BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÂM QUỐC ANH Giới tính: Nam
Email: quocanh@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Học hàm: Phó giáo sư
Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Toán học
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Tính ổn định và sự đặt chỉnh của bài toán cân bằng và các vấn đề liên quan 2017 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm
3. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Giải tích đa trị
Trường Đại học Cần Thơ 2011 X  
2 Giai tích số
  X
3 Giải tích lồi
X  
4 Hình học vi phân
978-604-919-973-8 X  
4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Lâm Quốc Anh, Phan Quoc Khanh, Trần Ngọc Tâm. 2019. CONTINUITY OF APPROXIMATE SOLUTION MAPS OF PRIMAL AND DUAL VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS. Optimization Letters. 13. 201–211. (Đã xuất bản)
2.  Lâm Quốc Anh, Thanatpron Bantaijai, Nguyễn Phúc Đức, Rabian Wangkeeree, Trần Quốc Duy. 2019. CONVERGENCE OF SOLUTIONS TO LEXICOGRAPHIC EQUILIBRIUM PROBLEMS. Journal of Applied and Numerical Optimization. 1. 39-51. (Đã xuất bản)
3.  Phạm Thị Vui, Lâm Quốc Anh, rabian wangkeeree. 2019. LEVITIN–POLYAK WELL-POSEDNESS FOR SET OPTIMIZATION PROBLEMS INVOLVING SET ORDER RELATIONS. Positivity. 23. 599–616. (Đã xuất bản)
4.  Lâm Quốc Anh, Đinh Vinh Hiển, Trần Quốc Duy. 2019. STABILITY FOR PARAMETRIC VECTOR QUASI-EQUILIBRIUM PROBLEMS WITH VARIABLE CONES. Numerical Functional Analysis and Optimization. 40. 461–483. (Đã xuất bản)
5.  Rabian Wangkeeree, Lâm Quốc Anh, Jutamas Kerdkaew. 2018. HOLDER CONTINUITY OF SOLUTION MAPS TO PARAMETRIC PRIMAL AND DUAL WEAK GENERALIZED KY FAN INEQUALITIES. Linear and Nonlinear Analysis. 4. 73-92. (Đã xuất bản)
6.  Lâm Quốc Anh, Võ Minh Tâm, Nguyễn Văn Hùng. 2018. REGULARIZED GAP FUNCTIONS AND ERROR BOUNDS FOR GENERALIZED MIXED STRONG VECTOR QUASIEQUILIBRIUM PROBLEMS. Computational and Applied Mathematics. 37. 5935-5950. (Đã xuất bản)
7.  Lâm Quốc Anh, Phạm Thị Vui, Rabian Wangkeeree. 2018. B-WELL-POSEDNESS FOR SET OPTIMIZATION PROBLEMS INVOLVING SET ORDER RELATIONS. Thai Journal of Mathematics. 16. 302-316. (Đã xuất bản)
8.  Panatda Boonman, Lâm Quốc Anh, Rabian Wangkeeree. 2018. LEVITIN-POLYAK WELL-POSEDNESS FOR STRONG VECTOR MIXED QUASIVARIATIONAL INEQUALITY PROBLEMS. Thai Journal of Mathematics. 16. 383-399. (Đã xuất bản)
9.  Lâm Quốc Anh, Trần Quốc Duy. 2018. ON PENALTY METHOD FOR EQUILIBRIUM PROBLEMS IN LEXICOGRAPHIC ORDER. Positivity. 22. 39-57. (Đã xuất bản)
10.  Lâm Quốc Anh, Nguyễn Văn Hùng. 2018. STABILITY OF SOLUTION MAPPINGS FOR PARAMETRIC BILEVEL VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS. Computational and Applied Mathematics. 37. 1537-1549. (Đã xuất bản)
11.  Lâm Quốc Anh, Thanatporn Bantaojai, Võ Minh Tâm, Rabian Wangkeeree, Nguyễn Văn Hùng. 2018. PAINLEVÉ–KURATOWSKI CONVERGENCES OF THE SOLUTION SETS FOR GENERALIZED VECTOR QUASI-EQUILIBRIUM PROBLEMS. Computational and Applied Mathematics. 37. 3832-3845. (Đã xuất bản)
