰ ĐỘNG. TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA – 2015. ISBN: 978-604-913-429-6. 714-719. (Đã xuất bản)
48.  Nguyễn Chí Ngôn, Phạm Minh Hiền. 2015. MỘT GIẢI PHÁP PHÁT HIỆN SỚM TÌNH TRẠNG ĐỘT QUỴ CỦA NGƯỜI CAO TUỔI. TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH KHOA HỌC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 3 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA -2015. ISBN: 978-604-913-429-6. 35-39. (Đã xuất bản)
49.  Nguyễn Chí Ngôn, Lương Thế Anh, Nguyễn Thái Nghe. 2014. XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHUYẾN NÔNG TRÊN CÂY LÚA QUA MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 9-21. (Đã xuất bản)
50.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Minh Trường. 2014. APPLYING THE MCU-MSP430 TO DEVELOP DIGITAL PID CONTROLLER KITS. Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ Điện tử - VCM-2014. 7. 96-100. (Đã xuất bản)
51.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thành Nhơn. 2014. MỘT GIẢI PHÁP PHÂN LOẠI TÔM NGUYÊN LIỆU BỊ BƠM TẠP CHẤT. Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ Điện tử - VCM-2014. 7. 405-409. (Đã xuất bản)
52.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn, Lương Thế Anh. 2014. NGHIIÊN CỨU XÂY DỰNG NHỊP CẦU NHÀ NÔNG TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ NÔNG DÂN ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Hội thảo khoa học CNTT với biến đỏi khí hậu. 09/2014. 76-. (Đã xuất bản)
53.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thanh Nhã, Trần Nhựt Thanh, Cao Hoàng Tiến. 2014. THIẾT KẾ QUADROTOR ĐỂ THU THẬP KHÔNG ẢNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 17-26. (Đã xuất bản)
54.  Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn. 2014. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NHẬN DẠNG TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIỮ XE THÔNG MINH. Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông (@2014). . 384-389. (Đã xuất bản)
55.  Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Chí Ngôn. 2014. PHÁT TRIỂN KIT ĐIỀU KHIỂN PID SỐ SỬ DỤNG MCU-MSP430. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 1-8. (Đã xuất bản)
56.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Trần Nhựt Thanh, Nguyễn Chí Ngôn. 2014. KHẢO SÁT ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA KỸ THUẬT ĐO RTK-GPS ĐỐI VỚI GPS GIÁ RẺ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ điện tử - VCM-2014. . 608-613. (Đã xuất bản)
57.  Ngô Lê Ngọc Bích, Nguyễn Chí Ngôn. 2013. PHÁT TRIỂN GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH. Tạp chí Tin học và Điều khiển học. 28. 373. (Đã xuất bản)
58.  Lâm Thành Hiệp, Nguyễn Chí Ngôn. 2013. NHẬN DẠNG MÔ HÌNH HỆ ỔN ĐỊNH LƯU LƯỢNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 12-17. (Đã xuất bản)
59.  Lương Thế Anh, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Chí Ngôn. 2013. BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHUYẾN NÔNG QUA MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 108. (Đã xuất bản)
60.  Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Hùng, Trần Trung Tính. 2013. PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ HỆ SỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ XY LANH KHÍ NÉN. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2013. 1. 26. (Đã xuất bản)
61.  Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Chí Ngôn, Kenichi Ohara, Tatsuo Arai. 2013. GIẢI THUẬT TỰ ĐỘNG LẤY NÉT VẬT THỂ VI MÔ TỐC ĐỘ CAO. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2013. 1. 26. (Đã xuất bản)
62.  Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Chí Ngôn. 2013. NHẬN DẠNG HỆ ĐIỀU KHIỂN MỰC CHẤT LỎNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 37-43. (Đã xuất bản)
63.  Phan Thị Diễm Hương, Nguyễn Chí Ngôn. 2013. ĐIỀU KHIỂN MỜ HỆ ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ RT040. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 18-24. (Đã xuất bản)
64.  Trần Bá Duy, Nguyễn Chí Ngôn. 2013. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỔI VĂN BẢN TIẾNG VIỆT SANG NGÔN NGỮ KÝ HIỆU. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 62. 47. (Đã xuất bản)
65.  Nguyễn Chí Ngôn. 2012. THIẾT BỊ HỖ TRỢ NGƯỜI KHIẾM THỊ ĐI ĐƯỜNG. VCM 2012. 1. 1. (Đã xuất bản)
66.  Nguyễn Chí Ngôn. 2012. ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI DÙNG MẠNG NƠ-RON MỜ HỒI QUI …. VCM 2012. 1. 1. (Đã xuất bản)
67.  Nguyễn Chí Ngôn, Trần Thanh Tú. 2012. ĐIỀU KHIỂN PID THÍCH NGHI CHO HỆ ỔN ĐỊNH ÁP SUẤT DỰA TRÊN BỘ NHẬN DẠNG DÙNG MẠNG NƠ-RON HÀM CƠ SỞ XUYÊN TÂM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 60. 6. (Đã xuất bản)
68.  Nguyễn Chí Ngôn, Lưu Trọng Hiếu, Cao Hoàng Long. 2011. MỘT GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 10-19. (Đã xuất bản)
69.  Nguyễn Chí Ngôn, Phạm Thanh Tùng, Dương Hoài Nghĩa. 2011. ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT DÙNG MẠNG NƠRON HỆ NÂNG VẬT BẰNG TỪ TRƯỜNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 140-147. (Đã xuất bản)
70.  Nguyễn Chí Ngôn. 2011. BỘ ĐIỀU KHIỂN PI MỜ: TỪ THIẾT KẾ ĐẾN ỨNG DỤNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 82-92. (Đã xuất bản)
71.  Nguyễn Chí Ngôn. 2011. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN ÁP LỰC TƯỚI MÁU NÃO. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 18a. 71-81. (Đã xuất bản)
72.  Nguyễn Chí Ngôn, Đặng Tín. 2011. ĐIỀU KHIỂN PID MỘT NƠRON THÍCH NGHI DỰA TRÊN BỘ NHẬN DẠNG MẠNG NƠRON MỜ HỒI QUI ÁP DỤNG CHO HỆ THANH VÀ BÓNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 159-168. (Đã xuất bản)
73.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Minh Trí. 2011. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI KHOA CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - MỘT NĂM NHÌN LẠI. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 169-175. (Đã xuất bản)
74.  Nguyễn Chí Ngôn. 2010. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15b. 56-63. (Đã xuất bản)
75.  Nguyễn Chí Ngôn, Phạm Minh Phương, Dương Hoài Nghĩa. 2010. ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT DÙNG MẠNG NƠRON ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16a. 32-39. (Đã xuất bản)
76.  Nguyễn Chí Ngôn. 2008. TỐI ƯU HÓA BỘ ĐIỀU KHIỂN PID BẰNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 241-248. (Đã xuất bản)
77.  Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Thái Nghe, Trần Thanh Hùng, Trương Thị Thanh Tuyền. 2005. ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO ĐỂ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI TIẾNG VIỆT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 96-103. (Đã xuất bản)