BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ĐÀO PHONG LÂM Giới tính: Nam
Email: dplam@ctu.edu.vn Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn: Master Học hàm:
Đơn vị công tác: Trung tâm Quản lý chất lượng
II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Anh
1.  Uwe Schmidt , Đào Phong Lâm, Anke Köhler, Frank Niedermeier , Michaela Fuhrmann, Jacqueline Dagdagan, Ly Thi Minh Chau. 2020. DISCOURSE-BASED EVALUATION AND QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: A GERMAN-VIETNAMESE CASE STUDY OF THE COLLEGIAL AUDIT. Quality in Higher Education. 26. 156-173. (Đã xuất bản)
2.  Đào Phong Lâm, Võ Phương Quyên. 2020. GRADUATES’ AND EMPLOYERS’ PERCEPTIONS ON SOFT SKILLS DEVELOPMENT IN AN ENGLISH LANGUAGE PROGRAM. Giáo dục DEPISA (Developing Educational Professionals in Southeast Asia). 6. 38-45. (Đã xuất bản)
Xuất bản tiếng Việt
1.  Đào Phong Lâm. 2020. ĐI TÌM MÔ HÌNH NĂNG LỰC PHIÊN DỊCH HỘI NGHỊ GIÚP ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO PHIÊN DỊCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH BIÊN PHIÊN DỊCH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI 4.0. Nha xuat ban dai hoc quoc gia Ha Noi. 1. 75-104. (Đã xuất bản)
2.  Võ Phương Quyên, Đào Phong Lâm, Nguyễn Khánh Ngọc. 2018. CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÔN NGỮ ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ QUA Ý KIẾN CỦA CỰU SINH VIÊN VÀ NHÀ TUYỂN DỤNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 148-158. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.
STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính
Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,... 
Nghiên cứu ngôn ngữ khác 
Quản lý Chất lượng giáo dục đại học 
Xác nhận
của Trường Đại học Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2023
(Người kê khai ký tên
và ghi rõ họ tên)
Đào Phong Lâm