12.  Lâm Quốc Anh, Pham Thanh Duoc, Trần Ngọc Tâm. 2018. ON HÖLDER CONTINUITY OF SOLUTION MAPS TO PARAMETRIC VECTOR PRIMAL AND DUAL EQUILIBRIUM PROBLEMS. Optimization. 67. 1169-1182. (Đã xuất bản)
13.  Lâm Quốc Anh, Nguyễn Văn Hùng. 2018. LEVITIN–POLYAK WELL-POSEDNESS FOR STRONG BILEVEL VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS AND APPLICATIONS TO TRAFFIC NETWORK PROBLEMS WITH EQUILIBRIUM CONSTRAINTS. Positivity. 22. 1223-1239. (Đã xuất bản)
14.  Lâm Quốc Anh, Nguyễn Văn Hùng. 2018. GAP FUNCTIONS AND HAUSDORFF CONTINUITY OF SOLUTION MAPPINGS TO PARAMETRIC STRONG VECTOR QUASIEQUILIBRIUM PROBLEMS. Journal of Industrial and Management Optimization. 14. 65-79. (Đã xuất bản)
15.  Lâm Quốc Anh, Pham Thanh Duoc, Trần Ngọc Tâm. 2017. CONTINUITY OF APPROXIMATE SOLUTION MAPS TO VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS. JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION. 13. 1685{1699. (Đã xuất bản)
16.  Rabian Wangkeeree, Lâm Quốc Anh, Panatda Boonman. 2017. WELL-POSEDNESS FOR GENERAL PARAMETRIC QUASIVARIATIONAL INCLUSION PROBLEMS. Optimization. 66. 93–111. (Đã xuất bản)
17.  Lâm Quốc Anh, Nguyễn Trung Kiên, Trần Ngọc Tâm. 2017. ON HOLDER CONTINUITY OF APPROXIMATE SOLUTION MAPS TO VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS. Turkish Journal of Mathematics. 41. 1591-1607. (Đã xuất bản)
18.  Lâm Quốc Anh, Nguyễn Văn Hùng. 2017. ON THE STABILITY OF SOLUTION MAPPINGS PARAMETRIC GENERALIZED VECTOR QUASIVARIATIONAL INEQUALITY PROBLEMS OF THE MINTY TYPE. Filomat. 13. 747–757. (Đã xuất bản)
19.  Lâm Quốc Anh, Trần Ngọc Tâm. 2017. SENSITIVITY ANALYSIS FOR PARAMETRIC VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS. Journal of Nonlinear and Convex Analysis. 18. 1707-1716. (Đã xuất bản)
20.  Lâm Quốc Anh, Phan Quoc Khanh, Trần Quốc Duy. 2016. CONTINUITY PROPERTIES OF SOLUTION MAPS OF PARAMETRIC LEXICOGRAPHIC EQUILIBRIUM PROBLEMS. Positivity. 20. 61-80. (Đã xuất bản)
21.  Lâm Quốc Anh, Trần Ngọc Tâm. 2016. HAUSDORFF CONTINUITY OF APPROXIMATE SOLUTION MAPS TO PARAMETRIC PRIMAL AND DUAL EQUILIBRIUM PROBLEMS. TOP. 24. 242-258. (Đã xuất bản)
22.  Lâm Quốc Anh, Đinh Vinh Hiển. 2016. ON WELL-POSEDNESS FOR PARAMETRIC VECTOR QUASIEQUILIBRIUM PROBLEMS WITH MOVING CONES. APPLICATIONS OF MATHEMATICS. 61. 651-668. (Đã xuất bản)
23.  Lâm Quốc Anh, Trần Quốc Duy. 2016. TYKHONOV WELL-POSEDNESS FOR LEXICOGRAPHIC EQUILIBRIUM PROBLEMS65. Optimization. 65. 1929-1948. (Đã xuất bản)
24.  Lâm Quốc Anh, Nguyễn Thị Thảo Trúc, Phạm Thị Vui, Đặng Thị Mỹ Vân. 2016. STABILITY AND WELL-POSEDNESS IN VECTOR LEXICOGRAPHIC EQUILIBRIUM PROBLEMS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 94-101. (Đã xuất bản)
25.  Lâm Quốc Anh, Phan Quoc Khanh, Trần Ngọc Tâm. 2015. ON HÖLDER CONTINUITY OF SOLUTION MAPS OF PARAMETRIC PRIMAL AND DUAL KY FAN INEQUALITIES. TOP. 23. 151-167. (Đã xuất bản)
26.  Nguyễn Trung Kiên, Lâm Quốc Anh. 2015. INVERSE K -CENTRUM PROBLEM ON TREES WITH VARIABLE VERTEX WEIGHTS. Mathematical Methods of Operations Research. 4. (Đã xuất bản)
27.  Lâm Quốc Anh, Nguyễn Văn Hùng. 2015. THE EXISTENCE AND STABILITY OF SOLUTIONS FOR SYMMETRIC GENERALIZED QUASI-VARIATIONAL INCLUSION PROBLEMS. FILOMAT. 29. 2147–2165. (Đã xuất bản)
28.  Lâm Quốc Anh. 2014. WELL-POSEDNESS FOR PARAMETRIC QUASIEQUILIBRIUM AND QUASIOPTIMIZATION PROBLEMS. The 2nd International Conference on Computational Science and Engineering, HCM City, August  21st-ư 23rd, 2014. . 229-232. (Đã xuất bản)
29.  Lâm Quốc Anh, Phan Quốc Khánh, Đinh Ngọc Quý. 2014. ABOUT SEMICONTINUITY OF SET-VALUED MAPS AND STABILITY OF QUASIVARIATIONAL INCLUSIONS. Set-Valued and Variational Analysis. 22. 533-555. (Đã xuất bản)
30.  Lâm Quốc Anh, A.Y. Kruger, Nguyễn Hiếu Thảo. 2014. ON HỬLDER CALMNESS OF SOLUTION MAPPINGS IN PARAMETRIC EQUILIBRIUM PROBLEMS. TOP. 22. 331-342. (Đã xuất bản)
31.  Lâm Quốc Anh. 2014. VARIOUS KINDS OF SEMICONTINUITY AND APPLICATIONS. The 2nd Workshop on Optimization Theory and Applications Phisanulok, Thailand July 23rd - 25th, 2014. . 151-169. (Đã xuất bản)
32.  Lâm Quốc Anh, Trần Ngọc Tâm. 2014. ON HOLDER CALMNESS AND HOLDER WELL-POSEDNESS OF VECTOR QUASIEQUILIBRIUM PROBLEMS. The 8th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization, Phisanulok, Thailand, July 28-30, 2014. . 156-166. (Đã xuất bản)
33.  Lâm Quốc Anh. 2014. SENSITIVITY ANALYSIS FOR APPROXIMATE SOLUTIONS MAPPINGS TO PARAMETRIC VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS. The 2nd Workshop on Optimization Theory and Applications Phisanulok, Thailand July 23rd - 25th, 2014. . 135-150. (Đã xuất bản)
34.  Lâm Quốc Anh, Trần Quốc Duy. 2014. LEVITIN-POLYAK WELL-POSEDNESS FOR LEXICOGRAPHIC VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS. The 2nd International Conference on Computational Science and Engineering, HCM City, August  21st-ư 23rd, 2014. . 233-236. (Đã xuất bản)
35.  Lâm Quốc Anh. 2014. SENSITIVITY ANALYSIS FOR SOLUTIONS MAPPINGS TO PARAMETRIC VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS. The 2nd Workshop on Optimization Theory and Applications Phisanulok, Thailand July 23rd - 25th, 2014. . 119-134. (Đã xuất bản)
36.  Lâm Quốc Anh, Trần Ngọc Tâm. 2014. STABILITY AND WELL-POSEDNESS OF PARAMETRIC VECTOR QUASI-EQUILIBRIUM PROBLEMS. The 2nd International Conference on Computational Science and Engineering, HCM City, August  21st-ư 23rd, 2014. . 237-240. (Đã xuất bản)
37.  Lâm Quốc Anh, Trần Quốc Duy, A.Y. Kruger, Nguyễn Hiếu Thảo. 2014. WELL-POSEDNESS FOR LEXICOGRAPHIC VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS. Constructive Nonsmooth Analysis and Related Topics, Springer Optimization and Its Applications. 87. 159-174. (Đã xuất bản)
38.  Lâm Quốc Anh. 2014. WELL-POSEDNESS FOR VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS. The 2nd Workshop on Optimization Theory and Applications Phisanulok, Thailand July 23rd - 25th, 2014. . 185-217. (Đã xuất bản)
39.  Lâm Quốc Anh, Võ Thanh Phong. 2014. CONTINUITY OF SOLUTION MAPS OF PARAMETRIC LEXICOGRAPHIC VECTOR QUASIEQUILIBRIUM PROBLEMS. The 2nd International Conference on Computational Science and Engineering, HCM City, August  21st-ư 23rd, 2014. . 245-246. (Đã xuất bản)
40.  Lâm Quốc Anh, Trần Quốc Duy. 2014. LEVITIN-POLYAK WELL-POSEDNESS FOR PARAMETRIC VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS IN LEXICOGRAPHIC ORDER. The 8th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization, Phisanulok, Thailand, July 28-30, 2014. . 139-155. (Đã xuất bản)
41.  Lâm Quốc Anh. 2014. SEMICONTITUITY FOR APPROXIMATE SOLUTIONS MAPPINGS TO PARAMETRIC VECTOR QUASIEQUILIBRIUM PROBLEMS. The 2nd Workshop on Optimization Theory and Applications Phisanulok, Thailand July 23rd - 25th, 2014. . 171-184. (Đã xuất bản)
42.  Lâm Quốc Anh, Đặng Thị Mỹ Vân. 2014. WELL-POSEDNESS FOR BILEVEL EQUILIBRIUM AND OPTIMIZATION PROBLEMS WITH EQUILIBRIUM CONSTRAINTS. The 2nd International Conference on Computational Science and Engineering, HCM City, August  21st-ư 23rd, 2014. . 241-244. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Lâm Quốc Anh, Võ Thành Tài, Nguyễn Phúc Đức, Trần Ngọc Tâm. 2018. TÍNH LIÊN TỤC HÖLDER CỦA ÁNH XẠ NGHIỆM BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU PHỤ THUỘC THAM SỐ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 9. 53-58. (Đã xuất bản)
2.  Lâm Quốc Anh, Phạm Thị Vui, Nguyễn Cao Phong, Nguyễn Hữu Nghĩa, Lê Phương Thảo, Đỗ Thị Kim Thoản. 2018. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VÔ HƯỚNG HÓA PHI TUYẾN GIẢI BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ MẠNH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 47-52. (Đã xuất bản)
3.  Lâm Quốc Anh, Phạm Thị Vui, Trương Văn Trí. 2017. SỰ HỘI TỤ THEO NGHĨA WIJSMAN VÀ ĐẶT CHỈNH TYKHONOV CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG THEO DÃY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 49. 79-83. (Đã xuất bản)
4.  Lâm Quốc Anh, Lê Minh Huy, Nguyễn Hữu Danh. 2016. TÍNH NỬA LIÊN TỤC TRÊN CỦA ÁNH XẠ NGHIỆM BÀI TOÁN CÂN BẰNG MẠNH THEO NÓN LORENTZ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 43. 26-33. (Đã xuất bản)
5.  Lâm Quốc Anh. 2014. ON THE HOLDER CONTINUITY OF APPROXIMATE SOLUTIONS MAPPINGS TO PARAMETRIC VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS. TốI ƯU Và TíNH TOáN KHOA HọC (Lần Thứ 12) Ba Vì, Hà Tây 23-25.4.2014. . 31-42. (Đã xuất bản)
6.  Lâm Quốc Anh, Nguyễn Hữu Danh. 2014. SEMICONTINUITY OF SOLUTION SETS TO PARAMETRIC VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS INVOLVING THE LORENTZ CONE. TốI ƯU Và TíNH TOáN KHOA HọC (Lần Thứ 12) Ba Vì, Hà Tây 23-25.4.2014. . 43-46. (Đã xuất bản)
7.  Lâm Quốc Anh, T Q Duy, A Y Kruger, N H Thao. 2013. WELL-POSEDNESS FOR LEXICOGRAPHIC VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS. Đại hội toán học VN lần 8. 1. 117. (Đã xuất bản)
8.  Lâm Quốc Anh, D T M Van. 2013. WELL-POSEDNESS FOR OPTIMIZATION-RELATED PROBLEMS: FROM PARAMETRIC QUASIEQUILIBRIUM PROBLEMS TO OPTIMIZATION PROBLEMS WITH EQUILIBRIM CONSTRAINTS. Đại hội toán học VN lần 8. 1. 61. (Đã xuất bản)
9.  Lâm Quốc Anh, P Q Khanh, T N Tam. 2013. CONTINUITY OF APPROXIMATE SOLUTIONS MAPS OF PARAMETRIC EQUILIBRIUM PROBLEMS. Đại hội toán học VN lần 8. 1. 15. (Đã xuất bản)
10.  Lâm Quốc Anh, Phan Đại Nhơn. 2012. SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN BAO HÀM TỰA BIẾN PHÂN VÀ ỨNG DỤNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23b. 32-41. (Đã xuất bản)
11.  Lâm Quốc Anh, Trần Ngọc Tâm. 2011. SỰ DUY NHẤT VÀ TÍNH LIÊN TỤC LIPSCHITZ CỦA NGHIỆM BÀI TOÁN CÂN BẰNG ĐỐI XỨNG ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN MÊTRIC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17b. 222-231. (Đã xuất bản)
12.  Lâm Quốc Anh, Phan Quoc Khanh. 2011. CONTINUITY OF SOLUTION MAPS OF PARAMETRIC QUASIEQUILIBRIUM PROBLEMS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
13.  Lâm Quốc Anh, Phan Quoc Khanh, Trần Ngọc Tâm, Đặng Thị Mỹ Vân. 2011. WELL-POSEDNESS UNDER PERTURBATIONS FOR VECTOR QUASIEQUILIBRIA WITH APPLICATIONS BILEVEL PROBLEMS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
14.  Lâm Quốc Anh, Nguyễn Hiếu Thảo, Đặng Thị Mỹ Vân, Trần Quốc Duy. 2011. TÍNH LIÊN TỤC HỬLDER CALM VA SỰ ĐẶT CHỈNH HỬLDER CỦA NGHIỆM BÀI TOÁN CÂN BẰNG PHỤ THUỘC THAM SỐ TRONG KHÔNG GIAN METRIC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 70-79. (Đã xuất bản)
15.  Lâm Quốc Anh, Phan Quoc Khanh, Nguyễn Hiếu Thảo. 2011. WELL-POSEDNESS WITHOUT SEMICONTINUITY: FROM PARAMETRIC QUASIEQUILIBRIA TO OPTIMIZATION CONSTRAINTS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
16.  Lâm Quốc Anh, Nguyễn Văn Hùng. 2011. SEMICONTINUITY OF THE SOLUTIONS SET OF PARAMETRIC VECTOR QUASIEQUILIBRIUM PROBLEM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
17.  Lâm Quốc Anh, Trần Ngọc Tâm. 2011. ON THE LIPSCHITZ CONTINUITY OF SOLUTIONS TO PARAMETRIC MULTIVALUED SYMMETRIC VECTOR EQUILIBRIUM PROBLEMS. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. . (Đã xuất bản)
18.  Lâm Quốc Anh, Phạm Văn Huy, Cao Thanh Tình, Trần Trịnh Minh Sơn. 2010. TÍNH NỬA LIÊN TỤC CỦA ÁNH XẠ NGHIỆM XẤP XỈ BÀI TOÁN BAO HÀM TỰA BIẾN PHÂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 13. 36-43. (Đã xuất bản)
19.  Lâm Quốc Anh, Nguyễn Minh Hải, Tô Thị Thu Hằng, Đặng Thị Mỹ Vân. 2010. TÍNH NỬA LIÊN TỤC CỦA ÁNH XẠ NGHIỆM BÀI TOÁN BAO HÀM TỰA BIẾN PHÂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 15a. 1-8. (Đã xuất bản)